Zánět kůže se nazývá dermatitida nebo houbová infekce (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Co vše může být nežádoucí účinek

Připravili jsme ve spolupráci se slovenskými kolegy seznam nežádoucích účinků vakcín, na které je třeba myslet, avšak bohužel nejsou uvedeny v oficiálních zdrojích. Věříme, že dojde ke změně přístupu a bude se více myslet na uvedené potíže jako možné následky po očkování.

Doporučujeme před očkováním vytisknout Dotazník nežádoucích účinků očkování. Požádejte pediatra o přiložení dotazníku k dokumentaci vašeho dítěte. Oba společně sledujte stav dítěte.

poockovani.cz/dotaznik (zde ke stažení)

CO VŠE MŮŽE BÝT NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK OČKOVÁNÍ

V místě vpichu: bolest, zarudnutí, otok, svědění, horkost, zatvrdlá zduřenina, mokvající vřed, puchýř, krevní podlitina, reakce typu III (Arthus), absces

v okolí: rozsáhlý otok očkované končetiny, otok celé očkované končetiny

celkové: horečka 40°C, bolest hlavy, slabost, únava, pocení, zimnice, závratě, mdloby, pocit choroby, tachykardie, bušení srdce

pohybové: bolest kloubů, bolest šlach, bolest svalů, artritida, bolest zad, bolest / ztuhlost šíje, bolest / ztuhlost končetin, svalový třes, ztuhlost svalů, ochablost svalů

alergické reakce: zarudnutí tváře a krku, otok tváře, očí, krku, šíje nebo jazyka, náhlý pokles tlaku, kolaps, svědivé puchýřky, krupička

dýchací: dýchací potíže, bronchospazmus, svírání na hrudi, přestávky v dýchání, apnoe

smyslové: poškození zraku, rozmazané vidění, světloplachost, poškození sluchu, hučení, ušní šelest, bolest ucha, ztráta citlivosti, trnutí, šilhání, bolest v oku

kožní: vyrážky, ekzém, tečkovité krvácení -ekchymózy, psoriáza, Stevens-Johnsonův syndrom, vypadání vlasů, dermatitída, erythema nodosum, erythema multiforme

infekce: infekce horních cest dýchacích, rýma, kašel, dávivý kašel, zánět v krku, zánět ucha, zánět průdušek, zápal plic, infekce lymfatických uzlin, zápal mozku / mozkových blan, infekce kostí, virová infekce, herpex simplex, h. zoster, otok příušnic (vakcin.mumps), vakcinační spalničky, SSPE, zánět očí, sinusitida, houbová infekce, sepse

neurologické: záchvaty, křeče, epilepsie, synkopa, nejistá chůze, neobvyklý pláč /encefalitický, neobvyklá apatie na podněty, členy rodiny, neobvyklé pohyby, úpadek ve vývoji, ztráta řeči, změny v chování, podrážděnost, apatie, dysfonie, kolasp / šok / hypotonická epizoda, stavy bezvědomí nebo nedostatku vědom, poruchy spánku, neobvyklá spavost, nespavost neutišitelný křik > 3 hodiny, encefalitida, meningitida, narkolepsie, vypouklá fontanela, encefalomyelitída, encefalopatie, zánět očního nervu, zánět lícního nervu ochrnutí tváře, zánět jednoho / více nervů, Guillain-Barré syndrom, ochrnutí, neuropatie brachiálního plexu, neuralgie, ztráta paměti, ztráta reflexů

trávicí: nechutenství, bolest břicha, zvracení, průjem, zácpa, dyspepsie, reflux, plynatost, bolest zubů, enteritida, gast.enteritida, stomatitida, aftózní stomatitida, krev ve stolici, intususcepcie

hematologické: trompocytopenie, purpura / pokles krevních destiček, vaskulitida otok lymfatických uzlin, zejména na krku, v podpaží nebo slabinách, hemolytická anémie, zrychlená sediment.erytrocytů

imunitní: pokles lymfocytů, zánětlivé střevní onemocnění, potravinová nebo jiná alergie, lupus, syndrom chronické únavy, roztroušená skleróza, sklerodermie, Graves-Basedowova choroba, autoimunní hepatitida, uveitida

jiné: zánět štítné žlázy, zvýšené jaterní testy, dysurie, smrt, potrat, autismus, ledvinové problémy, angioedem

