Toe houbová infekce icd 10 (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

2018 ICD-10-CM Diagnosis Code M79.675

Pain in left toe(s)

  2016 2017 2018 Billable/Specific Code
 • M79.675 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.
 • The 2018 edition of ICD-10-CM M79.675 became effective on October 1, 2017.
 • This is the American ICD-10-CM version of M79.675 – other international versions of ICD-10 M79.675 may differ.


Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue


Other and unspecified soft tissue disorders, not elsewhere classified

  2016 2017 2018 Non-Billable/Non-Specific Code

Pain in limb, hand, foot, fingers and toes

  2016 2017 2018 Non-Billable/Non-Specific Code

Code History

 • 2016 (effective 10/1/2015): New code (first year of non-draft ICD-10-CM)
 • 2017 (effective 10/1/2016): No change
 • 2018 (effective 10/1/2017): No change

Reimbursement claims with a date of service on or after October 1, 2015 require the use of ICD-10-CM codes.

KFH: imunosupresivní léčivo. Antagonista receptoru interleukinu

Kódy ICD-10 (čtení): L40

FORMA DROG, KOMPOZICE A BALENÍ

Řešení pro zavedení s / c od bezbarvé až světle žluté, opaleskní; mohou obsahovat jednotlivé průhledné částice bílkovin.

Pomocné látky: sacharóza, L-histidin (včetně monohydrátu L-histidinhydrochloridu), polysorbát 80, voda d / u.

0.5 ml – skleněné lahve o objemu 2 ml (1) – balení z lepenky.

Řešení pro zavedení s / c od bezbarvé až světle žluté, opaleskní; mohou obsahovat jednotlivé průhledné částice bílkovin.

Pomocné látky: sacharóza, L-histidin (včetně monohydrátu L-histidinhydrochloridu), polysorbát 80, voda d / u.

1 ml – skleněné lahve o objemu 2 ml (1) – balení z lepenky.

FARMAKOLOGICKÉ AKCE

Interleukinový inhibitor. Ustekinumab je plně humánní monoklonální protilátka IgG1k třída s molekulovou hmotností asi 148600 daltonů produkované rekombinantní buněčné linie a probíhající vícestupňové čištění, včetně inaktivace a odstranění virových částic. Ustekinumab má vysokou afinitu a specificitu podjednotku r40 interleukiny (IL), IL-12 lidský a IL-23. Droga blokuje biologickou aktivitu IL-12 a IL-23, jim znemožňuje vazbu na receptor IL-12R-β1, exprimovaný na povrchu imunitních buněk. Ustekinumab se neváže na IL-12 a IL-23, již vázáno na receptor IL-12R-β1. Proto je příprava je nepravděpodobné, že působí na komplementu nebo protilátkách závislé buněčné cytotoxicity buněk nesoucích tyto receptory.

IL-12 a IL-23 jsou heterodimerní cytokiny, které jsou sekretovány buňkami aktivovanými prezentujícími antigen, zvláště makrofágy a dendritické buňky. IL-12 a IL-23 se podílejí na imunitní odpovědi, podporují aktivaci NK buněk (přirozených zabijáků) a diferenciaci a aktivaci CD4 + -T buněk. Nicméně, nemoci spojené s neprůchodnými imunitního systému funkcí (jako je například psoriáza), může být pozorována dysregulace IL-12 a IL-23. Ustekinumab blokuje účinky IL-12 23 a IL-aktivace imunitních buněk, jako jsou ty způsobené cytokinů intracelulární signalizace a sekrece cytokinů. Proto se předpokládá, že ustekinumab přerušení signální kaskáda reakce a sekreci cytokinů, které hrají klíčovou roli v rozvoji psoriázy.

Aplikace společnosti Stelar ® vede k významnému oslabení histologických projevů psoriázy, včetně hyperplazie a proliferace epidermálních buněk. Tyto údaje jsou v souladu s klinickou účinností. Ustekinumab nemá významný vliv na poměr cirkulujících imunitních buněk v krvi, včetně paměťových buněk a neaktivovaných T buněk, stejně jako koncentrace cytokinů v krvi.

