Znamení houbových infekcí v plicích (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Mykotická pneumonie

Mykotická pneumonie je akutní infekční zánět plic vyvolaný houbami. Mezi houbami rozlišujeme plísně a kvasinky. Plicní mykózy vznikají obvykle po vdechnutí rozmnožovacích buněk (spor) plísní, které se vyskytují v půdě a na rostlinách.

Nejdůležitějšími onemocněními jsou kokcidioidomykóza (původcem je Coccidioides immitis), blastomykóza (Blastomyces dermatitidis), histoplazmóza (Histoplasma capsulatum) a parakokcidioidomykóza (Paracocidioides brasiliensis).

Časté jsou také mykózy způsobené houbami Aspergillus, Candida a Cryptococcus, vyskytující se nejčastěji u nemocných se sníženou obranyschopností bez ohledu na její příčinu (nemoc nebo jako vedlejší účinek léčby, např. u pacientů s AIDS, po transplantaci orgánů užívajících tzv. imunosupresivní léčbu, u dlouhodobé antibiotické léčby). Mykotické nákazy jsou u nemocných po transplantaci orgánů nejčastější příčinou úmrtí pro infekci.

Příznaky, průběh onemocnění

Kokcidioidomykóza se vyskytuje zejména na jihozápadě USA a v severním Mexiku a postihuje především zemědělské dělníky. Mikrob se vyskytuje v půdě a napadá primárně plicní tkáň. Inkubační doba je 7 až 28 dní. Onemocnění může být někdy zcela bez příznaků nebo se spontánně zhojit, jindy dojde k druhotné nákaze plic jiným mikrobem a onemocnění probíhá pod obrazem velmi závažné, někdy smrtelné choroby. U některých pacientů je zánět plic provázen kožní vyrážkou. Někdy přechází akutní plicní infekce do chronického stadia, které se může po několika letech zhojit nebo může nastat rozsev nákazy (tzv. diseminace) v celém organizmu. Diseminace nastane asi u 1 % pacientů s primárním plicním onemocněním; častější je u osob se sníženou imunitou a u osob tmavé pleti. Rozsev postihuje jakoukoli tkáň, včetně mozku, míchy, kůže a kloubů. Diagnózu potvrdí mikrobiologické vyšetření (mikroskopické vyšetření sputa, kultivace na živné půdě), serologické vyšetření potvrdí protilátky v krevním séru. Onemocnění se léčí nitrožilně podanými antimykotiky (tj. antibiotiky potlačujícími houbové infekce), nejvhodnější je amfotericin B, dále se podává ketokonazol a itrakonazol.

Histoplazmóza je obvykle bezpříznakové nebo relativně mírně probíhající plicní onemocnění. Vyskytují se také chronické formy a akutní diseminované onemocnění. Mikrob se vyskytuje v půdách obsahujících ptačí nebo netopýří trus, a k nákaze dojde vdechnutím spor. Onemocnění se trvale vyskytuje v některých oblastech východní části USA, kde postihuje až 95 % obyvatelstva. Plicní infekce probíhá většinou bez příznaků, někdy se pozoruje akutní chřipkové onemocnění s horečkou a dráždivým kašlem. Infekce pomine bez léčby a zanechá na rentgenovném snímku plic pouze drobná ložiska zvápenatění. Chronická forma postihuje především dospělé osoby; v plicích vznikají velké dutiny, podobající se postižení při plicní tuberkulóze. K závažné diseminované formě nemoci s postižením jater a sleziny dochází především u starých osob, v kojeneckém věku nebo u osob se sníženou imunitou. Diagnóza je stanovena mikroskopickým, kultivačním vyšetřením, kožním testem a průkazem protilátek v krevním séru. Nejvhodnějším lékem je také amfotericin B.

Blastomykóza je chronická infekce plic, jež se může šířit do dalších tkání, zejména na kůži a do kostí. Choroba se vyskytuje ve středozápadních státech USA a ve východní Kanadě. Onemocnění postupuje pomalu, zánět plic je obvykle mírný, ale pokud se neléčí, má špatnou prognózu. V 80 % případů je plicní zánět provázen chronickým kožním onemocněním. Pravděpodobně i u blastomykózy existují případy nemající zjevné příznaky. K nákaze dochází vdechnutím spor vyvolavatele v chladném vlhkém klimatu, místo přirozeného výskytu mikroba však ještě nebylo zjištěno. Postihuje nejčastěji muže ve věku 30 až 50 let. Blastomykóza se léčí amfotericinem B.

