Ústní voda zabíjí houby atleti nohu (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Zбzraиnй lйиivй houby, aneb co to jsou beta -glukany ?

Co jsou to Beta-glukany ?

Beta-glukany se nachбzejн v bunмиnэch stмnбch bakteriн, hub, kvasinkбch, шasбch, liљejnнcнch, ale i u rostlin, jako je oves a jeиmen. Nejznбmмjљн a nejъиinnмjљн na lidskй zdravн jsou Beta glukany 1,3/1,6D to jsou pшнrodnн polysacharidy nachбzejнcн se zejmйna v houbбch nebo v obilн (oves). Jiћ dlouho jsou v Asii uctнvбny  Beta-glukany  jako lйk na dlouhovмkost, srdeиnн choroby a rakovinu. Souиasnй pokusy ukazujн, ћe asijskй houby napш. Pleurotus ostreatus (Hlнva ъstшiиnб) a (Grifola frondosa – Maitake), ale i  dalљн lйиivй houby, ale zejmйna nejvнce zkoumanб Hlнva ъstшiиnб, mб o 20-30% vнce ъиinnэch lбtek Beta glukanщ 1,3/1,6D), kterй pomбhajн pшi prevenci nebo lйиbм rakoviny, virovэch onemocnмnн jako je chшipka a dмtskб obrna, vysokй hladiny cholesterolu v krvi, shlukovбnн krevnнch destiиek a vysokйho krevnнho tlaku. Jedna slouиenina v houbбch (beta /1,3/1,6-D glukan ) mб шadu protivirovэch ъиinkщ, kterй umocтujн obrannй funkce organismu.

Studie biologickэch vlastnostн β-glukanщ se nejdшнve zamмшily na infekиnн imunitu a pozdмji na oblast rakoviny. V oblasti infekиnн imunity byly β-glukany opakovanм aktivnн pшi eliminaci vљech testovanэch bakteriн a parazitщ, vиetnм anthraxu. Po ъspмљnэch vэsledcнch byly v polovinм osmdesбtэch let v Japonsku povoleny dva typy β-glukanщ, Lentinan a Schizophyllan coby podpщrnб lйиba pшi lйиbe nмkterэch typщ zhoubnэch nбdorщ (pшedevљнm rakoviny ћaludku a pankreasu). Glukany se pouћнvajн dodnes a periodicky dochбzн k zvyљovбnн jejich ъиinku. Navнc se podaшilo opakovanм prokбzat, ћe glukany vэraznм sniћujн negativnн ъиinky spojenй s chemoterapiн иi ozбшenнm. β-glukany totiћ vэraznм aktivujн buтky kostnн dшenм a zvyљujн jejich dмlenн a proliferaci. Dнky ъиinkщm β-glukanщ tak dochбzн k mnohem rychlejљн obnovм bunмk kostnн dшenм (ale i dalљнch orgбnщ), poљkozenй chemoterapeutiky.

O imunoaktivnнm pщsobenн β-glukanщ existuje v souиasnй literatuшe vнce neћ 4 500 publikacн v recenzovanэch, иasto prestiћnнch иasopisech. Stimulaиnн ъиinky nejrщznмjљнch β-glukanщ byly popsбny jiћ u evoluиnм primitivnнch Arthropod, a β-glukany jsou povaћovбny za jeden z evoluиnм nejstarљнch obrannэch mechanizmщ organizmu.

Vмtљнmu rozљншenн β-glukanщ v klinickй praxi zatнm brбnilo nedostateиnй pochopenн mechanizmu jeho ъиinkщ. Teprve v poslednнm desetiletн se podaшilo tyto mechanizmy odhalit. Byla to prбvм naљe vмdeckб skupina, kterб objevila, ћe pro biologickй ъиinky β-glukanщ jsou nejdщleћitмjљн receptory pro C3 sloћku komplementu, tzv. CR3 receptory. Ty existujн na vмtљinм bunмk ъиastnнcнch se imunitnнch reakcнch, tj. na neutrofilech, makrofбzнch a na NK buтkбch. Pokud se na receptor CR3 navбћe jak C3 sloћka tak i glukan, dojde ke zmмnм receptoru a uvolnмnн nмkterэch vazebnэch mнst. Nбsleduje aktivace receptoru a pшenos signбlu do buтky, coћ vede k degranulaci a tнm uvolnмnн bakteriolytickэch a bakteriostatickэch molekul. Bez β-glukanu tato sйrie reakcн nenastane, neboќ samotnэ komplement nedokбћe receptor CR3 aktivovat.

Tento mechanizmus ъиinku se podaшilo prokбzat шadou experimentщ – nejdшнve pomocн blokovбnн jednotlivэch ибstн CR3 paletou monoklonбlnнch protilбtek, pozdмji pomocн speciбlnнho kmene myљн, kde byla genovou manipulacн zablokovбna exprese CR3. U tмchto myљн potom β-glukan neъиinkuje.

β-glukany byly nejdшнve pouћнvбny v injekиnн podobм, teprve v poslednнch 15 lety se podaшilo prokбzat, ћe β-glukany jsou stejnм ъиinnй i v pшнpadм, kdy jsou podбvбny orбlnм. Ukбzalo se, ћe glukan prochбzн gastrointestinбlnнm traktem a je vychytбvбn M buтkami stшeva. Ty ho pшedбvajн okolnнm makrofбgщm, kterй glukan pozvolnм degradujн na malй, rozpustnй molekuly, a souиasnм jej roznбљejн po celйm tмle. Do tшн dnщ po orбlnнm podбnн β-glukanщ je mщћeme experimentбlnм prokбzat prakticky v kaћdй tkбni.

Z klinickйho hlediska byly potom jeљtм dщleћitмjљн dalљн studie. Onkologie totiћ stбle иastмji vyuћнvб k lйиbм nбdorщ tzv. humanizovanй monoklonбlnн protilбtky. I kdyћ je mechanizmus jejich ъиinkщ љirokэ, jen v ojedinмlэch pшнpadech skuteиnм dokбћн nбdor zlikvidovat. Шada nezбvislэch studiн prokбzala, ћe pokud se souиasnм s monoklonбlnнmi protilбtkami podбvб takй β-glukan, jsou jejich ъиinky mnohonбsobnм vyљљн. V pшнpadм znбmйho Herceptinu zvyљujн jeho ъиinky o 60 procent.

Otбzkou proto zщstбvб jak je moћnй, ћe β-glukan jiћ dбvno nepatшн mezi oblнbenй lйky. Dщvodщ je hned nмkolik. Poиet individuбlnнch glukanщ je prakticky stejnм velkэ jako je poиet zdrojщ pouћitэch k jejich izolaci, takћe v praxi existujн jak vysoce ъиinnй glukany, tak i glukany s malou biologickou aktivitou. Ve vнce mйnм amatйrskэch podmнnkбch navнc nenн moћnй zaruиit u odliљnэch izolбtщ stejnй vlastnosti. Proto je moћnй doporuиit pouze β-glukany, kterй pochбzejн od velkэch vэrobcщ, schopnэch zaruиit jak velkй vэrobnн љarћe, tak i minimбlnн variabilitu a dokonalй testovбnн.

V poslednн dobм se ale situace velice vэraznм mмnн. Nejdшнve se β-glukany zaиaly pouћнvat pro zvэљenн obranyschopnosti komerиnм vэznamnэch zvншat. β-glukany jsou tak jiћ nмkolik let obsaћeny v krmivu pro vнce neћ 80 procent vљech komerиnм chovanэch lososщ, β-glukan se vyuћнvб i v komerиnнch chovech krevet.

Vedle toho se vэzkum koneиnм dostal tak daleko, ћe zaиaly probнhat klinickй zkouљky. V souиasnй dobм jich souиasnм probнhб nejmйnм 19, od Spojenэch stбtщ pшes Filipнny aћ po Norsko. A nejednб se pouze o prokбzбnн toho, ћe β-glukan neљkodн, nмkterй studie jsou jiћ ve stбdiu klinickэch zkouљek II a III a pшedbмћnй vэsledky naznaиujн mimoшбdnй ъspмchy pшi lйиbм rakoviny ћaludku, plic a angiosarkomщ.

Beta glukan je takй velmi silnэm antioxidantem s mnohonбsobnм vyљљн vychytбvajн aktivitou volnэch radikбlщ, dнky nнћ bojuje proti jejich neћбdoucнm ъиinkщm na nбљ organismus navнc obnovuje celistvost u membrбn mozkovэch bunмk a tнm zlepљuje pamмќ.

Beta glukan je polysacharidovб molekula extrahovanб z bunмиnй stмn hub pшedevљнm  s Hlнvy ъstшiиnй, Maitake, Ganodermy, Korбlovec jeћatэ ,Ohnovec brбzditэ, ale i s dalљнch asijskэch hub. Pшi mнstnнm i celkovйm podбnн je zcela netoxickэ a bezpeиnэ. Americkб organizace pro kontrolu lйиiv a potravinovэch doplтkщ FDA ho klasifikuje jako GRAS (obecnм povaћovбn za bezpeиnэ) potravinovэ doplnмk. Nenн znбma jakбkoliv toxicita nebo negativnн reakce po poћitн beta glukanu nebo kombinace beta glukanu s jinou lбtkou. V souиasnosti neexistujн studie prokazujнcн jakэkoliv negativnн efekt u autoimunitnнch reakcн. 

Jakэkoliv stбrnoucн иlovмk,  nebo osoba vystavenб fyzickйmu nebo emocionбlnнmu stresu, s chronickэm onemocnмnнm, иlovмk s nachlazenнm, chшipkou, artritidou, diabetem, potнћemi na kщћi, rakovinou, srdeиnн slabostн, plicnнmi problйmy, alergiн, astmatem, po transplantaci, pшi prбci v naruљenйm ћivotnнm prostшedн, pшi cestovбnн, podstupujнcн radioterapii, nebo vystavenэ infekci vyvolanй bekteriemi, viry, plнsnмmi, houbami иi parazity ti vљichni mohou vyuћнt vlastnostн beta glukanu.

Beta glukan ъиinkuje tйћ s velkэm ъspмchem proti kvasinkovй infekci. Prokбzaly to mnohй studie a testy. Љirokй spektrum antiinfekиnн aktivity beta glukanu je moћno vysvмtlit tнm, ћe aktivace imunitnнho systйmu je nespecifickб. 

Souиasnй poznatky ukazujн, ћe pшнrodnн beta glukan nejvнce pщsobн na evoluиnм nejstarљн buтky imunitnн kaskбdy organismu – makrofбgy. Po uћitн beta glukanu jsou makrofбgy stimulovбny smмrem nahoru иi dolщ pшi regulaci imunitnнho systйmu a jiћ zбleћн pouze na souиasnйm stavu imunitnнho systйmu. Po vstupu beta glukanu do makrofбgu dochбzн k jeho aktivaci, kterб spoинvб v zahбjenн morfologickэch zmмn a co je nejdщleћitмjљн v produkci rщznэch druhщ tzv. cytokininщ (informaиnнch proteinщ imunitnнho systйmu) a  ty fungujн jako vnitшnн regulбtory imunitnнho systйmu.

Aktivovanэ makrofбg rozpoznбvб a zabнjн nбdorovй buтky stejnэm zpщsobem jako kdyћ odklнzн cizorodэ materiбl z tмla. Takй produkuje mnoћstvн rщznэch citokininщ /interleukinщ/, kterй vљeobecnм stimulujн imunitnн systйm a zvyљujн produkci bunмk z  kostnн dшenм. 

Beta 1,3/1,6 D glukan a stбrnutн:

Beta 1,3/1,6 D glukan a stres :

Fyzickэ a emocionбlnн stres nebo intenzivnн zбtмћ vedou ke snнћenн funkce imunitnнho systйmu – navozujн stav imunosuprese. Vмdecky potvrzenй ъdaje ukazujн ,ћe atleti po tмћkйm trйninku /zбtмћi/ trpн potнћemi jako je nachlazenн nebo pneumonie.Stejnб imunosuprese je pozorovatelnб u lidн a nemocн vyvolanэch stresem -jako jsou napш. poruchy koronбrnнho шeиiљtм. Pod vlivem fyzickйho stresu klesб poиet dostupnэch makrofбgщ schopnэch ъиasti na imumnitnн kбskбdм,coћ jeљtм prohlubuje stav imunosuprese. Beta 1,3/1,6 D glukan stimuluje i aktivuje makrofбgy a ostatnн imunitnн buтky,kterй nбslednм potlaиujн stav imunosuprese vyvolanэ tмћkou fyzickou aktivitou. 

Beta 1,3/1,6 D glukan a nбdorovб onemocnмnн:

V 70-tэch letech doktor Peter Mansell provedl studie ve kterэch podбval injekce do subkutбnnнch loћisek malignнch melanomщ. Nбsledujнcн biopsie tмchto mнst vylouиily vэskyt melanomщ v kщћi ,byla nalezena pouze smмs aktivovanэch makrofбgщ. 

Dr. A.J. Carrow ve studiнch provedenэch v nedбvnй dobм potvrdil vynikajнcн vэsledky u ћen s nбdory prsu na protektivnн ъиinek beta glukanu na imunitnн systйm pшi souиasnм podбvanй chemoterapii. 

Beta 1,3 /1,6D glukan a nehojнcн se koћnн lйze:

Ve studii Dr. Petera Mansella skupina ћen s nбdorem prsu (speciбlnн houba pro ћeny a prevence zde ) a nehojнcнmi se lйzemi na kщћi podstoupila chemoterapii a ozaшovanн. Po aplikaci beta glukanu se tyto normбlnм velmi tмћce hojнcн se lйze zcela vyhojily. Stejnэ postup byl ъspмљnм aplikovбn u nehojнcнch se proleћenin v New Orleans Charity Hospital. I zde doљlo k ъplnйmu vyhojenн ran. Byla pozorovбna zcela neиekanб vэhoda a to tйmмш ћбdnб pшнtomnost zanнcenн rбny pшi hojenн a velmi rychlб reepilizace a objevenн normбlnн zdravй kщћe v mнstм postiћenн.   

Beta 1,3 /1,6D glukan a HIV:

Prvnн studie o systйmovйm ъиinku beta glukanu u pacientщ s HIV byla provedena v 80-tэch letech. Dokonce i u tмchto tмћce imunologicky postiћenэch pacientщ dochбzн ke vzestupu cytokininщ jako je IL-1,IL- 2 a interferonu. Vэsledky jinй studie ukazujн na dramatickэ pokles mortality infekиnнch komplikacн tмћkэch traumatickэch pacientщ. HIV napadб T pomocnй buтky a tнm znemoћтuje aktivaci normбlnн imunitnн odpovмdi. Beta 1,3/1,6 D glukan posiluje makrofбgy, tнmto zpщsobem rekonstruuje imunitnн odpovмп a reakci nejen proti HIV, ale i proti infekci, kterб nasedб do oslabenйho organismu. 

Beta 1,3/1,6 D glukan a radiace:

Radiobiologickэ ъstav ozbrojenэch sil USA provedl vэznamnй pokusy s per orбlnм podбvanэm beta glukanem. Ve velmi dobшe provedenй studii byla ozбшena skupina potkanщ letбlnн dбvkou zбшenн. 70% zvншat bylo zcela chrбnмno pшed ъиinky zбшenн, kdyћ beta glukan jim byl podбn per os aћ PO ozбшenн.  

Beta 1,3/1,6 D glukana volnй kyslнkovй radikбly:

Myra Patchen,PhD spoluautorka jednй vojenskй studie beta glukan potvrdila jako velmi ъиinnэ vychytбvaи volnэch radikбlщ. Vљechny makrofбgy jsou v prщbмhu ozaшovбnн chrбnмny proti prochбzejнcнmu elektromagnetickйmu zбшenн. Beta glukan umoћтuje pokraиovat makrofбgu v jeho normбlnн funkci a v produkci signбlnнch proteinщ, kterй pomohou v rekonstrukci produkce kostnн dшenм. Jestliћe beta glukan dokбћe fungovat v tмchto nepшнznivэch podmнnkбch pak se stбvб nepostradatelnэm v eliminiaci volnэch radikбlщ z naљeho tмla. 

Beta 1,3/1,6 D glukan a lйиba anitbiotiky:

Poslednн vэzkumy ukazujн anti-diabetickэ ъиinek interleukinu 1 /IL-1/, kterэ zvyљuje produkci insulinu a tнm nбslednм snнћenн hladin glukozy v krvi. IL-1 je stimulovбna pouћнvбnнm beta glukanu. Vнce o produktu zde 

Beta 1,3/1,6 D glukan a chronickэ ъnavovэ syndrom a dalљн

Pokud vљak odhodlбte zakoupit betaglukanovэ pшнpravek v lйkбrnм nebo i na nмjakйm internetovйm obchodм je velmi dщleћitб a opomнjenб иistota nabнzenйho betaglukanu (polysacharidщ) protoћe preparбty obsahujнcн pouze rozdrcenou usuљenou houbu majн minimбlnн (pokud vщbec nмjakou) ъиinnost.

Za kvalitnн se povaћuje betaglukan (houba s min.mnoћstvнm ъиinnэch polysacharidщ od 25% иistoty a vэљe. Ani to vљak nenн tak jednoduchй, protoћe zбroveт zбleћн na tom, co zщstбvб v tмch tzv. neиistotбch. Odbornнci zastбvajн nбzor, ћe neиistoty zabraтujн navбzбnн betaglukanu na receptory imunitnнch bunмk a tнm sniћujн jejich aktivaci. Platн zde tedy jednoduchб (nepшнmб) ъmмra – инm vнce neиistot, (pojiva a jinэch pшidanэch pomocnэch lбtek v kapsli nebo tabletм vнce info zde )  tнm je menљн nebo taky ћбdnб  ъиinnost. Иistota a obsah samotnйho vэrobku vиetnм  betaglukanu (polysacharidщ) to jsou nejdщleћitмjљн informace pro spotшebitele, pшiиemћ naprostб vмtљina nabнzenэch produktщ tyto ъdaje nemб!

Nejefektivnмjљн metodou k zнskбnн иistйho betaglukanu je шнzenб extrakce. Tнmto dщmyslnэm a pшitom љetrnэm postupem se stanou vљechny dщleћitй lбtky pro lidskэ organismus velmi snadno dostupnй a tudнћ ъиinnй. Zde je ohromnэ rozdнl oproti metodбm, kterй preferujн vэrobu lйиiv a prodej potravinovэch doplтkщ ze suљenй hlнvy nebo i jinэch hub.