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY DLE SPC

Nežádoucí účinky Infanrix Hexa (SPC)

Infekce a infestace

Méně časté: Infekce horních cest dýchacích

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: Lymfadenopatie2 , trombocytopenie2

Poruchy imunitního systému

Vzácné: Anafylaktické reakce, anafylaktoidní reakce (včetně kopřivky, alergické reakce (včetně pruritu)

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: Nechutenství

Velmi časté: Neobvyklá plačtivost, podrážděnost, neklid

Poruchy nervového systému

Méně časté: Spavost

Vzácné: Kolaps nebo šokový stav (hypotonickohyporesponzivní epizoda)2

Velmi vzácné: Křeče (s horečkou nebo bez horečky)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté: Kašel

Vzácné: Bronchitida, apnoe [apnoe u velmi předčasně narozených dětí (narozených ve ≤ 28. týdnu těhotenství)]

Časté: Průjem, zvracení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: Horečka ≥ 38 °C, lokální otok v místě vpichu (≤ 50 mm), únava, bolest, zarudnutí

Časté: Horečka > 39,5 °C, reakce v místě vpichu, včetně indurace, lokální otok v místě vpichu (> 50 mm)

Méně časté: Difuzní otok končetiny, do které byla vakcína aplikována, občas postihující přilehlý kloub

Vzácné: Otok celé končetiny, do které byla vakcína aplikována, značné otoky, zbytnění a puchýřky v místě vpichu

Nežádoucí účinky Priorix (SPC)

Infekce a infestace:

Časté: infekce horních cest dýchacích

Méně časté: otitis media.

Poruchy krve a lymfatického systému:

Méně časté: lymfadenopatie.

Poruchy imunitního systému:

Vzácné: alergické reakce.

Poruchy metabolismu a výživy:

Méně časté: anorexie

Méně časté: nervozita, abnormální pláč, nespavost.

Poruchy nervového systému:

Vzácné: febrilní křeče.

Méně časté: konjunktivitida.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Méně časté: bronchitida, kašel.

Méně časté: otok příušní žlázy, průjem, zvracení.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Velmi časté: zarudnutí v místě vpichu injekce, horečka >= 38 °C (měřeno rektálně) nebo >= 37,5 °C (měřeno axilárně/perorálně).

Časté: bolest a otok v místě vpichu injekce, horečka > 39,5 °C (měřeno rektálně) nebo > 39 °C (měřeno axilárně/perorálně).

Obecně četnost výskytu nežádoucích účinků byla po podání první a druhé dávky vakcíny podobná. Výjimkou byla jen bolest v místě vpichu vakcíny, která se vyskytovala „Často“ po první dávce vakcíny, zatímco po druhé dávce se vyskytovala „Velmi často“.

V průběhu postmarketingového sledování byly ve vzácných případech identifikovány následující nežádoucí účinky. Vzhledem k tomu, že jsou údaje dobrovolně hlášeny populací neznámé velikosti, není možné poskytnout skutečný odhad četnosti výskytu nežádoucích účinků.

Infekce a infestace:

Meningitida, příznaky připomínající spalničky, příznaky připomínající příušnice (včetně orchitidy, epididymitidy a parotitidy).

Poruchy krve a lymfatického systému:

Trombocytopenie, trombocytopenická purpura.

