Wayne světové houbové infekce (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Wayne světové houbové infekce

Seznam esenciбlnнch antiinfektiv pro Иeskou republiku

aktualizovanэ v kvмtnu 2016

Antibiotika spolu s ostatnнmi antiinfektivy tvoшн unikбtnн skupinu kauzбlnнch lйиiv, jejichћ ъиinek je zamмшen na inaktivaci mikrobiбlnнch pщvodcщ infekcн. V Иeskй republice vљak trvale chybн nмkterб antiinfektiva volby pro lйиbu urиitэch infekcн. Opakovanм se vyskytuje situace, kdy nмkterб antiinfektiva volby chybн doиasnм. Nahrazovбnн tмchto nepostradatelnэch lйиiv alternativami vэznamnм sniћuje ъиinnost lйиby, zvyљuje vэskyt neћбdoucн rezistence mikrobщ a tйmмш vћdy zvyљuje nбklady na lйиbu. Je proto vysoce nalйhavй zajistit trvalou dostupnost antiinfektiv volby, kterб ve srovnбnн s ostatnнmi majн nejvyљљн ъиinnost na pщvodce infekce a souиasnм co moћnб nejniћљн vliv na stimulaci rezistence mikrobщ.

Infekce ohroћujнcн ћivot pacientщ se vyskytujн v komunitбch i v nemocnicнch na celйm svмtм. Odpovмп mikrobiбlnнch pщvodcщ infekcн na ъиinek antiinfektiv je vљak druhovм specifickб, mмnн se v иase a liљн se v rщznэch zemнch podle stavu rezistence mikrobщ k antiinfektivщm. Proto v nбvaznosti na Doporuиenн Rady EU (2002/77/ES) o obezшetnйm pouћнvбnн antimikrobiбlnнch lбtek v lйkaшstvн a Doporuиenн Rady EU ze dne 9. иervna 2009 o bezpeиnosti pacientщ vиetnм prevence a kontroly infekcн spojenэch se zdravotnн pйин (2009/ C151/01) ustanovila vlбda ИR v roce 2009 Nбrodnн antibiotickэ program (dбle jen „NAP“). v roce 2011 pak vlбda ИR pшijala Akиnн plбn NAP pro roky 2011-2013, kterэ v rбmci svй priority и. 3 (s nбzvem „Doporuиenй postupy pro pouћнvбnн antibiotik a kontrolu antibiotickй rezistence“) pшedpoklбdб vytvoшenн seznamu esenciбlnнch antibiotik, zaшazenэch podle zбsad nбrodnн antibiotickй politiky v ИR, kterй jsou formulovanй na zбkladм jejich nenahraditelnй pozice v lйиbм a podle stavu podrobnм zmapovanй rezistence hlavnнch pщvodcщ infekиnнch onemocnмnн v ИR 1 .

Seznam esenciбlnнch antiinfektiv pro ИR vychбzн ze 17. vydбnн vzorovйho seznamu Svмtovй zdravotnickй organizace (dбle jen „WHO“) s nбzvem „ WHO Model List of Essential Medicines“, kterэ zveшejnila WHO v bшenu 2011 a kterэ akceptuje WHO defi nice pro tzv. zбkladnн a speciбlnн esenciбlnн lйиiva. Zбkladnн nepostradatelnб lйиiva zahrnujн nejъиinnмjљн, bezpeиnй a cenovм pшнstupnй lйky pro minimбlnн potшeby zбkladnнho zdravotnнho systйmu, kterб jsou pшednostnм vybнrбna podle jejich souиasnйho a pшedpoklбdanйho budoucнho vэznamu pro ochranu veшejnйho zdravн a schopnosti lйиit bezpeиnм a ekonomicky. Seznam speciбlnнch lйиiv obsahuje esenciбlnн lйиiva pro nejvэznamnмjљн onemocnмnн, kterб vyћadujн specializovanй diagnostickй nebo monitorovacн vybavenн, specializovanou pйиi nebo specializovanou prщpravu. v urиitэch pшнpadech mohou bэt do tйto skupiny zaшazena nмkterб lйиiva s trvale vyљљн cenou nebo s niћљн efektivnostн nбkladщ. Ostatnн antiinfektiva mohou bэt potшebnб pro situace, kterй nejsou explicitnм zahrnuty v definicнch pro zбkladnн a speciбlnн pouћitн. Jejich nezaшazenн do esenciбlnнho seznamu neznamenб, ћe jsou zbyteиnб a jejich registrace иi dovoz mohou bэt ukonиeny.

Seznam esenciбlnнch antiinfektiv pro ИR vypracovali иlenovй Poradnнho sboru Stбtnнho ъstavu pro kontrolu lйиiv pro antiinfektiva (dбle jen „POAI SЪKL“) a Subkomise pro antibiotickou politiku Иeskй lйkaшskй spoleиnosti Jana Evangelisty Purkynм (dбle jen „SKAP“). Zahrnuje antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antivirotika a antiparazitika, tedy antiinfektiva nepostradatelnб pro lйиbu bakteriбlnнch, mykotickэch, virovэch a parazitбrnнch infekcн. Seznam esenciбlnнch antibiotik pro ИR byl upraven иleny SKAP podle objektivnн situace v antibiotickй rezistenci pщvodcщ bakteriбlnнch komunitnнch a nozokomiбlnнch infekcн, seznam ostatnнch antiinfektiv vypracovali pшнsluљnн experti POAI SЪKL na danou problematiku. Vzhledem ke specifickэm vlastnostem pщvodcщ infekcн a zejmйna v dщsledku zmмn stavu jejich rezistence se pшedpoklбdб pravidelnб kaћdoroиnн revize seznamu esenciбlnнch antiinfektiv pro ИR.