Nejиistљн a nejsilnмjљн  beta glukan 1,3/1,6D – pшнrodnн polysacharid se vмtљinou zнskбvб extrakcн  z  bunмиnэch stмт asijskэch hub –kvasinek, kterб je tvoшena chitinem. Nejcennмjљн je vљak protinбdorovб aktivita β-1,3-D glukanu kombinovanб s dalљнmi doplтky nebo lйky, kterб spoинvб v posнlenн imunitnнho systйmu organismu. Zvэљenнm imunity mб tмlo dostatek sil nбdor nebo nemoc nejen zakonzervovat, ale иasto i zniиit.

CHCETE-LI SE DOZVМDМT O DALИНCH MEDICINБLNНCH HOUBБCH A PШНRODNНCH EXTRAKTECH VНCE INFORMACН, PODНVEJTE SE  ZDE

Dalљн informace o tйto a dalљнch houbбch  od uznбvanйho иeskйho mykologa Prof. RNDr. Jiшнho Patoиky DrSc  naleznete zde : Sang hwang – asijskб tradiиnн medicнna

Web site is governed by California law jurisdiction and territorial jurisdiction of the courts in the district of San Jose, California (USA)

Lékárna Online

Lékárna pro Vaše zdraví, léky levně, diskuze a zkušenosti

Archiv pro rubriku: Kombinace doporučená lékařem

Rybí olej Forte + Ocutein Brillant Lutein + zvlhčující oční kapky ZDARMA

Rybí olej Forte + Ocutein Brillant Lutein + zvlhčující oční kapky ZDARMA

Pečujte o váš zrak! Vyzkoušejte přírodní produkty doporučené lékařem! Dávkování a délka užívání produktů je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Dávkování je navíc během kúry potřeba upravovat. Pro nejlepší účinek proto doporučujeme konzultaci s naším odborným týmem v lékařské poradně. V základním balíčku naleznete:

Rybí olej Forte – EPA + DHA 60 tob. + 7 tob. ZDARMA,

Ocutein Brillant Lutein 25 mg 60 tob.+ Ocutein® Sensitive zvlhčující oční kapky ZDARMA.Rybí olej je přírodní zdrojem EPA a DHA, biologicky aktivních omega-3 nenasycených mastných kyselin, které mají klíčovou roli v celé řadě životních procesů v lidském těle. Olej je získáván z ryb žijících ve studených arktických vodách.

Kdy Rybí olej Forte pomáhá:

příznivě působí při srdečních potížích a na vysoký krevní tlak,

má blahodárný vliv na krevní oběhový systém,

příznivě ovlivňuje hladinu krevních tuků.

Produkt Rybí olej Forte obsahuje:

EPA (kyselina eikosapentaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je obsažena zejména v rybím tuku. V lidském těle je součástí membrán buněk, zlepšuje pružnost cév, čímž podporuje krevní oběhový systém.

DHA (kyselina dokosahexaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je důležitá zejména pro řízení a souhru životních procesů v organismu, správnou funkci buněčných stěn, nervů, oka, imunity a srdečně-cévního systému. Hraje významnou roli v procesu zapamatovávání, zejména v dětství je potřebná pro správný mentální vývoj.

Složení v 1 tobolce: 1 000 mg rybí olej (z toho 300 mg EPA, 200 mg DHA), želatina, glycerin, voda

Dávkování: Užívejte 1 tobolku 1-3x denně.

Dávkování: 60 tobolek + 7 tobolek ZDARMA – dávka na 22-67 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí v suchu a temnu. Začněte používat z neporušeného obalu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.Ocutein® Brillant Lutein 25 mg obsahuje více luteinu (pro rychlejší nástup účinku), zinek a vitamín A pro udržení kvality normálního zraku. Doplněk stravy je obohacen o přírodní lecitin (zdroj fosfatidylcholinu a dalších fosfolipidů), kyselinu listovou (vitamín B9), Karotenoid komplex (lutein, zeaxanthin, vitamín A) a Antioxidant komplex (zinek, měď a selen).

Produkt Ocutein® Brillant Lutein 25 mg obsahuje:

Přírodní sójový lecitin – (zdroj fosfatidylcholinu). Lecitin je přírodním zdrojem důležitých fosfolipidů, které jsou přirozenou součástí slzného filmu.

Přírodní Karotenoid komplex (lutein, zeaxanthin, vitamín A) – tyto látky patří mezi karotenoidy, které tvoří významnou skupinu antioxidantů. Vitamín A přispívá ke správné funkci zraku.

Antioxidant komplex (zinek, měď a selen) – přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením. Zinek navíc přispívá k udržování normálního zraku.

UV záření a další ionizační záření vyvolávají nadměrný vznik volných radikálů, které mohou poškodit membrány a proteiny v čočce. Organismus se dovede proti volným radikálům účinně bránit pomocí tzv. antioxidantů, které přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením, a proto je Ocutein® Brilliant Lutein 25 mg velmi vhodně doplněn o důležitý Antioxidant komplex.

Proč užívat Ocutein® Brillant Lutein 25 mg?

extra velké množství luteinu – 25 mg,

pro udržení kvality normálního zraku (vitamín A, zinek),

přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením (zinek, měď, selen),

komplexní výživa pro vaše oči.

Složení v 1 tobolce: 25 mg lutein, 20 mg fosfatidylcholin (sójový lecitin), 17 mg zinek (oxid zinečnatý), zeaxanthin, 1 mg měď (glukonan měďnatý), 0,026 mg selen (selenan sodný), 0,655 mg vitamín A (retinol palmitát), 0,200 mg kyselina listová, sójový olej (plnidlo), včelí vosk (leštící látka), želatina (kapsle), glycerol (kapsle), čištěná voda (kapsle), přírodní barvivo karamel (barvivo)

Dávkování: Užívejte 1 tobolku denně.

Balení: 60 tobolek – dávka na 2 měsíce + Ocutein® Sensitive zvlhčující oční kapky 15 ml ZDARMA

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Vhodné pro diabetiky. Bez umělých barviv. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a tmenu při teplotě 15-25 °C.

Rybí olej je přírodní zdrojem EPA a DHA, biologicky aktivních omega-3 nenasycených mastných kyselin, které mají klíčovou roli v celé řadě životních procesů v lidském těle. Olej je získáván z ryb žijících ve studených arktických vodách.

Kdy Rybí olej Forte pomáhá:

příznivě působí při srdečních potížích a na vysoký krevní tlak,

má blahodárný vliv na krevní oběhový systém,

příznivě ovlivňuje hladinu krevních tuků.

Produkt Rybí olej Forte obsahuje:

EPA (kyselina eikosapentaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je obsažena zejména v rybím tuku. V lidském těle je součástí membrán buněk, zlepšuje pružnost cév, čímž podporuje krevní oběhový systém.

DHA (kyselina dokosahexaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je důležitá zejména pro řízení a souhru životních procesů v organismu, správnou funkci buněčných stěn, nervů, oka, imunity a srdečně-cévního systému. Hraje významnou roli v procesu zapamatovávání, zejména v dětství je potřebná pro správný mentální vývoj.

Složení v 1 tobolce: 1 000 mg rybí olej (z toho 300 mg EPA, 200 mg DHA), želatina, glycerin, voda

Dávkování: Užívejte 1 tobolku 1-3x denně.

Dávkování: 60 tobolek + 7 tobolek ZDARMA – dávka na 22-67 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí v suchu a temnu. Začněte používat z neporušeného obalu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Ocutein® Brillant Lutein 25 mg obsahuje více luteinu (pro rychlejší nástup účinku), zinek a vitamín A pro udržení kvality normálního zraku. Doplněk stravy je obohacen o přírodní lecitin (zdroj fosfatidylcholinu a dalších fosfolipidů), kyselinu listovou (vitamín B9), Karotenoid komplex (lutein, zeaxanthin, vitamín A) a Antioxidant komplex (zinek, měď a selen).

Produkt Ocutein® Brillant Lutein 25 mg obsahuje:

Přírodní sójový lecitin – (zdroj fosfatidylcholinu). Lecitin je přírodním zdrojem důležitých fosfolipidů, které jsou přirozenou součástí slzného filmu.

Přírodní Karotenoid komplex (lutein, zeaxanthin, vitamín A) – tyto látky patří mezi karotenoidy, které tvoří významnou skupinu antioxidantů. Vitamín A přispívá ke správné funkci zraku.

Antioxidant komplex (zinek, měď a selen) – přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením. Zinek navíc přispívá k udržování normálního zraku.

UV záření a další ionizační záření vyvolávají nadměrný vznik volných radikálů, které mohou poškodit membrány a proteiny v čočce. Organismus se dovede proti volným radikálům účinně bránit pomocí tzv. antioxidantů, které přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením, a proto je Ocutein® Brilliant Lutein 25 mg velmi vhodně doplněn o důležitý Antioxidant komplex.

Proč užívat Ocutein® Brillant Lutein 25 mg?

extra velké množství luteinu – 25 mg,

pro udržení kvality normálního zraku (vitamín A, zinek),

přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením (zinek, měď, selen),

komplexní výživa pro vaše oči.

Složení v 1 tobolce: 25 mg lutein, 20 mg fosfatidylcholin (sójový lecitin), 17 mg zinek (oxid zinečnatý), zeaxanthin, 1 mg měď (glukonan měďnatý), 0,026 mg selen (selenan sodný), 0,655 mg vitamín A (retinol palmitát), 0,200 mg kyselina listová, sójový olej (plnidlo), včelí vosk (leštící látka), želatina (kapsle), glycerol (kapsle), čištěná voda (kapsle), přírodní barvivo karamel (barvivo)

Dávkování: Užívejte 1 tobolku denně.

Balení: 60 tobolek – dávka na 2 měsíce + Ocutein® Sensitive zvlhčující oční kapky 15 ml ZDARMA

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Vhodné pro diabetiky. Bez umělých barviv. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a tmenu při teplotě 15-25 °C.

Diskuze a zkušenosti s produktem Rybí olej Forte + Ocutein Brillant Lutein + zvlhčující oční kapky ZDARMA v komentářích.

Výrazy z vyhledávačů:

Maqui Pure + Kudzu

Maqui Pure + Kudzu

Zbavte se závislosti na nikotinu jednou provždy! Dávkování a délka užívání produktů je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Dávkování je navíc během kúry potřeba upravovat. Pro nejlepší účinek proto doporučujeme konzultaci s naším odborným týmem v lékařské poradně. V základním balíčku naleznete:

Maqui Pure 90 kapslí,

Kudzu 60 kapslí.Maqui Pure obsahuje prášek z plodů Maqui, což jsou fialové bobule, podobné acai nebo nám blíže známým borůvkám. Ovoce Maqui je největším antioxidantem mezi dosud prozkoumaným ovocem. Má 3x vyšší hodnotu ORAC* než acai a goji a cca 15x vyšší hodnotu než borůvky.

*ORAC = schopnost antioxidantů pohlcovat volné radikály.

Co jsou to antioxidanty a volné radikály?

Zjednodušeně řečeno, jsou antioxidanty látky, které snižují aktivitu volných radikálů. Volné radikály poškozují buňky v lidském těle – narušují buněčné membrány a DNA a jsou jednou z příčin stárnutí organismu. Antioxidanty i volné radikály v lidském těle vznikají během biochemických procesů a zároveň se do těla dostávají i z okolního prostředí. Stav, kdy v organismu převažují volné radikály nad antioxidanty, se nazývá oxidační stres. Tato nerovnováha může vyvolat různá civilizační onemocnění.

Tropická palma Maqui berry (Aristotelia chilensis) se pěstuje pouze v Patagonii v Chile. Plody jsou ihned po sklizni lyofilizovány (šetrně sušeny mrazem) a rozemlety na prášek.

Kdy Maqui Pure pomáhá:

příznivě působí na imunitní systém,

zefektivňuje funkci mnoha orgánů,

odplavuje z těla toxické látky,

příznivě působí při snižování váhy,

zpomaluje proces stárnutí buněk,

má antibakteriální vlastnosti,

reguluje hladinu cukru v krvi.

Maqui Pure je jediný v ČR registrovaný doplněk stravy s Maqui.

Recenze našich zákazníků na Maqui Berry

„Dobrý den, s výrobkem Maqui Pure jsem byla spokojena. Koupila jsem si ho kvůli snížení váhy a detoxikaci organismu. Využívala jsem obě balení (4 až 6 kapslí denně). Zpočátku byl úbytek váhy větší, pak se pozastavil (celkem asi 3-4 kg). Na podrobnějším vyšetření jsem nebyla, ale cítila jsem se dobře. Po celou dobu jsem nebyla nemocná.“

Srovnání množství antioxidantů v přírodních produktech

V závorce je uvedeno číslo antioxidačního účinku. Hodnota se nazývá ORAC. Ta udává schopnost pohlcovat volné radikály.

granátové jablko (105)

Složení v 1 tabletě: 500 mg Maqui berry (Aristotelia chilensis, prášek z plodů), želatinová kapsle, rýžová moučka, stearan hořečnatý (nosič)

Dávkování: Užívejte 2-6 kapslí denně. Pro optimální účinnost doporučujeme užívat po dobu minimálně 2-3 měsíců.

Balení: 90 kapslí – dávka na 15-45 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Není určeno pro děti do 3 let. Není náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C.

Doporučujeme kombinovat s produkty:

Regevit 200 tbl.,

Graviola anona (Annona muricata) 90 kapslí.

Další informace o produktu Maqui Pure 90 kapslí naleznete v článku Maqui – přeborník ORAC a v článku Maqui.Kudzu je doplněk stravy, který aktivizuje detoxikační procesy v organismu. Jeho kořen obsahuje izoflavony, které napomáhají v boji se závislostí na nikotinu tím, že zmírňují abstinenční příznaky. Přípravek také příznivé ovlivňuje závislost na alkoholu. Současně dokáže potlačit nepříjemné projevy menopauzy.

Rostlina kudzu může pomoci také lidem závislým na nikotinu. Obsahuje totiž řadu blahodárných složek charakteristických pro nikotin, které jsou však neškodné a nevytváří se na ně závislost. Každodenním podáváním lze tedy částečně ošidit organismus, ale přitom mu nedodat škodlivý nikotin. Díky tomu může být boj proti závislosti na nikotinu snazší.

V posledních letech se používá kudzu také z hlediska zmírňování projevů menopauzy, což je spojeno se snížením produkce hormonu estrogenu. Nedostatek této sloučeniny vyvolává u žen nepříjemné stavy – návaly horka, závratě, podrážděnost, kožní potíže, odvápnění kostí a poruchy krevního oběhu. Izoflavony z kudzu můžou podobně jako estrogen, zmírnit některé z uvedených potíží.

Kořen kudzu stabilizuje nervový systém, neboť podporuje produkci hormonů serotoninu a dopaminu v mozku. Tyto hormony působí na nervový systém, zajišťují správný přenos podnětů do mozku a mezi jednotlivými částmi mozku. Serotonin navíc pomáhá regulovat citová hnutí, neboť nedostatek tohoto hormonu vyvolává výkyvy nálad od nadměrné agresivity nebo mánie až po depresi a nervová zhroucení. Díky kudzu zůstává serotonin a dopamin déle v oběhovém ústrojí a vyvolává přirozenou stimulaci, díky níž není třeba sahat po alkoholu.

Preparát Kudzu působí dlouhodobě, ale jeho účinek lze pocítit již po krátké době užívání. Trvalé efekty se projevují po několika měsících.

Kdy Kudzu pomáhá:

při závislosti na alkoholu a nikotinu,

při intoxikaci jater různého původu (např. alkoholem, toxickými látkami, některými léky),

při trávících problémech,

při podráždění nebo apatii,

při klimakterických obtížích,

potlačuje bolesti hlavy,

snižuje arteriální tlak,

detoxikuje vnitřní orgány,

zmírňuje překyselení žaludku,

pozitivně ovlivňuje oběhový systém,

udržuje zdravé kosti.

Složení v 1 kapsli: 172 mg kudzu (extrakt z kořene), hydroxypropylmethylcelulóza

Energetická hodnota na 100 g: 1604 kJ/383,2 kcal

sacharidy: 91,6 g,

Dávkování: Užívejte 1-3 kapsle denně (v závislosti na individuálních potřebách organismu) před nebo během jídla. Kapsle je možné polykat celé nebo jejich obsah vysypat do jídla nebo sklenice vody.

Balení: 60 kapslí – dávka na 20-60 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Vhodné pro vegetariány a vegany. Ukládejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Nevhodné pro osoby alergické na látku uvedenou ve složení přípravku. Skladujte důkladně uzavřené, při relativní vlhkosti do 75 %, chraňte před přímým slunečním světlem.

Maqui Pure obsahuje prášek z plodů Maqui, což jsou fialové bobule, podobné acai nebo nám blíže známým borůvkám. Ovoce Maqui je největším antioxidantem mezi dosud prozkoumaným ovocem. Má 3x vyšší hodnotu ORAC* než acai a goji a cca 15x vyšší hodnotu než borůvky.

*ORAC = schopnost antioxidantů pohlcovat volné radikály.

Co jsou to antioxidanty a volné radikály?

Zjednodušeně řečeno, jsou antioxidanty látky, které snižují aktivitu volných radikálů. Volné radikály poškozují buňky v lidském těle – narušují buněčné membrány a DNA a jsou jednou z příčin stárnutí organismu. Antioxidanty i volné radikály v lidském těle vznikají během biochemických procesů a zároveň se do těla dostávají i z okolního prostředí. Stav, kdy v organismu převažují volné radikály nad antioxidanty, se nazývá oxidační stres. Tato nerovnováha může vyvolat různá civilizační onemocnění.

Tropická palma Maqui berry (Aristotelia chilensis) se pěstuje pouze v Patagonii v Chile. Plody jsou ihned po sklizni lyofilizovány (šetrně sušeny mrazem) a rozemlety na prášek.

Kdy Maqui Pure pomáhá:

příznivě působí na imunitní systém,

zefektivňuje funkci mnoha orgánů,

odplavuje z těla toxické látky,

příznivě působí při snižování váhy,

zpomaluje proces stárnutí buněk,

má antibakteriální vlastnosti,

reguluje hladinu cukru v krvi.