Poruchy imunitního systému:

Poruchy nervového systému:

Encefalitida, cerebelitida, příznaky podobné cerebelitidě (včetně přechodné poruchy chůze a přechodné ataxie), Guillain Barréův syndrom, transverzální myelitida, periferní neuritida.

Cévní poruchy Vaskulitidy.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Kvasinková infekce

Kvasinková infekce je poměrně častá infekce vyvolaná kvasinkami rodu Candida. Za normálních okolností jsou kvasinky součástí normální flóry v trávicím traktu a genitálu, ojediněle na kůži. V přítomnosti predispozičních faktorů se mohou výrazně pomnožit a způsobit nejrůznější projevy. Kvasinky postihují nejen kůži a sliznice, ale mohou způsobit i orgánové postižení. Kvasinkové infekci se odborně říká kandidóza nebo monilióza.

Původcem houbové infekce jsou kvasinky rodu Candida. Kandidy se nacházejí v půdě, na neživých předmětech, v potravinách a samozřejmě na lidech. Sliznice dutiny ústní, horních cest dýchacích, trávicího ústrojí a genitálu je běžně osídlena jednou z kvasinek Candida albicans, proto je někdy těžké rozhodnout, zda se jedná infekci nebo pouze osídlení. V lidském těle může být původcem infekce devět druhů kvasinek, například C. tropicalis, C. glabrata nebo C. krusei. Většina infekcí je endogenních, kvasinky se pomnoží při oslabeném imunitě působení rizikového faktoru, ale je možný i mezilidský přenos (u vaginální mykózy, soor novorozenců).

Rizikové faktory vzniku kandidózy

Kvasinková infekce snadněji vzniká u diabetiků (osob s cukrovkou), při užívání hormonální antikoncepce, systémových antibiotik a podávání léků potlačujících imunitní pochody – imunosupresiv, kortikosteroidů nebo chemoterapie (podávané při léčbě nádorového onemocnění). Náchylní ke vzniku závažnějších forem jsou osoby s poruchy imunity při nádorovém onemocnění krvetvorby a infekcí HIV. Trpí totiž neutropenií – nemají téměř žádné bílé krvinky, které by mohly bojovat s kvasinkovou infekcí. Kandidóza se proto někdy označuje jako “nemoc nemocných”.

Jak vzniká kvasinková infekce

Kůže představuje poměrně odolnou bariéru proti infekci. Náchylnost ke vzniku infekce zvýší macerace kůže, tedy působení vlhka a tepla v místě kožního tření. Kvasinky mají schopnost přilnout ke sliznicím a umělým materiálům. Samotné protilátky nejsou schopné kvasinky zničit, potřebují k tomu i buňky imunitního systému. Pacienti s poruchou buněčné imunity jsou náchylní k tvorbě kožních a slizničních forem kandidóz.

Čtěte také:

Formy kvasinkové infekce

Kandidové infekce se rozdělují do několika forem podle toho, kde se vyskytují:

 • kožní formy
 • slizniční formy
 • systémové infekce s postižením orgánů

Jednotlivé formy mohou přecházet jedna v druhou, neexistují přesné hranice.

Kvasinková infekce úst

Kandidóza dutiny ústní se nejčastěji projevuje bělavými splývajícími povlaky bukální sliznice a jazyku, které lze snadno setřít, přičemž se obnaží lehce krvácející spodina. Při neléčení se šíří do hltanu. Odborně se tato akutní pablánovitá (pseudomembranózní) forma označuje jako soor. Onemocnění je dlouho bez bolestí, obtíže při polykání přináší až rozsáhlý nález s propagací do jícnu. Soor se vyskytuje u astmatiků léčených inhalačními kortikoidy, u novorozenců, osob s deficitem imunity (HIV), léčených agresivní chemoterapií.

Méně častá akutní atrofická forma se projevuje zarudlou bolestivou sliznicí. Pod zubními náhradami se jako zarudlá sliznice objevuje chronická forma. U kojenců v prvním měsíci věku a u dospělých s poruchou imunity nebo se zubními protézami vznikají tzv. infekční koutky (anguli infectiosi). Na zarudlých bolestivých popraskaných koutcích úst vznikají bělavé povlaky.