Zбkladnн esenciбlnн lйиiva zahrnujн nejъиinnмjљн, bezpeиnй a cenovм pшнstupnй lйky pro minimбlnн potшeby zбkladnнho zdravotnнho systйmu, kterй jsou pшednostnм vybнrбny podle jejich souиasnйho a pшedpoklбdanйho budoucнho vэznamu pro veшejnй zdravн a schopnosti lйиit bezpeиnм a ekonomicky.

Speciбlnн esenciбlnн lйиiva jsou esenciбlnн lйиiva pro nejvэznamnмjљн onemocnмnн, kterб vyћadujн specializovanб diagnostickб nebo monitorovacн vybavenн, specializovanou pйиi nebo specializovanou prщpravu. V urиitэch pшнpadech mohou bэt do tйto skupiny zaшazena nмkterй lйиiva s trvale vyљљн cenou nebo s niћљн efektivnostн nбkladщ. Seznam nepostradatelnэch lйиiv mщћe bэt v jednotlivэch zemнch upraven podle specifickэch podmнnek (prevalence nemocн, epidemiologickб situace apod.).

Pшedloћenэ esenciбlnнch antiinfektiv pro ИR akceptuje obecnй definice WHO, reflektuje epidemiologickou situaci, antimikrobiбlnн rezistenci hlavnнch pщvodcщ infekиnнch onemocnмnн a potшeby modernн lйиby infekcн.

Tabulky byly mнrnм upraveny, sjednoceny, mнsty opraveny a rovnмћ doplnмny podle aktualizace z 5. 6. 2016.

Tab. 1. Esenciбlnн antibiotika

tablety: 250 mg; 500 mg; 750 mg (draselnб sщl)

Opary na rukou -, které by mohly sloužit jako záminka?

Opary na rukou může být způsobeno různými typy patogeny herpetické infekce. Přispívající momenty jsou alergické kožní onemocnění, zejména atopická dermatitida. Kromě toho mohou opary na rukou se vyskytují při konstantním podráždění kůže.

Příčinou herpes na rukou může být herpes simplex virus Herpes simplex – ve skutečnosti není tak jednoduché První nebo druhý typ (HSV-1 a HSV-2) a varicella zoster virus, který způsobuje pásový opar.

Vzhled příznaků herpes zoster v ruce je obvykle spojena s podchlazením nebo zranění ruky. Ale mohou existovat i jiné důvody – celkový pokles imunity proti této nemoci, po operaci, při různých otravách, a tak dále. V tomto případě se aktivuje herpes zoster virus, dolů po nervových zakončení v kůži, násobí tam, a způsobuje onemocnění.

Herpes simplex je nejčastěji v rukou převodu je výsledkem infekce od primárního ložiska. Pro HSV-1 způsobuje opary na rtech, na dotek prsty boláky na rtu při aplikaci masti nebo jen herpes simplex viry mohou být přeneseny do vašich rukou a prstů. Predisponující faktory pro infekci jsou na straně v případě microcrack a různých onemocnění kůže na rukou, včetně ekzému, atopické dermatitidy, a atopické dermatitidy.

Podobně, šíření infekce způsobená virem herpes simplex typu 2 Herpes typu 2 – původce genitální herpes , Během exacerbace genitální herpes, může se dostat na ruce a prsty po různých léčebných postupů.

Pro prevenci viru herpes simplex na rukou je velmi důležité pro udržení dobrého osobní hygienu a po manipulaci ve ohnisek nákazy důkladně umýt ruce.

Doporučuje se také, aby zvládnout postižené oblasti kůže a sliznic není po ruce, a vatovým tamponem nebo speciálními hůlkami.

Pásový opar na kůži rukou začíná s výskytem nepříjemnou bolest v průběhu nervů. Poté, ve stejných oblastech kůže objeví zarudnutí a otok tkáně, doprovázený pálení a svědění. Po několika hodinách se na povrchu zánětlivých skvrny na kůži se objeví skupiny bublin naplněné jasným obsahem. Někdy malé bubliny splývají do větších bublin. Celý tento proces je doprovázen silnou bolestí podél nervů, pálení a svědění kůže.

Po chvíli, bubliny roztržení, tvořit malé vředy – mohou také sloučit, tvořit poměrně velký ulcerované povrch. Takový proces v rukou často se připojí k bakteriální infekci, zánětu a stává se hnisavé. Vředy jsou utaženy s časem vyschne a pokryté krustou, která je obvykle po pádu nebo zbývající stopy nebo malé skvrny, které se nakonec projdou.

Komplikace šindelů je postherpetická neuralgie – trvalé nebo paroxysmální silná bolest podél postiženého nervu.

Aby se předešlo této komplikaci, je třeba začít co nejdříve, aby se anti-virové léky.

Opary na rukou způsobené virem herpes simplex je zvláště bojovníci. Opary na rukou se objeví v místě zavedení infekce a oteklým a zarudlé kůže s kruhového nebo oválného tvaru, který se objeví typické vyrážku. Herpes nehty často lokalizované okolonogtevoy na povrchu kůže, kde také typické prvky objeví vyrážka. A jak ruce a prsty jsou neustále zraněn, špinavý a tak dále, je ohrožena další bakteriální-houbové infekce a zánětu v přechodové ekzému.

Herpes v rukou dítěte se obvykle říká, že snížení imunity (například na pozadí častých nachlazení, zranění, stres, přítomnost ložisek chronické infekce, a tak dále)

Než k léčbě opary na ruce? Zásady léčení herpes na rukou je stejné jako v ostatních oblastech těla. Pokud je to herpes zoster, ujistěte se, že jsou jmenováni Antivirotika pro systémové účinky – acyclovir Acyclovir – jak je to bezpečné? , Valtrex nebo Famvir ve formě tablet. To je nutné, aby se zabránilo výskytu těchto komplikací, jako je postherpetická neuralgie. Kromě toho předepsané prostředky k posílení imunitního systému Posílení imunitního systému – pomáhají imunitní systém antivirotika a vnější – masti, krémy, roztoky na bázi acykloviru.