Parakokcidioidomykóza je chronická infekce postihující plíce, sliznice, kůži a mízní (lymfatický) systém. Pokud se neléčí, končí smrtelně. Mikrob proniká do těla plícemi. Onemocnění se vyskytuje nejčastěji ve vlhkých horských lesích Severní a Střední Ameriky, většinou na venkově u zemědělců ve věku 20 až 40 let. V mikroskopickém obraze je onemocnění charakterizováno tvorbou uzlíků zánětlivé tkáně (tzv. granulomů). Plicní zánět se obvykle spontánně zhojí. Nejnápadnějším projevem nemoci je infekční zánět sliznice ústní dutiny a nosu, provázený tvorbou vředů, a také kůže kolem úst a na nose. Postiženy mohou být i slezina, játra, střeva, nadledviny a mízní systém. Zjevným projevům nákazy předchází dlouhá bezpříznaková fáze. K léčbě se používá amfotericin B, ketokonazol nebo itrakonazol.

Kryptokokóza je infekční onemocnění vyvolané kvasinkou Cryptococcus neoformans. Nemoc postihuje mozek, ačkoli prvotní je postižení plic. Vyskytuje se sporadicky na celém světě, dnes je nejčastější u pacientů s AIDS (u nich v 10 % všech nakažených). Původce je normálně přítomen ve výkalech domácích i volně žijících ptáků po celém světě. Ptáci nejsou nemocní pravděpodobně pro vysokou tělesnou teplotu. Nákaza vniká do plic vdechováním. Onemocnění postihuje více muže než ženy. Projevy nemoci jsou zánět plic (pneumonie) a chronický zánět mozkových blan a mozku (meningoencefalitida), projevující se bolestmi hlavy a zvýšenou teplotou, následně poruchami psychiky, vidění a nakonec bezvědomím. Plicní zánět se obvykle zhojí spontánně.

Aspergilóza postihuje nejčastěji plíce, ale i vedlejší nosní dutiny a povrchové tkáně. Nejčastějším původcem je Aspergillus fumigatus. Těžký zánět plic s diseminací do vzdálených orgánů se objevuje zejména u osob se sníženou obranyschopností. Mikrob se vyskytuje zejména v tlejících rostlinách, např. v senu, a jeho spory jsou všudypřítomné. Mikrob roste v dýchacích cestách, ucpává je a typickým projevem je vykašlávání vláknitých aspergilových hmot. U osob s alergií po opakovaném vdechování houbových spor vznikne alergická alveolitida (zánět plicních sklípků), projevující se dušností, horečkou a únavou. Opakovaným kontaktem s aspergilami dojde nevratnému poškození plic; příkladem je tzv. plíce sládků, vyskytující se u pivovarských dělníků pracujících s ječmenem, na němž se během skladování vytvořilo hojně spor. Jestliže mikrob osídlí již vytvořené (často tuberkulózní) dutiny v plicích a množí se v nich, vznikne tzv. aspergilom; je vyplněn vláknitými houbovými hmotami a ohraničen vazivovou stěnou. Pacienti s aspergilomem nemusejí mít žádné příznaky, nebo mají jen mírný kašel. Komplikací aspergilomu může být hemoptýza (krvácení do dýchacích cest s vykašláváním krve), když dojde k nahlodání plicní cévy. Tzv. invazivní aspergilóza se vyskytuje u osob se sníženou imunitou. V plicích dochází k rozsáhlému rozpadu tkáně, mikrob proniká do cév a vyvolává tvorbu krevních sraženin (trombů). Tyto infikované tromby jsou roznášeny krevním oběhem do vzdálených orgánů, zejm. do ledvin, srdce a mozku. Invazivní aspergilóza má špatnou prognózu a často je smrtelná. Ke stanovení diagnózy aspergilózy přispívá mikroskopické vyšetření sputa, kultivační vyšetření, kožní testy u alergické formy nemoci a serologické vyšetření prokazující protilátky v krevním séru.

Alergická aspergilóza se léčí kortikoidy (hormony se silným protizánětlivým účinkem, např. prednisonem). Aspergilom je nutné odstranit chirurgicky. Při invazivní aspergilóze je nejvhodnějším lékem amfotericin B.

Kandidóza je infekční onemocnění vyvolané kvasinkou Candida albicans. Kvasinka je součástí mikrobiálního osídlení kůže a sliznic asi u 20 % populace. Frekvence nosičství se zvyšuje věkem, častější je u hospitalizovaných pacientů. Při zásahu do normálního bakteriálního osídlení organizmu např. antibiotiky nebo při snížení celkové odolnosti nemocí, léčbou kortikosteroidy (např. prednisonem) nebo imunosupresivy (léky snižujícími obranyschopnost, např. po transplantaci orgánů) přerůstají kvasinky ostatní mikroby a způsobují infekční onemocnění. Kvasinky mohou kromě častých povrchových infekcí kůže a sliznic vyvolat také celkové infekce, buď postihující jednotlivé orgány a tělní krajiny (močové ústrojí, játra, ledviny, srdeční chlopně, mozkové pleny, břišní dutinu) nebo spojený se sepsí („otravou krve“). Plicní infekce jsou u kandidózy poměrně vzácné.