Kandidóza genitálu

Kvasinková infekce pohlavního ústrojí se u žen projevuje zánětem poševní sliznice a sliznice zevních rodidel (vulvovaginitida). Je častá u diabetiček, těhotných, ale i u jinak zcela zdravých žen. Vaginální mykózu charakterizuje svědění zarudlého genitálu s tvorbou hustého bělavého tvarohovitého výtoku.

U mužů diabetiků nebo při léčení kortikoidy probíhá pod obrazem zánětu žaludu a předkožky pohlavního údu. Na žaludu a vnitřním listu předkožky se tvoří ostře ohraničená červená ložiska s bělavými povlaky, které se někdy olupují. Projevy svědí a pálí.

Kvasinkové opruzení

U obézních osob vzniká třením kůže v místech kožních záhybů a působením potu opruzení (intertrigo). Při druhotném pomnožení kvasinek hovoříme o intertrigózní kandidóze. Jasně červené mokvající plochy jsou ohraničené límečkem šupin. Do okolí se ze zarudlých ložisek šíří drobné pupínky a puchýřky, které se po stržení mění v eroze (červená ložiska). Projevy svědí a pálí. Nejčastěji postiženými kožními řasami jsou tříselná rýha, řasy břicha a pod prsy. Infekce se snadno roznese na celý trup a končetiny. Poměrně často se u kojenců vyskytuje plenková kandidová dermatitida. Onemocnění navazuje na předchozí dráždivou dermatitidu způsobenou vlhkou zapářkou, působením moči a stolice pod málo vyměňovanými plenami.

Kandidóza rukou

Kvasinková infekce meziprstí je charakteristická pro diabetiky a osoby pracující ve vlhku. U uklízeček či kuchařek vzniká ve třetím meziprstí ostře ohraničená červená ložiska s nadzdviženými okraji a bělavým límečkem šupin na periferii.

Kandidová paronychia se projevují bolestivými, zduřelými, zarudlými nehtovými valy, z nichž lze vytlačit kapku hnisu. Potíže vznikají u predisponovaných osob ve vlhku, při máčení rukou při praní prádla, zpracování ovoce či umývání nádobí.

Onychomykóza

Onychomykóza je houbová infekce nehtů způsobená nejen dermatofyty, ale i kvasinkami. Při kandidové formě je nehet výrazně ztluštělý, žlutý a drolí se, často přechází v infekci nehtových valů (paronychia) nebo jiné kožní a slizniční projevy.

Systémové formy kvasinkové infekce

Osoby se závažnou poruchu imunity (neutropenií) jsou náchylné ke vzniku kandidových ložisek. Ta se mohou vytvořit kdekoliv na kůži jako růžovo-červené hrboly či jako abscesy v orgánech – v játrech, ledvinách, slezině či plicích.

Kandidová infekce může postihnout kteroukoliv část lidského těla. Vznikají kvasinkové infekce močového měchýře, dýchacích cest, trávicího ústrojí či závažná kandidová sepse (celotělová zánětlivá reakce organismu na infekční mikroorganismy).

Diagnostika kvasinkové infekce

Diagnóza kožních a slizničních forem kandidózy se stanovuje na základě typických příznaků a kožních projevů.

Při pochybnost se provádí přímý průkaz kvasinky pomocí mikroskopického nebo kultivačního vyšetření. Ke kultivačnímu vyšetření lékař provede z dotyčného místa stěr sterilním vatovým tampónem nebo kličkou. Odebraný vzorek se pak vyočkuje na speciální půdu. Místo odběru se nesmí alespoň 3 týdny léčit, jinak mohou být falešně negativní výsledky.

