Ztráta vlasů houbová infekce mladá (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Alopecia androgenica

Zpracovala: Doc. MUDr.Olga Vohradníková, CSc.

Syn. calvities, lysivost. Dynamický proces výpadu vlasů označujeme defluvium, syn. effluvium.

Definice: Ubytek vlasů až alopecie může být difuzní či ložiskovitá, lokalizovaná či totální, popř. generalizovaná, universální se ztrátou ochlupení celého integumenta. Podle vyvolávající příčiny je postižení dočasného nebo trvalého charakteru.

Patogeneze: Množství terminálních vlasů i velusového ochlupení po těle je determinováno geneticky a hormonálně. Ztráta vlasů může být důsledkem 1. přechodu většího procenta vlasů do telogenní růstové fáze – telogenní defluvium, např. po porodu, horečnatých onemocněních, 2. toxickou supresí anagenní růstové fáze vlasových folikulů, např. infekcí, léky a 3. destrukcí vlasových folikulů – jizvící alopecie. Příčinu výpadu často nezjistíme, uplatnuje se i geneticky daná vnímavost vlasových folikulů k vyvolávajícím faktorům, popř. sezonní vlivy. Vzácně vzniká i kongenitální hypotrichóza či circumscriptní alopecie kongenitálního původu ( ektodermální dysplasie ).

Pacienty s alopecií léčí ambulantně dermatolog s atestací I. a II. stupně, který má k sobě vyškolenou sestru. Jen výjimečně je nezbytná hospitalizace na kožním lůžkovém oddělení či kožní klinice. Lůžkové zařízení by mělo mít k dispozici přístroje na provádění fototerapie (PUVA).

KLINICKÝ OBRAZ – DIAGNÓZA – TERAPIE

syn. calvities Hippocratica, androgenní defluvium.

Definice: Geneticky determinovaný výpad vlasů vznikající v důsledku působení androgenů, s predilekcí výpadu typicky mužského typu. U mužů není považován za patologický stav, vzácněji postihuje i ženy.

Výskyt a etiopatogeneze: Frekvence výskytu androgenetické alopecie závisí na etnických a familiárních faktorech, nejčastější je u bílé rasy. Výskyt a progrese stoupá s věkem, někdy může začínat již kolem 20. roku. Způsob dědičnosti není jednoznačně objasněn, někdy je uváděn autosomálně dominantní typ dědičnosti, s postižením homozygotních žen. Etiopatogeneticky však mají u žen význam hlavně hyperandrogenní stavy, přičemž se může uplatnovat například geneticky determinovaná zvýšená aktivita 5-alfa-reduktázy, popř. zvýšená citlivost receptorů vlasových folikulů k působení normálních hladin androgenů. Dochází ke zvýšenému přechodu vlasových folikulů do telogenní růstové fáze, popř. telogenní fáze trvá delší dobu a anagenní fáze se postupně stále více zkracuje.

Klinický obraz: Vlasy se postupně ztenčují, řídnou, mění v lanugo až mizí, obvykle irreverzibilně. Dosti často je zvýšená seborea. V pozdějších stádiích dochází k atrofii kůže postižených partií. Predilekcí jsou frontoparietální partie ( kouty ) a vertex. Typický je reziduální podkovovitý pruh vlasů nad boltci a v occipitální oblasti, které působení androgenů nepodléhají. Prognóza závisí na genetických faktorech, lepší je při počátku až ve 4.-5. dekádě věku. U žen výpad začíná obvykle až kolem klimakteria, nekončí úplnou lysivostí, jen difuzním prořídnutím na temeni a ve střední frontální partii.

Histopatologicky dochází k regresivní metamorfóze vlasových folikulů v malé folikuly velusového typu.

Dif.dg.: zejména u žen telogenní alopecie aj. difuzní alopecie.

Terapie: Relativně nejnadějnější pro muže je aplikace 2-5% roztoku minoxidilu, nicméně od iniciálních stadií a prakticky trvale. Blokátor 5-alfa-reduktázy finasterid je jediným perorálním antiandrogenně působícím preparátem, který je možno použít u mužů, ne však u žen. Výsledky transplantace vlasů jsou často dobré u mužů, u žen jsou vzhledem k difuznějšímu charakteru rozporuplné. Léčbu i vyšetření hradí pacient.

U žen vyloučíme virilizující syndromy, kdy léčíme dle zjištěné příčiny. V kosmeticky závažnějších případech lze i u žen s normálními hladinami androgenů použít kromě lokální aplikace minoxidilu s poměrně dobrými výsledky perorální terapii antiandrogenem cyproteronacetátem. Celkovou léčbu nejtěžších forem, popř. paruku, by u mladších pacientek, zejména v případě výrazné psychické alterace, mohla částečně hradit zdravotní pojiš´tovna, za předpokladu fotodokumentace výchozího stavu a po schválení revizním lékařem.

Syn. telogenní defluvium.

Definice: Mírné poškození anagenní vlasové matrix vedoucí k předčasnému přechodu anagenní růstové fáze do telogenní ( trichogram ).

Etiopatogeneze: horečnatá infekční onemocnění, porod, operace, toxické vlivy, redukční dieta traumatický šok, stres.

Klinicky dochází k akutně vzniklému difuznímu, výpadu kštice cca za 2 – 4 měsíce po příslušném insultu. Patologická je denní ztráta větší než 100 vlasů. Přes někdy značný výpad nedochází ke vzniku lysých ploch a obvykle po určité latenci nastává spontánní úprava.

