Význam houbových infekcí (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

MYKOTOXINY

Mikroskopickй houby

Jako plнsnм jsou v bмћnйm hovoru oznaиovбny veљkerй houbovitй organismy, vytvбшejнcн vlбkna mycelia, podhoubн, prorщstajнcн substrбt a pokrэvajнcн jej vlбknitэm povlakem. Taxonomovй uvedenэ termнn rezervovali pro konkrйtnн skupinu jednobunмиnэch hub, tzv. "plнsnн pravэch" (25). Problйm je v tom, ћe uvedenэ termнn uћнvб pouze malб skupina pracovnнkщ, protoћe odbornнci uћнvajн termнn latinskэ, zatнmco laici v naprostй vмtљinм o tйto skupinм mikroskopickэch hub ani nevмdн. Z tohoto dщvodu шada autorщ uvedenou иeskou odbornou terminologii nezohledтuje a ve smyslu hovorovй шeиi uћнvб termнn "plнseт" pro veљkerй houbovitй organismy, nevytvбшejнcн velkй plodnice. Odbornэm ekvivalentem tohoto termнnu je pojem "mikromyceta".

Houbovitй organismy jsou podle souиasnэch nбzorщ samostatnou шнљн ћivэch organismщ. Jedinэm problйmem zvednйho шazenн je to, ћe tato skupina nenн monofyletickб. Pшedpoklбdб se jejн vznik z nмkterэch skupin rostlin vиetnм takovэch, kterй jiћ vyhynuly. Z toho dщvodu mб toto zaшazenн dosud svй odpщrce.

Od rostlin se houby odliљujн nejen heterotrofiн (znбme i heterotrofickй, nezelenй, rostliny), ale i шadou biochemickэch a metabolickэch vlastnostн, jako je spektrum aminokyselin v bнlkovinбch i obsah chitinu, jinak charakteristickэ pro иlenovce.

U hlenek dosud nenн jednoznaиnй zaшazenн mezi houby nebo ћivoиichy. Stejnм tak v systйmu ojedinмlэ parazit Pneumocystis carinii bэval шazen stшнdavм mezi prvoky a kvasinky, poslednн prбce jej шadн mezi kvasinky (43).

I tyto dva pшнklady ukazujн, ћe taxonomie hub a mikromycet zvlбљќ nenн doшeљena. Problйm klasickй taxonomie spoинvб v pшнliљ malйm mnoћstvн zachovanэch houbovэch fosнliн, a ty se navнc soustшeпujн do skupiny dшevokaznэch hub (fosнlie v uhlн). V souиasnй dobм je rozpracovбvбna taxonomie na zбkladм sekvenиnн analэzy DNA, kterб mщћe prбvм v tйto skupinм organismщ pomoci zjistit vzбjemnй vztahy a pшнpadnй pшнbuzenstvн k ostatnнm skupinбm.

Vэznam mikromycet

Dщleћitost hub z hlediska globбl ekologie i z hlediska иlovмka je znaиnб.

Houby patшн mezi vэraznй dekompository organickй hmoty a majн schopnost rozklбdat i ty substrбty, na kterй nepostaиuje bakteriбlnн aktivita. Tнm vэznamnэm zpщsobem pшispнvajн ke kolobмhu biogennнch prvkщ v pшнrodм.

Jejich vysokб enzymatickб aktivita nalйzб i иetnб uplatnмnн pшi vэrobм potravin (od komponent tradiиnнch asijskэch kuchynн po vэrobu nмkterэch organickэch kyselin), lйkщ (mj. antibiotika) a dalљнch komodit. Nмkterй makromycety (vytvбшejнcн velkй plodnice) jsou pшнmo иi po kuchyтskй ъpravм poћivatelnй.

Houby se dбle uplatтujн jako vэznamnн rostlinnн i ћivoиiљnн parazitй, nмkterй druhy jsou obligбtnм иi podmнnмnм patogennн i pro иlovмka. Napш. trichofytуza, zpщsobenб houbou Trichophyton rubrum je znбma jako nejиastмjљн profesionбlnн infekce u nбs.

Houby jsou schopny vyvolat povrchovй mykуzy, kdy napadajн pшedevљнm kщћi a jejн derivбty (vlasy, nehty). Mezi takto pщsobнcн infekиnн agens patшн obligбtnм patogennн houby, шazenй do skupiny tzv. dermatomycet. Uvedenй organismy jsou vysoce specializovanй na parazitickэ ћivot a jsou s to napadnou prakticky kaћdйho, kdo pшijde do kontaktu s infekcн.