Při výskytu neobvyklých projevů a neustálém opakování se nechejte vyšetřit i po interní stránce. Častěji se kvasinkové infekce objevují při přidruženém interním onemocnění – cukrovce, poruše imunity či nádorovém onemocnění.

Léčba kvasinkové infekce

Terapie se řídí lokalizací infekce, jejím rozsahem a přidruženými rizikovými faktory. Základem úspěšné léčby je dodržování režimových opatření a cílené odstranění kvasinek antimykotiky. Antimykotika zabrání růstu a množení kvasinek.

Při kožní, orální a genitální kandidóze se aplikují lokální prostředky ve formě sprejů, mastí, krémů i roztoků. Z nespecifických antimykotik se ještě dnes používá Endiaronová mast na kandidové intertigo. Specifická antimykotika působí na kvasinky cíleně. Na kožní a genitální formy kandidózy se lokálně používají Fungicidin mast, Pimafucin krém a přípravky s klotrimazolem (Canesten, Clotrimazol AL či Imazol).

Při orgánovém postižení, neúčinnosti lokální léčby, kandidové sepsi podávají systémová antimykotika s itrakonazolem (Sporanox a Prokanazol), amphotericinem B (Amphocil, Abelcet), voriconazolem (Vfend) nebo s flukonazolem (Diflucan, Fluconazol, Mycomax, Diflazon a Mycocyst) v tabletách nebo nitrožilně.

Při léčbě vaginální mykózy se používají antimykotika ve formě vaginálních čípků, globulí a mastí. Nejoblíbenější antimykotikum klotrimazol obsahuje Canesten, Candibenne, Clotrimazol AL nebo Jenamazol.

Prevence kvasinkové infekce

Kvasinkovým infekcím kůže můžete zabránit dodržováním hygienických návyků – pravidelně se denně koupejte, místa kožních záhybů pečlivě vysoušejte. Denně se vyměňujte spodní prádlo a ponožky. Noste prodyšné, bavlněné oblečení. Používejte pouze svůj ručník. Na koupaliště, do společných sprch sportovišť noste svoji obuv.

K intimní hygieně používejte neparfémovaná mýdla a vložky. Nenoste syntetické spodní prádlo, ani těsné oblečení – obě podporují rozvoj kvasinkové infekce.

Preventivně působí strava s nízkým obsahem cukrů (nadměrný přísun cukrů podporuje množení kvasinek) a přísun prospěšných bakterií ve formě jogurtů s živou kulturou, podmáslí a probiotických nápojů.

U osob s poruchou imunity se preventivně podávají antimykotika.

Doporučení při kvasinkové infekci

Průběh kandidóz je někdy zdlouhavý. Infekce kvasinkami se neustále vrací, pokud se nepodaří odstranit predisponující a zevní faktory.

 • Pokud trpíte kožními formami kandidózy, omezte pobyt ve vlhku, zabráníte tím neustálému opakování infekcí.
 • Pro diabetiky je důležité dodržovat dietní omezení, důsledně užívat léky a chodit na pravidelné kontroly.

Doporučujeme k tématu

Švédské kapky MAURERS 250ml

Bylinné švédské kapky MAURER‘S jsou vyrobeny podle staré tradiční rakouské…

DROSERIN krém XXL, Energy 250ml

Bioinformační bylinný regenerační krém Droserin krém je přípravek s…

DROSERIN krém, Energy 50ml

Bioinformační bylinný regenerační krém Droserin krém je přípravek s…

DRAGS IMUN, Energy 30ml

Bioinformační přípravek obsahující čistou pryskyřici ze stromu Croton…

další podobná témata

Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

Dobrý kontakt k tématu

Lékárna RUBUS zajišťuje v Rožnově pod Radhoštěm výdej léků a prodej zdravotnických pomůcek již.

Lékárna v Lovosicích pod vedením zkušeného lékárníka PharmDr. Františka Stáně patří do přední.