Analýza mRNA izolované z biopsických vzorků kožních lézí psoriázy zpočátku a během 2 týdnů léčby ukázala, že použití přípravku Stelar ® snížila expresi genů kódujících svůj molekulární cíl – IL-12 a IL-23, stejně jako geny kódující zánětlivých cytokinů a chemokinů – monocytární chemotaktický faktor (MCP) -1, faktor nekrotizující nádory (TNF) -a, interferon-gama – indukovatelný protein (IP) -10 a IL-8. Tyto údaje jsou v souladu s významným klinickým účinkem léčby.

Klinický účinek (zlepšení na stupnici oblasti a závažnost psoriázy PASI / čtvereční psoriáza indexu závažnosti a /) zřejmě závisí na koncentraci ustekinumab plazmy. U pacientů s nejlepším výsledkem v PASI průměrné hodnoty ustekinumab koncentrace v krevní plazmě byla vyšší než u pacientů s menším klinickým účinkem. Obecně platí, že podíl pacientů se zlepšením PASI měřítku dosáhl 75%, zvyšuje se zvyšující se koncentrací ustekinumab v krevní plazmě.

FARMACOKINETIKA

Po jednorázovém podání léku v dávce 90 mg zdravým dobrovolníkům, průměrný Tmax plazma 8.5 dny. U pacientů s psoriázou, toto množství účinné látky v dávkách mg 45 nebo 90 mg byla srovnatelná u zdravých dobrovolníků. Absolutní biologická dostupnost ustekinumab po podání jednorázovém s / c u pacientů s psoriázou byl 57.2%.

Průměrná hodnota Vd Ustekinumab v terminální fázi eliminace po jednorázovém intravenózním podání pacientů s psoriázou byl 57-83 ml / kg.

Systémová expozice ustekinumab (Cmax a AUC) u pacientů s psoriázou úměrně zavádí po jedné dávce o / v dávce v rozmezí od 0.09 mg / kg do 4.5 mg / kg, a po jednom s / c injekce dávkách od 24 mg do 240 mg.

Změna koncentrace ustekinumabu v krevní plazmě v průběhu času po jednorázovém nebo opakovaném opakovaném podání léčiva byla v podstatě předvídatelná. Css ustekinumab v krevní plazmě je dosaženo týdnem 28 v navrhovaném režimu léčby (druhá injekce 4 týdně po první aplikaci, pak každý týden 12). Průměrné Css Léčba je 0.21-0.26 μg / ml pro dávku přípravku 45 mg a 0.47-0.49 μg / ml pro dávku 90 mg.

Kumulace léku v krevním séru nebyla během léčby pozorována po dobu trvání 12 týdnů.

Metabolická cesta ustekinumabu není známa.

Průměrná hodnota systémové clearance ustekinumabu po jednorázové IV injekci pacientů s psoriázou byla 1.99 až 2.34 ml / den / kg.

Průměr T1 / 2 ustekinumab u pacientů s psoriázou byl přibližně 3 týdnů a v různých studiích kolísal od 15 do 32.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických případech

Koncentrace léčiva v krevní plazmě závisí na tělesné hmotnosti pacienta. Když jsou podávány v podobných dávkách (45 mg nebo 90 mg) u pacientů s tělesnou hmotností více 100 kg ustekinumab průměrná koncentrace v plazmě byla nižší než u pacientů s hmotností nižší než 100 kg. Nicméně průměrná minimální koncentrace ustekinumab v krvi u pacientů s tělesnou hmotností více plazmových 100 kg podávané 90 mg formulace byla srovnatelná, že u pacientů s hmotností nižší než 100 kg podávané 45 mg léčiva.

Populační farmakokinetická analýza. Zdánlivá světlá výška a Vd byly 0.465 l / den a 15.7 l. T1 / 2 ustekinumab byl asi 3 týdnů. Pohlaví, věk a příslušnost k určité rase neměly vliv na zdánlivý clearance ustekinumabu. Zjevná clearance léku byla ovlivněna tělesnou hmotností pacientů, zatímco u pacientů s větší tělesnou hmotností byla jeho velikost větší. Průměrná zdánlivá clearance u pacientů s tělesnou hmotností vyšší než 100 kg byla přibližně o 55 vyšší než u pacientů s nižší tělesnou hmotností. Vd u pacientů s tělesnou hmotností vyšší než 100 kg byla přibližně o 37 vyšší než u pacientů s nižší tělesnou hmotností.