Herpes simplex zbraně, není-li se rozprostírají přes velké plochy kůže mohou být léčeni krémy nebo masti s protivirovým akci.

Včasná léčba herpes na kůži rukou pod dohledem lékaře je prevence komplikací nemoci samotné.

Bílé skvrny na kůži – Jaké jsou příčiny a jak se léčit?

Diskoloratsiya kůži, protože z toho, že jsou bílé nebo světle růžové skvrny – velmi častým problémem. Typicky, bílé skvrny na kůži nejsou doprovázeny bolestí, ale mohou způsobit svědění, neustálé nepohodlí, a psychologické problémy spojené s lidskou nespokojenost vlastní vzhled.

Příčiny bílé skvrny na kůži jsou velmi různorodé.

Bílé skvrny na kůži trupu a končetin může být příznakem poměrně běžné nemoci – vitiligo. V této poruchy se bílé skvrny vzhledem k tomu, že kůže ztrácí melanin – pigmentu, který je za normálních okolností produkovaného buněk zvaných melanocytů. Diskoloratsiya způsobena poškozením melanocyty, a proč se to stane, je stále ještě není přesně známo. Podle jednoho z nejběžnějších a věrohodné teorií vitiligo – autoimunitní onemocnění, a melanocytů jsou zničeny imunitním systémem pacienta. Dále je známo, že náchylnost k rozvoji vitiligo, je v důsledku genetických faktorů.

V průměru, vitiligo jisté míry ovlivněn do 2% světové populace, a to i v různých zemích, je podíl pacientů s touto diagnózou mohou být odlišné. První příznaky onemocnění se obvykle objeví brzy, mezi první a třetí dekády života. Bílé skvrny na kůži dítěte je často příznakem vitiligo; Další poruchy spojené s hypopigmentace kůže, obvykle se vyvíjejí ve stáří.

Nejčastěji, vitiligo ovlivňuje části těla, které jsou většinu času na které se nevztahuje oblečením, a kožní záhyby (např podpaží).

Její příznaky se mohou objevit také v oblastech, kde je kůže již dříve došlo k poškození, a kolem mateřská znaménka Mateřská znaménka: Co říkají? , Typicky, ztráta pigmentu dochází rychle, ale občas se vyskytují více či méně prodloužené období, kdy se nemoc nepostupují. V některých případech, vývoj vitiligo skutečně zastaví, ale u mnoha pacientů nemoc postupuje fáze v průběhu celého života střídají s obdobími klidu.

Léčba bílých skvrn na kůži v vitiligo trvá dlouhou dobu a ne vždy k očekávanému výsledku. Bohužel, nejsou tam žádné léky nebo operace, které by mohly být zaručeně vrátí kůži pacienta vitiligo normální barvu. Malé bílé skvrny mohou být více či méně efektivně maskována nadace, prášky a concealers. Kromě toho, že pacient může být podána kortikosteroidní mast, která může být částečně nebo zcela obnovit pigmentaci kůže – zejména když se začne používat je v prvních stadiích onemocnění. Při léčbě pacientů Vitiligo děti obvykle používají masti méně koncentrované, než ty, pro dospělé pacienty jsou přiřazeny. První výsledky jsou viditelné ne dříve než tři měsíce po zahájení užívání mastí.

Kortikosteroidy mast jsou nejjednodušší a nejbezpečnější léčba vitiligo, ale nejsou tak účinné jako, například, fotochemoterapie s psoralenem. Při použití této metody, pacient užívá psoralen ve formě tablet nebo masti za použití této látky, ale jeho pokožka je pravidelně vystavena ultrafialovému A (UVA). Postupy jsou prováděny na klinice, kde je potřebné zařízení, v pravidelných intervalech. Tím, postupů nezbytných ke snížení expozice kůže na ultrafialové záření na minimum. Pod vlivem ultrafialového psoralen postupně dává vitiligo postižené oblasti na kůži tmavší barvu.

Psoralen mast je obvykle předepisován pacientům s malými oblastmi hypopigmentace a tablety – pro ty, kteří mají bílé skvrny pokrývají více než 20% povrchu těla. Fitohimioterapiya s psoralen – zdlouhavý a nákladný proces, který navíc může způsobit řadu závažných nežádoucích účinků. Před souhlasit s takovým ošetření, pacient by měl podstoupit důkladné vyšetření, a jak zvážit výhody a nevýhody tohoto způsobu léčby.

Depigmentace může být tou nejlepší volbou pro lidi, kteří mají vitiligo udeřil více než 50% povrchu kůže. Pacienti aplikuje dvakrát denně na kůži, kde se stále pigmentu mast hydrochinonu nebo méně, s jinými účinnými látkami. Léčba pokračuje tak dlouho, dokud pigmentové oblasti se stanou mnohem lehčí, a tón pleti je v souladu. Kůže pacienta po tomto ošetření se stává velmi citlivá na sluneční světlo, a on bude mít vždy, aby přijaly opatření na ochranu proti UV záření.

Aktivátory této choroby jsou houbové organismy Malassezia, který normálně obývají lidskou kůži v malém množství. Za určitých okolností mohou začít množit nadměrně aktivní, což vede k červenohnědé nebo suché bílé skvrny na kůži na krku, břicha, stehen a předloktí. Tato nemoc není nakažlivý.