Шada hub, kvasinek, jednobunмиnэch i vнcebunмиnэch vlбknitэch hub patшн mezi podmнnмnй patogeny. Napadajн lidskй jedince oslabenй strбdбnнm (hladovмnн, vyиerpбnн, jinб choroba), poruchami imunitnнho systйmu (vrozenй defekty, AIDS, vedlejљн ъиinky lйиby nбdorщ a leukйmiн, dlouhodobм resuscitovanн pacienti) иi fyziologickэm stavem (novorozenci, zejmйna nedonoљenн, starci). Velmi dщleћitй je prolomenн pшirozenэch ochrannэch bariйr organismu poranмnнm иi alespoт zapaшenнm kщћe (neprodyљnб obuv, sauna). Z bмћnэch nemocн mб pro rozvoj plнsтovэch infekcн vэznam pшedevљнm cukrovka (oslabenн imunity v kombinaci s vyљљн hladinou glukуzy ve tkбnнch a horљнm prokrvenнm – tedy i dostupnostн pro buтky imunitnнho systйmu – pшedevљнm konиetin).

Mezi velmi иastй pщvodce podobnэch infekcн patшн pшedevљнm jiћ zmнnмnб pneumocysta (Pneumocystis carinii), vyvolбvajнcн tмћkй zбpaly plic u novorozencщ (pшedevљнm nedonoљenэch), starэch pacientщ a pacientщ s AIDS a kvasinka Candida albicans, vyvolбvajнcн mykуzu sliznic dutiny ъstnн (v horљнm pшнpadм i dalљнch partiн trбvicнho ъstrojн) u novorozencщ a kojencщ a u jejich matek mykуzu prsnнch bradavek.

Mykotoxiny

Vedle toho znaиnэ poиet mikroskopickэch hub je s to produkovat toxickй lбtky, pronikajнcн z kultury do okolnнho substrбtu. V nмkterэch pracech je rozliљovбno mezi endotoxнny, kterй jsou produkovбny do nitra vlastnнch bunмk, a exotoxiny, produkovanэmi pшнmo do okolnнho substrбtu. Pro praxi nenн uvedenэ rozdнl pшнliљ podstatnэ, protoћe kaћdб kultura obsahuje znaиnй mnoћstvн odumшelэch a rozpadajнcнh se bunмk, z nichћ se endotoxiny uvolтujн do okolн. Jedinou vэjimkou je produkce mykotoxinщ do spor. znбmб u Stachybotrys atra a Pithomyces chartarum. Toxickй spory se mohou dostat do dэchacнho ъstrojн a na povrch tмla exponovanэch lidн, odkud se vstшebajн do celйho organismu.

Vмtљн praktickэ vэznam mб rozliљenн na toxiny bнlkovinnй a nebнlkovinnй povahy.

Plнsnм jsou s to produkovat znaиnй mnoћstvн bнlkovinnэch toxinщ, kterй majн mnoho shodnэch rysщ s bakteriбlnнmi toxiny. Jejich vэznam z hlediska kontaminace potravin je vљak zanedbatelnэ. Nмkterй by se teoreticky mohly uplatтovat jako faktor patogenity u pщvodcщ mykуz. Jedinэm onemocnмnнm, kterй mщћe souviset s pщsobenнm uvedenэch toxinщ, je pulmonбlnн mykotoxikуza, pшi nнћ se zaplesnivмlэ materiбl dostбvб do bronchщ a plicnнch alveolщ, odkud se mohou podobnй lбtky vstшebat. Pшi poћitн jsou cizorodй bнlkoviny tohoto pщvodu patrnм destruovбny trбvicнm procesem a snad jiћ takй pшнpravou stravy. Zatнm nebyla u houbovitэch organismщ popsбna produkce nмjakй obdoby botulotoxinщ, kterй nejenћe vydrћн krбtkodobэ var, ale jsou i odolnй vщиi trбvenн. Oligopeptidy tмchto vlastnostн jiћ шadнme k mykotoxinщm.

Mykotoxiny pшedstavujн toxickй lбtky nebнlkovinnй povahy. Nepoинtбme mezi nм toxiny velkэch hub, pшestoћe nмkterй z nich jsou mykotoxinщm podobnй (napш. toxiny Amanita phalloides cyclochlorotinu).

Uvedenй uspoшбdбnн odpovнdб situaci, jakб se po objevenн mykotoxinщ vytvoшila. Zatнmco toxiny velkэch hub jsou tradiиnм sledovбny toxikology (popш. soudnнmi toxikology), toxiny bнlkovinnй povahy bakteriology (jsou na jejich studium metodicky i technicky vybavenн), byly od poибtku 60. let sledovбny novм objevenн mykotoxiny pшedevљнm pracoviљtмmi, zamмшenэmi na hygienu иi toxikologii vэћivy a krmiv. Z tohoto historickйho dщvodu je oddмlenн mykotoxinщ od ostatnнch podobnэch lбtek ponмkud nelogickй. Mykotoxiny rovnмћ rozliљujeme od patotoxinщ (vyvolбvajн onemocnмnн rostlin), antibiotik (pщsobн na bakterie) a toxinщ, pщsobнcнch vщиi bezobratlэm ћivoиichщm. Lбtky, kterй pщsobн na uvedenй skupiny organismщ a vedle toho jeљtм na иlovмka a hospodбшskб zvншata, oznaиujeme vљak jednoznaиnм jako mykotoxiny. Minimбlnм v jednom pшнpadм jde hranice vymezenн mykotoxinщ uvnitш jednй lбtky. Jde o griseofulvin, kterэ je vyuћнvбn rovnмћ jako antibiotikum.(Podбvб se celkovм pшi nмkterэch povrchovэch mykуzбch, napш. nehtщ.) Tato lбtka mб шadu negativnнch vedlejљнch ъиinkщ (proto jн takй nelze lйиit kaћdйho a za vљech okolnostн) a v potravinбch je neћбdoucн. Jsou znбmy i ъhyny dobytka, krmenйho silбћн, zaplнsnмnou produkujнcнm kmenem Penicillium griseofulvum.