Maqui Pure je jediný v ČR registrovaný doplněk stravy s Maqui.

Recenze našich zákazníků na Maqui Berry

„Dobrý den, s výrobkem Maqui Pure jsem byla spokojena. Koupila jsem si ho kvůli snížení váhy a detoxikaci organismu. Využívala jsem obě balení (4 až 6 kapslí denně). Zpočátku byl úbytek váhy větší, pak se pozastavil (celkem asi 3-4 kg). Na podrobnějším vyšetření jsem nebyla, ale cítila jsem se dobře. Po celou dobu jsem nebyla nemocná.“

Srovnání množství antioxidantů v přírodních produktech

V závorce je uvedeno číslo antioxidačního účinku. Hodnota se nazývá ORAC. Ta udává schopnost pohlcovat volné radikály.

granátové jablko (105)

Složení v 1 tabletě: 500 mg Maqui berry (Aristotelia chilensis, prášek z plodů), želatinová kapsle, rýžová moučka, stearan hořečnatý (nosič)

Dávkování: Užívejte 2-6 kapslí denně. Pro optimální účinnost doporučujeme užívat po dobu minimálně 2-3 měsíců.

Balení: 90 kapslí – dávka na 15-45 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Není určeno pro děti do 3 let. Není náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C.

Doporučujeme kombinovat s produkty:

Regevit 200 tbl.,

Graviola anona (Annona muricata) 90 kapslí.

Další informace o produktu Maqui Pure 90 kapslí naleznete v článku Maqui – přeborník ORAC a v článku Maqui.

Kudzu je doplněk stravy, který aktivizuje detoxikační procesy v organismu. Jeho kořen obsahuje izoflavony, které napomáhají v boji se závislostí na nikotinu tím, že zmírňují abstinenční příznaky. Přípravek také příznivé ovlivňuje závislost na alkoholu. Současně dokáže potlačit nepříjemné projevy menopauzy.

Rostlina kudzu může pomoci také lidem závislým na nikotinu. Obsahuje totiž řadu blahodárných složek charakteristických pro nikotin, které jsou však neškodné a nevytváří se na ně závislost. Každodenním podáváním lze tedy částečně ošidit organismus, ale přitom mu nedodat škodlivý nikotin. Díky tomu může být boj proti závislosti na nikotinu snazší.

V posledních letech se používá kudzu také z hlediska zmírňování projevů menopauzy, což je spojeno se snížením produkce hormonu estrogenu. Nedostatek této sloučeniny vyvolává u žen nepříjemné stavy – návaly horka, závratě, podrážděnost, kožní potíže, odvápnění kostí a poruchy krevního oběhu. Izoflavony z kudzu můžou podobně jako estrogen, zmírnit některé z uvedených potíží.

Kořen kudzu stabilizuje nervový systém, neboť podporuje produkci hormonů serotoninu a dopaminu v mozku. Tyto hormony působí na nervový systém, zajišťují správný přenos podnětů do mozku a mezi jednotlivými částmi mozku. Serotonin navíc pomáhá regulovat citová hnutí, neboť nedostatek tohoto hormonu vyvolává výkyvy nálad od nadměrné agresivity nebo mánie až po depresi a nervová zhroucení. Díky kudzu zůstává serotonin a dopamin déle v oběhovém ústrojí a vyvolává přirozenou stimulaci, díky níž není třeba sahat po alkoholu.

Preparát Kudzu působí dlouhodobě, ale jeho účinek lze pocítit již po krátké době užívání. Trvalé efekty se projevují po několika měsících.

Kdy Kudzu pomáhá:

při závislosti na alkoholu a nikotinu,

při intoxikaci jater různého původu (např. alkoholem, toxickými látkami, některými léky),

při trávících problémech,

při podráždění nebo apatii,

při klimakterických obtížích,

potlačuje bolesti hlavy,

snižuje arteriální tlak,

detoxikuje vnitřní orgány,

zmírňuje překyselení žaludku,

pozitivně ovlivňuje oběhový systém,

udržuje zdravé kosti.

Složení v 1 kapsli: 172 mg kudzu (extrakt z kořene), hydroxypropylmethylcelulóza

Energetická hodnota na 100 g: 1604 kJ/383,2 kcal

sacharidy: 91,6 g,

Dávkování: Užívejte 1-3 kapsle denně (v závislosti na individuálních potřebách organismu) před nebo během jídla. Kapsle je možné polykat celé nebo jejich obsah vysypat do jídla nebo sklenice vody.

Balení: 60 kapslí – dávka na 20-60 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Vhodné pro vegetariány a vegany. Ukládejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Nevhodné pro osoby alergické na látku uvedenou ve složení přípravku. Skladujte důkladně uzavřené, při relativní vlhkosti do 75 %, chraňte před přímým slunečním světlem.

Diskuze a zkušenosti s produktem Maqui Pure + Kudzu v komentářích.

Alfalfa + Regevit + Trend Relax

Alfalfa + Regevit + Trend Relax

Trápí vás žaludeční vředy nebo pálení žáhy? Vyzkoušejte kombinaci přírodních produktů doporučených lékařem. Dávkování a délka užívání produktů je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Dávkování je navíc během kúry potřeba upravovat. Pro nejlepší účinek proto doporučujeme konzultaci s naším odborným týmem v lékařské poradně. V základním balíčku naleznete:

Alfalfa 600 mg 90 tbl.,

Regevit 200 tbl.,

Trend Relax 90 tbl..Alfalfa nebo-li vojtěška je známa svým vysokým obsahem vitamínu A, E, D, K a B6. Mimo to obsahuje celou řadu minerálních látek (draslík, fosfor, železo) a chlorofyl, který má dezinfekční a antiseptický efekt.

Kdy Alfalfa 600 mg pomáhá:

podporuje činnost žaludku a zlepšuje zažívání,

působí proti nadýmání a nechutenství,

předchází vředové chorobě žaludku a dvanácterníku,zlepšuje trávení,

zlepšuje stav diabetiků,

zklidňuje artritické a revmatické bolesti,

vylučuje přebytečnou vodu z těla,

pozitivně působí při únavě a vyčerpání,

zvyšuje fyzickou sílu a zdatnost,

snižuje ztuhlost a bolestivost kloubů,

zlepšuje metabolismus a činnost imunitního systému,

je podpůrným prostředkem při potížích způsobených dnou,

potlačuje akutní i chronické záněty prostaty a močového měchýře,

detoxikuje trávící trakt a napomáhá činnosti detoxikačních orgánů těla,

zpomaluje proces stárnutí.

Složení v 1 tabletě: 600 mg alfalfa (vojtěška), nosič (fosforečnan vápenatý, kyselina stearová), stabilizátory (mikrokrystalická celulóza, karboxymethylcelulóza), stearan hořečnatý, oxid křemičitý

Dávkování: Užívejte 1-2 tablety 3x denně s jídlem. Asi po 2-3 měsících pravidelného podávání je doporučeno udělat přestávku 1 měsíc.

Balení: 90 tablet – dávka na 15-30 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu.Regevit posiluje psychické a fyzické zdraví organismu. Podporuje regeneraci celého těla a dodává energii. Díky antioxidačním vlastnostem zpomaluje proces stárnutí buněk. Regevit je ideálním doplňkem stravy pro vysoce vytížené jedince a starší osoby.

Rdesno (Polygonum multiflorum) je vytrvalá bylina pocházející z Číny. Odvar z kořene hojně využívají atleti a mistři bojových umění v Asii. Má silné antioxidační účinky.

Kdy Regevit pomáhá:

zpomaluje vypadávání a šednutí vlasů,

udržuje optimální hladinu cholesterolu,

snižuje vysoký krevní tlak,

příznivě působí při ateroskleróze,

zvyšuje množství spermatu,

pomáhá k navození ovulace,

stimuluje funkci ledvin,

pomáhá čistit krev,

odvádí z těla škodlivé látky,

posiluje a regeruje svalstvo,

zpevňuje šlachy a kosti,

zlepšuje kvalitu spánku,

podporuje optimální funkce hormonálního systému,

povzbuzuje oslabený organismus,

regeneruje poškozené nehtové lůžko,

příznivě působí při závratích, hučení v uších.

Složení v 1 tabletě: 200 mg rdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum, prášek z kořene), kyselina stearová, fosforečnan vápenatý (nosič), karboxymetylcelulóza (stabilizátor), stearan hořečnatý (nosič), mikrokrystalická celulóza (nosič), oxid křemičitý (látka protispékavá), šelak (potah tablety)

Dávkování: Užívejte 3-5 tablet 2-3x denně v době jídla, zapijte dostatečným množstvím vody. Při zvýšené tělesné zátěži užívejte 3-5 tablet 3x denně.

Balení: 200 tablet – dávka na 13-33 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 15 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte na suchém a tmavém místě.

Další informace o Regevitu naleznete v článcích Regevit, Regevit – pro lepší odolnost naší psychiky, Regevit – praktické zkušenosti s dávkováním.Trend Relax je produkt s obsahem z extraktů známých léčivých rostlin, které odedávna používala tradiční lidová medicína k celkovému uklidnění a navození spánku. Některé z nich pěstovaly naše babičky na zahrádkách, sbíraly v přírodě a sušily je k použití pro svoji rodinu i další potřebné osoby. Tato formule byla sestavena tak, aby v organismu působila synergicky a působení jednotlivých komponentů měly optimální účinek.

Produkt Trend Relax obsahuje:

Valeriana officinalis – kozlík lékařský – lidově zvaný baldrián, kočičí kořen a je rozšířen v celém mírném pásmu severní polokoule. Kozlík je znám jako léčivá bylina již od starověku. Valeriana pochází z latiny a znamená síla, zdraví. Římský polyhistor Plinius Starší nazýval kozlík nardus gallica, což se dá volně přeložit jako vonná bylina rostoucí na severu římské říše. Mimo jiné se používal i jako ochranný prostředek proti očarování. V lidové pověře měl kozlík schopnost odolávat úkladům všech nečistých sil. Nejvýznamnější účinnou látkou jsou silice obsahují řadu účinných složek, dále to jsou alkaloidy, třísloviny a valepotriáty. Valeriana pochází z latiny a znamená síla, zdraví. Kozlík lékařský se kdysi přidával do lektvarů lásky. Bylina měla ochraňovat od blesků a uhranutí. Pachem kozlíku lékařského jsou přitahovány nejen krysy ale i kočky. Čarodějnice nazývaly tuto bylinu kočičí prackou. Američtí indiáni používali byliny k léčbě paralyzovaných končetin a epilepsie. Jako sedativa se používal kozlík lékařský ve druhé sv. válce na nervové otřesy způsobené výbuchem bomb.

Mučenka – tuto jihoamerickou liánu, která ve své domovině dorůstá až do pětimetrové délky, můžeme v literatuře objevit pod mnoha různými názvy – mučenka opletní, pletní nebo nachová či červená, lidově se jí říká Kristova koruna nebo Kristův květ. Bývala oblíbenou domácí květinou našich babiček a dodnes na ni v několika různých kultivarech můžeme v domácnostech narazit. O léčivých účincích této byliny, ceněné léčivky starých Inků, víme díky Monardesovi – účastníkovi dobyvačných cest Francisca Pizarra, který ji i pojmenoval. Sbírá se kvetoucí nať, která obsahuje významné množství harmalových alkaloidů. Její velkou výhodou je, že není návyková. Dříve oblíbený nálev dnes stále častěji (vzhledem k dostupnosti) nahrazují různé extrakty a tinktury, které jsou i součástí řady komerčních léčiv.

Celer – je vynikající zelenina pocházející z divokého miříku. Jako léčivka i zelenina byl znám již ve starověku. Dříve byl symbolem smutku – z listů se pletly pohřební věnce. V Řecku se dnes naopak považuje za symbol štěstí.

Z kultivaru chmele, který se pěstuje pro výrobu piva, po kterém se tak dobře spí, se sbírají k dalšímu farmaceutickému využití i využití v lidovém léčitelství šištice, které obsahují hlavně pryskyřici s hořčinami (humulon, lupulon), třísloviny a silici. Lupulin obsahuje silici, pryskyřici s hořčinami, třísloviny a cholin.

Složení v 1 tabletě: 64,5 mg šanta kočičí (Nepeta cataria, list), 16,125 mg kozlík lékařský (Valeriana officinalis, extrakt z kořene), 16,125 mg mučenka pletní (Passiflora incarnata, extrakt z květu), 10,750 mg celer vonný (Apium graveolens, extrakt ze semen), 8,05 mg sušená pomerančová kůra (extrakt), 3,225 mg chmel obecný (Humulus lupulus, extrakt z květu), hydrogenfosforečnan vápenatý, rostlinná celulóza, rostlinná kyselina stearová, oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý

Dávkování: Užívejte 1 tabletu 2x denně.

Balení: 90 tablet – dávka na 45 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Obsahuje alergenní složku: celer a výrobky z něj. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a temnu.

Alfalfa nebo-li vojtěška je známa svým vysokým obsahem vitamínu A, E, D, K a B6. Mimo to obsahuje celou řadu minerálních látek (draslík, fosfor, železo) a chlorofyl, který má dezinfekční a antiseptický efekt.

Kdy Alfalfa 600 mg pomáhá:

podporuje činnost žaludku a zlepšuje zažívání,

působí proti nadýmání a nechutenství,

předchází vředové chorobě žaludku a dvanácterníku,zlepšuje trávení,

zlepšuje stav diabetiků,

zklidňuje artritické a revmatické bolesti,

vylučuje přebytečnou vodu z těla,

pozitivně působí při únavě a vyčerpání,

zvyšuje fyzickou sílu a zdatnost,

snižuje ztuhlost a bolestivost kloubů,

zlepšuje metabolismus a činnost imunitního systému,

je podpůrným prostředkem při potížích způsobených dnou,

potlačuje akutní i chronické záněty prostaty a močového měchýře,

detoxikuje trávící trakt a napomáhá činnosti detoxikačních orgánů těla,

zpomaluje proces stárnutí.

Složení v 1 tabletě: 600 mg alfalfa (vojtěška), nosič (fosforečnan vápenatý, kyselina stearová), stabilizátory (mikrokrystalická celulóza, karboxymethylcelulóza), stearan hořečnatý, oxid křemičitý

Dávkování: Užívejte 1-2 tablety 3x denně s jídlem. Asi po 2-3 měsících pravidelného podávání je doporučeno udělat přestávku 1 měsíc.

Balení: 90 tablet – dávka na 15-30 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu.

Regevit posiluje psychické a fyzické zdraví organismu. Podporuje regeneraci celého těla a dodává energii. Díky antioxidačním vlastnostem zpomaluje proces stárnutí buněk. Regevit je ideálním doplňkem stravy pro vysoce vytížené jedince a starší osoby.

Rdesno (Polygonum multiflorum) je vytrvalá bylina pocházející z Číny. Odvar z kořene hojně využívají atleti a mistři bojových umění v Asii. Má silné antioxidační účinky.

Kdy Regevit pomáhá:

zpomaluje vypadávání a šednutí vlasů,

udržuje optimální hladinu cholesterolu,

snižuje vysoký krevní tlak,

příznivě působí při ateroskleróze,

zvyšuje množství spermatu,

pomáhá k navození ovulace,

stimuluje funkci ledvin,

pomáhá čistit krev,

odvádí z těla škodlivé látky,

posiluje a regeruje svalstvo,

zpevňuje šlachy a kosti,

zlepšuje kvalitu spánku,

podporuje optimální funkce hormonálního systému,

povzbuzuje oslabený organismus,

regeneruje poškozené nehtové lůžko,

příznivě působí při závratích, hučení v uších.

Složení v 1 tabletě: 200 mg rdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum, prášek z kořene), kyselina stearová, fosforečnan vápenatý (nosič), karboxymetylcelulóza (stabilizátor), stearan hořečnatý (nosič), mikrokrystalická celulóza (nosič), oxid křemičitý (látka protispékavá), šelak (potah tablety)

Dávkování: Užívejte 3-5 tablet 2-3x denně v době jídla, zapijte dostatečným množstvím vody. Při zvýšené tělesné zátěži užívejte 3-5 tablet 3x denně.

Balení: 200 tablet – dávka na 13-33 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 15 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte na suchém a tmavém místě.

Další informace o Regevitu naleznete v článcích Regevit, Regevit – pro lepší odolnost naší psychiky, Regevit – praktické zkušenosti s dávkováním.

Trend Relax je produkt s obsahem z extraktů známých léčivých rostlin, které odedávna používala tradiční lidová medicína k celkovému uklidnění a navození spánku. Některé z nich pěstovaly naše babičky na zahrádkách, sbíraly v přírodě a sušily je k použití pro svoji rodinu i další potřebné osoby. Tato formule byla sestavena tak, aby v organismu působila synergicky a působení jednotlivých komponentů měly optimální účinek.

Produkt Trend Relax obsahuje:

Valeriana officinalis – kozlík lékařský – lidově zvaný baldrián, kočičí kořen a je rozšířen v celém mírném pásmu severní polokoule. Kozlík je znám jako léčivá bylina již od starověku. Valeriana pochází z latiny a znamená síla, zdraví. Římský polyhistor Plinius Starší nazýval kozlík nardus gallica, což se dá volně přeložit jako vonná bylina rostoucí na severu římské říše. Mimo jiné se používal i jako ochranný prostředek proti očarování. V lidové pověře měl kozlík schopnost odolávat úkladům všech nečistých sil. Nejvýznamnější účinnou látkou jsou silice obsahují řadu účinných složek, dále to jsou alkaloidy, třísloviny a valepotriáty. Valeriana pochází z latiny a znamená síla, zdraví. Kozlík lékařský se kdysi přidával do lektvarů lásky. Bylina měla ochraňovat od blesků a uhranutí. Pachem kozlíku lékařského jsou přitahovány nejen krysy ale i kočky. Čarodějnice nazývaly tuto bylinu kočičí prackou. Američtí indiáni používali byliny k léčbě paralyzovaných končetin a epilepsie. Jako sedativa se používal kozlík lékařský ve druhé sv. válce na nervové otřesy způsobené výbuchem bomb.