Chromophytosis Pásový opar – a to nejen infekční onemocnění někdy volal sluneční plísně, protože oni často onemocní lidé, kteří přišli na odpočinek v teplých zemích. Ve skutečnosti, vystavení slunečnímu záření zde na ničem; Malassezia je aktivně množí v horkém a vlhkém podnebí, ale světlo je pro něj není příliš důležité. To je umožněno tím, faktory, jako je těžký pocení, mastnou pleť Mastná pleť: Přírodní a umělý péče , Nutriční nedostatky, těhotenství, používání kortikosteroidů, a oslabený imunitní systém.

K léčbě tinea versicolor používá antimykotických látek, jako terbinafinu, klotrimazol a mikonazol.

V postižených oblastech kůže, a může být aplikován na šamponu, který obsahuje sulfid seleničitý. Obvykle se doporučuje provést před spaním Dreams: jak porozumět své sny A opláchněte šampon v dopoledních hodinách. Pokud se symptomy tinea versicolor jsou uloženy po dobu dvou týdnů po zahájení použití výše uvedených prostředků, poraďte se s dermatologem.

Idiopatická kapkovité gipomelanoz

Charakteristické rysy onemocnění jsou malé (o průměru dvou až pěti milimetrů) bílé skvrny na kůži obličeje, paže, ramena a nohy. Ve většině případů, které jsou hladké, ale někdy se skvrny začnou oloupat. Tato porucha je nejčastější u žen a osob se světlou pletí.

Slovo "idiopatické" v názvu tohoto onemocnění naznačuje, že přesné důvody pro její rozvoj nejsou známy. Odborníci však naznačují, že idiopatické kapkovité gipomelanoz spojené s přirozeného stárnutí, protože to je nejvíce často diagnostikována u lidí starších než 40 let. Pravděpodobně hrají roli, a dědičné faktory, jak je běžné v rozporu s pokrevních příbuzných. K léčbě této nemoci s kortikosteroidy mastí a tretinoin, dermabraze, mikrodermabraze kryoterapii.

Existuje několik druhů tohoto onemocnění; Vzhled bílé nebo světle růžové skvrny na kůži způsobuje pityriasis bílá. Typickými příznaky tohoto onemocnění – bílé skvrny na kůži rukou, krku a obličeje. Nové body mohou být zvedány a načervenalé, ale postupně se stanou plochou a bílé. Oni jsou patrné zejména v létě, kdy pokožka s normálním pigmentace Můžete se opalovat. V zimě mohou bílé skvrny na kůži oloupat silně. Příčiny pityriasis neznámé.

Při léčbě pityriasis bílé aplikovat mast obsahující látku pimekrolimus, intenzivní, zavlažovače a tonery. V případě, že svědění a zánětů mastí mohou být použity při nižší koncentraci steroidů. Obvykle, pigmentace kůže u pacientů s pityriasis odrazí zpět po dobu několika měsíců až dva nebo tři roky.

Vzteklina – prognóza je nepříznivá

V Evropě jsou hlavními nositeli vztekliny jsou lišky. V mnoha zemích, Nordic psi povinné očkování proti vzteklině. Nicméně, nemoc se může přenášet do všech teplokrevných živočichů, včetně člověka.

Vzteklina je způsobena virem, který napadá nervový systém, a pak zobrazí se slinami infikovaného. Lidé často nakazí se vzteklinou kvůli pokousáním, nebo, občas, opice. Vzteklina je právem považována za nebezpečnou nemoc. V době, kdy se příznaky se objevují, nemoc je prakticky nevyléčitelná a obvykle vede ke smrti infikovaného.

Naštěstí, vzteklina může být zabráněno s vakcínou, a v případě, že zvíře kousat pacienti mají možnost získat potřebnou léčbu dříve, než se objeví příznaky.

Původcem je virus vztekliny. Virus vztekliny je také "skrytý" od imunitního systému Imunitní systém – jak to funguje? – Po vstupu do těla, rychle proniká do centrálního nervového systému (CNS), kde rychle se reprodukuje a zasahuje do různých oblastí mozku.

Začíná v důsledku zánětu mozku ovlivňuje mnoho funkcí centrální nervové soustavy.

Přes nervový systém, virus šíří do mnoha tělesných tkání, včetně kůže, sliznic a slinné žlázy.

Vzteklina je klasická původci infekce – je onemocnění, které se přenáší přímo ze zvířat na zvířata a ze zvířat na člověka.

Jeho účinky na mozek způsobuje agresivní chování (s názvem "nemoc" není náhodná), a zvířata mohou útočit a kousat jiná zvířata nebo člověka, bez provokací ze strany druhé. Spolu se slinami viru vstupuje do tkáně kousnuti zvířete nebo člověka.

V teorii vztekliny může zranit všechny teplokrevných živočichů. V praxi, to je nejčastější u psů, koček, lišek a opic. V zemích, kde jsou domácí zvířata potřebné podstoupit očkování proti vzteklině, a populace lišek je regulovaná, může být hlavními nositeli netopýrů.

Vzteklina je nejběžnější v kontinentálních oblastech Asie, Ameriky a Afriky. To je nalezené v mnoha evropských zemích a Grónska; se má za to, že není na Britských ostrovech a v Dánsku, stejně jako v Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu.

Je jasné, že tyto země mají v úmyslu zachovat své postavení v regionech bez vztekliny. Z toho plyne, že přísná pravidla týkající se dovozu zvířat.

Navzdory opatření, podle Světové zdravotnické organizace (WHO), asi 10 milionů lidí za rok se považují za vzteklinu (je třeba připomenout, že léčba je zahájena po zvířecí kousnutí, než se objeví symptomy, proto může být léčena a non-infikovaných osob). Odhaduje se, že každý rok mezi 40 000 a 70 000 lidí na celém světě zemře na tuto nemoc.