Dif.dg. Někdy se odlišuje časněji vznikající anagen-dystrofická alopecie se závažnějším postižením anagenních folikulů, popř. při větší citlivosti k obdobným noxám ( infekce, toxické vlivy – thalium, DDT, Hg, As, chloroform, léky – nejčastěji cytostatika, antikoagulancia, chinin, antiepileptika, thyreostatika, hypervitaminóza A, popř. ionizující záření ).

Dále musíme odlišit difuzní alopecie z dalších, převážně interních příčin, zejm.při hormonálních poruchách, hlavně při hypotyreóze, ale i hypertyreóze, hypopituitarismu, metabolických onemocněních, např. těžkém diabetu, při sideropenii, některých systémových onemocněních ( SLE, difuzní sklerodermie ), maligních nádorech, erytrodermiích, karenčních stavech, AIDS aj.

Vyšetření jsou zaměřena k vyloučení výše uvedených příčin.

Terapie je symptomatická: vitamíny – Panthenol, B12, stopové prvky – zejm. zinek, methionin aj., lokálně hyperemizující lihy apod.

Definice: Alopecia areata je typická náhlým vznikem ostře ohraničených okrouhlých alopetických ložisek s nezměněnou kůží.

Etiopatogeneze: V některých případech vzniku předchází emocionální trauma, k dalším provokačním faktorům patří nekorigované oční vady, fokální infekce, reflexní vlivy při bolestech hlavy, zubů aj. Ke vzniku může docházet i na endokrinologické a hlavně imunologické bazi, zejména v případech asociace s atopií nebo s onemocněními autoimunního charakteru – vitiligo, poruchy štítné žlázy. Uvádějí se i genetické faktory ( HLA antigeny ).

Klinický obraz: Poměrně časté onemocnění ( incidence 2-3% ) s náhlým vznikem ostře ohraničených, okrouhlých či oválných ložisek alopecie. Ložisko je obvykle ojedinělé nebo jich vzniká několik současně. Kůže je nezměněná, někdy v ložisku pozorujeme ojedinělé kratičké jakoby vykřičníkovité vlasy. Kromě kštice mohou ložiska postihovat i vousy, vzácněji obočí, řasy. Po určitém období progrese dochází ve většině případů po několika měsících k zarůstání, zpočátku lanuginózními vlasy, které posléze sílí, pigmentují a nabývají původního vzhledu. Spíše výjimečně se episody výpadu opakují, obvykle po více letech. Jen u malé části pacientů má onemocnění špatnou prognózu s progresí a se splýváním ložisek v polycyklické plochy až ke ztrátě vlasů v rozsahu celé kštice – alopecia totalis, popř. výpadu veškerého ochlupení po těle – alopecia universalis. Castěji vznikají při výskytu iniciálních ložisek alopecia areata při okrajích kštice, zejm. nad boltcem – ophiasis, při velkém rozsahu ložisek, při asociaci s atopií.

Dif.dg.: Alopecia areolaris speciphica ve 2. stadiu lues,

alopecie z mechanických příčin – alopecia occipitalis u novorozenců, trakční alopecie ( natáčky), trauma, trichotilomanie, pseudopelade Brocq s drobnými seskupenými ložisky alopecie s jizevnatou atrofií kůže barvy slonoviny, neznámé etiologie, popř. v důsledku destrukce vlasových folikulů či jizvení např. při některých dermatózách – erytematodes, pyodermie, hluboké mykózy, lupus vulgaris, nádory.

Vyšetření je zaměřeno na možné příčiny – hlavně fokální infekce, oční vyš., základní laboratorní screening, viz etiopatogeneze a diferenciální diagnóza. U alopecia totalis imunologické vyšetření.

Terapie: Dle eventuelní zjištěné příčiny, lokálně kortikoidy, hyperemizující externa, tekutý dusík, CO2, cignolin, popř. kontaktní sensibilizátozy ( diphencyprone – se spornými výsledky). V těžkých případech PUVA terapie, akupunktura. Kortikoidy celkově nedoporučujeme pro nedostatečné a obvykle jen na dobu aplikace omezené účinky. U alopecia totalis po vyčerpáních jiných možností paruka. Vzhledem ke značné psychické alteraci pacientů, zejména žen je někdy vhodná psychoterapie, popř. sedativa, anxiolytika.

Celá řada příčin vede k poškození vlasového folikulu: mechanické, či chemické poškození, zánětlivý proces (bakteriální, houbová, virová aj. infekce), některé dermatózy ( sklerodermie, sarkoidóza aj.), nádorová onemocnění.

Pseudopelade Brocq vzniká v důsledku různých mechanismů, často po proběhlém kožním onemocnění (lichen ruber, diskoidní lupus erytematodes, keratosis pilaris aj). Jedná se o typická malá ložiska alopecie s vyhlazenou atrofickou pokožkou, někdy lehce vkleslá. Typická je přítomnost jednotlivých vlasů nebo jejich trsů v ložisku. Mají nepravidelný tvar a splývají ve větší alopetické plochy („ stopy ve sněhu“), vyskytují se obvykle na temeni nebo v okcipitální oblasti. Chybějí zánětlivé změny.

Terapie: účinná léčba alopecií jizvícího typu není známá.

Prognóza alopecie závisí na jejím typu, příčinách i genetické dispozici. Zejména alopecia totalis má prognózu vzhledem k zarůstání špatnou.