V průběhu analýzy byl studován vliv stávajících nemocí (diabetes mellitus nebo v minulosti, arteriální hypertenze, hyperlipidémie) na farmakokinetiku léčiva. U pacientů s diabetes mellitus byla zdánlivá hodnota clearance v průměru o více než 29 vyšší než u zdravých pacientů.

Údaje o farmakokinetice léku u pacientů s renální nebo jaterní insuficiencí nejsou.

Populační farmakokinetická analýza u pacientů starších než 65 let neodhalila účinek věku na zjevnou zdánlivou clearance a Vd.

Bezpečnost a účinnost ustekinumabu u dětí nebyla studována.

Použití alkoholu a tabáku nemělo vliv na farmakokinetiku ustekinumabu.

– léčba pacientů starších než 18 let s mírným nebo závažným stupněm psoriázy plaku.

REŽIM DÁVKOVÁNÍ

Stelarova droga ® je určen k injekci pacientů starších než 18 let.

Doporučená dávka je 45 mg. Druhá injekce se provádí 4 týdny po první aplikaci, pak každý týden 12.

Pacienti vážící více než 100 kg léčivo se doporučuje podávat v dávce 90 mg.

Pokud je terapie pro 28 týdny neúčinná, doporučuje se uvažovat o užívání léku.

Korekce dávky. Pacienti, u kterých není klinická účinnost léku každý týden 12 dostatečně vyjádřena, by měla být dávka zvýšena na 90 mg každý týden 12. Není-li takový dávkovací režim účinný, měla by být dávka přípravku 90 mg podána každé 8 týdny.

Obnovení léčby podle navrhovaného schématu – druhá injekce, 4 týdnů po první aplikaci a pak každý týden 12 – byla také účinná, stejně jako první terapie.

У starší pacienti starší než 65 roky Neexistují žádné rozdíly v bezpečnosti a účinnosti léku ve srovnání s mladšími pacienty. V klinických studiích žádný účinek věku na clearance nebo Vd přípravku.

Studie léku u pacientů s renální nebo jaterní nedostatečností nebyla provedena.

Pravidla pro podávání léků

Před podáním léku byste měli pečlivě zkontrolovat obsah lahvičky. Roztok by měl být opaleskující od bezbarvé až světle žluté barvy, může obsahovat jednotlivé průhledné částice bílkovin. Tento vzhled je normální pro roztoky bílkovin. Při změně barvy, zákalu nebo přítomnosti pevných částic nelze použít roztok. Ustekinumab neobsahuje konzervační látky, takže nepoužitá lék v injekční lahvičce a injekční stříkačce nelze použít.

Léčba by se neměla mísit s jinými injekčními kapalinami. Pokud se přípravek 90 mg používá k podání dávky 2 mg na 45 mg léku, měly by být podány následující injekce 2. V tomto případě by měla být druhá injekce provedena bezprostředně po první injekci. Injekce by se měly provádět v různých oblastech. Nehýbejte lékem. Prodloužené intenzivní protřepávání může poškodit lék. Nepoužívejte lék, pokud se otřese.

Doporučená místa pro injekci jsou horní část stehna nebo břicha asi 5 cm od pupku. Můžete také použít oblast hýždí nebo ramen. Vyvarujte se injekcí do oblasti postižené psoriázou.

NEPŘÍMÉ ÚČINKY

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patří: maligní novotvary a závažné infekce.

Nejběžnější nežádoucí účinky (> 10%) v kontrolovaných a nekontrolovaných klinických studiích o použití léku při psoriáze byly nazofaryngitida a infekce horních cest dýchacích. Většina těchto příhod byla mírná a nevyžadovala přerušení léčby.

Určení frekvenci nežádoucích účinků: velmi časté (> 1 / 10), často (> 1 / 100, <1 / 10), někdy (> 1 / 1000, <1 / 100), vzácné (> / 10 000, <1 / 1000), velmi vzácné (<1 / 10 000), včetně izolovaných případů.

Infekce: velmi často – infekce horních cest dýchacích, nazofaryngitida; často – virové infekce horních cest dýchacích, zánět podkožního tuku.