Pneumonie vyvolaná pneumocystis carinii: Pneumocystis carinii je mikrob považovaný za houbu, ačkoli jeho chování a citlivost k antibiotikům ho spíše řadí k prvokům. Původně byl popsán jako původce atypické pneumonie u podvyživených kojenců, ale do popředí zájmu se dostal jako častý původce zánětu plic u pacientů s poruchami buněčné imunity, především u nemocných s AIDS, a také u osob se zhoubnými chorobami krevních buněk (např. leukémií) nebo po imunosupresivní léčbě.

Nejčastějšími příznaky jsou horečka, dušnost a suchý dráždivý kašel. Na rentgenovém snímku plic jsou typicky oboustranná zastínění centrálně blízko plicní stopce (hilu). V tepenné krvi je snížen tlak kyslíku. Diagnóza je potvrzena mikroskopickým vyšetřením; mikroby však nejsou přítomny ve sputu a k průkazu je nutno vyšetřit bronchoalveolární laváž (výplach získaný při bronchoskopii – vyšetření dýchacích cest optickým přístrojem) nebo vzorek plicní tkáně získaný napíchnutím jehlou přes stěnu průdušnice, hrudní stěnu, popř. chirurgickým výkonem při otevření pohrudniční dutiny.

Nejúčinějším lékem je kotrimoxazol (preparát Biseptol), u nemocných s AIDS však má nepřijatelné vedlejší účinky (kožní vyrážky, pokles počtu bílých krvinek, horečka). Alternativním lékem vhodným pro pacienty s AIDS je pentamidin, který se podává rozprašovačem do plic. Tím se sníží vedlejší účinky na minimum; při nitrožilním podání pentamidinu se totiž vyskytují velmi těžké nežádoucí účinky včetně selhání ledvin, poškození jater, poklesu bílých krvinek, horečky, kožní vyrážky a podráždění žaludku, které mají 10 až 30 % úmrtnost. Při poklesu tlaku kyslíku v tepenné krvi podáváme kyslík a ve vhodných případech použijeme podpůrné dýchání přístrojem s použitím pozitivního přetlaku v dýchacích cestách na konci výdechu.

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Jde o běžný problém, který však může být spojen s poškozením ledvin. Pokud nemá vaše tělo dostatek kyslíku, je důvodem snížená tvorba červených krvinek, okyselujících organismus.

Snížené množství těchto buněk je spojeno s nahromaděním škodlivých toxinů v plicích.

Kovová chuť v ústech

Odpad nahromaděný v krvi dokáže ovlivnit vaši chuť a způsobit špatný dech.

Dalším příznakem poškození ledvin je změna chutě některých potravin nebo nechutenství.

Bolest v horní části zad je dalším příznakem poškození ledvin.

Může být vyvolána infekcí nebo přítomností ledvinových kamenů.

Problémy s koncentrací a závratě

Nesprávné proudění kyslíku do mozku je jasným příznakem vážné chudokrevnosti, ale i selhání ledvin. Způsobuje to problémy s koncentrací, závratě a problémy s pamětí.

Doporučujeme zahrnout více zdravých potravin do vašeho jídelníčku, antioxidantů nebo výživových doplňků.

Znamení houbových infekcí v plicích

Lidově se mu říká “černá plíseň”. Celým jménem kropidlák černý alias Aspergillus niger. Je to houba a vděčíme jí za mnoho. Průmyslově nám vyrábí to, co bývá na potravinách uvedeno pod číslem “E330”, případně popsáno jako regulátor kyselosti. Všechno to ale jen kamufluje dobře známou kyselinu citronovou. Kropidlák se stará i o výrobu jiných látek, jako třeba o glukoamylázu. Bez té bychom neměli kukuřičný fruktózový sirup ani levné sladké limonády.

Kropidlák je dobrý sluha, ale umí se předvést i jako producent ochratoxinu – jedu, který se postará o pokles stavu bílých krvinek a o snížení hladin imunoglobulinů. K tomu, aby nám zdevastoval imunitní systém a zvýšil riziko vzniku rakoviny, netřeba mnoho. Stačí konzumovat produkty vyrobené z plesnivých surovin. Jen málo kdo ví, že tato nižší houba je také jednou z nejčastějších příčin problémů s infekcemi zvukovodu a bubínku (otomykóz) a že se umí na nás vyřádit ještě jedním způsobem a o tom bude dnešní článek.