Hypertrichóza označuje zmnožení a zesílení ochlupení.Může být ohraničená ( névoidní afekce, po traumatizaci, po aplikaci kortikoidních extern ) i generalizovaná ( některé syndromy, paraneoplasie ). Casto je vrozená, někdy rasově podmíněná, nejčastěji pak postihuje horní ret. Na rozdíl od hirsutismu si ještě zachovává feminní lokalizaci a ohraničení. Získaná hypertrichóza vzniká zejména při hormonálních poruchách, při porfyrii, po některých lécích ( minoxidil, glukokortikoidy aj.).

Jako hirsutismus označujeme hypertrichózu u žen v typicky mužské distribuci, sdružuje se s dalšími projevy hyperandrogenních stavů – androgenní defluvium, seborea, akne, popř. i virilizace. Příčinou hormonálních změn může být syndrom polycystických ovárií, ale i nádory ovárií, nadledvin aj.

Vyšetření: při klinickém podezření na endokrinopatie gynekologické, popř. hormonální vyšetření k vyloučení endokrinopatií.

Terapie hypertrichózy: epilace. Terapie hirsutismu dle zjištěné příčiny ( antiandrogeny, operace ).

Oslabení imunitního systému

Příčinou všech chronických onemocnění je chronické oslabení funkce imunitního systému. Původci jsou chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační záření moderních komunikačních přístrojů, patogenní zóny, používání medikamentů v chovu zvířat, těžké kovy z amalgámových plomb, oděvů, ale i kosmetických přípravků a očkovacích látek. Tyto zátěže vytvoří vhodné prostředí pro viry, bakterie, parazity a plísně, které se v tomto prostředí začnou rychle množit a dále toxikovat tělo svými toxickými metabolity. Při určité hladině jedů v těle, která je u každého člověka různá, dojde k zablokování schopnosti imunitního systému se bránit proti nemocem a schopnosti těla toxiny vylučovat. To se může projevit různými formami, od nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným chronickým nemocem.

Pomocí biorezonance lze spolehlivě zjistit chemickou zátěž i nejrůznější druhy těžkých kovů, ale i zbytky očkovacích látek, chemoterapií, narkózy, rentgenové i radioaktivní záření, viry, bakterie, plísně i parazity. Pomocí invertovaných frekvencí těchto škodlivin očistit tělo, odblokovat a detoxikovat vylučovací systém a obnovit funkci imunitního systému.

Chronické nemoci

 • revmatické potíže
 • hyper a hypo funkce štítné žlázy
 • funkční poruchy vnitřních orgánů
 • únavový syndrom
 • problémy s potencí
 • poruchy metabolismu
 • autoimunitní onemocnění
 • různé formy alergií
 • kožní problémy
 • hormonální problémy
 • deprese a úzkostné stavy
 • borelióza
 • candidóza
 • diabetes
 • srdeční a cévní nemoci
 • otoky a bolesti
 • chronické infekční nemoci
 • astma
 • chronický zánět průdušek

Systémovou houbovou infekcí je stav, kdy imunitní systém přestane plnit funkci ochrany před houbovou infekcí a ta se šíří do celého těla a postupně napadá všechny orgány. V této situaci se z neškodné kvasinky Candida stává nebezpečná a agresivní houba, která do těla produkuje nebezpečné mykotoxiny. Nejčastěji se jedná o houbu Candida Albicans, ale může se jednat i o jiné druhy hub. Mezi systémové faktory vedoucí k rozvoji candidózy patří oslabený imunitní systém, stravovací návyky, zejména přemíra jednoduchých cukrů, virové a bakteriální infekce, přítomnost parazitů, užívání léků zejména antibiotik, znečištění organismu chemickými látkami, ale především těžkými kovy a nedostatek vitamínů a minerálů.

Systémová candidóza postihuje nejčastěji střevo a trávicí systém, ale může postihnout jakýkoli orgán v těle. Není výjimkou houbová infekce dýchacího ústrojí, ORL, mozku a centrální nervové soustavy, močových cest, pohlavních orgánů, kloubů, vazivové a pojivové tkáně. Praxe ukazuje, že z největší pravděpodobností stojí i u vzniku autismu u dětí a syndromu ADHD (hyperaktivita s poruchou koncentrace)

Symptomy houbové infekce:

Trávicího traktu – nadýmání, plynatost, bublání ve střevech, špatné trávení, pálení žáhy, sucho v ústech a hrdle, pálení v konečníku, řídká a hlenovitá stolice, neodolatelná chuť na sladké

Dýchacího ústrojí – dlouhotrvající suchý kašel, průduškové astma, nedostatečné dýchání, lepkavé sliny, bolesti hrdla, pocity ucpaného nosu s hustým hlenem, časté bakteriální a virové infekce

Pohlavních orgánů a močových cest – opakované nebakteriální záněty močových cest, pocity pálení a svědění v močové trubici a pochvě, bolestivá menstruace, časté potraty, neplodnost, impotence, ztráta libida.

Centrální nervové soustavy – problémy s pamětí, chronický únavový syndrom, nedostatek energie, poruchy rovnováhy, nervozita, trvale špatná nálada, deprese, úzkostné stavy, bolesti hlavy, závratě, hyperaktivita, autismus.

Pohybového ústrojí – bolesti svalů, mravenčení v končetinách, otoky a bolesti šlach a kloubů, revmatoidní záněty kloubů.

Kůže – svědění, suchá šupinatá kůže, otoky kůže obličeje, studené ruce a chodidla, kopřivka, lupénka, padání vlasů, ekzémy, akné, houbová infekce kůže.