V kontrolovaných studiích u pacientů s psoriázou byl výskyt infekce a závažné infekce Stelarem ® a placebo byly stejné (četnost infekce – a příslušně 1.39 1.21 případů na léčení člověk let, četnost závažných infekcí – respektive 0.01 (5 / 407) a 0.02 (3 / 177) případ na léčení člověk-rok).

V průběhu kontrolovaných a nekontrolovaných klinických studií byl výskyt infekcí se Stelarem ® byl případy 1.24 (24 / 2251) na člověka-rok léčby. Výskyt závažných infekcí patří zánět podkožního tuku, divertikulitidy, osteomyelitidu, virové infekce, gastroenteritida, zápal plic, a infekce močových cest.

Ze strany centrálního nervového systému: často – závratě, bolesti hlavy, deprese.

Z dýchacího systému: často – bolest v krku a hrtanu, nazální kongesce.

Z trávicího systému: často průjem.

Z kůže a podkožních tkání: často – svědění.

Z muskuloskeletálního systému: často – myalgie, bolesti zad.

Alergické reakce: méně než 2% – vyrážka a kopřivka.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: často únava, erytém v místě vpichu; někdy – reakce v místě vpichu (bolest, otok, svědění, úzkost, krvácení, krvácení, podráždění).

V klinických studiích kontrolovaných placebem u pacientů s výskytem psoriázy malignity (s výjimkou nemelanomové formu rakoviny kůže) u pacientů léčených placebem ustekinumab a byl v tomto pořadí 0.25 (1 / 406) a 0.57 (1 / 177) pouzdro na 100 osobu / rok. Frekvence vývoje jiných než melanomových forem rakoviny s použitím léku Stelar ® a placebo byly případy 0.74 (3 / 406) a 1.13 (2 / 176) pro osobu 100 / rok. Vývoj rakoviny prsu, střeva, hlavy a krku, ledviny, prostaty a rakoviny štítné žlázy byl zdokumentován.

Četnost maligních nádorů u pacientů užívajících Stelarův léčivý přípravek ® , byl srovnatelný s výskytem nádorů v celkové populaci.

Incidence nemelanomového karcinomu kůže u pacientů léčených přípravkem Stelar ® , byl případy 0.80 na osobu 100 za rok (18 / 2245).

Přibližně u 5% pacientů, kteří dostali lék Stelar ® , byly vytvořeny protilátky proti ustekinumabu, které obvykle měly nízký titr. Mezi vznikem protilátek a přítomností reakcí v místě vpichu nebyla jasná korelace. V přítomnosti protilátek proti ustekinumab pacienti často mají nižší účinnost léku, i když nevylučuje přítomnost protilátek klinický efekt.

KONTRAINDIKACE

– závažné infekční nemoci v akutní fázi, vč. tuberkulóza;

– dítě a dospívání do 18 let;

– přecitlivělost na složky léku.

С opatrně by měla být použita u pacientů s chronickými nebo rekurentními parazitárními a infekčními chorobami virové, houbové nebo bakteriální povahy; zhoubné nádory v anamnéze; u starších pacientů.

GRAVIDACE A LAKOVÁNÍ

Kontraindikace užívání léku během těhotenství a laktace (kojení).

Byly provedeny adekvátní a přísně kontrolované studie u těhotných žen. Není známo, zda může ustekinumab při podávání těhotných žen vést k nežádoucím účinkům na plod nebo ovlivnit reprodukční funkci.

Ženy ve fertilním věku Používejte účinné metody antikoncepce během a 15 týdnů po léčbě lékem.

Protože mnoho léků a imunoglobulinů je vylučováno do mateřského mléka a od léku Stelar ® может вызывать неблагоприятные реакции у грудных детей, при необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

В experimentální výzkum препарат вводили животным в дозе, которая в 45 раз превышала рекомендованную клиническую дозу для человека, при этом не было выявлено явлений тератогенности, врожденных аномалий или отставании в развитии. Однако результаты исследований на животных не всегда применимы к человеку.

Исследования на обезьянах показали, что устекинумаб выделяется с грудным молоком.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Устекинумаб является селективным иммунодепрессантом и может повышать риск развития инфекций и реактивации инфекций, находящихся в латентной фазе.