Mučenka – tuto jihoamerickou liánu, která ve své domovině dorůstá až do pětimetrové délky, můžeme v literatuře objevit pod mnoha různými názvy – mučenka opletní, pletní nebo nachová či červená, lidově se jí říká Kristova koruna nebo Kristův květ. Bývala oblíbenou domácí květinou našich babiček a dodnes na ni v několika různých kultivarech můžeme v domácnostech narazit. O léčivých účincích této byliny, ceněné léčivky starých Inků, víme díky Monardesovi – účastníkovi dobyvačných cest Francisca Pizarra, který ji i pojmenoval. Sbírá se kvetoucí nať, která obsahuje významné množství harmalových alkaloidů. Její velkou výhodou je, že není návyková. Dříve oblíbený nálev dnes stále častěji (vzhledem k dostupnosti) nahrazují různé extrakty a tinktury, které jsou i součástí řady komerčních léčiv.

Celer – je vynikající zelenina pocházející z divokého miříku. Jako léčivka i zelenina byl znám již ve starověku. Dříve byl symbolem smutku – z listů se pletly pohřební věnce. V Řecku se dnes naopak považuje za symbol štěstí.

Z kultivaru chmele, který se pěstuje pro výrobu piva, po kterém se tak dobře spí, se sbírají k dalšímu farmaceutickému využití i využití v lidovém léčitelství šištice, které obsahují hlavně pryskyřici s hořčinami (humulon, lupulon), třísloviny a silici. Lupulin obsahuje silici, pryskyřici s hořčinami, třísloviny a cholin.

Složení v 1 tabletě: 64,5 mg šanta kočičí (Nepeta cataria, list), 16,125 mg kozlík lékařský (Valeriana officinalis, extrakt z kořene), 16,125 mg mučenka pletní (Passiflora incarnata, extrakt z květu), 10,750 mg celer vonný (Apium graveolens, extrakt ze semen), 8,05 mg sušená pomerančová kůra (extrakt), 3,225 mg chmel obecný (Humulus lupulus, extrakt z květu), hydrogenfosforečnan vápenatý, rostlinná celulóza, rostlinná kyselina stearová, oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý

Dávkování: Užívejte 1 tabletu 2x denně.

Balení: 90 tablet – dávka na 45 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Obsahuje alergenní složku: celer a výrobky z něj. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a temnu.

Diskuze a zkušenosti s produktem Alfalfa + Regevit + Trend Relax v komentářích.

Cat´s Claw + Regevit

Cat´s Claw + Regevit

Upravte vaše trávení pomocí přírodních produktů! Dávkování a délka užívání produktů je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Dávkování je navíc během kúry potřeba upravovat. Pro nejlepší účinek proto doporučujeme konzultaci s naším odborným týmem v lékařské poradně. V základním balíčku naleznete:

Cat´s Claw (Uncaria tomentosa, Vilcacora) 500 mg 100 kapslí,

Regevit 200 tbl..Cat´s Claw, v překladu kočičí dráp, je velkou popínavou rostlinou, která silnou zdřevnatělou lodyhou oplétá jiné rostliny. Jejím domovem v Peru je amazonská džungle, kde se vyskytuje až do výšek 800 m. n. m. Původními obyvateli Peru byla tato rostlina pro své vlastnosti uctívána, název Vilcacora znamená v jazyku kečua „Svatá rostlina“. Tato rostlina přitahuje již desítky let pozornost mnoha biochemiků, laboratoří a lékařů z celého světa.

Činnost trávicího ústrojí by měla být v případech poruchy harmonizována šetrným, pokud možno zcela přírodním potravinovým doplňkem tak, aby všechny metabolické procesy mohly být úspěšně nastartovány, v pořádku proběhnout a být dokončeny. Původní obyvatelé Jižní Ameriky z oblasti deštných pralesů používají Cat‘s Claw pro jeho příznivé účinky na zažívací trakt při žaludečních katarech, žaludečních vředech, při Crohnově chorobě atd.

Složení v jedné tobolce: 300 mg kočičí dráp (Uncaria tomentosa, Vilcacora, Cat´s Claw, kočičí dráp, sušená mletá)

Dávkování: Užívejte 2 tobolky denně. Pro optimální účinnost doporučujeme užívat po dobu minimálně 2-3 měsíců.

Balení: 150 tobolek – dávka na 2,5 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy a osoby, které prodělaly transplantaci. Bez konzervačních prostředků a barviv. Ukládejte mimo dosah dětí. Není určeno jako náhrada pestré stravy.Regevit posiluje psychické a fyzické zdraví organismu. Podporuje regeneraci celého těla a dodává energii. Díky antioxidačním vlastnostem zpomaluje proces stárnutí buněk. Regevit je ideálním doplňkem stravy pro vysoce vytížené jedince a starší osoby.

Rdesno (Polygonum multiflorum) je vytrvalá bylina pocházející z Číny. Odvar z kořene hojně využívají atleti a mistři bojových umění v Asii. Má silné antioxidační účinky.

Kdy Regevit pomáhá:

zpomaluje vypadávání a šednutí vlasů,

udržuje optimální hladinu cholesterolu,

snižuje vysoký krevní tlak,

příznivě působí při ateroskleróze,

zvyšuje množství spermatu,

pomáhá k navození ovulace,

stimuluje funkci ledvin,

pomáhá čistit krev,

odvádí z těla škodlivé látky,

posiluje a regeruje svalstvo,

zpevňuje šlachy a kosti,

zlepšuje kvalitu spánku,

podporuje optimální funkce hormonálního systému,

povzbuzuje oslabený organismus,

regeneruje poškozené nehtové lůžko,

příznivě působí při závratích, hučení v uších.

Složení v 1 tabletě: 200 mg rdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum, prášek z kořene), kyselina stearová, fosforečnan vápenatý (nosič), karboxymetylcelulóza (stabilizátor), stearan hořečnatý (nosič), mikrokrystalická celulóza (nosič), oxid křemičitý (látka protispékavá), šelak (potah tablety)

Dávkování: Užívejte 3-5 tablet 2-3x denně v době jídla, zapijte dostatečným množstvím vody. Při zvýšené tělesné zátěži užívejte 3-5 tablet 3x denně.

Balení: 200 tablet – dávka na 13-33 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 15 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte na suchém a tmavém místě.

Další informace o Regevitu naleznete v článcích:

Regevit – pro lepší odolnost naší psychiky,

Regevit – praktické zkušenosti s dávkováním.

Cat´s Claw, v překladu kočičí dráp, je velkou popínavou rostlinou, která silnou zdřevnatělou lodyhou oplétá jiné rostliny. Jejím domovem v Peru je amazonská džungle, kde se vyskytuje až do výšek 800 m. n. m. Původními obyvateli Peru byla tato rostlina pro své vlastnosti uctívána, název Vilcacora znamená v jazyku kečua „Svatá rostlina“. Tato rostlina přitahuje již desítky let pozornost mnoha biochemiků, laboratoří a lékařů z celého světa.

Činnost trávicího ústrojí by měla být v případech poruchy harmonizována šetrným, pokud možno zcela přírodním potravinovým doplňkem tak, aby všechny metabolické procesy mohly být úspěšně nastartovány, v pořádku proběhnout a být dokončeny. Původní obyvatelé Jižní Ameriky z oblasti deštných pralesů používají Cat‘s Claw pro jeho příznivé účinky na zažívací trakt při žaludečních katarech, žaludečních vředech, při Crohnově chorobě atd.

Složení v jedné tobolce: 300 mg kočičí dráp (Uncaria tomentosa, Vilcacora, Cat´s Claw, kočičí dráp, sušená mletá)

Dávkování: Užívejte 2 tobolky denně. Pro optimální účinnost doporučujeme užívat po dobu minimálně 2-3 měsíců.

Balení: 150 tobolek – dávka na 2,5 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy a osoby, které prodělaly transplantaci. Bez konzervačních prostředků a barviv. Ukládejte mimo dosah dětí. Není určeno jako náhrada pestré stravy.

Regevit posiluje psychické a fyzické zdraví organismu. Podporuje regeneraci celého těla a dodává energii. Díky antioxidačním vlastnostem zpomaluje proces stárnutí buněk. Regevit je ideálním doplňkem stravy pro vysoce vytížené jedince a starší osoby.

Rdesno (Polygonum multiflorum) je vytrvalá bylina pocházející z Číny. Odvar z kořene hojně využívají atleti a mistři bojových umění v Asii. Má silné antioxidační účinky.

Kdy Regevit pomáhá:

zpomaluje vypadávání a šednutí vlasů,

udržuje optimální hladinu cholesterolu,

snižuje vysoký krevní tlak,

příznivě působí při ateroskleróze,

zvyšuje množství spermatu,

pomáhá k navození ovulace,

stimuluje funkci ledvin,

pomáhá čistit krev,

odvádí z těla škodlivé látky,

posiluje a regeruje svalstvo,

zpevňuje šlachy a kosti,

zlepšuje kvalitu spánku,

podporuje optimální funkce hormonálního systému,

povzbuzuje oslabený organismus,

regeneruje poškozené nehtové lůžko,

příznivě působí při závratích, hučení v uších.

Složení v 1 tabletě: 200 mg rdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum, prášek z kořene), kyselina stearová, fosforečnan vápenatý (nosič), karboxymetylcelulóza (stabilizátor), stearan hořečnatý (nosič), mikrokrystalická celulóza (nosič), oxid křemičitý (látka protispékavá), šelak (potah tablety)

Dávkování: Užívejte 3-5 tablet 2-3x denně v době jídla, zapijte dostatečným množstvím vody. Při zvýšené tělesné zátěži užívejte 3-5 tablet 3x denně.

Balení: 200 tablet – dávka na 13-33 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 15 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte na suchém a tmavém místě.

Další informace o Regevitu naleznete v článcích:

Regevit – pro lepší odolnost naší psychiky,

Regevit – praktické zkušenosti s dávkováním.

Diskuze a zkušenosti s produktem Cat´s Claw + Regevit v komentářích.

Regevit + Rybí olej Forte + Wild Yam

Regevit + Rybí olej Forte + Wild Yam

Zmírněte nepříjemné projevy menopauzy přírodními produkty! Dávkování a délka užívání produktů je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Dávkování je navíc během kúry potřeba upravovat. Pro nejlepší účinek proto doporučujeme konzultaci s naším odborným týmem v lékařské poradně. V základním balíčku naleznete:

Regevit 200 tbl.,

Rybí olej Forte-EPA + DHA 60 tob. + 7 tob. ZDARMA,

Wild Yam 90 kapslí.Regevit posiluje psychické a fyzické zdraví organismu. Podporuje regeneraci celého těla a dodává energii. Díky antioxidačním vlastnostem zpomaluje proces stárnutí buněk. Regevit je ideálním doplňkem stravy pro vysoce vytížené jedince a starší osoby.

Rdesno (Polygonum multiflorum) je vytrvalá bylina pocházející z Číny. Odvar z kořene hojně využívají atleti a mistři bojových umění v Asii. Má silné antioxidační účinky.

Kdy Regevit pomáhá:

zpomaluje vypadávání a šednutí vlasů,

udržuje optimální hladinu cholesterolu,

snižuje vysoký krevní tlak,

příznivě působí při ateroskleróze,

zvyšuje množství spermatu,

pomáhá k navození ovulace,

stimuluje funkci ledvin,

pomáhá čistit krev,

odvádí z těla škodlivé látky,

posiluje a regeruje svalstvo,

zpevňuje šlachy a kosti,

zlepšuje kvalitu spánku,

podporuje optimální funkce hormonálního systému,

povzbuzuje oslabený organismus,

regeneruje poškozené nehtové lůžko,

příznivě působí při závratích, hučení v uších.

Složení v 1 tabletě: 200 mg rdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum, prášek z kořene), kyselina stearová, fosforečnan vápenatý (nosič), karboxymetylcelulóza (stabilizátor), stearan hořečnatý (nosič), mikrokrystalická celulóza (nosič), oxid křemičitý (látka protispékavá), šelak (potah tablety)

Dávkování: Užívejte 3-5 tablet 2-3x denně v době jídla, zapijte dostatečným množstvím vody. Při zvýšené tělesné zátěži užívejte 3-5 tablet 3x denně.

Balení: 200 tablet – dávka na 13-33 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 15 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte na suchém a tmavém místě.

Další informace o Regevitu naleznete v článcích:

Regevit – pro lepší odolnost naší psychiky,

Regevit – praktické zkušenosti s dávkováním.Rybí olej je přírodní zdrojem EPA a DHA, biologicky aktivních omega-3 nenasycených mastných kyselin, které mají klíčovou roli v celé řadě životních procesů v lidském těle. Olej je získáván z ryb žijících ve studených arktických vodách.

Kdy Rybí olej Forte pomáhá:

příznivě působí při srdečních potížích a na vysoký krevní tlak,

má blahodárný vliv na krevní oběhový systém,

příznivě ovlivňuje hladinu krevních tuků.

Produkt Rybí olej Forte obsahuje:

EPA (kyselina eikosapentaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je obsažena zejména v rybím tuku. V lidském těle je součástí membrán buněk, zlepšuje pružnost cév, čímž podporuje krevní oběhový systém.

DHA (kyselina dokosahexaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je důležitá zejména pro řízení a souhru životních procesů v organismu, správnou funkci buněčných stěn, nervů, oka, imunity a srdečně-cévního systému. Hraje významnou roli v procesu zapamatovávání, zejména v dětství je potřebná pro správný mentální vývoj.

Složení v jedné tobolce: 1000 mg rybí olej (z toho 300 mg EPA, 200 mg DHA), želatina, glycerin, voda

Dávkování: Užívejte 1 tobolku 1-3x denně.

Balení: 60 tobolek + 7 tobolek ZDARMA – dávka na 22-67 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí v suchu a temnu. Začněte používat z neporušeného obalu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.Wild Yam je formule se smldincem chlupatým s použitím jeho hlízy tuber dioscoreae villosa, působící na správné fungování žláz s vnitřním vyměšováním. Pomáhá stabilizovat a normalizovat hladiny hormonů jak u žen, tak i u mužů a zpomalovat proces stárnutí. Wild Yam je vhodným doplněním v období klimakteria, kdy působí na zmírnění projevů klimakterických potíží jako jsou bolesti hlavy, návaly, podrážděnost a únava.

Dioscorea – smldinec chlupatý je rostlina, jejichž účinek je významný pro dosáhnutí optimálního množství a balance ženských pohlavních hormonů estrogenu a progesteronu, které mají významnou roli pro zdraví ženy. Obsahují substance (diosgenin), které mají podobnou strukturu jako steroidní hormony estrogeny a proto se zařazují mezi fytoestrogeny – látky, které se vážou na estrogenní receptory a narušují tak funkci endogenních estrogenů v organismu. Příznivě ovlivňují hormonální rovnováhu a syntézu progesteronu. Dioscorea se používá již od doby Aztéků a Mayů pro široké spektrum léčebných účinků. Pro oblast svého výskytu bývá označována jako mexický yam. Dioskorea obsahuje kromě dioscinu také řadu dalších látek, jako jsou fytosteroly, alkaloidy a třísloviny.

Kdy Wild Yam pomáhá:

má vitalizační a omlazující efekt,

harmonizuje hormonální systém,

příznivě působí v období klimakteria.

Složení v jedné kapsli: 400 mg smldinec chlupatý (Wild Yam, Tuber dioscoreae villosa, extrakt z hlízy), rýžová moučka, oxid křemičitý, stearan hořečnatý, želatinová kapsle

Dávkování: Užívejte 1 kapsli denně s jídlem. Pro optimální účinnost doporučujeme užívat po dobu minimálně 2-3 měsíců.

Balení: 90 kapslí – dávka na 3 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte na suchém a tmavém místě.

Regevit posiluje psychické a fyzické zdraví organismu. Podporuje regeneraci celého těla a dodává energii. Díky antioxidačním vlastnostem zpomaluje proces stárnutí buněk. Regevit je ideálním doplňkem stravy pro vysoce vytížené jedince a starší osoby.

Rdesno (Polygonum multiflorum) je vytrvalá bylina pocházející z Číny. Odvar z kořene hojně využívají atleti a mistři bojových umění v Asii. Má silné antioxidační účinky.

Kdy Regevit pomáhá:

zpomaluje vypadávání a šednutí vlasů,

udržuje optimální hladinu cholesterolu,

snižuje vysoký krevní tlak,

příznivě působí při ateroskleróze,

zvyšuje množství spermatu,

pomáhá k navození ovulace,

stimuluje funkci ledvin,

pomáhá čistit krev,

odvádí z těla škodlivé látky,

posiluje a regeruje svalstvo,

zpevňuje šlachy a kosti,

zlepšuje kvalitu spánku,

podporuje optimální funkce hormonálního systému,

povzbuzuje oslabený organismus,

regeneruje poškozené nehtové lůžko,

příznivě působí při závratích, hučení v uších.

Složení v 1 tabletě: 200 mg rdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum, prášek z kořene), kyselina stearová, fosforečnan vápenatý (nosič), karboxymetylcelulóza (stabilizátor), stearan hořečnatý (nosič), mikrokrystalická celulóza (nosič), oxid křemičitý (látka protispékavá), šelak (potah tablety)

Dávkování: Užívejte 3-5 tablet 2-3x denně v době jídla, zapijte dostatečným množstvím vody. Při zvýšené tělesné zátěži užívejte 3-5 tablet 3x denně.

Balení: 200 tablet – dávka na 13-33 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 15 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte na suchém a tmavém místě.

Další informace o Regevitu naleznete v článcích:

Regevit – pro lepší odolnost naší psychiky,

Regevit – praktické zkušenosti s dávkováním.

Rybí olej je přírodní zdrojem EPA a DHA, biologicky aktivních omega-3 nenasycených mastných kyselin, které mají klíčovou roli v celé řadě životních procesů v lidském těle. Olej je získáván z ryb žijících ve studených arktických vodách.

Kdy Rybí olej Forte pomáhá:

příznivě působí při srdečních potížích a na vysoký krevní tlak,

má blahodárný vliv na krevní oběhový systém,

příznivě ovlivňuje hladinu krevních tuků.

Produkt Rybí olej Forte obsahuje:

EPA (kyselina eikosapentaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je obsažena zejména v rybím tuku. V lidském těle je součástí membrán buněk, zlepšuje pružnost cév, čímž podporuje krevní oběhový systém.

DHA (kyselina dokosahexaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je důležitá zejména pro řízení a souhru životních procesů v organismu, správnou funkci buněčných stěn, nervů, oka, imunity a srdečně-cévního systému. Hraje významnou roli v procesu zapamatovávání, zejména v dětství je potřebná pro správný mentální vývoj.