Typicky, inkubační doba trvá od tří týdnů do tří měsíců. V některých případech to může trvat několik let.

Ne všichni lidé pokousal zvířat trpících vztekliny nakažených touto nemocí. Pouze jeden ze šesti příznaky vztekliny kousnutých – a to i při absenci jakékoli léčby.

Na vztekliny infikované a neošetřené lidská nemoc se vyvíjí ve dvou fázích.

Prodromální fázi vztekliny

V této fázi má pacient horečku, zvracení a ztráta chuti k jídlu, bolest hlavy, Bolesti hlavy: Příčiny a komplikace A bolest v místě kousnutí.

Toto onemocnění postihuje autonomní nervový systém. Známky toho je zvýšené slinění a slzení.

Druhá fáze pacienta proti vzteklině může vyvinout ochrnutí. Takže, může být křeče v krku a potíže s dýcháním.

Často se stává, že pacient má silný strach z vody (vzteklina proto také známý jako "hydrofobie"), zvýšenou úzkost Úzkost – jak rozlišit normální od nemoci? a hyperaktivita.

V této fázi jsou zvířata zvláště aktivní a mohou být žádný důvod k útoku na ostatní. Navíc, tam jsou příznaky, jako jsou mimovolné pohyby, zmatenost a blouznění.

Po objevení zjevných příznaků vztekliny úmrtnost infikovaný je téměř stoprocentní. Víme, že pouze několik případů, kdy lidé zažili této nemoci, se vyvinul k fázi příznaky.

Při včasné a správné léčbě onemocnění je zastaven, a pacient zcela uzdraví.

Nail houba – přiměřená péče nepoškozovat

 • Nail houba – přiměřená péče nepoškozovat
 • Nail houba a jeho příčiny

Nail houba – je plísňová infekce, která postihuje jednu nebo více nehty na rukou a nohou. Plísňové infekce nehtů začíná s tím, že nehet mění barvu (bílá, žlutá, šedá), stane se neprůhledný, zahušťuje a se začíná hroutit zničen, který vypadá nechutné a způsobuje nepohodlí. V průběhu doby, houba šíří nehtu, infekce se šíří na kůži kolem nehtu a kůži chodidla.

Plísňové infekce nehtů je obtížné léčit, a je náchylný k relapsu, a proto je velmi důležité, aby čas diagnostiku onemocnění a zahájit léčbu.

Existují různé klasifikace nehtů houba v závislosti na typu houbové infekce a jeho symptomy, takže znaky a symptomy se mohou poněkud lišit. Obecně platí, že onychomykóza (to je lékařský název pro nehtů houba), jsou diagnostikovány v přítomnosti jednoho nebo více znaků:

 • zahušťování nehtové ploténky;
 • křehkost, loupání nebo zničení nehtu;
 • lámání plísně nehtové ploténky;
 • matný nezdravé hřebík barva, postrádají lesk;
 • ztmavnutí hřebu v důsledku hromadění nečistot pod ní.

Houba infekce nehtové ploténky lze také oddělit od nehtového lůžka, a void je vytvořen, na kterém nehtová ploténka změní barvu. Toto onemocnění je známé jako onycholýzou – odtržení hřebíku z měkkých tkání prstu. Můžete se cítit bolest v prstech na rukou nebo nohou a objevit mírně nepříjemný zápach.

Když potřebujete navštívit lékaře

Když jsou nehty infikovány s plísňovou infekcí Plísňové infekce: k prevenci a porážka , Zbavit je nesmírně obtížné, a pokud se neléčí, může tento stav přetrvávat po celý život. Poraďte se se svým lékařem při prvním náznaku nehtů houba, tedy kdy oznámení pod špičkou nehtu malé bílé nebo žluté místě.

Plísňové infekce nehtů je ve většině případů je způsobeno Dermatophyte houbami skupinou, ale pachatelé onychomykózy mohou být kvasinky a plísně. Infekce se vyskytuje při kontaktu s onychomykózu přes domácnosti: koberce v koupelně, žínky, boty, manikúra dodávek; stejně jako v bazény, lázně, sauny, posilovny, sprch.

Houby – mikroorganismus, který není nezbytný pro přežití slunečního světla. Některé plísně jsou užitečné, zatímco jiní vyvolat onemocnění a infekce. Všechny houby jsou charakterizovány následujícími obecných vlastností:

 • Žijí v teplém, vlhkém prostředí, včetně bazénů a sprch;
 • mohou vniknout do pokožky pomocí drobných řezů viditelné nebo neviditelné, nebo prostřednictvím malou mezerou mezi nehtem a nehtového lůžka;
 • Způsobují problémy, pouze v případě, nehty jsou neustále vystaveny teplu a vlhkosti – Tyto podmínky jsou ideální pro růst a šíření plísní.

Houba na nehty rukou a nohou

Onychomykóza se vyskytuje častěji v drápy, než nehty.

Nails nohy v botách jsou v tmavém, teplé, vlhké prostředí, které napomáhá chov houby;

Špatný krevní oběh v prsty zabraňuje normální imunitní odpověď – tělo více obtížné zjistit a zničit infekci.

Aging – nejčastější rizikový faktor pro vznik plísní nehtů z několika důvodů, k nimž patří:

 • špatný krevní oběh a prokrvení končetin;
 • delší doba možného expozice houby;
 • věk nehty rostou pomalu a zahuštěný, což je činí více náchylné k infekci.

Muži jsou náchylnější k nehtů houba než ženy, zejména mužů, v rodinné anamnéze onemocnění.