Dříve aspergilóza postihovala především zahradníky. Plísním se v půdě daří, zvláště když je prohnojená, a tak byli první na ráně. Stejně rizikovou je i práce v kravínech a se siláží, slámou a senem. Ale ani člověk městský není o nic ochuzen. V popelnicích i kanalizaci je dost toho, na čem se plísním daří. Před sporami se neschová nikdo a protože se ani kapitalismu nedaří větru poručit, jsou sporami zamořeny i mnohé budovy, nemocnice nevyjímaje. V angličtině už se jim dostalo označení “sick building” a tomu, čím v nich lidé trpí, se říká “sick building syndrome (syndrom nemocných budov).

Aspergilům se daří i v hrobkách a ani ta faraóna Tutanchámona nebyla ušetřena. Některé prameny uvádějí, že z řad objevitelů hrobky a těch, kteří do ní krátce po otevření vkročili, jich přišlo o život 25. Někteří z nich právě za příznaků onemocnění vyvolaného plísněmi a jejich mykotoxiny. Možná že za tím, co vešlo ve známost jako kletba faraónů, se přece jen skrývá něco zbla pravdy. Mělo by jít o údajné praktiky Starých Egypťanů, kteří v nádobách měli pěstovat nebezpečné plísně a dělat z nich nástrahy pro lupiče míst posledního odpočinku.

Zdravotnické materiály uvádějí, že každý den člověk vdechne něco mezi tisícem až deseti na desátou (10 000 000 000) spor. I v tomto množství se jich dokážeme zbavit. Jen někdy se to tak semele, že si naše armáda mikrofágů kolujících v krvi a hojně přes stěnu vlásečnic prostupujících do plicních sklípků s vdechnutými konidiemi neporadí. To pak máme vážný problém. V plících je teplo i vlhko tak akorát. A hlen má také dost výživných látek na to, aby konidie mohly vyklíčit v invazivní hyfy. Pak už nemoc postupuje rychle a někdy se z plic nastěhuje i do srdce, mozku a dalších orgánů. Pro hyfy, které jsou základním stavebním prvkem hub, máme v češtině přiléhavé slovo podhoubí, ale zdravotníci ho nepoužívají. Hyfy jsou mikroskopická bezbarvá vlákénka a v živočišných tkáních jsou jen těžko pozorovatelná. I to je důvod, proč se na nemoc často přijde až hodně pozdě.

V poslední době počet nemocných aspergilózou roste měrou vrchovatou. Zásluhou léků, které bereme. Houba začne mít nad námi často navrch, když třeba umravňujeme poblázněný imunitní systém kortikoidy. Těmi své útrapy zahání astmatici, alergici, pacienti po transplantacích. Paradoxně jsou často mezi nemocnými i sportovci. Svalovou hmotu si rádi zvyšují pomocí “bobulí”. Vyššímu riziku jsou ale vystaveni všichni, kdož se nějakým způsobem, nebo stářím, dobrali sníženým počtům, nebo málo funkčním bílým krvinkám zvaných neutrofily.

Výzkumníci z USA, Německa a Izraele si před časem začali všímat více myší, než lidí. Zaujal je na nich způsob života, při němž vdechují takové množství zárodků plísní, které by mnohé jiné živočichy zabilo. V nejnovějším čísle časopisu Science popsali, v čem myší schopnosti odvracet hrozbu houbových infekcí spočívá. Myšky za svou odolnost vděčí rafinovanosti jejich imunitního systému. Ten spory hub zmanipuluje tak, že se pak samy zahubí. Přišlo se na to pokusem, při němž myši atakovali konidiemi Aspergillu. Vybrali si agresivní kmen fumigatus, který je častou příčinou lidské pneumonie. Nejprve si ale houbu zmodifikovali, aby změnila barvu ve chvíli, kdy si její buňky spustí instrukce vedoucí k buněčné smrti.

Řeč je o samo-destrukčním režimu, který je v buňkách zabudován. Máme ho my lidé i myši. Je to užitečná výbavička. Jakmile v těle některé z buněk dosáhnou určitého věku, nebo jsou jinak poškozeny a začne u nich hrozit, že by se mohly rakovinově zvrhnout, jejich vnitřní signál spustí kaskádu dějů, na jehož konci je smrt buňky. Této buněčné řízené sebevraždě se odborně říká apoptóza. Buněčné mrtvoly pak z těla odstraní specializované úklidové čety a jejich místo zaujmou buňky zdravé. Něco hodně podobného, jako je apoptóza, mají i houby. A právě do tohoto mechanismu se houbám umí namontovat myší bílé krvinky.