Složení v jedné tobolce: 1000 mg rybí olej (z toho 300 mg EPA, 200 mg DHA), želatina, glycerin, voda

Dávkování: Užívejte 1 tobolku 1-3x denně.

Balení: 60 tobolek + 7 tobolek ZDARMA – dávka na 22-67 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí v suchu a temnu. Začněte používat z neporušeného obalu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Wild Yam je formule se smldincem chlupatým s použitím jeho hlízy tuber dioscoreae villosa, působící na správné fungování žláz s vnitřním vyměšováním. Pomáhá stabilizovat a normalizovat hladiny hormonů jak u žen, tak i u mužů a zpomalovat proces stárnutí. Wild Yam je vhodným doplněním v období klimakteria, kdy působí na zmírnění projevů klimakterických potíží jako jsou bolesti hlavy, návaly, podrážděnost a únava.

Dioscorea – smldinec chlupatý je rostlina, jejichž účinek je významný pro dosáhnutí optimálního množství a balance ženských pohlavních hormonů estrogenu a progesteronu, které mají významnou roli pro zdraví ženy. Obsahují substance (diosgenin), které mají podobnou strukturu jako steroidní hormony estrogeny a proto se zařazují mezi fytoestrogeny – látky, které se vážou na estrogenní receptory a narušují tak funkci endogenních estrogenů v organismu. Příznivě ovlivňují hormonální rovnováhu a syntézu progesteronu. Dioscorea se používá již od doby Aztéků a Mayů pro široké spektrum léčebných účinků. Pro oblast svého výskytu bývá označována jako mexický yam. Dioskorea obsahuje kromě dioscinu také řadu dalších látek, jako jsou fytosteroly, alkaloidy a třísloviny.

Kdy Wild Yam pomáhá:

má vitalizační a omlazující efekt,

harmonizuje hormonální systém,

příznivě působí v období klimakteria.

Složení v jedné kapsli: 400 mg smldinec chlupatý (Wild Yam, Tuber dioscoreae villosa, extrakt z hlízy), rýžová moučka, oxid křemičitý, stearan hořečnatý, želatinová kapsle

Dávkování: Užívejte 1 kapsli denně s jídlem. Pro optimální účinnost doporučujeme užívat po dobu minimálně 2-3 měsíců.

Balení: 90 kapslí – dávka na 3 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte na suchém a tmavém místě.

Diskuze a zkušenosti s produktem Regevit + Rybí olej Forte + Wild Yam v komentářích.

Cordyceps CS-4 + Ostropestřecový olej (kaše)

Cordyceps CS-4 + Ostropestřecový olej (kaše)

Podpořte správnou činnost jater a zbavte se žloutenky! Dávkování a délka užívání produktů je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Dávkování je navíc během kúry potřeba upravovat. Pro nejlepší účinek proto doporučujeme konzultaci s naším odborným týmem v lékařské poradně. V základním balíčku naleznete:

Cordyceps CS-4 90 kapslí,

Ostropestřecový olej (kaše) KH 100 ml.MycoMedica Cordyceps CS-4 obsahuje extrakt z mycelia a je tedy asi 20x koncentrovanější než sušený prášek z hub, proto je jeho účinek efektivnější. Obsah polysacharidů v extraktu MycoMedica Cordyceps CS-4 je minimálně 20% (200 mg/g).

Účinky Cordycepsu podle tradiční čínské medicíny:

působí na zvýšení libida (u mužů i u žen), pomáhá při impotenci, předčasné ejakulaci, zvyšuje hladinu testosteronu, zlepšuje kvalitu spermií

působí příznivě při problémech s neplodností.

používá se jako prostředek pro udržení mládí,

užívá se při rekonvalescenci po vyčerpávajících onemocnění,

zlepšuje vstřebávání kyslíku, zvyšuje aerobní kapacitu a odolnost vůči únavě,

zlepšuje mozkové funkce,

působí blahodárně na pokožku,

je nazýván „přírodním antibiotikem“, (obsahuje polysacharidy, které vyvolávají imunitní odezvu při virové či bakteriální infekci),

působí příznivě při astmatických potížích,

posiluje srdeční funkce, dokáže rozpouštět tromby a působí tak proti rozvoji infarktu či mozkové příhodě,

zvyšuje obranyschopnost organismu, užívá se u opakovaných infekcí či chronických zánětů,

posiluje ledvinové funkce,

snižuje hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu v krvi,

působí příznivě u diabetu, zlepšuje metabolismus glukózy, upravuje hladinu cukru v krvi a zvyšuje citlivost buněk vůči inzulinu,

užívá se u jaterní steatózy, dokáže regenerovat jaterní buňky,

úspěšně se užívá při chronickém únavovém syndromu,

podporuje produkci estrogenu, a proto může blahodárně působit při osteoporóze po menopauze,

zvyšuje vytrvalost a celkovou energii např. u vrcholových sportovců, regeneruje svaly.

Složení v 1 kapsli: 500 mg extrakt housenice čínské (Cordyceps sinensis), HGC želatinová kapsle (obal)

Při potížích: užívejte 3-4 kapsle denně do zmírnění problémů (je vhodné poradit se s lékařem)

Při pravidelném užívání: užívejte 1-2 kapsle denně po dobu 2-3 měsíců (kúru doporučujeme absolvovat 1x ročně)

Kapsle užívejte na lačno (minimálně 20 minut před jídlem či 30 minut po jídle), zapíjejte vodu nebo slabým čajem.

Balení: 90 kapslí – dávka na 1,5-3 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Není určen pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt neslouží jako náhrada pestré stravy. Neobsahuje efedrin, kofein, lepek, konzervační látky, barviva ani cukr.Ostropestřecový olej je olejový koncentrát, který významně podporuje činnost jater, obzvláště při všech obtížích s nimi souvisejících (např. degenerace, zanesení žlučovodů, ekzémy, žloutenka, ozáření, únavový syndrom, terapeutické a podobné intoxikace a zvláště onkologické problémy).

Játra jsou hlavní energetický a detoxikační orgán a jsou nejdůležitější pro detoxikaci organismu tím, že čistí vnitřní prostředí a umožňují ostatním buňkám korektní práci a existenci. Játra zásadním způsobem ovlivňují zdraví, imunitu i dlouhověkost.

Následkem nedostatečné práce jater jsou např. ekzémy, lupénka, kožní afekty, zvýšená pigmentace nebo naopak vitiligo, vyšší dispozice k melanomům, atrofie pokožky, alergie, poruchy imunity a autoimunitními defekty, předrážděnost, deprese, nesoustředěnost, ztráta krátkodobé paměti, tvorba žlučníkových kamenů, neschopnost dostatečně metabolizovat tuk a eliminovat cholesterol.

Kdy Ostropestřecový olej (kaše) KH pomáhá:

výrazně detoxikuje organismus,

eliminuje riziko infarktu,

použití je vhodné po léčbě antibiotiky i jakékoliv jiné a zvláště dlouhodobé terapii (např. chemoterapii),

při otocích a bolestech kloubů,

při poruchách krvetvorby,

při sklerotických změnách v cévním aparátu,

při hemeroidech, tuhé stolici, polypech, zánětech a změnách na sliznici střev,

při zhoršování zraku,

při celkových otocích,

při plísňovém onemocnění.

Složení: slunečnice roční (Helianthus annuus, olej), ostropestřec mariánský (Silybum marianum, extrakt), lopuch větší (Arctium lappa, extrakt), benedikt lékařský (Cnicus benedictus, extrakt), libeček lékařský (Levisticum officinale, extrakt), puškvorec obecný (Acorus calamus, extrakt), fenykl obecný (Foeniculum vulgare, extrakt), chmel otáčivý (Humulus lupulus, extrakt)

Dávkování: 1 čajová lžička 1-3x denně při jídle (cca 1 lžička na 15-20 kg tělesné hmotnosti denně). Neužívejte na noc.

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před světlem a mrazem. Sediment rostlinného původu není na závadu.

MycoMedica Cordyceps CS-4 obsahuje extrakt z mycelia a je tedy asi 20x koncentrovanější než sušený prášek z hub, proto je jeho účinek efektivnější. Obsah polysacharidů v extraktu MycoMedica Cordyceps CS-4 je minimálně 20% (200 mg/g).

Účinky Cordycepsu podle tradiční čínské medicíny:

působí na zvýšení libida (u mužů i u žen), pomáhá při impotenci, předčasné ejakulaci, zvyšuje hladinu testosteronu, zlepšuje kvalitu spermií

působí příznivě při problémech s neplodností.

používá se jako prostředek pro udržení mládí,

užívá se při rekonvalescenci po vyčerpávajících onemocnění,

zlepšuje vstřebávání kyslíku, zvyšuje aerobní kapacitu a odolnost vůči únavě,

zlepšuje mozkové funkce,

působí blahodárně na pokožku,

je nazýván „přírodním antibiotikem“, (obsahuje polysacharidy, které vyvolávají imunitní odezvu při virové či bakteriální infekci),

působí příznivě při astmatických potížích,

posiluje srdeční funkce, dokáže rozpouštět tromby a působí tak proti rozvoji infarktu či mozkové příhodě,

zvyšuje obranyschopnost organismu, užívá se u opakovaných infekcí či chronických zánětů,

posiluje ledvinové funkce,

snižuje hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu v krvi,

působí příznivě u diabetu, zlepšuje metabolismus glukózy, upravuje hladinu cukru v krvi a zvyšuje citlivost buněk vůči inzulinu,

užívá se u jaterní steatózy, dokáže regenerovat jaterní buňky,

úspěšně se užívá při chronickém únavovém syndromu,

podporuje produkci estrogenu, a proto může blahodárně působit při osteoporóze po menopauze,

zvyšuje vytrvalost a celkovou energii např. u vrcholových sportovců, regeneruje svaly.

Složení v 1 kapsli: 500 mg extrakt housenice čínské (Cordyceps sinensis), HGC želatinová kapsle (obal)

Při potížích: užívejte 3-4 kapsle denně do zmírnění problémů (je vhodné poradit se s lékařem)

Při pravidelném užívání: užívejte 1-2 kapsle denně po dobu 2-3 měsíců (kúru doporučujeme absolvovat 1x ročně)

Kapsle užívejte na lačno (minimálně 20 minut před jídlem či 30 minut po jídle), zapíjejte vodu nebo slabým čajem.

Balení: 90 kapslí – dávka na 1,5-3 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Není určen pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt neslouží jako náhrada pestré stravy. Neobsahuje efedrin, kofein, lepek, konzervační látky, barviva ani cukr.

Ostropestřecový olej je olejový koncentrát, který významně podporuje činnost jater, obzvláště při všech obtížích s nimi souvisejících (např. degenerace, zanesení žlučovodů, ekzémy, žloutenka, ozáření, únavový syndrom, terapeutické a podobné intoxikace a zvláště onkologické problémy).

Játra jsou hlavní energetický a detoxikační orgán a jsou nejdůležitější pro detoxikaci organismu tím, že čistí vnitřní prostředí a umožňují ostatním buňkám korektní práci a existenci. Játra zásadním způsobem ovlivňují zdraví, imunitu i dlouhověkost.

Následkem nedostatečné práce jater jsou např. ekzémy, lupénka, kožní afekty, zvýšená pigmentace nebo naopak vitiligo, vyšší dispozice k melanomům, atrofie pokožky, alergie, poruchy imunity a autoimunitními defekty, předrážděnost, deprese, nesoustředěnost, ztráta krátkodobé paměti, tvorba žlučníkových kamenů, neschopnost dostatečně metabolizovat tuk a eliminovat cholesterol.

Kdy Ostropestřecový olej (kaše) KH pomáhá:

výrazně detoxikuje organismus,

eliminuje riziko infarktu,

použití je vhodné po léčbě antibiotiky i jakékoliv jiné a zvláště dlouhodobé terapii (např. chemoterapii),

při otocích a bolestech kloubů,

při poruchách krvetvorby,

při sklerotických změnách v cévním aparátu,

při hemeroidech, tuhé stolici, polypech, zánětech a změnách na sliznici střev,

při zhoršování zraku,

při celkových otocích,

při plísňovém onemocnění.

Složení: slunečnice roční (Helianthus annuus, olej), ostropestřec mariánský (Silybum marianum, extrakt), lopuch větší (Arctium lappa, extrakt), benedikt lékařský (Cnicus benedictus, extrakt), libeček lékařský (Levisticum officinale, extrakt), puškvorec obecný (Acorus calamus, extrakt), fenykl obecný (Foeniculum vulgare, extrakt), chmel otáčivý (Humulus lupulus, extrakt)

Dávkování: 1 čajová lžička 1-3x denně při jídle (cca 1 lžička na 15-20 kg tělesné hmotnosti denně). Neužívejte na noc.

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před světlem a mrazem. Sediment rostlinného původu není na závadu.

Diskuze a zkušenosti s produktem Cordyceps CS-4 + Ostropestřecový olej (kaše) v komentářích.

Cat´s Claw + Nachové lapacho PM (Pau d´Arco) + Biodeur-chytrá houba

Cat´s Claw + Nachové lapacho PM (Pau d´Arco) + Biodeur-chytrá houba

Zbavte se plísně jednou provždy! Dávkování a délka užívání produktů je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Dávkování je navíc během kúry potřeba upravovat. Pro nejlepší účinek proto doporučujeme konzultaci s naším odborným týmem v lékařské poradně. V základním balíčku naleznete:

Cat´s Claw (Uncaria tomentosa, Vilcacora) 500 mg 100 kapslí,

Nachové Lapacho PM (Pau d´Arco) 60 kapslí,

Biodeur – chytrá houba 3×1 g.Cat´s Claw, v překladu kočičí dráp, je velkou popínavou rostlinou, která silnou zdřevnatělou lodyhou oplétá jiné rostliny. Jejím domovem v Peru je amazonská džungle, kde se vyskytuje až do výšek 800 m. n. m. Původními obyvateli Peru byla tato rostlina pro své vlastnosti uctívána, název Vilcacora znamená v jazyku kečua „Svatá rostlina“. Tato rostlina přitahuje již desítky let pozornost mnoha biochemiků, laboratoří a lékařů z celého světa.

Činnost trávicího ústrojí by měla být v případech poruchy harmonizována šetrným, pokud možno zcela přírodním potravinovým doplňkem tak, aby všechny metabolické procesy mohly být úspěšně nastartovány, v pořádku proběhnout a být dokončeny. Původní obyvatelé Jižní Ameriky z oblasti deštných pralesů používají Cat‘s Claw pro jeho příznivé účinky na zažívací trakt při žaludečních katarech, žaludečních vředech, při Crohnově chorobě atd.

Složení v jedné tobolce: 300 mg kočičí dráp (Uncaria tomentosa, Vilcacora, Cat´s Claw, kočičí dráp, sušená mletá)

Dávkování: Užívejte 2 tobolky denně. Pro optimální účinnost doporučujeme užívat po dobu minimálně 2-3 měsíců.

Balení: 150 tobolek – dávka na 2,5 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy a osoby, které prodělaly transplantaci. Bez konzervačních prostředků a barviv. Ukládejte mimo dosah dětí. Není určeno jako náhrada pestré stravy.Doplněk stravy Nachové lapacho obsahuje vysoce čistý extrakt z kůry odrůdy červeného Lapacha se standardizovaným obsahem lapacholů bez inertních dřevitých složek, které mu dává přízvisko „Nachové Lapacho“.

Kdy Nachové lapacho PM pomáhá:

očišťuje organismu od nežádoucích mikroorganismů (zejména kandid), alergenů a buněčných metabolitů,

normalizuje stav cévních stěn a hodnotu krevního tlaku,

přispívá k duševní a fyzické relaxaci,

podporuje normální funkci imunitního sytému.

Složení v 1 kapsli: 150 mg červené Lapacho (Tabebuia impetiginosa, extrakt 10:1, ekvivalent 1 500 mg mikronizované kůry), mikrokrystalický celulóza (plnidlo), oxid křemičitý (sušidlo)

Dávkování: Užívejte 1 kapsli 2x denně před jídlem.

Balení: 60 kapslí – dávka na 1 měsíc

Upozornění: Doplněk stravy. Není určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před sluncem.Biodeur chytrá houba je přírodní mikrobiální deodorant s antimykotickou přísadou pro péči o nohy. Přípravek eliminuje vláknité mikromycety na pokožce nohou a pod nehty. Chytrá houba omezuje potivost a odstraňuje zápach.

Biodeur chytrá houba je přírodní kosmetický preparát, obsahující originální aktivní kompozici mikroorganismů, která účinně působí na vláknité parazitické houby a kvasinky vyvolávající onemocnění kůže. Mikroorganismy v přípravku Biodeur chytrá houba pronikají svými vlákny do buněk parazita a čerpají z nich pro svoji výživu potřebné látky. Na podkladě výživové a prostorové kompetice tak vytlačují z prostorů na nohách patogenní kožní houby. Po splnění tohoto úkolu mizí z této lokality a uvolňuje se prostor pro znovu osídlení tzv. normální mikroflórou.

Společným jmenovatelem pro nastartování vlastního mykotického onemocnění je vlhká zapářka, macerace kůže a mechanická mikrotraumatizace, společně s pomnožením fekální mikrobiální flóry, která vedle nepříjemných pachových vjemů připravuje též vhodné prostředí pro uplatnění mikroskopických hub. Pokud se tomuto stavu nevěnuje patřičná pozornost, může v dalším období dojít i k postižení nehtových plotének.

Kdy Biodeur – chytrá houba pomáhá:

je možné ji použít i při náznacích pachových, hyperhydrotických a mykotických potíží,

výrazně omezuje hyperhydrotické stavy (nadměrné pocení),

chytrá houba příznivě působí proti plísním a candidám na ploskách, v meziprstí a na kůži,

usnadňuje samovolné odstraňování ztvrdlé kůže z nohou,

chytrá houba odstraňuje zápach a mykózy z nošené obuvi,

přímo parazituje na patogenech (plísních, kvasinkách) a proto zabraňuje vzniku rezistencí.

Složení: Silicia, Panicum Miliaceum, Chromista

Jak používat: Zásah proti pachovým symptomům, hidrotickým stavům, kvasinkám a dermatofytickým houbám na pokožce a v meziprstí:

Po vytažení šestihranného uzávěru dolijeme ampulku vlažnou vodou, protřepeme a suspenzí dále ředíme do 2-3 litrů vlažné vody.