Další faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku plísní nehtů:

 • pocení;
 • pracují v podmínkách vysoké vlhkosti nebo vlhkosti;
 • psoriáza kůže;
 • Nošení ponožky a boty, které neumožňují kůži "dýchat" a neabsorbuje pot;
 • chůze naboso na mokré podlahy ve veřejných místech, jako jsou bazény, tělocvičny a sprchou;
 • sportovní noha (tinea Pásový opar – a to nejen infekční onemocnění Stop);
 • přítomnost menšího poškození kůže nebo hřebíky, nebo jiné infekce;
 • diabetes mellitus Diabetes – ohrožující a nevyléčitelné onemocnění , Oběhové poruchy nebo oslabený imunitní systém Imunitní systém – jak to funguje? ,

Nail houba může být velmi bolestivé a způsobí trvalé poškození nehtu. Toto onemocnění může také vést k jiným závažným infekcím, a to zejména v případě, je imunitní systém oslaben léky, diabetu nebo jiných onemocnění, jako je leukémie a AIDS.

Při diabetu, poruchy krevní tok a normální průtok krve k nohám je snížena. Kromě toho, jakýkoliv mírné poškození nohou – včetně nehtů plísňové infekce – může vést k těžkým komplikacím, které vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Chlamydie: příznaky a léčba

Chlamydia – je jedním z nejčastějších infekčních nemocí naší doby, která se přenáší pohlavním stykem. Podle Světové zdravotnické organizace je výskyt roste každým rokem, a téměř 30% dnešní světové populace je infikována chlamydie. Vzhledem k obtížnosti stanovení diagnózy, klinický průběh onemocnění a četné komplikace urogenialny chlamydie, oplývající porážkou válcových nebo přechodného epitelu močových cest a buňkách monocytární řady je přímou hrozbou pro mužské a ženské reprodukční zdraví. Nicméně, toto onemocnění může být příčinou artritidy, zánět spojivek, venerický granulom, zápal plic a kardiovaskulárních chorob.

Chlamydia – je infekční patologie, pohlavně přenosné choroby, a je lídrem v oblasti výskytu po celém světě, se setkal v sedmi a půl krát vyšší pravděpodobnost než syfilis a je čtyřikrát častější než kapavky .

Podle smutné statistiky četnosti výskytu každoročně narůstá a dnes téměř 30% světové populace jsou nositeli infekce Chlamydia. Patogen Chlamydia každoročně diagnostikována u 90 milionů lidí.

Mezi dospívajících dívek, kteří jsou sexuálně aktivní, výskyt nemoci je 10-15% u žen – 5-20%, a mezi zástupci silné poloviny lidstva – 10-20%. V tomto případě se nejčastěji Chlamydia běžné u pacientů 18-30 let.

Původcem této choroby

Chlamydia – je intracelulární obligátní parazit s jedinečným cyklus vývoje, který v šlechtitelského procesu je schopna binární štěpení. Ten se vyznačuje dvěma různými formami existence, které jsou označeny jako ET (elementární tělíska) a RT (retikulocyty).

Chlamydiové elementární tělíska, obdařené infekčními vlastnostmi, jsou schopné extracelulární existenci. Jsou přenášeny z člověka na člověka, endocytózou proniknout do buňky ve válcových nebo přechodného epitelu, a tam podstoupit další vývojový cyklus, které mají být převedeny na retikulocyty (8 týdnů).

RT – je forma patogenu, parazita a násobí dělení, zatímco ve středu buňky. Chlamydiové mikrokolonie se nachází uvnitř vakuoly, která zaujímá většinu z infikované buňky. Po 24 h, teplota místnosti uzavřeny, obklopen buněčné stěny a jsou transformovány na EBS. Poté vakuola roztrhané, činidla se nachází směrem ven a pronikat do okolního buněčné struktury.

V případě, že se buňka-the „boss“ umírá před vznikem infekční EBS nemoc nerozvíjí.

Mělo by být zdůrazněno, že infekci nových buněk a opakovanými cykly hdamidy stimulují imunitní odpověď organismu, což zvyšuje míru Saamech patologických lézí.

Patogen chlamydie nestabilní v prostředí a má citlivost na vysoké teploty, v podstatě okamžitě ztrácí své korozivní vlastnosti při sušení, vystavení chemikáliím a UV záření.

Zdrojem infekce a způsoby přenosu chlamydie

Když urogentialnom chlamydie infekce je zdrojem člověka, jak se závažnými příznaky nemoci a asymptomatické onemocnění.

Mezi hlavní způsoby přenosu chlamydiové infekce zahrnují:

Cesty vzestupně chlamydiovou infekci

 • Prostřednictvím děložního hrdla a dělohy, vejcovody, peritoneum a pánevních orgánů (kanálkový dráha);
 • Po ekstragenital'nye ložisek (hematogenní cestou);
 • Prostřednictvím lymfatických cév;
 • Na tajné semeno;
 • Prostřednictvím nitroděložní antikoncepce.

Mechanismus vývoje chlamydie

K dnešnímu dni, patogeneze Chlamydia trachomatis nebyl studován až do konce, ale přesto se v klinické praxi vyčlenit pět stádií nemoci:

 1. Sliznice.
 2. Porážka z cílových buněk (primární regionální infekce).
 3. Porazit velké množství epitelových buněk a výskyt klinických příznaků choroby.
 4. Tvorba imunitní reakce (imunopatologické reakce).
 5. Zbytková fáze, spolu s morfologickými a funkčních změn v různých orgánech a tkáních (v nepřítomnosti činidla v těle)

Klinické formy chlamydie

 1. Akutní (nekomplikovaná) forma chlamydiové infekce, který se vyvíjí v dolních močových cest;
 2. Chronické formy (trvalý proud onemocnění recidivující postihující horní části urogenitálního traktu, včetně břišních orgánů).