O problйmu vymezenн mykotoxinщ bylo jednбno obcн иeskoslovenskэch mykologщ a hygienikщ na odbornйm seminбшi ИSVSM v Praze, roku 1983, kdy byla konsensem pшijata nбsledujнcн definice (jiћ jsem pouze nepatnм stylisticky upravil):

Mykotoxiny jsou toxickй lбtky mikroskopickэch hub nebнlkovinnй povahy, toxickй vщиi иlovмku a (nebo) hospodбшskэm zvншatщm a k expozici jimi dochбzн proti vщli a zбjmщm иlovмka.

Producenti mykotoxinщ

Mykotoxiny jsou produkovбny pшibliћnм 150 druhy mikroskopickэch hub. Vмtљina producentщ patшн do skupiny Fungi imperfecti, umмle vytvoшenй ибsti systйmu hub, kam jsou шazeny ty organismy, jejichћ pohlavnн stбdia nejsou znбmб (25, 114, 120).

Od vytvoшenн uvedenй skupiny sice jiћ mnoho druhщ bylo zaшazeno podle sexuбlnнho (perfektnнho) stбdia, avљak uvedenб skupina a klниe zaloћenй na jejнm strukturovбnн si udrћely vэznam i nadбle. Je to proto, ћe lze urиovat podle snadno kultivovatelnэch forem a umмlэ klни umoћтuje snadnмjљн orientaci i laikщm. V nмkterэch modernмjљнch klнинch (25) je zohlednмna tvorba perfektnнch stбdiн, pokud k nн dochбzн na doporuиenэch pщdбch a po nepшнliљ dlouhй dobм. (V nмkterэch pшнpadech je nutno pro tvorbu perfektnнch stбdiн vytvoшit bмћnм nedosaћitelnй podmнnky, jak z hlediska sloћenн kultivaиnн pщdy, tak i teplot a dйlky kultivace.)

Uvnitш tйto skupiny jsou nejиastмjљнmi producenty mykotoxinщ druhy rodщ Aspergillus, Penicillium, Fusarium a nмkterэch rodщ иeledi Dematiaceae.

Mйnм znбmy jsou mykotoxiny mukorovitэch a dalљнch jednobunмиnэch hub, vн se vљak, ћe nмjakй toxickй lбtky patrnм produkujн (120, 137). V souиasnй dobм snad neexistuje pracoviљtм, kterй by se jimi zabэvalo. Zatнm nebyly popsбny ћбdnй mykotoxiny kvasinek, pokud bychom mezi nм nezapoинtali etylalkohol.

Poиet toxinogennнch (resp. potenciбlnм toxinogennнch) druhщ se neustбle pohybuje, protoћe v mykologickйm systйmu dochбzн jak k objevovбnн novэch druhщ (иi љtмpenн stбvajнcнch), tak k ruљenн a sluиovбnн druhщ. Vcelku nejmarkantnмjљнm pшнpadem je Penicillium cyclopium. Podle uvedenйho druhu byl pojmenovбn mykotoxin kyselina cyklopiazonovб. Nбslednм byl uvedenэ druh zruљen (slouиenнm s nмkolika dalљнmi druhy) a navнc typovэ kmen, z nмhoћ byl uvedenб mykotoxin poprvй jako takovэ izolovбn, byl pшeшazen do rodu jinйho (64). (Navнc byla kyselina cyklopiazonovб poprvй objevena jako flavutoxin, љlo o ћelezitэ chelбt tйto organickй kyseliny (14).)

Rody mikroskopickэch hub, v nichћ se vyskytuje nejvмtљн poиet producentщ mykotoxinщ, jsou popsбny ve zvlбљtnнm textu.

Poиet mykotoxinщ

Naprosto stejnй problйmy jsou spojeny se stanovenнm celkovйho poиtu mykotoxinщ. Jde nejen o to, ћe jsou mykotoxiny na jednй stranм novм objevovбny, a na stranм druhй pak jiћ objevenй mykotoxiny po stanovenн chemickй struktury ztotoћтovбny s jiћ znбmэmi. Jde rovnмћ o vymezenн mykotoxinщ vщиi metabolitщm v produkujнcнch organismech a v organismech, do nichћ pronikly.