Po dobu 20-40 minut omýváme chodidla a meziprstní prostory (čím delší doba koupele, tím zřetelnější účinek).

Nohy neutíráme, ale necháme přirozeně uschnout.

Ve zbylém roztoku namočíme tampón a vytřeme jím nošenou obuv.

Roztok ponecháme do druhého dne a opakujeme body číslo 2-4, pak roztok vylijeme.

Po šesti dnech opakujeme body 1-5. Po dalších šesti dnech opakujeme body 1-5. Aplikaci provádějte nejlépe večer před spaním.

Zásah proti rozvinuté onychomycosis:

Po vytažení šestihranného uzávěru dolijeme ampulku vlažnou vodou, protřepeme a suspenzi dále naředíme do 0,05-0,1 litru vlažné vody.

Zahuštěnou suspenzi nalijeme na vatu (tampón, gázu, ze kteréh vytvořímeobklad na zabalení nehtů) s dostatečně nasátou suspenzí (0,025 litru na jednu nohu).

Zabalíme nehty. Vatu přiložíme tak, aby byla ve styku i s prsty ze spodní strany.

Na nohu nasadíme mikrotenový sáček, oblečeme ponožku a necháme působit přes noc. Úkony 2-4 opakujeme druhý den (na dva dny 1 ampulka).

Za 14 dní až měsíc opakujeme aplikaci v bodech 1-4. Za dalších 14 dní až měsíc opakujeme aplikaci v bodech 1-4.

Na vytření obuvi se používá rozředěný zbytek, který zůstane v nádobě, ve které přípravek mícháme.

Po dobu aplikace nepoužíváme jiné přípravky k ošetřování nohou.

Upozornění: Určeno pouze k zevnímu použití. Nemá vedlejší účinky. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě 15-25 °C a relativní vlhkosti do 40 %.

Další informace o Biodeur – chytré houbě naleznete v článku Chytrá houba, před kterou plísně utíkají.

Cat´s Claw, v překladu kočičí dráp, je velkou popínavou rostlinou, která silnou zdřevnatělou lodyhou oplétá jiné rostliny. Jejím domovem v Peru je amazonská džungle, kde se vyskytuje až do výšek 800 m. n. m. Původními obyvateli Peru byla tato rostlina pro své vlastnosti uctívána, název Vilcacora znamená v jazyku kečua „Svatá rostlina“. Tato rostlina přitahuje již desítky let pozornost mnoha biochemiků, laboratoří a lékařů z celého světa.

Činnost trávicího ústrojí by měla být v případech poruchy harmonizována šetrným, pokud možno zcela přírodním potravinovým doplňkem tak, aby všechny metabolické procesy mohly být úspěšně nastartovány, v pořádku proběhnout a být dokončeny. Původní obyvatelé Jižní Ameriky z oblasti deštných pralesů používají Cat‘s Claw pro jeho příznivé účinky na zažívací trakt při žaludečních katarech, žaludečních vředech, při Crohnově chorobě atd.

Složení v jedné tobolce: 300 mg kočičí dráp (Uncaria tomentosa, Vilcacora, Cat´s Claw, kočičí dráp, sušená mletá)

Dávkování: Užívejte 2 tobolky denně. Pro optimální účinnost doporučujeme užívat po dobu minimálně 2-3 měsíců.

Balení: 150 tobolek – dávka na 2,5 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy a osoby, které prodělaly transplantaci. Bez konzervačních prostředků a barviv. Ukládejte mimo dosah dětí. Není určeno jako náhrada pestré stravy.

Doplněk stravy Nachové lapacho obsahuje vysoce čistý extrakt z kůry odrůdy červeného Lapacha se standardizovaným obsahem lapacholů bez inertních dřevitých složek, které mu dává přízvisko „Nachové Lapacho“.

Kdy Nachové lapacho PM pomáhá:

očišťuje organismu od nežádoucích mikroorganismů (zejména kandid), alergenů a buněčných metabolitů,

normalizuje stav cévních stěn a hodnotu krevního tlaku,

přispívá k duševní a fyzické relaxaci,

podporuje normální funkci imunitního sytému.

Složení v 1 kapsli: 150 mg červené Lapacho (Tabebuia impetiginosa, extrakt 10:1, ekvivalent 1 500 mg mikronizované kůry), mikrokrystalický celulóza (plnidlo), oxid křemičitý (sušidlo)

Dávkování: Užívejte 1 kapsli 2x denně před jídlem.

Balení: 60 kapslí – dávka na 1 měsíc

Upozornění: Doplněk stravy. Není určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před sluncem.

Biodeur chytrá houba je přírodní mikrobiální deodorant s antimykotickou přísadou pro péči o nohy. Přípravek eliminuje vláknité mikromycety na pokožce nohou a pod nehty. Chytrá houba omezuje potivost a odstraňuje zápach.

Biodeur chytrá houba je přírodní kosmetický preparát, obsahující originální aktivní kompozici mikroorganismů, která účinně působí na vláknité parazitické houby a kvasinky vyvolávající onemocnění kůže. Mikroorganismy v přípravku Biodeur chytrá houba pronikají svými vlákny do buněk parazita a čerpají z nich pro svoji výživu potřebné látky. Na podkladě výživové a prostorové kompetice tak vytlačují z prostorů na nohách patogenní kožní houby. Po splnění tohoto úkolu mizí z této lokality a uvolňuje se prostor pro znovu osídlení tzv. normální mikroflórou.

Společným jmenovatelem pro nastartování vlastního mykotického onemocnění je vlhká zapářka, macerace kůže a mechanická mikrotraumatizace, společně s pomnožením fekální mikrobiální flóry, která vedle nepříjemných pachových vjemů připravuje též vhodné prostředí pro uplatnění mikroskopických hub. Pokud se tomuto stavu nevěnuje patřičná pozornost, může v dalším období dojít i k postižení nehtových plotének.

Kdy Biodeur – chytrá houba pomáhá:

je možné ji použít i při náznacích pachových, hyperhydrotických a mykotických potíží,

výrazně omezuje hyperhydrotické stavy (nadměrné pocení),

chytrá houba příznivě působí proti plísním a candidám na ploskách, v meziprstí a na kůži,

usnadňuje samovolné odstraňování ztvrdlé kůže z nohou,

chytrá houba odstraňuje zápach a mykózy z nošené obuvi,

přímo parazituje na patogenech (plísních, kvasinkách) a proto zabraňuje vzniku rezistencí.

Složení: Silicia, Panicum Miliaceum, Chromista

Jak používat: Zásah proti pachovým symptomům, hidrotickým stavům, kvasinkám a dermatofytickým houbám na pokožce a v meziprstí:

Po vytažení šestihranného uzávěru dolijeme ampulku vlažnou vodou, protřepeme a suspenzí dále ředíme do 2-3 litrů vlažné vody.

Po dobu 20-40 minut omýváme chodidla a meziprstní prostory (čím delší doba koupele, tím zřetelnější účinek).

Nohy neutíráme, ale necháme přirozeně uschnout.

Ve zbylém roztoku namočíme tampón a vytřeme jím nošenou obuv.

Roztok ponecháme do druhého dne a opakujeme body číslo 2-4, pak roztok vylijeme.

Po šesti dnech opakujeme body 1-5. Po dalších šesti dnech opakujeme body 1-5. Aplikaci provádějte nejlépe večer před spaním.

Zásah proti rozvinuté onychomycosis:

Po vytažení šestihranného uzávěru dolijeme ampulku vlažnou vodou, protřepeme a suspenzi dále naředíme do 0,05-0,1 litru vlažné vody.

Zahuštěnou suspenzi nalijeme na vatu (tampón, gázu, ze kteréh vytvořímeobklad na zabalení nehtů) s dostatečně nasátou suspenzí (0,025 litru na jednu nohu).

Zabalíme nehty. Vatu přiložíme tak, aby byla ve styku i s prsty ze spodní strany.

Na nohu nasadíme mikrotenový sáček, oblečeme ponožku a necháme působit přes noc. Úkony 2-4 opakujeme druhý den (na dva dny 1 ampulka).

Za 14 dní až měsíc opakujeme aplikaci v bodech 1-4. Za dalších 14 dní až měsíc opakujeme aplikaci v bodech 1-4.

Na vytření obuvi se používá rozředěný zbytek, který zůstane v nádobě, ve které přípravek mícháme.

Po dobu aplikace nepoužíváme jiné přípravky k ošetřování nohou.

Upozornění: Určeno pouze k zevnímu použití. Nemá vedlejší účinky. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě 15-25 °C a relativní vlhkosti do 40 %.

Další informace o Biodeur – chytré houbě naleznete v článku Chytrá houba, před kterou plísně utíkají.

Diskuze a zkušenosti s produktem Cat´s Claw + Nachové lapacho PM (Pau d´Arco) + Biodeur-chytrá houba v komentářích.

Tea Tree Oil + Vitamín C 1000 se šípkem + Zinek ZDARMA + Coenzym Extra Strong + přívěšek Swarovski ZDARMA

Tea Tree Oil + Vitamín C 1000 se šípkem + Zinek ZDARMA + Coenzym Extra Strong + přívěšek Swarovski ZDARMA

Bojujte proti parodontóze pomocí přírodních produktů! Dávkování a délka užívání produktů je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Dávkování je navíc během kúry potřeba upravovat. Pro nejlepší účinek proto doporučujeme konzultaci s naším odborným týmem v lékařské poradně. V základním balíčku naleznete:

Coenzym Extra Strong 60 mg 60 tob. + přívěšek Swarovski ZDARMA,

Tea Tree Oil (Melaleuca alternifolia) 20 ml,

Vitamín C 1000 s postupným uvolňováním a šípkem 150 tbl. + Zinek 15 mg 60 tbl. ZDARMA.Coenzym Extra! Strong je doplněk stravy s vyváženým složením, který pozitivně působí na zdraví srdce (vitamín B1) a podporuje správně fungující energetický metabolismus (vitamín B1). Účinnost tohoto přípravku zajišťuje unikátní kombinace coenzymu Q10, omega-3 PUFA, vitamínu E a nejmodernější technologie výroby. Vzájemné synergické působení těchto tří látek výrazně zvyšuje účinnost přípravku.

Proč užívat Coenzym Extra! Strong:

ochrana před volnými radikály (vitamín E),

pro zdraví a správnou činnost srdce (vitamín B1),

pro správně fungující energetický metabolismus (vitamín B1).

Coenzym Extra! Strong je určen široké veřejnosti, zejména lidem s velkým psychickým či fyzickým zatížením a sportovcům.

Produkt Coenzym Extra! Strong obsahuje:

Coenzym Q10 – tvorba coenzymu Q10 v lidském těle od určitého věku klesá. Je proto přínosné ho průběžně doplňovat.

Omega-3 PUFA – díky příznivému vlivu na lidský organizmus je doporučováno, aby tvořily pravidelnou součást naší stravy.

Vitamín E – přispívá k ochraně buněk před poškozením volnými radikály.

Vitamín B1 – přispívá k normální funkci srdce, nervového systému, energetického metabolismu a psychické činnosti.

Denním užíváním Coenzymu Extra! Strong si v těle vytvoříte optimálnější hladinu látek pro každý náročný den.

Složení v 1 tobolce: 250 mg rybí olej (45 mg EPA, 30 mg DHA), glycerin (zahušťovadlo), 30 mg koenzym Q10, včelí vosk (leštící látka), sójový olej, přírodní barvivo karamel (barvivo), lecitin, sorbitol (zahušťovadlo), 6,7 mg vitamín E (D-alfa-tokoferyl-acetát), čištěná voda, vitamín B1 (thiamin-mononitrát), želatina (tobolka)

Dávkování: Užívejte 1-2 tobolky denně.

Balení: 60 tobolek – dávka na 1-2 měsíce + přívěšek Swarovski ZDARMA

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Obsahuje sóju. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15-25 °C.

Další informace o Coenzym EXTRA Strong 60 mg 60 tob. naleznete v článku Bezpečnost Koenzymu Q10 byla ověřena i při denních dávkách 1200mg.Tea Tree Oil je 100% přírodní antiseptický olej z čajovníku Melaleuca alternifolia, jehož spektrum využití je opravdu velmi široké. Má silné antiseptické, antimykotické a protiplísňové účinky.

Klasický olej z čajovníku je esenciální olej, který se získává z listů australského stromu s botanickým názvem melaleuca alternifolia. Esenciální olej se nachází převážně v listech, kde je obsažen v malých olejových žlázkách, které při roztírání praskají a uvolňují rychle prchavý olej. Malé množství esenciálního substance je také obsaženo v kůře. Charakteristická vůně vzniká v důsledku přítomnosti asi 100 různých samostatných složek, z nichž je namíchán tento aromatický koktejl. Obsah jednotlivých složek závisí na době sklizně, na kvalitě půdy, podnebí a na zkušenostech s destilací.

Kdy Te Tree Oil pomáhá:

je vhodnou dezinfekcí při kousnutí hmyzem,

při bolestech v krku, rýmě a onemocněních horních cest dýchacích,

při kvasinkových onemocněních,

při akné, oparech, aftech,

při zánětech dásní,

při kožních vyrážkách, lišejích a lupech,

při bolesti svalů,

při drobných oděrkách, puchýřcích a kuřích okách,

při plísňových potížích nohou, nehtů a kůže.

Složení: kajeput střídavolistý (Melaleuca alternifolia, Tea Tree Oil)

Jak používat: V odměrce smícháme 1 díl oleje s 10ti díly alkoholu. Vhodný roztok také připravíme smícháním 1 dílu oleje a 10ti dílů vody. Optimální rozptýlení oleje ve vodě se docílí přidáním malého množství mléka. Olej je možné používat k omývání, do koupelí a k lokálnímu použití na kůži.

Upozornění: Určeno pouze k zevnímu použití. Nevhodné pro děti a těhotné ženy. Nepoužívejte neředěné. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu, temnu a chladu.Vitamín C zvyšuje odolnost organismu proti infekcím a únavě obzvláště v jarních a zimních měsících. Předností tohoto výrobku je pomalé uvolňování vitamínu C do organismu po dobu až 8 hodin a tím jeho lepší využití. Tato forma je vhodná pro osoby se zvýšenými nutričními nároky a pro sportovce.

Kdy Vitamín C 1000 s postupným uvolňováním a šípkem pomáhá:

zvyšuje obranyschopnost před nachlazením,

působí proti únavě a psychickému vyčerpání,

snižuje riziko alergií,

urychluje proces hojení,

přispívá ke zdravému stavu dásní a zabraňuje jejich krvácení,

má antioxidační účinek,

vyhlazuje pokožku a ochraňuje ji před nepříznivým vlivem UV záření,

působí proti křečovým žilám,

snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi,

chrání před infarktem myokardu,

působí proti tvorbě krevních sraženin,

chrání játra před virovou a bakteriální nákazou,

působí proti degenerativním změnám.

Složení v 1 tabletě: 1 000 mg vitamínu C, 25 mg výtažek ze šípků, fosforečnan vápenatý, kyselina stearová, mikrokrystalická celulóza, karboxymethylcelulóza, stearan hořečnatý, oxid křemičitý, šelak

Dávkování: Užívejte 1-2 tablety denně.

Balení: 150 tablet – dávka na 2,5-5 měsíců +

Zinek s vysokou vstřebatelností 60 tbl. ZDARMA

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí.Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu.

Coenzym Extra! Strong je doplněk stravy s vyváženým složením, který pozitivně působí na zdraví srdce (vitamín B1) a podporuje správně fungující energetický metabolismus (vitamín B1). Účinnost tohoto přípravku zajišťuje unikátní kombinace coenzymu Q10, omega-3 PUFA, vitamínu E a nejmodernější technologie výroby. Vzájemné synergické působení těchto tří látek výrazně zvyšuje účinnost přípravku.

Proč užívat Coenzym Extra! Strong:

ochrana před volnými radikály (vitamín E),

pro zdraví a správnou činnost srdce (vitamín B1),

pro správně fungující energetický metabolismus (vitamín B1).

Coenzym Extra! Strong je určen široké veřejnosti, zejména lidem s velkým psychickým či fyzickým zatížením a sportovcům.

Produkt Coenzym Extra! Strong obsahuje:

Coenzym Q10 – tvorba coenzymu Q10 v lidském těle od určitého věku klesá. Je proto přínosné ho průběžně doplňovat.

Omega-3 PUFA – díky příznivému vlivu na lidský organizmus je doporučováno, aby tvořily pravidelnou součást naší stravy.

Vitamín E – přispívá k ochraně buněk před poškozením volnými radikály.

Vitamín B1 – přispívá k normální funkci srdce, nervového systému, energetického metabolismu a psychické činnosti.

Denním užíváním Coenzymu Extra! Strong si v těle vytvoříte optimálnější hladinu látek pro každý náročný den.

Složení v 1 tobolce: 250 mg rybí olej (45 mg EPA, 30 mg DHA), glycerin (zahušťovadlo), 30 mg koenzym Q10, včelí vosk (leštící látka), sójový olej, přírodní barvivo karamel (barvivo), lecitin, sorbitol (zahušťovadlo), 6,7 mg vitamín E (D-alfa-tokoferyl-acetát), čištěná voda, vitamín B1 (thiamin-mononitrát), želatina (tobolka)

Dávkování: Užívejte 1-2 tobolky denně.

Balení: 60 tobolek – dávka na 1-2 měsíce + přívěšek Swarovski ZDARMA

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Obsahuje sóju. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15-25 °C.

Další informace o Coenzym EXTRA Strong 60 mg 60 tob. naleznete v článku Bezpečnost Koenzymu Q10 byla ověřena i při denních dávkách 1200mg.

Tea Tree Oil je 100% přírodní antiseptický olej z čajovníku Melaleuca alternifolia, jehož spektrum využití je opravdu velmi široké. Má silné antiseptické, antimykotické a protiplísňové účinky.

Klasický olej z čajovníku je esenciální olej, který se získává z listů australského stromu s botanickým názvem melaleuca alternifolia. Esenciální olej se nachází převážně v listech, kde je obsažen v malých olejových žlázkách, které při roztírání praskají a uvolňují rychle prchavý olej. Malé množství esenciálního substance je také obsaženo v kůře. Charakteristická vůně vzniká v důsledku přítomnosti asi 100 různých samostatných složek, z nichž je namíchán tento aromatický koktejl. Obsah jednotlivých složek závisí na době sklizně, na kvalitě půdy, podnebí a na zkušenostech s destilací.