Jak už jsme se zmínili, tak konidie a hyfy jsou malé a průhledné, takže jsou v tkáni prakticky neviditelné. S tím se vědci také vypořádali. Houbu geneticky upravili, aby po aktivaci sebevražedného procesu její buňky změnily barvu (začaly fluoreskovat). To jim dovolilo sledovat osud parazita v tkáni. Ukázalo se, že spory začaly zažínat své “pohřební svíce” velmi záhy po setkání s myší bílou krvinkou. Nic při tom ale nenasvědčovalo, že by mezi krvinkou (neutrofilem) a konidií houby docházelo k nějakému klání. Přesto to po vzájemném setkání začalo jít s houbou rychle z kopce. Je to poněkud zvláštní, neutrofilům se přezdívá školení zabijáci. Jejich granula nejsou nic jiného, než připravené sady lytických enzymů dychtících rozcupovat kdejakého vetřelce na kousky. I když setkání plísňové konidie se zabijákem dělá dojem přátelského setkání, výsledkem je, že konidie od svého zlého úmyslu (tvořit mnohobuněčné invazivní hyfy), po konzultaci s neutrofilem, jaksi upouští.

Dalším studiem, v němž velkou roli sehrály genetické modifikace, vyšlo najevo, že myši zvládají infekci pomocí NADPH oxidázy. Tímto enzymem se neutrofilům daří v konidiích spustit enzymovou kaspázovou kaskádu, která už sama (ve vlastních buňkách plísně) vykoná dílo zkázy.

Při pokusech vyšla najevo ještě jedna věc. Ta by mohla mít cenu zlata. A sice, že plísně polibku smrti, kterým je obšťastňují neutrofily, nepodléhají tak snadno, když jsou vybaveny proteinem AfBIR1. Ten je pro ně jakýmsi andělem spásy, který chrání jejich kaspázy před “nechtěným” spuštěním, které jim ordinují neutrofily. Proč by právě toto mělo mít pro nás tak velký význam? Inu proto, že každý protein má v genomu také svůj gen a ten rozhoduje o výši jeho produkce. Jinak řečeno – aktivnější gen u Aspergilla, znamená těžší průběh nemoci u pacienta.

Důvodem k radosti je vysoká pravděpodobnost, že lidský imunitní systém pracuje podobně, jako ten myší. Jen není tak výkonný. Proto by právě u nás pravidlo, že ďábel spočívá v detailu, mělo mít mnohem větší význam, než u myší. I mírné přibrzdění genu aspergillům by z lidských smrtelných aspergilóz mělo udělat banální záležitosti okresního formátu.

Pravda, ještě zbývá to nejpodstatnější. Najít něco, čím by se dalo do genu (AfBIR1) dloubnout. Něco, čím by se dal uchlácholit, aby ubral plyn v produkci ochranného proteinu. I když takové udělátko ještě nemáme, podstatné je, že už víme, co se má hledat. Před týmem Shlezingerové, za to, že své poznatky nezištně obratem zveřejnil, virtuálně smekáme. Šance, že se brzo někomu někde podaří najít “klacek” na konidie, tím mnohonásobně vzrostly. Zcela jistě se tomu začne nyní věnovat celá řada pracovišť, jde o velkou věc. Na aspergilózu neumírají jen astmatici a nemocní cystickou fibrózou. Ohroženi jsou i atopici. V podstatě stačí i jen přehnaná reakce na penicilin a taková smůla může potkat kohokoliv z nás.

Neta Shlezinger, et al.: Sterilizing immunity in the lung relies on targeting fungal apoptosis-like programmed cell death. Science 08 Sep 2017:Vol. 357, Issue 6355, pp. 1037-1041

Horažďovský Pavel, Černovská Markéta

Plíseň potřebuje sacharidy

Standa Kunc , 2017-10-10 05:40:59

Před plisnemi nejlépe se chránit tak, že jim nedáme nažrat Rakovina, plíseň, plíseň, plíseň https://stanislavkunc.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=500755 se Syndromem nemocných budov to souvisí taky ale až jako následek iné příčiny Radon nejlepsi pritel cloveka https://m.youtube.com/watch?t=2s&v=mOLhRCNw5i4

Pavel Brož , 2017-09-23 10:35:57

Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni

Pomozte zabránit znečišťování ovzduší. Mlčte!

Každé znamení má svůj kámen: Jaký je ten váš?