Kaћdб produkиnн plнseт vytvбшн mykotoxin cestou шady meziproduktщ. Ty zpravidla nemajн praktickэ vэznam a jsou oznaиovбny jako menљн metabolity (minor metabolites). U nмkterэch aberantnнch kmenщ vљak mщћe nмkterэ z tмchto metabolitщ stanout dнky bloku na nмkterйm enzymatickйm systйmu a stбt se metabolitem hlavnнm.

Mykotoxiny jsou po vstupu do ћivoиiљnйho (a v nмkterэch pшнpadech i do rostlinnйho) organismu dбle pшemмтovбny, za vzniku иasto velkйho mnoћstvн metabolitщ.

V obou uvedenэch pшнpadech chybн jednoznaиnб hranice mezi mykotoxinem jako takovэm a jeho metabolity, kterй jiћ nemusнme povaћovat za samostatnй mykotoxiny. Situaci komplikujн i nмkterй aberantnн kmeny, produkujнcн nejen prekursory иi vedlejљн metabolity jako svщj hlavnн toxin, ale i takovй, kterй jsou s to produkovat takovй derivбty zбkladnнho mykotoxinu, kterй byly v dobм svйho objevu povaћovбny za typickй produkty ћivoиiљnйho metabolismu mykotoxinщ. Jako nejvэznamnмjљн pшнklad lze zmнnit aflatoxin M1, objevenэ jako metabolit aflatoxinu B1, pшechбzejнcн do mlйka. Toxikologickйmu ъstavu VЉV Brno (nynн VFU) se podaшilo zachytit kmen Aspergillus flavus, kterэ tento derivбt aflatoxinu produkoval. Produkce byla natolik vysokб, ћe kmen poslouћil k pшнpravм tohoto aflatoxinu pro tvorщ setщ na jeho stanovenн RIA metodou (26,85).

Zajнmavэ je i pшнpad baccharinoidщ, coћ jsou toxiny rostlin rodu Baccharis, rostoucнch v povodн шeky Orinoko. Uvedenй rostliny vљak toxiny neprodukujн. Zбkladnн materiбl (trichothecenovй mykotoxiny) zнskбvajн od plнsnн, rostoucнch v okolnн baћinatй pщdм. Ten ve svйm metabolismu pouze upravujн do vэslednй podoby baccharinoidщ (57). Je zajнmavй, ћe dobytek nerozeznбvб tyto rostliny jako jedovatй a na pastvм se jimi mщћe aћ fatбlnм otrбvit. Podobnм patrnм pшichбzн ke svэm toxinщm i pro nбs mйnм exotickб rostlina Pteridium aquilinum, Hasivka orliин, rostoucн i na naљem ъzemн v podhorskэch a horskэch polohбch. Takй tato kapradina je ochotnм spбsбna a poћнrбna (pokud se pшiplete do sena) dobytkem, kterэ se jн otrбvн (88).

Uvedenй nejasnй a hraniиnн pшнpady uиinн zбkonitм poиet zapoиtenэch mykotoxinщ silnм zбvislэm na subjektivnнm nбzoru autora takovйhoto pшehledu.

Z uvedenэch dщvodщ lze povaћovat za rozumnэ odhad poиtu reбlnм existujнcнch mykotoxinщ hodnotu blнzkou pмti stщm.

Nмkterй mykotoxiny majн i vэznam diagnostickэ (z hlediska determinace produkujнcн plнsnм). Taxonomiн nмkterэch skupin mikroskopickэch hub se u nбs zabэvб pшedevљнm Veselэ a spol. (116), jejнmu vмtљнmu rozљншenн do rutinnн praxe brбnн pшedevљнm to, ћe vмtљina taxonomicky orientovanэch pracoviљќ nenн zavedena na detekci produkce mykotoxinщ.

Onemocnмnн иlovмka a hospodбшskэch zvншat, vyvolanб mykotoxiny, se nazэvajн mykotoxikуzy. Je jich znaиnэ poиet. Mщћeme si je rozdмlit toho, nakolik jsou prokбzбny mykotoxiny jako etiologickэ иinitel.

Pimafucin – využití plísňových onemocnění kůže a sliznic

Pimafucin používán v mnoha houbových infekcí, ale je zvláště účinný při onemocnění způsobených kvasinkami rodu Candida. Takové choroby jsou známé jako kandidóza – je v současné době nejběžnějším typem houbové infekce.

Pimafucin střevní kandidóza

Kandidóza střevní dysbiózou vyvíjí na pozadí, kdy z nějakého důvodu, snižuje objem normální střevní mikroflóry. To vede k rychlému zvýšení objemu podmíněně patogenní, která má dysbacteriosis. Často příčinou porosty ve střevech hub rodu Candida je použití antibiotik, které potlačují celé bakteriální flóry střeva a "udělat místo" pro reprodukci hub.