Kdy Te Tree Oil pomáhá:

je vhodnou dezinfekcí při kousnutí hmyzem,

při bolestech v krku, rýmě a onemocněních horních cest dýchacích,

při kvasinkových onemocněních,

při akné, oparech, aftech,

při zánětech dásní,

při kožních vyrážkách, lišejích a lupech,

při bolesti svalů,

při drobných oděrkách, puchýřcích a kuřích okách,

při plísňových potížích nohou, nehtů a kůže.

Složení: kajeput střídavolistý (Melaleuca alternifolia, Tea Tree Oil)

Jak používat: V odměrce smícháme 1 díl oleje s 10ti díly alkoholu. Vhodný roztok také připravíme smícháním 1 dílu oleje a 10ti dílů vody. Optimální rozptýlení oleje ve vodě se docílí přidáním malého množství mléka. Olej je možné používat k omývání, do koupelí a k lokálnímu použití na kůži.

Upozornění: Určeno pouze k zevnímu použití. Nevhodné pro děti a těhotné ženy. Nepoužívejte neředěné. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu, temnu a chladu.

Vitamín C zvyšuje odolnost organismu proti infekcím a únavě obzvláště v jarních a zimních měsících. Předností tohoto výrobku je pomalé uvolňování vitamínu C do organismu po dobu až 8 hodin a tím jeho lepší využití. Tato forma je vhodná pro osoby se zvýšenými nutričními nároky a pro sportovce.

Kdy Vitamín C 1000 s postupným uvolňováním a šípkem pomáhá:

zvyšuje obranyschopnost před nachlazením,

působí proti únavě a psychickému vyčerpání,

snižuje riziko alergií,

urychluje proces hojení,

přispívá ke zdravému stavu dásní a zabraňuje jejich krvácení,

má antioxidační účinek,

vyhlazuje pokožku a ochraňuje ji před nepříznivým vlivem UV záření,

působí proti křečovým žilám,

snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi,

chrání před infarktem myokardu,

působí proti tvorbě krevních sraženin,

chrání játra před virovou a bakteriální nákazou,

působí proti degenerativním změnám.

Složení v 1 tabletě: 1 000 mg vitamínu C, 25 mg výtažek ze šípků, fosforečnan vápenatý, kyselina stearová, mikrokrystalická celulóza, karboxymethylcelulóza, stearan hořečnatý, oxid křemičitý, šelak

Dávkování: Užívejte 1-2 tablety denně.

Balení: 150 tablet – dávka na 2,5-5 měsíců +

Zinek s vysokou vstřebatelností 60 tbl. ZDARMA

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí.Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu.

Diskuze a zkušenosti s produktem Tea Tree Oil + Vitamín C 1000 se šípkem + Zinek ZDARMA + Coenzym Extra Strong + přívěšek Swarovski ZDARMA v komentářích.

Lecitin 3x silnější + Rybí olej Forte + Super IQ

Lecitin 3x silnější + Rybí olej Forte + Super IQ

Podpořte paměť pomocí přírodních produktů! Dávkování a délka užívání produktů je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Dávkování je navíc během kúry potřeba upravovat. Pro nejlepší účinek proto doporučujeme konzultaci s naším odborným týmem v lékařské poradně. V balíčku naleznete:

Lecitin 3x silnější 100 kapslí,

Rybí olej Forte – EPA + DHA 60 tob. + 7 tob. ZDARMA,

Super IQ 60 kapslí.Lecitin 3x silnější obsahuje účinné látky, které jsou 3x koncentrovanější než u běžných lecitinů. Lecitin rozpouští cholesterol na tak malé částečky, že mohou procházet bez ucpávání i nejjemnějšími cévami. Obsažené mastné kyseliny, především linolová, podstatně snižují hladinu cholesterolu v krvi. Tím se zabrání mj. i srdečním záchvatům a arterioskleróze.

Lecitin má díky své emulgační schopnosti vliv na zmenšování tukových částí v krevním oběhu a tím udržuje krev čistou a zabraňuje ateroskleróze. Obsahuje esenciální mastné kyseliny a podstatně snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Lecitin pomáhá při transportu tuků v těle a při rozpouštění nezdravých tukových a cholesterolových usazenin.

Lecitin bývá označován jako „potrava pro mozek“. Podílí se na mentálních a nervových procesech. Hlavní složka lecitinu hcolin je v těle přeměňována na acetylcholin, což je látka, která přenáší nervové impulsy. S věkem se zvyšuje nedostatek acetylcholinu. To může vysvětlovat, proč lecitin zvlášť blahodárně působí na starší lidi. Doplňování lecitinu zlepšilo stav pacientů s neurologickými poruchami jako je tardivní dyskinesia, Parskinsonova choroba, Alzheimerova choroba a presenilní demence, která se projevuje ztrátou krátkodobé paměti, špatnou koncentrací a krátkým rozsahem pozornosti.

Lecitin tvoří 73% objemu tuků v játrech. Napomáhá ochraně před tukovou degenerací, cirhózou a nádorům jater. Urychluje přeměnu tuků v energii, usazený tuk začne postupně mizet. Sportovci a kulturisté oceňují lecitin pro jeho schopnost odstraňovat tuk z nežádoucích míst. Lecitin snižuje nadbytečnou hladinu estrogenů u žen (ta je projevuje tvrdošíjností tukových buněk ukládat tuk, především na bocích, hýždích a stehnech).

Kdy Lecitin 3x silnější pomáhá:

podporuje obranyschopnost organismu,

příznivě ovlivňuje kvalitu pokožky,

odbourává tuky (příznivě působí při celulitidě),

čistí játra a ledviny,

zlepšuje mozkové funkce – paměť a schopnost učení,

snižuje hladinu cholesterolu,

omezuje nadměrné vypadávání vlasů,

zpomaluje proces stárnutí, preventivně působí proti ucpávání cév.

Složení v 1 kapsli: 1200 mg lecitin ze sojových bobů (540 mg phosphatidyl choline, 156 mg phosphatidyl ethanolamine, 120 mg phosphatidyl inositol), kapsle jsou vyrobeny z živočišné želatiny

Dávkování: Užívejte 1-2 kapsle 2x denně s jídlem.

Balení: 100 kapslí – dávka na 25-50 dní

Upozornění: Doplněk stravy. V průběhu těhotenství, kojení a užívání předepsaných léků konzultujte s lékařem. Není vhodné pro děti do 3 let. Vyrobeno bez konzervačních látek, umělých barviv, příchutí, vůní, kvasnic, mléka, vajíček, kukuřice, pšenice, cukru, soli, lepku, škrobu. Vhodné pro celiaky, diabetiky.Rybí olej je přírodní zdrojem EPA a DHA, biologicky aktivních omega-3 nenasycených mastných kyselin, které mají klíčovou roli v celé řadě životních procesů v lidském těle. Olej je získáván z ryb žijících ve studených arktických vodách.

Kdy Rybí olej Forte pomáhá:

příznivě působí při srdečních potížích a na vysoký krevní tlak,

má blahodárný vliv na krevní oběhový systém,

příznivě ovlivňuje hladinu krevních tuků.

Produkt Rybí olej Forte obsahuje:

EPA (kyselina eikosapentaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je obsažena zejména v rybím tuku. V lidském těle je součástí membrán buněk, zlepšuje pružnost cév, čímž podporuje krevní oběhový systém.

DHA (kyselina dokosahexaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je důležitá zejména pro řízení a souhru životních procesů v organismu, správnou funkci buněčných stěn, nervů, oka, imunity a srdečně-cévního systému. Hraje významnou roli v procesu zapamatovávání, zejména v dětství je potřebná pro správný mentální vývoj.

Složení v 1 tobolce: 1000 mg rybí olej (z toho 300 mg EPA, 200 mg DHA), želatina, glycerin, voda

Dávkování: Užívejte 1 tobolku 1-3x denně.

Balení: 60 tobolek + 7 tobolek ZDARMA – dávka na 22-67 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí v suchu a temnu. Začněte používat z neporušeného obalu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.Super IQ je přírodní potravinový doplňek, který může příznivě ovlivňovat koncentraci, proces učení a pamatování.

Super IQ obsahuje Brahmi – extrakt z listů Bacopa monnieri. Brahmi se tradičně používalo za účelem zlepšení paměti a procesu učení, ke zvýšení inteligence, mírnění deprese, prodlužování věku a snižování negativních projevů spojených se stárnutím.

Kdy Super IQ pomáhá:

stimuluje mozkové buňky,

upravuje schopnost koncentrace,

má uklidňující účinek bez negativních vedlejších projevů – zklidňuje a současně zlepšuje schopnost myšlení,

posiluje nervový systém a upravuje intelektuální výkon,

má výživnou hodnotu, neboť dodává do organismu cenné minerály a stopové prvky,celkově posiluje organismus,

zajišťuje dobré zásobování mozku krví, která obsahuje dostatek kyslíku a výživných látek.

Složení v 1 kapsli: 260 mg Brahmi (Bacopa monnieri, výtažek z listu), hydroxypropylmethylcelulóza (plnidlo), stearan hořečnatý (látka proti hrudkovatění)

Dávkování: Užívejte 1 kapsli 2x denně před jídlem, zapijte sklenicí vody. Pro optimální účinek doporučujeme užívat po dobu 2-3 měsíců.

Balení: 60 tablet – dávka na 1 měsíc

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro osoby alergické na některou z látek uvedených ve složení produktu. Vhodné pro vegany a vegetariány. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte důkladně uzavřené při relativní vlhkosti do 75 %, chraňte před přímým slunečním světlem.

Lecitin 3x silnější obsahuje účinné látky, které jsou 3x koncentrovanější než u běžných lecitinů. Lecitin rozpouští cholesterol na tak malé částečky, že mohou procházet bez ucpávání i nejjemnějšími cévami. Obsažené mastné kyseliny, především linolová, podstatně snižují hladinu cholesterolu v krvi. Tím se zabrání mj. i srdečním záchvatům a arterioskleróze.

Lecitin má díky své emulgační schopnosti vliv na zmenšování tukových částí v krevním oběhu a tím udržuje krev čistou a zabraňuje ateroskleróze. Obsahuje esenciální mastné kyseliny a podstatně snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Lecitin pomáhá při transportu tuků v těle a při rozpouštění nezdravých tukových a cholesterolových usazenin.

Lecitin bývá označován jako „potrava pro mozek“. Podílí se na mentálních a nervových procesech. Hlavní složka lecitinu hcolin je v těle přeměňována na acetylcholin, což je látka, která přenáší nervové impulsy. S věkem se zvyšuje nedostatek acetylcholinu. To může vysvětlovat, proč lecitin zvlášť blahodárně působí na starší lidi. Doplňování lecitinu zlepšilo stav pacientů s neurologickými poruchami jako je tardivní dyskinesia, Parskinsonova choroba, Alzheimerova choroba a presenilní demence, která se projevuje ztrátou krátkodobé paměti, špatnou koncentrací a krátkým rozsahem pozornosti.

Lecitin tvoří 73% objemu tuků v játrech. Napomáhá ochraně před tukovou degenerací, cirhózou a nádorům jater. Urychluje přeměnu tuků v energii, usazený tuk začne postupně mizet. Sportovci a kulturisté oceňují lecitin pro jeho schopnost odstraňovat tuk z nežádoucích míst. Lecitin snižuje nadbytečnou hladinu estrogenů u žen (ta je projevuje tvrdošíjností tukových buněk ukládat tuk, především na bocích, hýždích a stehnech).

Kdy Lecitin 3x silnější pomáhá:

podporuje obranyschopnost organismu,

příznivě ovlivňuje kvalitu pokožky,

odbourává tuky (příznivě působí při celulitidě),

čistí játra a ledviny,

zlepšuje mozkové funkce – paměť a schopnost učení,

snižuje hladinu cholesterolu,

omezuje nadměrné vypadávání vlasů,

zpomaluje proces stárnutí, preventivně působí proti ucpávání cév.

Složení v 1 kapsli: 1200 mg lecitin ze sojových bobů (540 mg phosphatidyl choline, 156 mg phosphatidyl ethanolamine, 120 mg phosphatidyl inositol), kapsle jsou vyrobeny z živočišné želatiny

Dávkování: Užívejte 1-2 kapsle 2x denně s jídlem.

Balení: 100 kapslí – dávka na 25-50 dní

Upozornění: Doplněk stravy. V průběhu těhotenství, kojení a užívání předepsaných léků konzultujte s lékařem. Není vhodné pro děti do 3 let. Vyrobeno bez konzervačních látek, umělých barviv, příchutí, vůní, kvasnic, mléka, vajíček, kukuřice, pšenice, cukru, soli, lepku, škrobu. Vhodné pro celiaky, diabetiky.

Rybí olej je přírodní zdrojem EPA a DHA, biologicky aktivních omega-3 nenasycených mastných kyselin, které mají klíčovou roli v celé řadě životních procesů v lidském těle. Olej je získáván z ryb žijících ve studených arktických vodách.

Kdy Rybí olej Forte pomáhá:

příznivě působí při srdečních potížích a na vysoký krevní tlak,

má blahodárný vliv na krevní oběhový systém,

příznivě ovlivňuje hladinu krevních tuků.

Produkt Rybí olej Forte obsahuje:

EPA (kyselina eikosapentaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je obsažena zejména v rybím tuku. V lidském těle je součástí membrán buněk, zlepšuje pružnost cév, čímž podporuje krevní oběhový systém.

DHA (kyselina dokosahexaenová) – je nenasycená mastná omega-3 kyselina, která je důležitá zejména pro řízení a souhru životních procesů v organismu, správnou funkci buněčných stěn, nervů, oka, imunity a srdečně-cévního systému. Hraje významnou roli v procesu zapamatovávání, zejména v dětství je potřebná pro správný mentální vývoj.

Složení v 1 tobolce: 1000 mg rybí olej (z toho 300 mg EPA, 200 mg DHA), želatina, glycerin, voda

Dávkování: Užívejte 1 tobolku 1-3x denně.

Balení: 60 tobolek + 7 tobolek ZDARMA – dávka na 22-67 dní

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí v suchu a temnu. Začněte používat z neporušeného obalu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Super IQ je přírodní potravinový doplňek, který může příznivě ovlivňovat koncentraci, proces učení a pamatování.

Super IQ obsahuje Brahmi – extrakt z listů Bacopa monnieri. Brahmi se tradičně používalo za účelem zlepšení paměti a procesu učení, ke zvýšení inteligence, mírnění deprese, prodlužování věku a snižování negativních projevů spojených se stárnutím.

Kdy Super IQ pomáhá:

stimuluje mozkové buňky,

upravuje schopnost koncentrace,

má uklidňující účinek bez negativních vedlejších projevů – zklidňuje a současně zlepšuje schopnost myšlení,

posiluje nervový systém a upravuje intelektuální výkon,

má výživnou hodnotu, neboť dodává do organismu cenné minerály a stopové prvky,celkově posiluje organismus,

zajišťuje dobré zásobování mozku krví, která obsahuje dostatek kyslíku a výživných látek.

Složení v 1 kapsli: 260 mg Brahmi (Bacopa monnieri, výtažek z listu), hydroxypropylmethylcelulóza (plnidlo), stearan hořečnatý (látka proti hrudkovatění)

Dávkování: Užívejte 1 kapsli 2x denně před jídlem, zapijte sklenicí vody. Pro optimální účinek doporučujeme užívat po dobu 2-3 měsíců.

Balení: 60 tablet – dávka na 1 měsíc

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro osoby alergické na některou z látek uvedených ve složení produktu. Vhodné pro vegany a vegetariány. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte důkladně uzavřené při relativní vlhkosti do 75 %, chraňte před přímým slunečním světlem.

Diskuze a zkušenosti s produktem Lecitin 3x silnější + Rybí olej Forte + Super IQ v komentářích.

Eregma Max Power + Maca

Eregma Max Power + Maca

Máte potíže s erekcí? Chybí vám energie? Vyzkoušejte kombinaci přírodních produktů doporučených lékařem! Dávkování a délka užívání produktů je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Dávkování je navíc během kúry potřeba upravovat. Pro nejlepší účinek proto doporučujeme konzultaci s naším odborným týmem v lékařské poradně. V základním balíčku naleznete:

Eregma MAX power 100 tbl. + 20 tbl. ZDARMA,

Maca 100 tob..Eregma MAX Power je velmi komplexní a velmi účinný přírodní přípravek určený k podpoře sexuálních funkcí. Pomáhá zvyšovat výkonnost organismu. Eregma MAX Power obsahuje kombinaci účinných látek určených k podpoře sexuálních funkcí především u mužů. Účinek produktu je zvýšen technologií mikronizace. Eregma MAX Power pomáhá zintenzivňovat sexuální prožitek obou partnerů. Tablety pro lepší sex.

Kdy Eregma MAX Power pomáhá:

zvyšuje sexuální aktivitu – zvyšuje libido, zvyšuje hladinu testosteronu, zkvalitňuje a prodlužuje erekci,

má pozitivní účinek na početí, kvalitu a pohyblivost spermií,

příznivě ovlivňuje schopnost otěhotnění a dozrávání vajíčka a tím pomáhá k plodnosti,

působí příznivě na hormonální hladinu u mužů a žen (menstruační potíže, problémy v menopauze, snížené libido),

zmírňuje stres a pocity úzkosti,

snižuje únavu a pocit celkové vyčerpanosti,

zvyšuje vytrvalost, odolnost, koncentraci, svěžest a paměť,

zlepšuje metabolismus tuků, snižuje hladinu cholesterolu, posiluje srdce,

působí příznivě na cévní systém a zlepšuje periferní prokrvení především mozku a končetin,

zvyšuje vylučování žluči, zlepšuje činnost jater a zažívání,

zlepšuje funkci sliznic zažívacího ústrojí a močových cest,

příznivě působí na imunitu organismu,

snižuje vypadávání vlasů a zlepšuje jejich kvalitu,

příznivě pomáhá při zánětlivých procesech pohybového aparátu,

zvyšuje nárůst svalové hmoty a zvyšuje fyzickou výkonnost – velmi vhodné pro sportovce,

zpomaluje stárnutí organismu.