Očí – mušky před očima, rozmazaný obraz, slzení a pálení.

Hormonální soustavy – hypofunkce štítné žlázy, vzrůst hladiny prolaktinu – zastavení menstruace

Crohnova nemoc

Je to chronické onemocnění střeva, při kterém dochází k zánětům střeva na místech poškozené střevní sliznice. Příčinou tohoto poškození mohou být paraziti a to nejčastěji jaterní a střevní motolice, ale také bakterie Salmonela, Shigela. Velmi často bývá Crohnova nemoc důsledkem houbové infekce- candidózy. Poškozená střevní sliznice pak vede k alergii na nejrůznější potraviny. Centrálními potravinovými alergeny jsou pšenice, lepek, vepřové maso, mléko, laktóza a vejce, velmi často doprovázené alergii na plísně.

Podmínkou propuknutí rakoviny, a to ve všech případech, je zatížený nebo dokonce zablokovaný imunitní systém. Co může být tou zátěží, která způsobí, že náš imunitní systém, který je stavěný tak, že by si poradil s každou nemocí tedy i s rakovinou, selže? Zatížení našeho imunitního systému probíhá nenápadně. Znečištění organismu chemickou zátěží z průmyslové výroby potravin, oděvů, čistících prostředků, farmaceutických výrobků, znečištění těžkými kovy zejména rtuti, hliníku, kadmia, olova, niklu, zanesení organismu elektrosmogem z mobilních telefonů, počítačů a vysílačů, vytvoří vhodné podmínky pro patogeny jako jsou všude kolem nás přítomné plísně (ze vzduchu, potravin, ovoce a zeleniny), viry, bakterie a paraziti. Jedná se o takzvané párování zátěží. To znamená, že jeden patogen žije v symbióze s dalším, nebo si ho dokonce přináší do těla s sebou. Jako například bakterie jsou nositeli virů a paraziti jsou nositeli virů i bakterií. Plísně, viry, bakterie, paraziti vytvářejí svým metabolismem toxiny (jedy), které vypouštějí do našeho těla. Co se stane? Naše detoxikační soustava (játra, ledviny, plíce, lymfa) nestačí jedy odbourávat a imunitní systém přestává fungovat. A to je ta pravá chvíle, aby onkoviry (virus Rousova sarkomu, virus lymfomu, HPV, Maedi-Visna) a onkobakterie spustily destrukci buněk. Viníkem může být ale také parazit. Snad nejnebezpečnější parazit je lidská střevní motolice Fasciolopsis buskii, která když se v těle pomnoží, může dát podnět k propuknutí rakoviny.

Velmi častou příčinou zablokování imunitního systému jsou geopatogenní zóny jako: hluboké zlomy v zemské kůře, gravitační anomálie, horizontální poruchy, vodní žíly. Problémem je, že je nevnímáme a většinou o nich ani nevíme. Zkušenosti ukazují, že lidé, kteří dlouhodobě žijí v těchto zónách jsou velmi chronicky nemocní, přidružují se jim další a další nemoci a jejich stav se neustále zhoršuje. Velmi často onemocní i rakovinou. Jedinou možností je geopatogenní zóny odrušit. Více informací zde: SOMAVEDIC

Pomocí přístroje Bicom Optima je možné zjistit veškeré zátěže našeho imunitního systému, identifikovat geopatogenní zóny, onkoviry, onkobakterie, parazity a tyto zátěže eliminovat a předejít tak vzniku rakoviny.

Vypadávání vlasů a jeho příčiny

Příznaky vypadávání vlasů jsou různé. Zejména u mužů dochází postupem věku k vytváření “koutů” na čele a lysinek na temeni, až zbude pouze pruh vlasů na týlu. U žen je výpad vlasů difúznější a netvoří se tak výrazné “kouty”. Někdy dojde k rychlému výpadu vlasů pouze v určitých místech na hlavě a vznikají tak okrouhlé lysinky.

Příznaky vypadávání vlasů jsou různé. Zejména u mužů dochází postupem věku k vytváření “koutů” na čele a lysinek na temeni, až zbude pouze pruh vlasů na týlu. U žen je výpad vlasů difuznější a netvoří se tak výrazné “kouty”. Někdy dojde k rychlému výpadu vlasů pouze v určitých místech na hlavě a vznikají tak okrouhlé lysinky. Vypadávání vlasů je mnohdy více než na hlavě viditelné na polštáři, v odpadu po koupání a na hřebenu při česání. Údaje o tom, kolik zdravému člověku může vypadnout vlasů, se různí. Nejčastěji se uvádí až okolo 100 vlasů za den.

Lékařský termín pro zvýšené vypadávání vlasů je effluvium či defluvium. Kompletní ztráta vlasů se nazývá lysivost, odborně alopecia nebo calvities. Vypadávání vlasů může být přechodné nebo trvalé, částečné nebo úplné, ložiskové nebo difuzní.

Příčiny vypadávání vlasů

Příčin vypadávání vlasů je opravdu velký počet a mnohdy není lehké zjistit, proč ke ztrátě dochází. Někdy je naopak příčina jasná, ale vypadávání vlasů se léčebně ovlivňuje problematicky. Schematicky lze poruchy růstu vlasů rozdělit na 2 hlavní skupiny.