Candidiasis střevní nepříjemné sám o sobě, protože způsobuje příznaky jako je bolest břicha Břicha bolest: Typy a symptomy , Nadýmání, říhání, a tak dále. Avšak hlavní nebezpečí tohoto onemocnění v šíření Candida na okolních orgánů (např, pohlaví, ledvin a močových cest), jakož i na vzdálených orgánů prostřednictvím krevního řečiště a lymfatického systému.

Z tohoto důvodu, střevní candidiasis nutně být léčena. Pokud kandidóza nešíří do jiných orgánů, pak jeho léčba je často používán pilulku pimafutsin. Dospělí jmenovat jednoho tabletu pimafutsin (100 mg) čtyřikrát denně, děti – jako jedna tableta dvakrát denně. Průběh léčby obvykle trvá týden. Pokud užíváte léky pimafutsin někdy se objeví nevolnost a průjem, ale tyto účinky obvykle rychle ubíhají a nevyžadují přerušení léčby.

Pimafucin v léčbě kandidózy pohlavních orgánů

Pimafucin používá při léčení kandidózy vnějších pohlavních orgánů a pochvy u žen, a zevního genitálu u mužů. Pokud existuje podezření kandidózy vnitřních pohlavních orgánů mužů a žen, pak jinými antimykotiky.

Kandidóza vnějších pohlavních orgánů a pochvy u žen (vulvovaginální kandidóza nebo moučnivka), se projevuje zánětem, slizniční edém, toho, že na své bílé kýčovité nájezdy. Avšak hlavním příznakem tohoto onemocnění je velmi silné svědění v oblasti genitálií. Hlavní nebezpečí šíření kvasinková infekce do vnitřních reprodukčních orgánů prostřednictvím krevního řečiště a v celém těle.

Thrush může být nakažený pohlavním stykem, ale pouze v případě, že žena má imunitu. Houby rodu Candida jsou často součástí patogenní mikroflóru zevního genitálu a nezpůsobují onemocnění v normálním stavu imunity.

Treat drozd u žen Drozd u žen – význam problému pimafutsin pomocí vaginální čípky nebo krém. Včetně tato léčba se provádí při detekci těhotných žen má drozd.

Vaginální čípky s pimafutsin (100 mg) se podávají jednou denně od noci tak hluboko, jak je to možné do vagíny. Když menstruace je třeba dát pauzu v zacházení, as pimafutsin Pimafucin – pomoc v těžkých časech promyje se krví a nevykazuje požadovanou akci. Časté opakování onemocnění se provádí onemocnění střev – týdně jmenovaný pimafutsin tablet obvyklým způsobem. Na vnější genitálie může být také od jednoho do několikrát denně aplikovat krém pimafutsin.

Men kandidóza vnějších genitálií projevuje ve formě Candida balanopostitida – kožních lézí žaludu penisu a předkožky. Zároveň se objevují na zasaženou část pokožky, otok, zarudnutí a bílé kýčovité nájezdy. Pomáhá v tomto případě s 2% krém pimafutsin na který je aplikován jednou až třikrát za den.

Pimafucin léčení jiných plísňových infekcí

Candida léze se mohou vyvinout na ústní sliznici. Toto onemocnění je také známý jako drozd a způsobuje zarudnutí, otok sliznic, vzhled jejích bílých kýčovité nájezdy. Pro léčbu afty jmenovat 2, 5% suspenze pimafutsin. Dospělí pacienti užívající Jeden ml suspenze až šestkrát za den, děti – na 0, 5 ml 4-6 krát denně.

Nebezpečné candida léze vnějšího ucha, což může vést k šíření Candida ve střední a vnitřní ucho a ztráty sluchu. V tomto případě 2% krém pimafutsin A, která se aplikuje na kůži zevního průchodu jednou nebo vícekrát za den, a potom zavřete otvor s vatovým tamponem zvukovodu Jak používat sanitární pad – základní preventivní opatření ,

Při kožní plísňová onemocnění (včetně kandidóza kůži) pimafutsin také podávány ve formě krému, který je aplikován na postiženou kůži jednou až čtyřikrát denně po dobu nejméně dvou týdnů.

Pimafucin velmi efektivní lék, ale používá se pouze tehdy, když vnější houbovým chorobám a střevní kandidóza.

Nystatin – Návod k použití: kolik je v bezpečí?

Nystatin – jeden z prvních antifungální antibiotika. Po mnoho let se používá k léčbě mykotických infekcí, ale bez ohledu na přítomnost dnes více účinných antimykotik, nystatin jsou ještě široce používány.

Nystatin patří do skupiny polyenových antibiotik, které mají fungicidní aktivitu. Jedná se o přírodní antibiotikum, který je produkován několika typy houby, aktinomycety.