MUDr. Barbara Monczková je praktický lékař pro dospělé. Svoji ordinaci.

Historie lékárny U Milosrdného Samaritána spadá do 18. století. Dnes navazuje na mnohaletou tradici.

Lékárna U Svaté Ludmily Stará Boleslav je současně kamenná lékárna, která funguje rovněž jako e-shop pro.

 • související test k tématu
 • všechny testy >
 • ověřte si znalost tématu v našem testu

Test: Kvasinková infekce

1. Kvasinková infekce.

 • A
 • pouze kůži
 • B
 • kůži a sliznice
 • C
 • kůži, sliznice i některé…

2. Mezi rizikové faktory.

 • A
 • užívání systémových…
 • B
 • cukrovka (diabetes mellitus)
 • C
 • konzumace tučných a…

3. Lokální přípravky se v.

 • A
 • vaginální kvasinkové infekce
 • B
 • kvasinkové sepse
 • C
 • kvasinkové infekci jazyka…

Doporučujeme k tématu

Aromaterapeutické pastilky Kardamom, Citron

Osvěžení a energie Osvěžující pastilky BONNE SANTÉ pastilky s přírodními…

Dubové kapky 100ml Dědek kořenář

Péče, ochrana a uklidnění pokožky a ústní dutiny Tekutý bylinný výluh…

Esenciální olej CITRON 10ml Dr.Popov

Přírodní éterický olej pro desinfekci prostoru, na dýchací cesty, pro…

Poslední komentáře u článků

Doporučujeme Reklama

Zubní pasta SILIX Energy 100ml

Bioinformační zubní pasta se zvýšeným obsahem.

NO DOL náplasti ulevující od bolesti 5ks

Nová receptura založena na vysoké koncentraci.

Matcha čaj 2g BIO

Zelený čaj nejvyšší kvality v prášku Matcha je.

Gumové BIO bonbony zahradní ovoce 100g

Měkké bonbony z přírodních ovocných šťáv Chutné.

WATER VIOLET Žebratka bahenní (34) Bachovy květové BIO esence 10 ml

Při rezervovanosti, vnitřním uzavření a zármutku.

Synkopa je náhlá, krátkodobá ztráta vědomí, obvykle vedoucí k pádu.…

Portální hypertenze

Portální hypertenze je porucha v oblasti jater, která se jinak označuje…

Kašel – akutní a subakutní

Kašel občas trápí každého z nás. Je to reflex sloužící k obraně a…

Lamblióza neboli giardióza

Giardióza (starším názvem lamblióza) patří mezi naše časté střevní…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění, které postihuje…

Kuří oko neboli mozol je kožní abnormalita odborně nazývaná clavus nebo…

Abrupce placenty

Abrupce placenty je životu ohrožující stav, který vzniká v průběhu…

Nemoci slinných žláz

Slinné žlázy jsou důležitou součástí trávicího systému člověka.…

Kuří oko neboli mozol je kožní abnormalita odborně nazývaná clavus nebo…

Filarióza je skupina tropických onemocnění vyvolaných parazity – vlasovci.…

Tinnitus je odboré označení pro tzv. zvukové šelesty. Lidé tyto šelesty…

Keratokonus

Keratokonus je degenerativní onemocnění oka, které se projevuje…

Pojem ascites je odborné označení pro nadměrné hromadění tekutiny v…

Gynekomastie

Zvětšení prsní žlázy u mužů – tzv. gynekomastie (z řeckého gyné =…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom je nádorové onemocnění, které vzniká na základě virové…

Botulismus

Botulismus je akutní onemocnění způsobené nervovým toxinem produkovaným…

Nádor jazyka

Nádory jazyka se řadí k onemocněním ústní dutiny. Nádory jazyka se…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění, které postihuje…

portál vytvořila společnost PROPEOPLE marketing

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte

Dermatitida dítěte

Co je obecně dermatitida? Jaké jsou jeho názory jsou nejběžnější? Co může způsobit vznik dermatitidy? Má roli dědičných faktorů při získávání atopické dermatitidy? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v tomto článku.