 • Onemocnění vrozená, kdy již od dětského věku dochází ke vzniku lysých ložisek na hlavě nebo mohou vlasy chybět zcela. Mnohdy chybí i jiné ochlupení na těle. Léčebně se většinou nedá nic dělat.
 • Další skupinou onemocnění jsou poruchy získané během života a ty jsou nejčastější. Malou skupinou jsou chorobné změny kůže hlavy, může dojít k jizvení se zánikem vlasových cibulek a nevratným vypadáváním vlasů v postižené lokalitě.

Daleko častěji dochází k přechodnému výpadu vlasů, a to z těchto příčin: těžký, utažený účes, trvalý psychický stres, fyzické vypětí, těhotenství, užívání léků, infekce, nedostatek vitamínů, podvýživa, onemocnění štítné žlázy a těžké operace.

Zejména u mužů dochází k vypadávání vlasů, které začíná na čele, postupně dochází k vypadávání na celém temeni, až zbývá úzký lem v týlu. Při tomto typu vypadávání vlasů hraje důležitou roli dědičnost a mužské pohlavní hormony. Tento typ vypadávání se nazývá androgenetický.

K diagnostice vypadávání vlasů většinou postačí zkušenému lékaři podrobná anamnéza, kterou získá rozhovorem s pacientem, a pohled na kštici, kdy posoudí stav vlasu a kůže. Při nutnosti podrobnějšího zhodnocení počtu a kvality vlasů sestaví trichogram.

Trichogram je metoda, při níž dermatolog vytrhává pacientovi na různých místech hlavy malé chomáčky vlasů a zkoumá jejich kořínky pod mikroskopem. Modernější, ale ne běžně dostupnou metodou je fototrichogram; při této metodě se ve vlasové pokrývce hlavy hladce vyholí malá ploška kůže a silně zvětšená se vyfotografuje. Lékař po třech dnech spočítá jednotlivé znovu vyrůstající vlasy. Častěji něž trichogram a fototrichogram se provádějí běžné krevní testy. Vzácně při podezření na jizvící procesy se provede v lokálním znecitlivění malý odběr kůže a mikroskopické vyšetření stavu vlasových cibulek a okolí tkáně.

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Potřebujete se poradit s lékařem o svém zdravotních stavu? Jeho odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů. Napsat lékaři

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Nedostatok cínu v tele má príčinu vypadávanie vlasov. Neviem, ako ho nahradiť, možno existuje nejaký suolement. Príčinou šedivenia vlasov je nedostatok selénu. Selén sa dá kúpiť.

10. srpna 2010, 20:58:48

dobrý den. je mi 18 let a padaj mi stáále hrozně vlasy už je to asi měsííc. utaženýým účesem to neni. protože je nosíím hodně rozpuštěné. čím to může byt prosíím. (

22. října 2010, 14:10:43

dobry den je mi teprve 17let (muž) a jiz mam problem s vypadavanim vlasů. na čele mám na svůj věk velké kouty a pomalu se mi začína delat lysinka i na zatylku. vubec nevím co s tím delat 🙁 . take se mi vlasy velmi rychle mastí . díky za odpoved

16. ledna 2011, 21:54:44

Celkový počet příspěvků v diskusi: 7. Vstoupit do diskuse.

Klikněte na část těla, která Vás trápí a otestujte se online.

Archiv živých diskusí zde

Na vaše dotazy odpovídají na Ordinace.cz lékaři z různých odborů při pravidelných chatech, zde si můžete přečíst položené otázky i odpovědi odborníků.

Potřebujete se poradit s lékařem o svém zdravotních stavu? Jeho odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů. Napsat lékaři

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Chcete-li mít přehled o nových článcích na Ordinace.cz, objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

 • Příznaky rakoviny, které bychom neměli podceňovat (4883 čtenářů)
 • Zubní kámen. Jak ho odstranit? (4465 čtenářů)
 • Máte neustále ucpaný nos a rýmu? Možná se jedná o nosní polypy. (3763 čtenářů)
 • Rýmovník, bylinka nejen na rýmu a nachlazení (3232 čtenářů)
 • Příspěvek na péči: Pro koho je určený a jak o něj zažádat (2501 čtenářů)
 • Pozor na zubní kazy u dětí. Vznikají rychleji než u dospělých a chrup mohou doživotně poškodit. (2168 čtenářů)
 • Nemocné ledviny nebolí (1917 čtenářů)
 • Kdo má nárok na lázně a jaké jsou typy úhrad (1811 čtenářů)
 • Předání zdravotnické dokumentace při změně lékaře (1683 čtenářů)
 • Antibiotika se nesnesou s alkoholem: Ano či ne? (1454 čtenářů)

Mily Adame, od Vanoc jswm prodelala 4 lumbalky, v plutery mw ceka pata. Tri probehly bez problemu,… Diskutovat

Udělají vám komplexní nutriční typologii a na základě toho vám sestaví výživový plán.… Diskutovat

Díky moc za radu. Je to přesně jak píšeš.. Zbývá mi tři prášky. Vezmu to nadpolovic. A… Diskutovat

Děkujeme Vám za všechny dotazy a připomínky.

Copyright Pears Health Cyber, s. r. o. 2018,

Poslední aktualizace 4.4.2018, ISSN 1801-8467

Co jsou plísňové infekce?

3D ilustrace plísně Candida albicans

Plísněmi označujeme organismy, které se tvoří uvnitř či vně organizmu (na těle) a způsobují záněty jak vnitřních orgánů, tak kůže, nehtů a vlasů.

Mykologie, co je původcem plísní?