Datum narození vám předurčuje kámen, který je pro vás nejvhodnější podle vlastností, jež mu jsou od pradávna přisuzovány. Vymezení ale není

jednoznačné, důležité je, aby mezi vámi a vaším kamenem vzniklo souznění.

Činorodý Beran je stále v pohybu, má silnou vůli a dar šířit kolem sebe pozitivní energii. To ho ovšem může vyčerpávat. K obnovení sil mu napomůže například karneol. Podporuje regeneraci organismu a zmírňuje napětí, ne nadarmo je označovaný jako kámen duševní harmonie. Léčebné využití: Pomáhá čistit krev, podporuje krevní oběh i chuť k jídlu, posiluje termoregulaci.

Lidem ve vznětlivém a ohnivém znamení prospívá kámen v jemné barevnosti. Má na ně uklidňující účinky, protože působí jako něžné pohlazení. Učí trpělivosti při řešení problémů. Svými jemnými vibracemi zaceluje šrámy na duši, za které můžou lidská hrubost, arogance a nevšímavost, a dokonce vrací chuť odpouštět. Růženín by měl Býkům naznačit, že člověk musí mít rád sám sebe, aby dokázal milovat ostatní. Léčebné využití: Chrání před infarktem a chorobami krevního oběhu, zamezuje vzniku křečových žil.

Blíženci se pouštějí do všeho bez otálení, jsou plní energie, kterou ale často rozmělňují do několika aktivit. Dostávají se tak do vnitřního konfl iktu. Citrín jim pomáhá k sebeovládání, odstraňuje vnitřní napětí. Odráží negativní energii, a dokonce prý působí proti nočním děsům. Citrín vrací vnitřní klid, ale dává i pocit zdraví, tepla a svěžesti Léčebné využití: Přináší úlevu při chorobách oběhového systému, blahodárně působí při chronickém únavovém syndromu.

Pro citlivé Raky je vhodný jaspis, který vyzařuje očistnou a ochrannou energii. Napomáhá k soucitu a trpělivosti, má blahodárný, uklidňující účinek. Usměrňuje zjitřené myšlenky. Léčebné využití: Chrání před těžkými sny a zažehnává noční můry, zastavuje různá krvácení, zmírňuje gynekologické obtíže, povzbuzuje chuť k jídlu.

Náruživí a vášniví Lvi se rádi ujímají vůdčí pozice. Diamant podporuje jejich sílu a utvrzuje je v pocitu nepřemožitelnosti. Přispívá k udržení rovnováhy mezi nervovou soustavou a orgány smyslového vnímání. Léčebné využití: Dodává životní energii, zpomaluje proces stárnutí, pomáhá organismu vylučovat škodliviny a podporuje detoxikaci.

Spolehlivé, inteligentní a pořádkumilovné Panny potřebují posilovat sebevědomí. Tygří oko podporuje sebedůvěru a odvahu pustit se do radikálních změn. Chrání před nesmyslnou žárlivostí. Měl by se nosit na hrudi, aby napomáhal otevřít cestu do vlastního nitra. Léčebné využití: Udržuje termoregulaci, zahřívá tělo a navozuje blahodárný pocit štěstí

Těžký kámen navozuje pocity míru a harmonie a vytváří bariéru proti negativní energii. Zvyšuje sebevědomí a pomáhá zbavit se plachosti. Posiluje schopnost koncentrace a pevnou vůli, kterou Štíři potřebují v boji s některými nešvary, například s kouřením. Léčebné využití: Je vhodný při léčení nemocí spojených s krvetvorbou a poruchou oběhového systému.

Svobodomyslní Střelci mají svůj cíl stále před očima. Jsou přímočaří a jejich ostrý jazyk často předběhne myšlenky. Opál jim navrací zpět vyčerpanou energii. Aby energie nebyla negativní, je nutné opál čistit ve vodě, případně ho nabít za svitu měsíce. Léčebné využití: Pomáhá při gynekologických obtížích, podporuje tvorbu mléka při kojení, zlepšuje trávení.

Kámen v barvě ohně, symbolizující sílu lásky, připomíná, co je v životě opravdu důležité. Vylaďuje poměr mezi sexualitou a duševním splynutím s milovanou bytostí. Dokonce dokáže rozdmýchat vyhasínající city. Léčebné využití: Ulevuje od střevních potíží, povzbuzuje trávení, posiluje činnost žaludku, napomáhá čištění lymfatického systému, zamezuje vzniku kožních chorob.

Tvořiví a nesobečtí Vodnáři často špatně reagují, když jsou na ně kladené vysoké nároky. Fluorit je pro ně ideální díky své ochranné moci. Pomáhá pootevřít dvířka do duše a nechá tak na povrch vyplynout křivdy i trápení. Posiluje analytické schopnosti a odbourává depresivní pocity. Léčebné využití: Vyhání z těla všechno, co do něj nepatří, bezpečně likviduje viry, zbavuje infekcí.