Otázka №1. Co je obecně dermatitida? Jaké jsou jeho názory jsou nejběžnější?

Dermatitida – je zánět kůže.

Batolata až jeden rok, lze často pozorovat kontakt a atopických

dermatitidu. První typ se nazývá pleny. To je charakterizováno

Vzhled opruzenin na její zadek, v třísle, v záhybech kůže. většina

případy plenkové dermatitidy je způsobena chybami Když rodiče

péče o novorozence kůže: vzácné změna plenky, mokrý

pleny alergické prostředky (ropa, zásypy). v atopické

dermatitida v dětské Redden a kůra líce, kůže na těle, loketním

záhyby mohou objevit mazotok krusty na hlavě.

Pokud se doba nezačíná léčbu, může dojít k ekzém.

Stává se, že se objeví dermatitida způsobená alergií na prací prášek

nebo mýdlo. Proto, jakmile se prvních příznaků této

nepříjemná nemoc, by měly být vyloučeny na maximum po celou dobu

Možné alergeny pro domácnost pochopit, ne na nich, zda tam byl takový

65% rodičů – respondentů uvedla, že "je to pro ně velmi důležité

udržovat pokožku čistou a zdravé děti. " Také rodiče "chtějí

jejich děti, aby co nejvíce efektivní preventivní léčbu. "

Studie byla provedena v Německu, Španělsku a Spojených státech.

Otázka №2. Co může způsobit vznik dermatitidy?

Pokud jde o jeho možnost plenky, pak, jak jsem řekl, je to vada

Péče. Ale atopické dermatitidy se nejčastěji vyskytuje u dětí,

náchylný k alergii. V prvním roce života obvykle vyskytuje

food (citrusové plody, cukrovinky, med, ořechy), bílkoviny

Až tři měsíce dítě gastrointestinálního traktu, jaterních enzymů a

slinivka ještě nezralý a jen částečně zapojeny do procesu

trávení. Z tohoto důvodu, krev nasáklé nedorasscheplennye

molekuly, které mohou způsobit alergie. Po třech měsících

tam je střevní zrání a tělo dítě se stává více

chráněn před toxiny a alergeny.

Kromě toho je novorozenec je osada v prvních třech měsících

mikroflóru, která je získala v rámci dědictví po matce. někdy

že problémy mikroflóry dítěte vyplývají z přijetí jeho matky

antibiotika během těhotenství. Nebo proto, že gynekologické

zánětlivá onemocnění žen. Při průchodu porodními cestami

Dítě dostává matek mikroflóry, proto doporučujeme pro budoucnost

matek během těhotenství vyhrazena "dobré bakterie". činit

je to možné, brát drogy, jako je LINEX, bifidumbacterin,

Hilak forte, Primadofelyus. Samozřejmě, že to by mělo být provedeno,

po konzultaci s lékařem.

Někdy se objeví problémy s trávicím traktu dítěte v případě, že kojící ženy

Ona onemocní a začne brát léky. V tomto případě doporučujeme

dočasně přesunout do směsi, za účelem ochrany dětí před možno

Otázka №3. Má roli dědičných faktorů při získávání atopické dermatitidy?

Ano, v první řadě, že dítě dostane mikroflóru "zdědil" od

matkou. A za druhé, dermatitida – geneticky deterministický

proces. Pokud máma nebo táta, nebo prarodiče má nemoc

Typ astma, senná rýma, atopická dermatitida je

pravděpodobnost, že nemoc přechází na dítě se zvyšuje dramaticky.