Klinické příznaky chlamydiové infekce jsou velmi různorodé. V případě infekce je často asymptomatické vozík nebo označte vyjádřené zánětlivé jevy. Při onemocnění pacientů dolních cest močových karet může být diagnostikována patologických stavů, jako je uretritida, endocervicitis, kolpitid , Bartholinitis , zatímco vzestupné infekce – endometrióza, salpingitis, atd pelvioperitonit.

příznaky chlamydie

Příznaky chlamydií u žen

S proniknutí infekce do ženského organismu často vznikají slizniční nebo mukopurulentní výtok, odlišný od normálního nažloutlý odstín a nepříjemného zápachu. Někdy je pocit pálení v oblasti zevního genitálu a svědění, bolest břicha, horší než menstruace, intermenstruálního krvácení. Někteří pacienti si stěžují na celkovou slabost, a mohou mírně vzrůst tělesné teploty.

Během těhotenství, menopauza, a během období zvýšené hormonální aktivity (dospívající dívky) chlamydiovou infekcí může vést k rozvoji záněty pochvy. V tomto případě, v okolí děložního čípku pozorován macerace stratifikovaný dlaždicového epitelu, se stává edematózní a snadno zranitelný (hypertrofická cervikální ektopie).

Prostřednictvím kanálu děložního krčku stoupající chlamydiové infekce může šířit hematogenní nebo lymphogenic do dělohy, vejcovodů, pobřišnice a přilehlých pánevních orgánů. Mezi nejčastější projevy vzestupné infekce chlamydií zánět vejcovodů a vaječníků. Vyznačují se rozmazané (subakutní) pro není náchylný k vážení. V důsledku toho se vyvíjí obstrukce přídavky, což s sebou nese mimoděložního těhotenství, a tento stav je vejcovodů neplodnosti, potratů a rozvoj srůstů v oblasti pánve.

Příznaky chlamydií u mužů

V časných stádiích onemocnění u mužů vyvinout močové trubice, což může trvat i několik měsíců. Je třeba poznamenat, mírný zánět močové trubice a vzácný výskytu sklovité sraženin. Někdy pacienti stěžují na svědění a pálení, objevit se v procesu močení.

Močové trubice, šourek, varlata a bolesti bederní mají často s různou intenzitou, a také z důvodu toxicity, tělesná teplota může zvýšit na 37 ° C. V klinické praxi, existují případy výskytu krvácení během ejakulace a na konci močení. Zároveň může být zakalení moči kvůli tomu, že v jejích hnisající přízí a kordů.

V případě, kdy se kolonie Chlamydia formě a ve formě dlouho zůstávají na povrchu slizniční, jde o nosiče infekce. Tato podmínka je vysvětleno skutečností, že imunitní systém potlačuje patogenů násobení. Podle mnoha autorů, dopravci nejsou schopny infikovat své sexuální partnery, a proto se z epidemiologického hlediska jsou naprosto bezpečné.

Při přechodu chlamydií v chronickém stadiu, pacienti si stěžují na nepohodlí v hráze, bolest kolem konečníku a v prostatě, erektilní dysfunkce, časté noční močení, bolest ve varlatech, a bolestivým ejakulace, spermie změny barvy a snížení jejich objemu.

при развитии хламидиоза в аноректальной области патологический процесс зачастую протекает бессимптомно. Poznámka: při vývoji chlamydií v procesu anorektální nemoci jsou často bez příznaků. Někdy však pacienti stěžují na svědění a bolesti v konečníku, stejně jako přítomnost propuštění z konečníku.

Chlamydie a těhotenství

V případě, že chlamydiová infekce postihuje ženy v časném těhotenství, takový stav je plná s výskytem vrozených vad a primární placentární nedostatečnosti. V důsledku toho, ženy se často vyskytují u pacientů s potratem, stejně jako vývoji těhotenství je diagnostikována.

V pozdějších fázích v reprodukčním věku, Chlamydia je přímá hrozba přerušení těhotenství, spouští vývoj sekundárních placentární nedostatečnosti a narušení vývoje plodové vody.

Morfologické studie těl mrtvých dětí byly nalezeny chlamydiové porážku mozkových blan, plíce a cévní pleteně. Tyto údaje potvrzují, transplacentární infekci.

Vzhledem hematogenní infekce plodu dochází edematózní hemoragickou syndrom, pneumopatie, krvácení do mozkových komor, jater, ledvin a nadledvinek. Tyto faktory mají často za následek intrauterinní nebo časné postnatální úmrtí dítěte.

V některých případech, infekční agens se týká pouze přes placentu, což je důvod, proč to vyvinulo vyrovnávací-adaptivní reakce. Nicméně, ochranná funkce placenty je narušen s aktivací infekčního procesu, což v konečném důsledku vede ke vzniku placentární nedostatečnosti. Vzhledem ke sníženému zásobou živin pro plod vyvíjí chronickou hypoxii a podvýživy.

Když je tvar krční chlamydiové infekce často dochází k předčasnému porodu nebo předčasné prasknutí membrány. Při požití infikovaného plodovou vodu před narozením je porážka plicích a trávicím traktu. Nicméně, může dojít k neonatální infekce během průchodu porodním kanálem infikovaných matek.

diagnóza chlamydie

V diagnostice chlamydiové infekce v laboratorní praxi současně používá několik různých technik: metodu kultura, PCR metoda immunnoflyuorestsentny, transkripční amplifikační reakce a sérologické techniky.

Je třeba poznamenat, že při zkoumání stěry (nátěru) může být podezření na pouze chlamydie, a proto se tento způsob diagnózy se používá jako rychlá analýza není 100% informativní a vyžaduje potvrzení.