Mechanismus účinku nistatitna je to, že porušuje propustnost buněčných membránách hub, které způsobují zastavení jejich života a zejména chovu. To se děje v důsledku skutečnosti, že nystatin ve své struktuře má tendenci buněčné membráně hub sterolů. V důsledku buněk hub zničených vysokého osmotického tlaku mimo ni, která membrána již nemohou odolat.

Nystatin inhibuje důležité funkce kvasinek a kvasinek-jako hub. On ukazuje nejaktivnější proti kvasinky rodu Candida houby, což způsobuje onemocnění zvané Candida nebo kandidóza. Tak bakterií, prvoků a virů nejsou citlivé na nystatin. Zvyknout si nystatin houby se vyvíjí velmi pomalu.

Pokud jsou podávány nystatin není dobře absorbovány v gastrointestinálním traktu, krev vstupuje pouze malou část. To ukazuje terapeutický účinek především v gastrointestinálním traktu, nehromadí v těle a téměř všechny odvozeny od trusu ze střeva intaktní. Při použití nystatin ve formě čípků a mastí to je prakticky není absorbována přes kůži a sliznice, a vstupuje do krevního řečiště.

Dávkování Nystatin Nystatin – pomoc s kandidóza pokud jde o akci – ED. 1 mg obsahuje asi 4000 IU. Vyrábí se ve formě tablet v různých dávkách (na 250.000 a 500.000 jednotek), vaginální a rektální čípky (v různých dávek – při 250.000 a 500.000 jednotek) a nystatin mast, která obsahuje jeden gram 100.000 jednotek.

Nystatin je zobrazen v různých houbových infekcí vyvolaných houbami, které vykazují citlivost na to.

Vnitřní Nystatin tablety předepsány:

 • kandidóza sliznice v ústech a krku;
 • když kandidomikoz kůže;
 • kandidomikoz v gastrointestinálním traktu, bronchopulmonální, močového ústrojí a další vnitřní orgány;
 • pro prevenci kandidózy u pozadí delší léčebné kúry s antibakteriálními látkami, a to zejména u pacientů se sníženou imunitou.

Topicky jak se používá mast nystatin:

 • když kandidóza kůže a sliznic;
 • při léčbě kvasinkových infekcí u žen Drozd u žen – význam problému (léčbě jak její sexuální partner, i když nemá příznaky onemocnění).
 • Topicky ve formě vaginálních čípků:
 • pro vaginální kandidóza (moučnivka – léčba je kladen na obou partnerů, muži Nistatin jmenován masti); Během menstruace se léčba nebyla přerušena;
 • aby se zabránilo plísňových infekcí lokální aplikací antibiotik.

Všimněte si, že při použití vaginální čípky může negativně ovlivnit sílu latexové kondomy.

Topicky ve formě rektálních čípků:

 • Na konec kandidomikoz střeva (sigmoid tlustého střeva a konečníku);
 • pro prevenci plísňových infekcí před a po operaci v pánevní oblasti a konečné střeva.

Při současném použití Nystatinu a jiné antimykotické drogy – klotrimazol sníženou účinnost druhé.

Kontraindikace pro použití nystatin:

 • Nystatin výstřednost těla pacienta;
 • jaterní onemocnění v rozporu s jeho funkcí;
 • zánět slinivky břišní (akutní a chronická pankreatitida);
 • žaludeční a duodenální vřed;
 • Těhotenství a kojení Kojení – osobní volba krmení.

Nystatin je netoxický léčivo, a je obecně dobře tolerovány, ale vedlejší účinky jsou stále možné. Například, když jsou podávány změnit chuť a chuť k jídlu, nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha Břicha bolest: Typy a symptomy , Alergické reakce se může objevit ve formě svědění, různé vyrážky (včetně ve formě kopřivky), horečka, třesavka.

Při použití nystatinu ve formě čípků a mastí, jako alergické reakce, jakož i vzniku a šíření necitlivé na nystatin houby – v tomto případě by měl být Nystatin okamžitě zrušit.

Nystatin určitě není nejúčinnější antifungální léčivo, ale to je dobře snášena a poskytuje málo vedlejších účinků.

Diagnostika a klinický význam méně obvyklých původců nozokomiálních infekcí

Mezi původce závažných nozokomiálních infekcí se stále častěji objevují mikroorganizmy, které původně nebyly považovány za významné humánní patogeny. Tyto mikroorganizmy s sebou přináší i nové způsoby chování, zejména z hlediska patogeneze onemocnění a antimikrobiální terapii.

Správná identifikace i průkaz klíčových faktorů virulence u izolovaného agens umožní správně posoudit prognózu onemocnění a zvolit optimální terapeutickou strategii. Cílem tohoto projektu je ověřit a navrhnou diagnostické postupy pro spolehlivou identifikaci a typizaci těchto mikroorganizmů, zejména se zaměřením na kvasinky rodu Candida (C. dubliniensis, C. ortopsilosis, C. metapsilosis). Dále pak sledováním jejich výskytu v klinickém materiálu, souvislosti s klinickými daty a průkazem faktorů virulence (citlivost k antimikrobiálním látkám, tvorba biofilmu aj.) posoudit klinickou významnost těchto oportunních patogenů.