В клинических исследованиях при применении препарата Стелара ® наблюдались серьезные бактериальные, грибковые и вирусные инфекции. Устекинумаб не следует назначать пациентам с клинически значимыми, активными инфекциями. С осторожностью следует применять препарат у пациентов с хроническими инфекциями или наличием рецидивирующих инфекций в анамнезе.

Перед началом применения препарата следует провести тестирование пациента на наличие туберкулеза. Не следует применять устекинумаб у пациентов с активным туберкулезом. При наличии латентного или активного туберкулеза (в т.ч. в анамнезе) следует начать его лечение до начала применения препарата Стелара ® . Также следует начать лечение туберкулеза у пациентов, у которых достаточный эффект от предыдущего лечения не подтвержден. В период лечения устекинумабом и после этого следует тщательно наблюдать за пациентами для выявления признаков и симптомов активного туберкулеза.

Пациентов следует предупредить о необходимости обращения к врачу при появлении симптомов, позволяющих предположить инфекцию. При развитии серьезной инфекции применение препарата Стелара ® необходимо отменить, пациент должен находиться под контролем медицинского персонала. Не следует применять устекинумаб до окончания лечения инфекции.

Stelarova droga ® является селективным иммунодепрессантом. Иммунодепрессанты могут повышать риск развития злокачественных опухолей. У некоторых больных, получавших устекинумаб в клинических исследованиях, наблюдалось возникновение злокачественных новообразований (кожных и некожных форм).

При развитии анафилактических и других серьезных аллергических реакций применение устекинумаба следует немедленно прекратить и назначить соответствующее лечение.

В период лечения препаратом Стелара ® не рекомендуется применять вакцины, содержащие ослабленные возбудители инфекционных (вирусных или бактериальных) заболеваний, а также в период 15 недель до вакцинации (после приема последней дозы препарата Стелара ® ) и 2 недели после вакцинации.

Вместе с устекинумабом можно применять вакцины, содержащие инактивированные микроорганизмы.

Безопасность и эффективность применения препарата Стелара ® в комбинации с иммунодепрессивными препаратами и фототерапией не изучалась. Следует проявлять осторожность при рассмотрении возможности одновременного применения других иммунодепрессантов и устекинумаба, а также при переходе с терапии другим противопсориазным биологическим препаратом на терапию устекинумабом.

Dopad na schopnost řídit vozidla a řídit mechanismy

Исследований влияния препарата Стелара ® на способность к вождению автотранспорта и других потенциально опасных видов деятельности не проводилось.

Во время проведения клинических исследований пациентам однократно в/в вводили препарат в дозах до 4.5 мг/кг без развития дозолимитирующей токсичности.

Léčba: рекомендуется контролировать состояние пациентов для выявления симптомов побочных эффектов и при их развитии следует немедленно начать соответствующую симптоматическую терапию.

INTERAKCE DROG

Специальные исследования лекарственного взаимодействия препарата Стелара ® nebylo provedeno.

Не следует применять вакцины, содержащие ослабленные возбудители инфекционных заболеваний, одновременно с устекинумабом.

При совместном применении препарата Стелара ® и таких препаратов, как парацетамол (ацетаминофен), ибупрофен, ацетилсалициловая кислота, метформин, аторвастатин, напроксен, левотироксин и гидрохлоротиазид взаимодействия не было выявлено.

Безопасность и эффективность совместного применения препарата Стелара ® с другими иммунодепрессантами (метотрексат, циклоспорин) или биологическими препаратами для лечения псориаза не изучена.

PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ Z LÉKBY

Droga je uvolněna na předpis.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, в оригинальной упаковке при температуре от 2° до 8°С; не замораживать, не встряхивать. Срок годности – 12 месяцев.