Kultivační způsob

Tato technika zahrnuje umístění biologický materiál na sterilní živné půdy, kde patogen v speciálně vytvořené pro tento rychle množí a často jeho kolonie mohou dokonce rozeznat pouhým okem. Navzdory skutečnosti, že se jedná o dlouhodobý proces, je považován za jeden z nejvíce informativní, neboť umožňuje nastavit druh a typ chlamydiové infekce a pro stanovení citlivosti mikroorganizmů k antibiotikům.

Polymerázová řetězová reakce – technika, která poskytuje pro připojení molekuly DNA chlamydie se speciálně vytvořených primerů. Dnes je nejvíce přesné a spolehlivé ze všech.

imunofluorescenční metodou – studium stěry z močové trubice, obarví se speciálními barvivy s použitím fluorescenčního mikroskopu. V tomto případě, detekce patogenu je 70 ze 100.

Při provádění diagnostického testu ELISA ve specifických protilátek v krvi zjištěn pacienta (imunoglobuliny), jsou tvořeny pro chlamydie. Nicméně, jak biomateriálu použít škrábání močové trubice. Nicméně, u zahraničních zdravotních standardů, tento postup není vhodný pro diagnostiku chlamydií.

Transkripce zprostředkovaná amplifikační reakce

Velmi vysoká přesnost diagnostická metoda založená na detekci RNA ve vzorcích patogenu Chlamydia. RNA molekuly, na rozdíl od molekul DNA jsou po jeho smrti, což umožňuje přesnější vyhodnocení výsledků studie nebyla detekována. V tomto případě se používá biomateriál škrábání močové trubice, pochvy a děložního hrdla, nebo pacienta moči.

Způsob protilátka

To je další technika, která umožňuje detekovat v krevním séru Chlamydia protilátek pacienta.

V případě, že je detekována osoba chlamydie, testy pro detekci infekce se doporučuje projít a sexuální partner (a to i v případě nepřítomnosti příznaků).

léčba chlamydií

Léčba chlamydií podléhá tří základních principů:

 • Antimikrobiální terapie;
 • Normalizace ochranných funkcí imunitního systému (imunomodulační);
 • Obnovení normální vaginální mikroflóry.

Patogenní léčba infekcí Chlamydia je považována za účinnou pouze tehdy, když je pacient předepsané léky, které jsou vysoce aktivní Chlamydia. Měly by mít dobrou pronikavost, které je, přes buněčnou membránu proniknout do infikované buňce. Současně by měla být předepsána léčba provádí 2-3 týdny (doba jízdy 6-7 Chlamydia vývojový cyklus), a přesto při jmenování lékařské terapie by měly být považovány za možné infekce, klinického obrazu onemocnění a topické diagnostiky (lokalizace ohniska).

Chlamydia – onemocnění způsobené intracelulární infekce. Z tohoto důvodu, když se postup uvedený antibiotika mohou pronikat a hromadí se v infikovaných buňkách tím, že blokují syntézu intracelulární protein. Dříve v léčbě pacientů předepsaných na teteratsiklinovogo řadu drog, avšak vzhledem k trvání antibiotické terapie a výskytu závažných vedlejších účinků, k okamžiku, kdy byly nahrazeny makrolidy.

лечение хламидиоза у беременных производится по специально составленным схемам, эффективным с точки зрения перинатальной патологии. Poznámka: Léčba chlamydií u těhotných žen je vyrobena ze speciálně sestavených programů, efektivní z hlediska perinatální patologie.

Souběžně s léčbou antibiotiky u pacientů přiřazených imunomodulační léčbu. To má za cíl odstranit imunologické změny, které se vyskytují v organismu, postiženou chlamydiovou infekci.

To je během patogenní terapie provádí prevence střevních dysbiózou poskytování probiotik (produktů, které obsahují živé bakterie mléčného kvašení) povinné.

Při provádění etiotrop postup uvedený místní postupy (vaginální ošetření se speciálními dezinfekčními prostředky), stejně jako proti-houbové léky mohou být předepsány pro prevenci kandidózy.

Současně s antibiotické léčby léčby chlamydie stanoví fermentoterapii, vitamínů, adaptogenů a antihistaminika.

Prevence chlamydie

Aby se zabránilo další vývoj a šíření choroby vyžadují rychlé a úplné zotavení pacientů, kteří detekovaných chlamydiovou infekci, včetně asymptomatických nosičů.

Je povinné by měly být identifikovány a přezkoumány všechny sexuální partnery chlamydií pacienta, po kterém oni dostávají profylaktické léčení.

Výchova ke zdraví v populaci (propagace zdravého sexuálního života a informace o způsobech infekce a klinických příznaků onemocnění).

První podstoupit pravidelná vyšetření by se ženy s více sexuálních partnerů, pacientů, přičemž na gynekologických záznamů.

Mnozí autoři tvrdí, že iv případě, že není možné přesně určit jako chorobný proces, tedy definitivní diagnóza, pak by pacient měl provést veškerá potřebná preventivní a léčebné opatření stanovená pro průběh léčení urogenitálního chlamydiózy.

Na závěr bych chtěl poznamenat, že výskyt chlamydiové infekce je spojena s tím, že se v průběhu rutinních kontrol není věnována dostatečná pozornost k této problematice. Neméně důležité v šíření nákazy je skutečnost, že chlamydie je nejčastěji asymptomatická. Odborníci však lékařského profilu různých směrech často poskytují dostatek konfliktní rady, a ne poslední místo v tomto seznamu je vysoké procento sebe, která vede k přežití (vytrvalosti) patogenu v hostitelském organismu, a opětovného výskytu onemocnění, což vede k závažným komplikacím. V důsledku toho – stálým nárůstem počtu párů trpí neplodností.

Kopírovat místo je možné pouze s aktivním odkazem na zdroje.

Informace na této stránce průzkumné v přírodě a nejsou na předpis léčba

Leave a Reply