Chlebová plíseň (Kropidlovec černavý) a houby patří mezi nejznámější příklady plísní. Tyto organismy rostou v nepravidelném množství bez kořenů, stonků a listů. Živí se jinými organismy, živými nebo mrtvými a hrají důležitou roli v procesech rozkladu uhynulých živočichů a rostlin. Existuje tisíce druhů různých plísní, avšak jen některé mohou způsobit nemoc člověku.

A právě tyto plísně jsou příčinou široké škály onemocnění, od drobných kožních obtíží až k životu nebezpečným chorobám. Jsou původcem dvou druhů infekcí: systémových a povrchových. Systémové infekce postihují vnitřní orgány. Infekce často začínají v plicích, v závažných případech se mohou dále šířit do krve, srdce, mozku, ledvin, jater, nebo jiné části těla. Povrchové infekce se objevují na povrchu těla, kůži, nehtech a vlasech. Nejvíce se vyskytují ve vlhkých místech, např. mezi prsty, v rozkroku, nebo v ústech.

Co jsou povrchové infekce?

Povrchové infekce napadají tkáně na povrchu těla, tedy kůži, nehty nebo vlasy. Mezi běžné druhy patří lišej kroužkový, plíseň na nohou, indický ekzém (mykóza v oblasti třísel a lůna) nebo kvasinkové infekce. Kvasinkové infekce typu Candida obvykle nacházíme na kůži, v ústech, ve vagíně či na žaludu penisu, nebo kolem nehtů. Povrchové plísňové infekce jsou nakažlivé a přenáší se z člověka na člověka buď přímým kontaktem, nebo méně častěji dotykem s oblečením, povrchy nebo jinými předměty v prostředí.

Systémové infekce a mykózy?

Některé plísně jsou běžnou součástí lidského těla, na uzdě je udržuje imunitní systém. Pokud je ale imunitní systém oslaben, mohou se tyto infekce vymknout kontrole a způsobit nemoc. Takovým infekcím říkáme oportunní infekce. Mezi nejběžnější oportunní infekce, které se vyskytují u lidí jsou:

candida (kandidóza), kvasinková infekce

aspergilóza – infekční onemocnění způsobené houbou rodu Aspergillus

zygomykóza – Typ oportunní mykózy jehož původcem jsou rody Rhizopus, Rhizomucor. Původcem oportunních mykóz bývají saprofytické houby, které získávají organické látky pomocí rozkladu odumřelých živočišných či rostlinných těl

kryptokokóza – orgánová mykóza způsobená kvasinkovitou houbou kryptokokem Cryptococcus neoformans, u živočichů postihuje zejména CNS (centrální nervový systém) a u lidí se projevuje jako akutní meningoencefalitida (zánět mozkové tkáně a přilehlých struktur).

Lidé trpící na AIDS (syndrom získaného selhání imunity), leukémii (rakovina krevních buněk), s Hodgkinovou chorobou nebo dalšími typy lymfomů (rakovina imunitního systému) jsou více náchylní k oportunním infekcím, protože jejich imunitní systém je oslabený. Tyto infekce se mohou objevit také u lidí, kteří se léčí radioterapií nebo chemoterapií, nebo u lidí beroucích kortikosteroidy nebo imunosupresiva, jako například léky, které se podávají po transplantaci orgánu.

* kortikosteroidy jsou léky, které jsou předepisovány, aby zmírnily zánět a potlačily imunitní reakci těla.

* imunosupresiva jsou látky, které oslabují imunitní reakci těla.

Písňové infekce mohou postihnout také lidi, kteří již delší dobu berou antibiotika k léčbě bakteriálních infekcí.

Další plísně způsobují nemoci i jinak zdravým lidem s neoslabeným imunitním systémem. V těchto případech například lidé vdechnou spory (nevyvinutá forma) plísní, které obvykle žijí v prostředí, především v půdě některých geografických oblastí.

Jaké jsou symptomy systémové infekce?

Systémové infekce jsou často chronické a vyvíjejí se pomalu; trvá týdny nebo měsíce, než pro člověka začnou představovat problém. Symptomy jsou někdy velmi podobné běžnému nachlazení, ale jindy, obzvláště u lidí s oslabeným imunitním systémem, mohou být symptomy náhlé a závažné a vyžadují hospitalizaci. Mezi symptomy může patřit kašel, horečka, zimnice, noční pocení, anorexie (ztráta chuti k jídlu), váhový úbytek, všeobecná únava a deprese.

Číst dále – Kandidóza, nejčastější plísňová infekce

Mykózy a plísně v organizmu nebo na kůži představují vážnější civilizační onemocnění, které bychom neměli podceňovat. Časté únavy, chuť na skladké a pečivo, nedostatek energie a další mohou být také příznaky plísňové infekce. V takových situacích se vyplatí zapojit vlastní síly a vhodnou dietou, pitným režimem, pohybem a bylinami či doplňky stravy podpořit organizmus a začít snižovat množství plísní v něm. V této kategorii naleznete přípravky, které Vám s tím pomohou.

Omeprazol-ratiopharm 20 mg

Doplňky stravy a léky

Omeprazol-ratiopharm 20 mg jsou enterosolventní tvrdé tobolky s léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory protonové pumpy. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO UŽIVATELE

Omeprazol-ratiopharm 20 mg

enterosolventní tvrdé tobolky

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Co je Omeprazol-ratiopharm 20 mg a kčemu se používá.
 • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omeprazol-ratiopharm 20 mg užívat.
 • Jak se Omeprazol-ratiopharm 20 mg užívá.
 • Možné nežádoucí účinky.
 • Uchovávání přípravku Omeprazol-ratiopharm 20 mg.
 • Další informace.