Účinná látka: Methylprednisolon

KFG: GCS pro injekci

ICD-10 (svědectví): A15, A17.0, B15, B16, B17.1, B18.1, B18.2, C34, C81, C90.0, C91, C92, D59, D59.1, D60, D61, D69.3, D69.5, D70, D86, E05, E06, E25, E27.1, E27.2, E27.4, G35, G93.6, H10.1, H10.2, H10.4, H10.5, H16, H16.2, H20.0, H20.1, H30, H44.1, H46, I01, J30.1, J30.3, J45, J46, J63.2, J69, J82, J84, K50, K51, K72, K73, L10, L13.0, L20.8, L21, L23, L24, L26, L40, L50, L51.1, L51.2, M05, M07, M08, M10, M15, M30, M32, M33, M34, M45, M65, M71, M75.0, M77, N00, N04, R11, R57.0, R57.1, R57.8, T14.3, T78.2, T78.3, T79.4, T80.6, T88.7, Z94

FORMA DROG, KOMPOZICE A BALENÍ

Tablety z téměř bílé na bílé, kulaté, ploché, se zkosenou hranou a dělicí čárou na jedné straně.

Pomocné látky: laktóza monohydrát, kukuřičný škrob, stearát hořečnatý, želatina, mastek, přečištěná voda.

30 ks. – lahvičky tmavého skla (1) – balení karton.

100 ks. – lahvičky tmavého skla (1) – balení karton.

30 ks. – plastové lahve (1) – balení z lepenky.

100 ks. – plastové lahve (1) – balení z lepenky.

Tablety z téměř bílé na bílé, kulaté, ploché, se zkosenými hranami, s dělícím průřezem a kódem "ORN 346" na jedné straně.

Pomocné látky: laktóza monohydrát, kukuřičný škrob, stearát hořečnatý, želatina, mastek, přečištěná voda.

30 ks. – lahvičky tmavého skla (1) – balení karton.

100 ks. – lahvičky tmavého skla (1) – balení karton.

30 ks. – plastové lahve (1) – balení z lepenky.

100 ks. – plastové lahve (1) – balení z lepenky.

Lyofilizát pro přípravu roztoku pro intravenózní a / nebo intramuskulární injekci ve formě bílého nebo slabě nažloutlého, hygroskopického lyofilizovaného prášku.

Pomocné látky: hydroxid sodný.

Láhve (1) – balení z lepenky.

Lyofilizát pro přípravu roztoku pro intravenózní a / nebo intramuskulární injekci ve formě bílého nebo slabě nažloutlého, hygroskopického lyofilizovaného prášku; Použité rozpouštědlo je čirá bezbarvá kapalina.

Pomocné látky: hydroxid sodný.

Rozpouštědlo: voda d / a (4 ml).

Láhve (1) s rozpouštědlem (ampér 1 ks) – balení z lepenky.

FARMAKOLOGICKÉ AKCE

Syntetické GCS. Má protizánětlivý, antialergický, imunosupresivní účinek, zvyšuje citlivost beta-adrenoreceptorů na endogenní katecholaminy.

Interaguje se specifickými receptory cytoplazmatické (receptory pro glukokortikoidy mají všechny tkáně, zejména v mnoha z jater), aby se vytvořil komplex, který vyvolává tvorbu proteinů (včetně enzymů, regulaci důležitých procesů v buňkách).

Vliv methylprednisolonu na metabolismus proteinů: to snižuje množství globulinu v plazmě, zvyšuje syntézu albuminu v játrech a ledvinách (s nárůstem / poměr albumin globulin), snižuje syntézu a zvyšuje katabolismu bílkovin ve svalové tkáni.

Vliv methylprednisolonu na metabolismus lipidů: vyšší zvyšuje syntézu mastných kyselin a triglyceridů, přerozděluje tuku (hromadění tuku se vyskytuje hlavně u ramenního pásu, obličej, břicho), vede ke vzniku hypercholesterolémie.

Vliv methylprednisolonu na metabolismus sacharidů: zvyšuje vstřebávání sacharidů z trávicího traktu, zvyšuje aktivitu glukózy-6-fosfatázy (zvyšuje tok glukózy z jater do krve), a zvyšuje aktivitu syntézy fosfoenolpiruvatkarboksilazy aminotransferázy (aktivuje glukoneogeneze), podporuje rozvoj hyperglykémie.

Vliv methylprednisolonu na metabolismus vody elektrolytu: zpoždění sodíku a vody v těle, stimuluje vylučování draslíku (mineralokortikoidní aktivita) snižuje vstřebávání vápníku ze střeva, snižuje mineralizaci kostí.