Význam houbových infekcí

Již po tísiciletí je známé, že lidé, kteří přežili infekční onemocnění, jen velmi zřídka bývají opět nemocní stejnou nákazou. Ve středověku, při morových epidemiích, osoby, které pečovaly o nemocné, nebývaly morem nakaženy. Ve staré Číně se prováděly pokusy, jak zabránit nebo předejít pravým neštovicím, které se projevují vznikem hnisavých puchýřků. Metoda prevence vůči pravým neštovicím byla označována jako “variolizace”. Jeden ze způsobů tehdejšího očkování bylo odebírání části tekutiny z puchýřku osoby nemocné neštovicemi a vbodnutím odebraného hnisu jehlicí pod kůži zdravého jedince. Jiná metoda představovala odloupávání strupu po puchýřku, který se pak usušil a rozemlel na prach. Zdravá osoba byla očkována vdechováním tohoto prášku.

Očkování dnešního typu bylo započato v 18. století, kdy se o zavedení “variolizace” v západní Evropě zasloužila manželka britského vyslance v Turecku lady Mary Wortley Montaguová, která se s variolizací seznámila v Istanbulu. Podařilo se jí přemluvit anglického krále Jiřího I., aby vězňům, kteří se dají variolizovat, byla udělena milost. Již v roce 1746 byl v Londýně zřízen variolizační ústav. Koncem 18. století na onemocnění pravými neštovicemi umíral přibližně jeden z deseti nakažených. V té době si Edward Jenner, anglický venkovský lékař, všiml, že dojičky, které prodělaly kravské neštovice, nikdy nebyly nemocné pravými neštovicemi. Tato skutečnost ho přivedla na myšlenku přenést virus kravských neštovic na zdravého jedince a vytvořit u něj přirozenou ochranu proti neštovicím. Člověk, který byl nakažen virem kravských neštovic, nebyl vystaven závažnému onemocnění narozdíl od onemocnění způsobeného virem pravých neštovic. V roce 1796 Jenner provedl velmi odvážný pokus: nakazil mladého chlapce kravskými neštovicemi a po vyléčení nechal chlapce úmyslně opět nakazit tentokrát však virem pravých neštovic. Jeho předpoklad se vyplnil, chlapec neonemocněl pravými neštovicemi. Přestože tento pokus a následné studie u lidí byly prováděny v rozporu se současnými způsoby klinických studií, jejich význam pro rozvoj a vývoj očkovacích látek byl nesmírný. Jennerův postup byl pojmenován “vakcinace” (očkování), vyplývající ze slova “vacca”, což je latinsky kráva.

Očkování je vysoce účinné, srovnáme-li nemocnost a úmrtnost způsobené infekcemi před a po zahájení celoplošného očkování. Největší úspěch masivního očkování byla celosvětová likvidace varioly. Po celoplošném zavedení povinného očkování proti dětské obrně v Československu v roce 1960 nebyl dosud zaznamenán jediný případ infekce dětské obrny na rozdíl od předešlých dob, kdy bylo průměrně hlášeno 600 onemocnění touto infekcí a 50 úmrtí ročně. Do roku 1958 každý rok onemocnělo černým kašlem více než 30.000 dětí za rok a 80 z nich umíralo na tuto zákeřnou infekci. Právě v tomto roce bylo zahájeno celoplošné očkování proti černému kašli, jehož výsledkem byl velmi rychlý pokles počtu onemocněných dětí a nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. Významného snížení nemocnosti a úmrtnosti spalniček, které se dnes vyskytuje jen do několika málo případů ročně, bylo dosaženo po zavedení celoplošného očkování v letech 1970 až 1975. Tato závažná infekce způsobovala onemocnění u více než 50.000 dětí, z nichž téměř 50 ročně umíralo. Podobné výsledky byly dosaženy po zavedení celoplošného očkování proti tuberkulóze, tetanu, záškrtu, příušnicím, zarděnkám apod. Úspěch očkování je nezpochybnitelný. V dohledné době (2018-2020) se očekává další milník očkování, tj. dosažení celosvětové eradikace dětské přenosné obrny.

Očkování v České republice má dlouholetou tradici. Československo bylo dokonce prvním státem na světě, kde již v roce 1960 po zavedení celoplošného očkování došlo k vymizení přenosné dětské obrny. Československo vždy patřilo mezi průkopnické státy v zavádění celoplošného očkování i proti dalším infekčním chorobám jako např. proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, záškrtu, dávivému kašli apod.V České republice, podobně jako v jiných vyspělých zemích Evropy, se provádí tzv. povinné očkování a očkování podle potřeby.