CO JE Omeprazol-ratiopharm 20 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Omeprazol-ratiopharm tobolky obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory protonové pumpy. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

 • u refluxní choroby jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
 • u vředů horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).
 • u vředů, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud máte toto onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
 • u vředů, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs). Omeprazol-ratiopharm lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs.
 • při nadměrné tvorbě žaludeční kyseliny způsobené růstem slinivky břišní (syndrom Zollinger-Ellison).

Děti od 2 let a hmotnosti 20 kg

 • refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 roků a dospívající

 • vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud má Vaše dítě tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Omeprazol-ratiopharm 20 mg UŽÍVAT

Neužívejte Omeprazol-ratiopharm 20 mg:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku Omeprazol-ratiopharm 20 mg.
 • jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (například pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat Omeprazol-ratiopharm 20 mg. Vzhledem k množství léčivé látky není přípravek vhodný pro podávání dětem s tělesnou hmotností nižší než 20 kg. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Omeprazol-ratiopharm 20 mg je zapotřebí, Omeprazol-ratiopharm 20 mg může zakrývat příznaky jiných onemocnění.

 • jestliže jste bez známých příčin více zhubnul/a a máte potíže s polykáním.
 • máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.
 • začal/a jste zvracet potravu nebo krev.
 • máte černou stolici (stolici s příměsí krve).
 • máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením rizika infekčního průjmu.
 • máte závažné problémy s játry.

Jestliže užíváte Omeprazol-ratiopharm 20 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoliv lékaře navštívíte.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Omeprazol-ratiopharm 20 mg může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Omeprazol-ratiopharm 20 mg. Neužívejte Omeprazol-ratiopharm, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

 • ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).
 • digoxin (k léčbě problémů se srdcem).
 • diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).
 • fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař bude provádět sledování, když začnete užívat nebo přestanete užívat Omeprazol-ratiopharm.
 • warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař může provádět

sledování, když začnete užívat nebo přestanete užívat Omeprazol-ratiopharm.

 • rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
 • atazanavir (k léčbě infekce HIV).
 • tacrolimus (v případech transplantace orgánů).
 • Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).
 • cilostazol (k léčbě přerušované klaudikace, to je bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při porušeném průtoku krve v dolních končetinách).
 • saquinavir (k léčbě infekce HIV).
 • klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů)).
 • Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně Omeprazol-ratiopharm k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval/a o všech lécích, které užíváte.

  Přípravek můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

  Předtím než začnete užívat Omeprazol-ratiopharm , informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat Omeprazol-ratiopharm 20 mg. Lékař rozhodne, zda můžete užívat Omeprazol-ratiopharm 20 mg v průběhu kojení.

  JAK SE Omeprazol-ratiopharm 20 mg UŽÍVÁ

  Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho je budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku.

  Obvyklé dávky jsou uvedeny níže:

  Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, například pálení žáhy a kyselé regurgitace:

  Pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 8 týdnů. Pokud se jícen již zhojil, tak obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně.

  Pokud jícen není poškozen, tak obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.

  Pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

  Obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou denně.

  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

  Obvyklá dávka je Omeprazol-ratiopharm 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne. Lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.

  Obvyklá dávka je 60 mg denně. Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

  Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, například pálení žáhy a kyselé regurgitace:

  Děti starší než 2 roky a s tělesnou hmotností větší než 20 kg mohou užívat Omeprazol-ratiopharm 20 mg. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

  Děti starší než 4 roky mohou užívat Omeprazol-ratiopharm 20 mg. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

  Doporučuje se užívat tobolky ráno. Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

  Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte.

  Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látka rozkládala v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.

  Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek, tak tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (například

  jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečnou šťávou. Před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs hned vypijte nebo nejpozději do 30 minut. Abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé částečky obsahují léčivou látku nekousejte ani je nedrťte.

  Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Omeprazol-ratiopharm 20 mg, než jste měl(a), nebo při náhodném požití tobolek dítětem, se poraďte s lékařem.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Omeprazol-ratiopharm 20 mg, užijte dávku, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží doba pro další pravidelnou dávku, vyčkejte do této doby a pak pokračujte podle dávkovacího režimu. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  Podobně jako všechny léky, může mít i Omeprazol-ratiopharm 20 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Pokud zaznamenáte některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, přestaňte Omeprazol-ratiopharm 20 mg užívat a ihned kontaktujte lékaře:

  • náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká alergická reakce)
  • zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o Stevens-Johnson syndrom nebo toxickou epidermální nekrolýzu.
  • žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater

  Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto:

  Velmi časté: Vyskytuje se u více než 1 pacienta z 10

  Časté: Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů ze 100

  Méně časté: Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 1000

  Vzácné: Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 10000

  Velmi vzácné: Vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 10000

  Neznámá frekvence: Není známo (z dostupných dat nelze určit)

  • Bolest hlavy.
  • Vlivy na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.
  • Pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení.

  Zvyšuje riziko předčasného úmrtí, především na infarkt a srdeční selhání. Riziko výrazně roste po třech letech pravidelného užívání vyšších dávek.