Ryby jsou empatické a kdykoli připravené otevřít se novým ideálům a myšlenkám. Dovedou být vděčné a nestydí se svůj vděk dát ostatním najevo. Tyrkys u nich podporuje rozvoj kreativity a umění koncentrace stejně jako pocit sebevědomí, který je pro Ryby nezbytný kvůli snadnějšímu navazování vztahů. Léčebné využití: Odstraňuje nespavost a pocity úzkosti, zmírňuje bolest v krku a na plicích.

Boj o primátorské křeslo v Praze začíná. Strany vybírají své kandidáty

Nejlepší letošní aprílové vtípky kolem počítačů a internetu

Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v dubnu 2018 můžete koupit

Hokejista Voráček ve Philadelphii: Do USA si nastěhoval milenku!

V Česku bude o víkendu větší „hic“ než u moře. Ze zimy skočíme rovnou do léta

Radostná zpráva u Zemana: Na Hrad přiletí čáp!

nikki: koupis je na trzich nebo v obchodem s timhle zbozim.. v BV je na namesti, v Brne stoji stanek kousek od nádraží.. a on strejda Google rád napoví 😉

(24. 01. 2010 10:02)

wilfi: Skoda ze jste jeste nenapsali, kde si mam kameny koupit a jak je pouzit-jestli je dat pod matraci,nebo je nosit v kapse!! Poradte.

(24. 01. 2010 09:38)

jirkaplacek: místo července tam má být srpen.

Odstraňte z Vašeho těla toxiny a to jen během 3 dnů! Tato metoda efektivně a rychle odstraňuje nejenom přebytečné tuky, ale i nadměrné zásoby vody!

Chcete rychle zhubnout, zvýšit svou hladinu energie, či pročistit plíce, protože jste nedávno přestali kouřit, či naopak jste stále ještě kuřák? Pak doporučujeme tuto metodu přírodní detoxikace!

Myslím, že všichni víme, jak je pro nás a pro naše zdraví důležité konzumovat zdravé potraviny. I přesto si však všichni někdy dopřáváme nezdravé jídlo, což je pro naše zdraví špatné. A nejhorší na tom všem je, že je zkrátka nemožné tomu „delikátnímu jídlu“ říct NE!

Pokud chcete změnit své stravovací návyky, nejlepší možností je snížit Vaše touhy po zpracovaných potravinách a začít s detoxikačním procesem. V tomto příspěvku Vám ukážeme návod na nejúčinnější třídenní detoxikační léčbu!

No, nejprve si řekneme ještě pár věcí. Než začnete používat tuto metodu detoxikace, musíte přestat konzumovat mléčné výrobky 2 dny před tím, než vůbec začnete. Důvodem je to, že mléčné výrobky jsou pomalu tráveny, a tak mohou bránit dosažení očekávaných výsledků z detoxikace těla. Tělo musí být čisté od všech škodlivých toxinů, které se nacházejí v mléčných výrobcích.

Tato metoda detoxikace má však ještě jednu důležitou výhodu! Pomůže Vám vyčistit Vaše plíce! Jste-li tedy minulý, či současný kuřák, pak Vám tuto metodu doporučujeme ještě více!

 1. V noci před tím, než začnete s očistným procesem, vypijte 1 šálek bylinného projímadla. Toto projímadlo Vám pomůže s vyčištěním střev od škodlivých toxinů a přebytečného odpadu, který může způsobovat zácpu. Měli byste také vědět, že Vaše plíce by neměly být přetěžovány blokádami v těle, které by mohly rušit proces detoxikace.
 2. Připravte si citrónovou šťávou. Směs ½ šálku vody s citrónovou šťávou ze 2 celých citrónů pijte vždy před snídaní. Tento přírodní nápoj pomáhá při trávení silných alkalických potravin, a pomáhá tak rychleji regenerovat plíce.
 3. Zatímco snídáte, ujistěte se, že pijete 1,5 šálku grapefruitového džusu. Jen v případě, že se nedokáže sžít s chutí grapefruitového džusu, můžete do něj přidat trochu vody, nebo jej nahradit ananasovým džusem. Ananas a grapefruit jsou bohaté antioxidanty, které udržují Váš dýchací systém zdravý.
 4. Poté, po snídani, vypijte 1 až 1,5 šálku čisté mrkvové šťávy. Tato šťáva, mezi snídaní a obědem, je velmi důležitá, neboť pomůže alkalizovat Vaše tělo, zatímco detoxikujete svůj organismus. Mrkev je nabitá betakarotenem, který tělo mění na vitamín A. To je důvod, proč je mrkev velmi prospěšná pro dýchací cesty.
 5. K době obědu vypijte 1,5 šálku draselné šťávy, protože draslík je silný antioxidant, který je skvělý pro čištění těla, zvláště pokud je konzumován v tekuté formě. Jak na to? Odšťavněte si celer, petržel, mořské řasy, mrkev a špenát.
 6. Pijte 1 šálek hlízového čaje, jednu hodinu před večeří! Tento čaj pro čištění hlenu je nabitý zdravými živinami, jako jsou zázvor, šípek a máta peprná. Tyto byliny jsou mimořádně užitečné a prospěšné proti vytváření hlenu, ucpanému nosu a kongesci. Tento čaj najdete ve všech supermarketech a v místních obchodech se zdravou výživou.
 7. Vypijte 340 ml čisté brusinkové šťávy, než půjdete spát. Pomůže Vám proti bakteriím v plicích, které mohou působit infekci. Brusinková šťáva je nabitá antioxidanty a je velmi přínosná pro Vaši krev i moč.