Nicméně, v mnoha případech je dermatitida není okamžitě, ale může

klepnutím na pozadí několika nepříznivých faktorů. Například,

střevní dysbiózou. Často se stává, že k nám přicházejí

Rodiče dítěte, kteří projevili příznaky atopické dermatitidy,

přistoupíme k léčbě, ale nenastane zlepšení. Ale jakmile jsme

normalizovat stav mikroflóry použití bakteriofágů, kůže

symptomy rychle zmizí: po střeva – to je "vstup" na imunitní

Ve vyšším věku, dermatitida může vyvolat . červy. oni

se může stát spoušť, působí jako antigen. výrobky

života těchto zvířat, jakož i toxiny vyvolat vývoj

dermatitidu. Kromě toho, chronická infekce ohniska (zubní kaz, zánět vedlejších nosních dutin,

zánět průdušek), příliš, jsou příčinou dermatitidy.

A možná nejčastěji dermatitida dětská nastane jako negativní

Reakce na kravské mléko – některé děti nemohou tolerovat.

Otázka №4. Co moje matka, jestli její mléko ona nemá?

kravské mléko. Tento hydrolyzát směs, vyznačující se tím, že protein je v

rozdělené stavy. K dispozici jsou i případy, kdy se protein štěpí

aminokyselin. Pouze musí směs pečlivě vybrat, po

po konzultaci s odborníkem.

Otázka №5. Jak víte, že dítě je náchylný k dermatitida?

V prvním roce života, jako dítě si všimnout tendenci

sedativní účinky (podráždění), projevy seboroické dermatitidy na

zamířit až k zarudnutí a namočit. Jedná se o první projevy. a už

při zavádění příkrmů dermatitidy, jak se říká, "nabírá na síle."

Otázka №6. Co dělat v tomto případě? Zrušení návnadu?

bedlivě sledovat fyziologické reakce dítěte a vždy

poraďte se se svým lékařem. Možná, že dokonce dočasně zrušit

Lure. Mimochodem, pro děti s alergií první návnada by měla být

zelenina a ovocné šťávy nejsou tak zdravé drobky. A samozřejmě, nástraha

je vybrané z nejméně alergenních potravin.

Otázka №7. A co dermatitida diagnostické metody používané dnes?

Nárůst v krvi svědčí o časného atopie

(Dermatitida). Nicméně, jedna studie pro diagnostiku

dost. Nejdůležitější věc – identifikovat příčinu

dermatitidu. Pochopte, čímž vznikl: vzhledem k alergiím

některé výrobky, protože dysbiózou nebo z jiných důvodů.

Otázka №8. Existují preventivní opatření?

těhotná matka, pokud je to možné, by se měli vyvarovat užívání

drogy a kojení musí být opatrní

Obligátní alergeny: jahody, maliny, jahody, zejména pokud

to není sezónní ovoce a bobule. Další z srážecích faktorů

může být kouření v průběhu těhotenství.

koberce, měkké hračky, které jsou prachové kolektory. a

květináče, protože formy může být vytvořen na zemi, a

její děti, i to je alergie. Tak často, jak je to možné by mělo být provedeno

Čištění za mokra (jednou denně, – alespoň) a, samozřejmě, pravidelně

aby dítě ve vzduchu. Zvláště vhodné na procházku s drobky alergií

za slunečného počasí (v případě, že dítě není alergický na slunci).

Kožený dítě nesmí přijít do kontaktu s oblečením vlny nebo syntetiky.

Nejlepší materiál pro děti – bavlna.

Otázka №9. Jaké jsou nejúčinnější léčba dermatitida?

alergeny a upravená strava. Pak se jmenuje určitý

léčiva, v závislosti na stupni onemocnění. povinné denně

koupel s přídavkem oleje. Dobře hodí pro tento dětského seriálu Myustela (koupelový olej, tělo emulze), zklidňující hojivý krém nebo Bipanten Drapolen v záhybech – obsahující zinek léky, jako je například desátek. V případě, že proces je mnohem "běží", pak budeme muset uchýlit k antihistaminika.

Leave a Reply