  Méně časté nežádoucí účinky

  • Otoky chodidel a kotníků.
  • Poruchy spánku (nespavost).
  • Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
  • Pocit závratě (vertigo).
  • Změny krevních testů při kontrole funkce jater.
  • Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.
  • Celková nepohoda a ztráta energie.
  • Problémy s krví, například snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.
  • Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.
  • Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nausea) a křeče.
  • Pocit nabuzenosti, zmatenosti nebo deprese.
  • Poruchy chuti.
  • Problémy s viděním, například neostré vidění.
  • Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).
  • Sucho v ústech.
  • Zánět dutiny ústní.
  • Houbová infekce označovaná jako moučnivka postihující střevo.
  • Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.
  • Ztráta vlasů (plešatost).
  • Kožní vyrážka po oslunění.
  • Bolesti kloubů nebo svalů.
  • Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
  • Zvýšená potivost.

  Velmi vzácné nežádoucí účinky

  • Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek).
  • Agresivita.
  • Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).
  • Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
  • Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno horečkou a bolestí kloubů (Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, toxická epidermální nekrolýza).
  • Svalová slabost.
  • Zvětšení prsů u mužů.
  • Snížená hladina hořčíku v krvi.
  • Omeprazol může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky vedoucí až k imunodeficitu.

  Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršeného stavu s příznaky místní infekce, například bolest šíje, v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit chybění bílých krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte.

  Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

  JAK PŘÍPRAVEK Omeprazol-ratiopharm 20 mg UCHOVÁVAT

  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25C.

  Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

  DALŠÍ INFORMACE

  Co přípravek Omeprazol-ratiopharm 20 mg obsahuje

  Pomocné látky: Hypromelosa 2910/3, mastek, oxid titaničitý, kopolymer MA/EA 1:1, triethyl-citrát, monohydrát laktosy, krospovidon, glycerol-tribehenát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, natrium-lauryl-sulfát, čištěná voda, černý inkoust (potisk tobolky).

  Jak přípravek Omeprazol-ratiopharm 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení.

  Velikost balení: 15, 30, 50, 60,100 a 100 (2×50) ent. tobolek

  Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

  Držitel rozhodnutí o registraci

  Ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

  Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

  SIMON, Luboš . Omeprazol-ratiopharm 20 mg [online]. ČeskáOrdinace.cz, 2012-01-24 . Dostupné online.

  Tento článek si během posledních třiceti dnů přečetlo 36 lidí.

  Nenašli jste zde přesně to, co jste hledali? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.

  Ke svému dotazu použijte tento formulář.

  Rizika při užívání Omeprazolu

  Omeprazol a alkohol

  Omeprazol a antidepresiva

  Rosucard – příbalový leták

  Lék Medrol

  Cipralex – informace pro pacienty

  Lék Azitromycin

  Oční kapky Visine Classic – informace pro pacienty

  Protonové centrum Praha

  Lék Prednison

  Protonové centrum Praha

  Cyteal – příbalová informace

  Batolecí věk

  Condrosulf na osteoartrózu

  Jak bojovat s plísní nehtů na nohou

  Péče o pleť

  Zkušenosti s Espumisanem

  Mobivenal – příbalový leták

  Mějte stále při ruce aktuální dění na webu ČeskáOrdinace.cz. Stáhněte si naši aplikaci pro mobilní zařízení Android.

  Agency MM Health Lutamax DUO 20 mg 30 kapslí

  Herbo Medica Erectan 400 mg 20 tob.

  JAMIESON LABORATORIES JAMIESON Koenzym Q10 60 mg cps.60+20

  Barnys Premium FORTE 2700 (90 tablet) – zdroj chondroitinu a glukosaminu

  Sada Na Dásně a zuby – RTJ Tea Tree Oil 20 ml + Unios Pharma Vitamín C 1000 mg + Unios Pharma Zinek 15 mg + Da Vinci Coenzym Extra Strong 60 mg

  Alavis ALAVIS™ Relax pro psy a kočky 75 mg 20 kapslí

  Barnys Herpenorm 10 kapslí – proti oparům

  Alavis ALAVIS™ Relax 150 mg pro psy 20 kapslí

  Apotex Betaglukan JUNIOR 100 mg 30 tob.

  Neobotanics Cellulitis Essence 60 cps. DOPRODEJ EXP 2014

  GreenSwan GS Vitamin C 500 + šípky 100 tbl. + 20 tbl. ZDARMA

  GreenSwan GS Vitamin C 1000 + šípky 100 tbl. + 20 tbl. ZDARMA

  Knihy Superpotraviny (Susanna Bingemerová)

  VITAR Revital Display MIX Vitaminy C 20×20 eff.tablet

  Knihy Nespěchejte do rakve (Tomáš Kašpar)

  zácpa rychlá pomoc

  březová voda

  rakovina konečníku příznaky

  pásový opar inkubační doba

  co na suchý dráždivý kašel babské rady

  recept na čaj z rýmovníku

  svrab u člověka fotogalerie

  bolest ledvin

  chlamydie příznaky

  Re: Re: Re: Re: prodán adipex

  Mam zajem o Adipex mate jeste k prodeji 733252842

  skořice a krevní tlak

  Dobrý den prosím mám dotaz dcera má problémy s nízkým tlakem může jíst skořici ?A prosím co by měla.

  Nežádoucí účinky

  Došel si někdo z Vás co to užívá na jaterní testy?

  Re: Re: Re: Re: prodán adipex

  Dobrý den koupím adipex. Je možné se nějak domluvit? Email klalka123@email.cz. Děkuji

  Re: Re: Re: furolin diskuze

  Dobrý den,i já přidávám své zkušenosti s tímto “lékem”.Po využívání téměř celého balení jsem zažila rychlou.

  Leave a Reply