 1. pravidelné očkování – je celoplošné očkování dětí podle očkovacího kalendáře; jedná se o očkování proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně, spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
 2. zvláštní očkování – je prováděno u osob vystavených riziku příslušné infekce; jde především o očkování proti virové žloutence typu B nebo proti tuberkulóze u osob pracujících ve zdravotnictví, očkování proti vzteklině laborantů pracujících s viry vztekliny apod.
 3. mimořádné očkování – vznikne-li nebezpečí epidemie nebo vyžadují-li to jiné důležité zdravotní okolnosti (např. možnost nákazy novorozence po porodu). Hlavní hygienik České republiky nebo krajský hygienik s jeho souhlasem nařídí mimořádné očkování proti infekční nemoci buď celé populace nebo její části; jedná se o očkování proti chřipce u osob trpících chronickými nemocemi, o očkování novorozenců proti virové žloutence typu B matek, které jsou pozitivní na antigen tohoto virového onemocnění, apod.
 4. očkování osob do/z ciziny – se provádí podle celosvětového nařízení Světové zdravotnické organizace v závislosti na výskytu epidemií. V České republice se provádí povinné očkování proti žluté zimnici před výjezdem do oblastí rovníkové Afriky a Jižní Ameriky.
 5. očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách – při úrazech, poraněních, bércových vředech a jiných nehojících se ranách se provádí očkování proti tetanu. Po pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým z infekce vztekliny se očkuje proti vzteklině.

Vzhledem k neustále se zdokonalujícím očkovacím látkám a měnícím se epidemiologickým podmínkám, roste potřeba rozšiřovat a měnit očkovací kalendář. Již od poloviny roku 2001 se začne v rámci pravidelného očkování imunizovat vůči nákazám vyvolaným Haemohilus influenzae typu b a vůči virové hepatitidě typu B celoplošně. Od roku 2007 byla nahrazena tradiční vakcína proti dávivému kašli za acelulární, díky zavedení šestivalentní vakcíny. To snížilo celkový počet podávaných dávek všech vakcín. Od téhož roku došlo k radikální změně v očkování proti dětské přenosné obrně, neboť se přestalo očkovat kampaňovitě s pomocí živé perorální vakcíny. Toto očkování nahradila šestivalentní vakcína a provádí se v rámci kombinovaného očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b, virové hepatitidě typu B a dětské přenosné obrně. V současné době byla živá perorální vakcína nahrazena injekční inaktivovanou vakcínou proti dětské přenosné obrně.

Od roku 2010 bylo zavedeno plošné očkování hrazené ze zdravotního pojištění, které je dobrovolné na žádost rodiče. Prvním takovým očkováním bylo očkování proti pneumokokovým nákazám s konjugovanou vakcínou a o dva roky později v roce 2012 také očkování proti nákazám způsobeným některými genotypy lidského papilomaviru (tzv. HPV očkování). Pro seniory starší 65 let se stalo plně hrazené také očkování proti chřipce.

Vedle povinného očkování, které je regulováno státem, je možné se nechat očkovat dobrovolně např. proti chřipce, meningokokovým nákazám, virové hepatitidě typu A, klíšťové encefalitidě, břišnímu tyfu, choleře apod. Dobrovolné očkování si musí každý zaplatit sám. Pouze za jistých okolností může být toto očkování plně nebo částečně hrazeno zdravotními pojišťovnami (např. částečná úhrada očkování proti klíšťové encefalitidě) nebo státní administrativou (jako tomu bývalo např. při očkování odvedenců vojenské základní služby proti meningokokovým nákazám skupiny A a C). Přestože očkovací látky nejsou levné, jejich cena je zanedbatelná ve srovnání s možnými následky příslušného infekčního onemocnění, které mohou končit úmrtím. Stále více lidí si dnes uvědomuje těžké následky a rizika infekce klíšťové encefalitidy, chřipky, virové žloutenky typu A i B apod., a proto raději volí cestu dobrovolného očkování. Podobně i lidé, kteří cestují do zahraničí, zejména do oblastí Jižní Ameriky, Afriky nebo Asie, kde se nacházejí endemické oblasti žluté zimnice, japonské encefalitidy, záškrtu, břišního tyfu, cholery apod., se můžou nechat očkovat na hygienických stanicích, odděleních epidemiologie, v každém krajském městě a některých okresních městech. Zvýšení cestovních výdajů o cenu příslušného očkování je zanedbatelné ve srovnání s přivezeným dárkem v podobě infekční choroby či jejích někdy doživotních následků.

Očkování zajistí ochranu před infekcí, jsou-li splněna tato kritéria:

Přestože očkování změnilo pohled na vážnost infekčních nemocí, jeho úspěch je dán nejen účinnou očkovací látkou ale především dobrou vůlí nechat své dítě očkovat. Je stále třeba mít na paměti, že očkování je kontinuální proces boje proti zákeřným infekcím.

info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2017.

Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.

Leave a Reply