Děkujeme za přečtení, opravdu doufáme, že se Vám tento příspěvek líbil, a tak ho nezapomente sdílet se svými přáteli a rodinou :-)!

Americký doktor odhalil recept na nejmocnější přírodní antibiotika, která odstraní jakoukoliv infekci v těle!

Nikdy by mě nenapadlo, že se mi opravdu podaří shodit 20 kg! Pak jsem ale vyzkoušela tento bláznivý trik s citróny…

Související články

Po tomto článku už si nikdy nekoupíte předražené komerční kosmetické produkty! Podívejte se na 18 zázračných účinků Aloe Vera!

Aloe Vera je vskutku úžasnou rostlinou, kterou se hodí mít doma! Chcete vědět proč? Tak se podívejte na 18 důvodů, proč byste tak měli udělat! […]

Doktoři jsou beze slov! Povařte 2 minuty tyto 2 snadno dostupné suroviny a Vaše vysněná postava bude na dosah!

Všichni víme, že proces hubnutí je extrémně tvrdý a obtížný, proto Vám dnes přinášíme recept na jednoduchý nápoj, který Vám celé hubnutí nejen zpříjemní, ale zároveň urychlí! […]

Dej CUKRU stopku!

S cukrem se setkáváme praktický každý den. Je obsažen v potravinách, dáváme si ho do čaje, kávy apod. Cukr je ale především bílý nepřítel, který nám škodí v hubnutí a může způsobit i vážné zdravotní problémy. Máme pro vás několik tipů, díky kterým řeknete cukru NE! […]

Moje sestra začala používat tento zázračný domácí přípravek a musela přestat, neboť jí vlasy rostly přímo bláznivou rychlostí!

Ztráta vlasů je problém, který postihuje miliony lidí po celém světě. Není to jen estetický problém, ve skutečnosti může významně ovlivnit i Vaše sebevědomí. Dnes Vám proto přinášíme přírodní 100% účinný recept na růst vlasů! […]

Tyto zázračné 4 byliny byste měli zahrnout do svého jídelníčku. Je vědecky dokázáno, že ochrání Váš mozek od Alzheimeru, deprese, úzkosti a mnohem více!

Deprese, úzkost a Alzheimerova choroba jsou těžké onemocnění, které postihují mozek a způsobují progresivní a nenapravitelné neurologické problémy, které snižují Vaše mentální funkce. U následujícíh 4 bylin bylo vědecky prokázáno, že pomáhají léčit i preventivně předcházet těmto problémům. […]

Už jste slyšeli o přírodním zázraku zvaném Tea Tree Oil? Zde je 12 důvodů, proč byste ho měli aspoň vyzkoušet!

Znáte Tea tree oil, nebo-li olej z čajovníku? Je to zkrátka zázrak z přírodní lékárny! Dokáže se efektivně a rychle poprat s řadou onemocnění, včetně těch kožních. Takže dámy, jestli máte problém s Vaší pokožkou, pak je toto přírodní řešení i pro Vás! […]

Vstoupit do diskuze

Nové články

 • Nejčtenější články

 • Internetový magazín Topsvět.cz – Vaše denní dávka zajímavostí nejen ze světa. Pravidelně přinášíme články o zajímavostech, nápadech, ale také ze světa módy, bydlení a životního stylu. Nechybí ani zdravé recepty.

  Nejčtenější články
  Nejnovější příspěvky

  Copyright © 2017 | JKV Group Interactive

 • Leave a Reply