Účinek přípravku je komplexníZlepšuje energetické procesy v buňkách, což vede ke zvýšení obsahu energie. Koenzym Q10 se velmi intenzívně podílí na regeneraci buněk a zvýšení energetických zásob, respektive buněčné energie. Účinné vstřebávání koenzymu Q 10 je podpořeno speciální technologií výroby (mikronizace) a přídavkem extraktu bylin (smilax officinalis a tribulus terrestris).

Na organismus působí antioxidačněV organismu běžně vznikají reaktivní formy kyslíku a dusíku, tzv. volné radikály. Jsou-li v nadbytečném množství a působí-li dlouhodobě, organismus poškozují. Jejich obsah se zvyšuje např. kouřením, konzumací alkoholu, nadměrným příjmem potravy a stresem. Koenzym Q10, vitamín E, silymarin a selen snižují hladinu těchto volných radikálů a reaktivních molekul, což je velmi důležité pro zlepšení metabolizmu, snížení únavnosti, snížení důsledků stresu a do jisté míry i k odstranění pocitů „ztráty energie“.

Podporuje životně důležité enzymatické procesySelen, zinek, měď jsou prvky, které tvoří významnou funkční součást řady enzymů důležitých pro životní funkce v organismu, zejména pro antioxidační stabilitu, pro celistvost buněčných membrán i pro enzymy podílející se na imunitě. Tyto prvky jsou obsaženy v přípravku v biologicky dobře dostupné formě a organismus je schopen je velmi dobře využít.

Adaptogenní účinekMaca, která podporuje fyzickou a mentální výkonnost, neboť je zdrojem energie, spolu se složkou panax ginseng snižuje negativní dopad stresových účinků na organismus. Tyto látky povzbuzují jeho výdrž a bdělost, což se projevuje zlepšením nálady a mírným stimulačním účinkem na mozek.

Zlepšení metabolismu tuků a ochrana jaterSilymarin a extrakt z pampelišky zlepšují činnost jater a přispívají k jejich regeneraci. Jejich užíváním se zlepšuje zažívání a stabilizuje hladina cholesterolu ve složce LDL, jejíž zvýšená hladina se podílí na zvýšené únavnosti a zemdlenosti.

Afrodiziakální účinekÚčinek složek jako je L-arginin, smilax officinalis, panax ginseng a tribulus terrestris se projevuje ve třech různých oblastech. L-arginin je zdrojem oxidu dusnatého způsobujícího rozšíření cév, což se příznivě projevuje na prokrvení v pánevní oblasti a prokrvenosti pohlavního údu a tím na zlepšení erektilní funkce (erekce) a sexuálního potenciálu. Panax ginseng působí přímo afrodiziakálně a zlepšuje psychické procesy příznivě ovlivňující sexualitu. Smilax officinalis a tribulus terrestris obsahují sapogeniny, které zasahují do metabolizmu steroidních látek podílejících se na zlepšení sexuálních funkcí organismu. Tribulus terrestris má pozitivní účinky na tvorbu spermií a sexuální zdraví.

Ovlivnění předstojné žlázy (prostaty)Sloučeniny zinku podporují zdravou funkci imunitního systému, dělení buněk i plodnost a reprodukci. Správná činnost předstojné žlázy (prostaty) je podmínkou bezproblémové sexuální aktivity u mužů.

Ovlivnění činnosti centrálního nervového systémuExtrakt z panax ginseng zlepšuje činnost centrálního nervového systému a navozuje lepší náladu. Je doporučován v případech oslabení, vyčerpání nebo únavy. Extrakt ginkgo biloba zlepšuje periferní prokrvení nejen mozku, ale též končetin a penisu, tím zlepšuje jejich výživu a funkci.

Složení v 1 tabletě: 500 mg maca gelatinizovaná (extrakt), 200 mg L-arginin hydrochlorid, 60 mg kotvičník zemní (Tribulus terestris, extrakt), 60 mg ženšen (Panax ginseng, extrakt), 35 mg ostropestřec mariánský (Silybum marianum, extrakt), 35 mg smetanka lékařská (Taraxacum officinale, extrakt), 33,5 mg vitamín E, 10 mg jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba, extrakt), 8 mg smilax lékařský (Smilax officinalis, extrakt), 7,2 mg zinek, 5 mg koenzym Q10, 0,3 mg měď, 0,02 mg selen, stearan hořečnatý, polyvinylpyrrolidon, mikrokrystalická celulóza

Dávkování: Užívejte 1 tabletu 2x denně (dopoledne mezi jídly, večer nejlépe 3 hodiny před spaním). Dávka se zapíjí dostatečným množstvím tekutiny (nejsou vhodné alkoholické nápoje ani mléko).

V doporučených dávkách nemá přípravek nežádoucí vedlejší účinky, působí pozvolna a přirozeně. Nevzniká na něj návyk. Účinek se u vyčerpaného organismu znatelně projeví už po jednodenní dávce, výrazného účinku je dosaženo po několika týdenním užívání. Přípravek je vhodné užívat dlouhodobě – i po dobu několika měsíců. Po využívání dvou balení (regenerační kúra) účinek přípravku dlouhodobě přetrvává. Pokud se potíže opět objeví, je vhodné regenerační kúru zopakovat.

Balení: 100 tbl. + 20 tbl. ZDARMA – dávka na 2 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti a mladistvé do 15 let, těhotné a kojící ženy. Může snižovat krevní tlak. Osoby s poruchou krevní srážlivosti a osoby s jiným závažným onemocněním by měly užívání přípravku konzultovat s lékařem. Účinnost vstřebávání složek je zvýšena technologií mikronizace. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 °C. Neobsahuje lepek.

Upozornění pro diabetiky: Přípravek může snižovat hladinu krevního cukru v krvi, vhodnost používání konzultujte s lékařem.Maca je prastará bylina peruánských And. Současný vědecký výzkum potvrdil její výrazný účinek na zlepšení fyzické a psychické výkonnosti, prodloužení života a především má významný vliv na reprodukční zdraví. Pomáhá při sexuální impotenci mužů, frigiditě žen a neplodnosti. Maka stimuluje jak mozková centra, tak reprodukční orgány prostřednictvím normalizace hormonální hladiny. Napomáhá řešit krizi středního věku a manažerský syndrom v sexuální oblasti zvýšením libida a výraznou podporou erekce. Pro své účinky je nazývána „Peruánskou viagrou“.

Kdy Maca pomáhá:

při mužské impotenci a ženské frigiditě,

dlouhodobě výrazně podporuje erekci,

stimuluje sexuální funkce,

při neplodnosti (zvyšuje počet a pohyblivost spermií),

kladně působí na prostatu,

působí proti duševní vyčerpanosti, stresu, posiluje psychickou odolnost,

posiluje a omlazuje organismus, zmírňuje příznaky stárnutí,

podporuje růst svalové hmoty,

100% bezpečná bez vedlejších účinků.

Složení v 1 tobolce: 500 mg gelatinizovaný sušený mletý kořen Maca (Lepidium Meyeni), želatina

Dávkování: Užívejte 2 tobolky denně. Při větším dávkování se efekt přípravku zvyšuje. Přestože se první výsledky u většiny uživatelů dostavují již po 1-2 baleních, výrobce doporučuje využít pro dosažení optimálního efektu 2-3 balení, neboť nejlepší výsledky jsou zaznamenány při dlouhodobém užívání.

Balení: 100 tobolek – dávka na 1,5 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu. Nebyla zjištěna toxicita ani žádné nežádoucí účinky.

Název gelatinizovaná maca je odvozený od způsobu zpracování kořene, který se zpracovává v autoklávu pod vysokým tlakem a teplotou (hydrolýza). Poté se kořen suší a mele, čímž získává maximální využití účinných látek. Nejedná se o tonikum, které navozuje okamžité sexuální reakce, naopak působení je mnohem lepší, přirozenější a dlouhodobě trvající. Bez konzervačních přísad. Nepřibarvováno, nearomatizováno.

Články o rostlině Maca:

Maca – nová naděje pro potenci – přírodní odpověď na Viagru

Maca: záchrana anemiků

Maca podivuhodná potravina proti podvýživě, neplodnosti a mnoha dalších problémech

Maca: lepší než pověstný korejský ženšen

Maca – podivuhodné afrodisiakum

Eregma MAX Power je velmi komplexní a velmi účinný přírodní přípravek určený k podpoře sexuálních funkcí. Pomáhá zvyšovat výkonnost organismu. Eregma MAX Power obsahuje kombinaci účinných látek určených k podpoře sexuálních funkcí především u mužů. Účinek produktu je zvýšen technologií mikronizace. Eregma MAX Power pomáhá zintenzivňovat sexuální prožitek obou partnerů. Tablety pro lepší sex.

Kdy Eregma MAX Power pomáhá:

zvyšuje sexuální aktivitu – zvyšuje libido, zvyšuje hladinu testosteronu, zkvalitňuje a prodlužuje erekci,

má pozitivní účinek na početí, kvalitu a pohyblivost spermií,

příznivě ovlivňuje schopnost otěhotnění a dozrávání vajíčka a tím pomáhá k plodnosti,

působí příznivě na hormonální hladinu u mužů a žen (menstruační potíže, problémy v menopauze, snížené libido),

zmírňuje stres a pocity úzkosti,

snižuje únavu a pocit celkové vyčerpanosti,

zvyšuje vytrvalost, odolnost, koncentraci, svěžest a paměť,

zlepšuje metabolismus tuků, snižuje hladinu cholesterolu, posiluje srdce,

působí příznivě na cévní systém a zlepšuje periferní prokrvení především mozku a končetin,

zvyšuje vylučování žluči, zlepšuje činnost jater a zažívání,

zlepšuje funkci sliznic zažívacího ústrojí a močových cest,

příznivě působí na imunitu organismu,

snižuje vypadávání vlasů a zlepšuje jejich kvalitu,

příznivě pomáhá při zánětlivých procesech pohybového aparátu,

zvyšuje nárůst svalové hmoty a zvyšuje fyzickou výkonnost – velmi vhodné pro sportovce,

zpomaluje stárnutí organismu.

Účinek přípravku je komplexníZlepšuje energetické procesy v buňkách, což vede ke zvýšení obsahu energie. Koenzym Q10 se velmi intenzívně podílí na regeneraci buněk a zvýšení energetických zásob, respektive buněčné energie. Účinné vstřebávání koenzymu Q 10 je podpořeno speciální technologií výroby (mikronizace) a přídavkem extraktu bylin (smilax officinalis a tribulus terrestris).

Na organismus působí antioxidačněV organismu běžně vznikají reaktivní formy kyslíku a dusíku, tzv. volné radikály. Jsou-li v nadbytečném množství a působí-li dlouhodobě, organismus poškozují. Jejich obsah se zvyšuje např. kouřením, konzumací alkoholu, nadměrným příjmem potravy a stresem. Koenzym Q10, vitamín E, silymarin a selen snižují hladinu těchto volných radikálů a reaktivních molekul, což je velmi důležité pro zlepšení metabolizmu, snížení únavnosti, snížení důsledků stresu a do jisté míry i k odstranění pocitů „ztráty energie“.

Podporuje životně důležité enzymatické procesySelen, zinek, měď jsou prvky, které tvoří významnou funkční součást řady enzymů důležitých pro životní funkce v organismu, zejména pro antioxidační stabilitu, pro celistvost buněčných membrán i pro enzymy podílející se na imunitě. Tyto prvky jsou obsaženy v přípravku v biologicky dobře dostupné formě a organismus je schopen je velmi dobře využít.

Adaptogenní účinekMaca, která podporuje fyzickou a mentální výkonnost, neboť je zdrojem energie, spolu se složkou panax ginseng snižuje negativní dopad stresových účinků na organismus. Tyto látky povzbuzují jeho výdrž a bdělost, což se projevuje zlepšením nálady a mírným stimulačním účinkem na mozek.

Zlepšení metabolismu tuků a ochrana jaterSilymarin a extrakt z pampelišky zlepšují činnost jater a přispívají k jejich regeneraci. Jejich užíváním se zlepšuje zažívání a stabilizuje hladina cholesterolu ve složce LDL, jejíž zvýšená hladina se podílí na zvýšené únavnosti a zemdlenosti.

Afrodiziakální účinekÚčinek složek jako je L-arginin, smilax officinalis, panax ginseng a tribulus terrestris se projevuje ve třech různých oblastech. L-arginin je zdrojem oxidu dusnatého způsobujícího rozšíření cév, což se příznivě projevuje na prokrvení v pánevní oblasti a prokrvenosti pohlavního údu a tím na zlepšení erektilní funkce (erekce) a sexuálního potenciálu. Panax ginseng působí přímo afrodiziakálně a zlepšuje psychické procesy příznivě ovlivňující sexualitu. Smilax officinalis a tribulus terrestris obsahují sapogeniny, které zasahují do metabolizmu steroidních látek podílejících se na zlepšení sexuálních funkcí organismu. Tribulus terrestris má pozitivní účinky na tvorbu spermií a sexuální zdraví.

Ovlivnění předstojné žlázy (prostaty)Sloučeniny zinku podporují zdravou funkci imunitního systému, dělení buněk i plodnost a reprodukci. Správná činnost předstojné žlázy (prostaty) je podmínkou bezproblémové sexuální aktivity u mužů.

Ovlivnění činnosti centrálního nervového systémuExtrakt z panax ginseng zlepšuje činnost centrálního nervového systému a navozuje lepší náladu. Je doporučován v případech oslabení, vyčerpání nebo únavy. Extrakt ginkgo biloba zlepšuje periferní prokrvení nejen mozku, ale též končetin a penisu, tím zlepšuje jejich výživu a funkci.

Složení v 1 tabletě: 500 mg maca gelatinizovaná (extrakt), 200 mg L-arginin hydrochlorid, 60 mg kotvičník zemní (Tribulus terestris, extrakt), 60 mg ženšen (Panax ginseng, extrakt), 35 mg ostropestřec mariánský (Silybum marianum, extrakt), 35 mg smetanka lékařská (Taraxacum officinale, extrakt), 33,5 mg vitamín E, 10 mg jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba, extrakt), 8 mg smilax lékařský (Smilax officinalis, extrakt), 7,2 mg zinek, 5 mg koenzym Q10, 0,3 mg měď, 0,02 mg selen, stearan hořečnatý, polyvinylpyrrolidon, mikrokrystalická celulóza

Dávkování: Užívejte 1 tabletu 2x denně (dopoledne mezi jídly, večer nejlépe 3 hodiny před spaním). Dávka se zapíjí dostatečným množstvím tekutiny (nejsou vhodné alkoholické nápoje ani mléko).

V doporučených dávkách nemá přípravek nežádoucí vedlejší účinky, působí pozvolna a přirozeně. Nevzniká na něj návyk. Účinek se u vyčerpaného organismu znatelně projeví už po jednodenní dávce, výrazného účinku je dosaženo po několika týdenním užívání. Přípravek je vhodné užívat dlouhodobě – i po dobu několika měsíců. Po využívání dvou balení (regenerační kúra) účinek přípravku dlouhodobě přetrvává. Pokud se potíže opět objeví, je vhodné regenerační kúru zopakovat.

Balení: 100 tbl. + 20 tbl. ZDARMA – dávka na 2 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti a mladistvé do 15 let, těhotné a kojící ženy. Může snižovat krevní tlak. Osoby s poruchou krevní srážlivosti a osoby s jiným závažným onemocněním by měly užívání přípravku konzultovat s lékařem. Účinnost vstřebávání složek je zvýšena technologií mikronizace. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 °C. Neobsahuje lepek.

Upozornění pro diabetiky: Přípravek může snižovat hladinu krevního cukru v krvi, vhodnost používání konzultujte s lékařem.

Maca je prastará bylina peruánských And. Současný vědecký výzkum potvrdil její výrazný účinek na zlepšení fyzické a psychické výkonnosti, prodloužení života a především má významný vliv na reprodukční zdraví. Pomáhá při sexuální impotenci mužů, frigiditě žen a neplodnosti. Maka stimuluje jak mozková centra, tak reprodukční orgány prostřednictvím normalizace hormonální hladiny. Napomáhá řešit krizi středního věku a manažerský syndrom v sexuální oblasti zvýšením libida a výraznou podporou erekce. Pro své účinky je nazývána „Peruánskou viagrou“.

Kdy Maca pomáhá:

při mužské impotenci a ženské frigiditě,

dlouhodobě výrazně podporuje erekci,

stimuluje sexuální funkce,

při neplodnosti (zvyšuje počet a pohyblivost spermií),

kladně působí na prostatu,

působí proti duševní vyčerpanosti, stresu, posiluje psychickou odolnost,

posiluje a omlazuje organismus, zmírňuje příznaky stárnutí,

podporuje růst svalové hmoty,

100% bezpečná bez vedlejších účinků.

Složení v 1 tobolce: 500 mg gelatinizovaný sušený mletý kořen Maca (Lepidium Meyeni), želatina

Dávkování: Užívejte 2 tobolky denně. Při větším dávkování se efekt přípravku zvyšuje. Přestože se první výsledky u většiny uživatelů dostavují již po 1-2 baleních, výrobce doporučuje využít pro dosažení optimálního efektu 2-3 balení, neboť nejlepší výsledky jsou zaznamenány při dlouhodobém užívání.

Balení: 100 tobolek – dávka na 1,5 měsíce

Upozornění: Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu. Nebyla zjištěna toxicita ani žádné nežádoucí účinky.

Název gelatinizovaná maca je odvozený od způsobu zpracování kořene, který se zpracovává v autoklávu pod vysokým tlakem a teplotou (hydrolýza). Poté se kořen suší a mele, čímž získává maximální využití účinných látek. Nejedná se o tonikum, které navozuje okamžité sexuální reakce, naopak působení je mnohem lepší, přirozenější a dlouhodobě trvající. Bez konzervačních přísad. Nepřibarvováno, nearomatizováno.

Články o rostlině Maca:

Maca – nová naděje pro potenci – přírodní odpověď na Viagru

Maca: záchrana anemiků

Maca podivuhodná potravina proti podvýživě, neplodnosti a mnoha dalších problémech

Maca: lepší než pověstný korejský ženšen

Maca – podivuhodné afrodisiakum

Diskuze a zkušenosti s produktem Eregma Max Power + Maca v komentářích.

Leave a Reply