Protizánětlivý účinek související s inhibicí eozinofilů a uvolňování zánětlivých mediátorů z žírných buněk, indukci tvorby lipokortinov a snížit počet žírných buněk, které produkují kyselinu hyaluronovou s poklesem propustnosti kapilár, stabilizaci buněčných membrán (zejména lysosomálních) a organel. Působí na všechny fáze zánětlivého procesu: inhibuje syntézu prostaglandinů v úrovni kyseliny arachidonové (Lipokortin inhibuje fosfolipáza A2 potlačuje liberatiou kyseliny arachidonové a endoperekisey inhibuje biosyntézu leukotrienů přispívají, včetně zánětu, alergie), syntézu prozánětlivých cytokinů (v Sv. h. interleukin 1, alfa faktor nekrotizující nádory) zvyšuje buněčné membrány odolnost proti různým škodlivým faktorů.

Imunosupresivní účinek vzhledem nazývá involuce lymfatické tkáně, inhibice proliferace lymfocytů (zejména T-lymfocyty), potlačení migrace B-buněk a interakci T a B lymfocytů, inhibici uvolňování cytokinů (interleukin-1, 2, interferon gama) z lymfocytů a makrofágů a snížení tvorby protilátek.

Antialergické akce se vyvíjí z důvodu snížení syntézy a sekrece mediátorů alergie, inhibice uvolňování z senzitizovaných žírných buněk a bazofilů, histaminu a dalších biologicky aktivních látek, čímž se snižuje počet cirkulujících bazofilů, T- a B-lymfocytů, žírných buněk, potlačení lymfoidních a pojivové tkáně, snížení citlivost efektorových buněk k mediátorů alergie, inhibice produkce protilátek, změny v imunitní odpovědi.

Když je obstrukční onemocnění dýchacích cest akce způsoben zejména inhibici zánětlivých procesů, prevenci nebo snížení závažnosti sliznice edém, snížení infiltrace eosinofilů bronchiální epitel submukózní vrstvy a ukládání v bronchiální sliznici cirkulujících imunokomplexů a erozirovaniya inhibiční a slizniční deskvamace. Zvyšuje citlivost beta-adrenergních receptorů průdušek z malých a středních ráží s endogenními katecholaminy a exogenní sympatomimetikum, snižuje viskozitu hlenu snížením jeho výroby.

Potlačuje syntézu a sekreci ACTH a opět syntézu endogenních GCS.

Inhibuje reakce pojivového tkání během zánětlivého procesu a snižuje možnost vzniku jizvy.

FARMACOKINETIKA

Při požití rychle vstřebává absorpce více než 70%. Vystaveno působení "prvního průchodu" játry.

Při zavádění / m je absorpce dokončena a dostatečně rychlá. Biologická dostupnost při zavádění / m je 89%.

Cmax po příjmu je 1.5 h, s úvodem / m – 0.5-1 h. Cmax po / v dávce 30 mg / kg pro 20 min nebo / kapání v dávce 1 g po dobu 30-60 minutu dosáhne 20, ug / ml. Cmax po intravenózním podání 40 mg pro přípravek 2 h dosahuje 34 μg / ml.

Vazba na plazmatické proteiny (pouze s albuminem) – 62% bez ohledu na podávanou dávku.

Metabolizováno především v játrech. Metabolity (11-keto- a 20-hydroxy sloučeniny) nemají glukokortikoidní aktivitu a vylučují se hlavně ledvinami. U přípravku 24 h se zjistí 85% podané dávky v moči a asi 10% – v stolici. Proniká GEB a placentární bariérou. Metabolity se nacházejí v mateřském mléce.

T1 / 2 z plazmy krve při perorálním podání činí přibližně 3.3 h při parenterálním podání – 2.3-4 h a pravděpodobně nezávisí na způsobu zavádění. Vzhledem k intracelulární aktivitě byl výrazný rozdíl mezi T1 / 2 methylprednisolonu z krevní plazmy a T1 / 2 z těla jako celku (přibližně 12-36 h). Farmakoterapeutický účinek je zachován, i když koncentrace léčiva v krvi již není stanovena.

– systémová onemocnění pojivové tkáně (SLE, sklerodermie, nodulární periarteritida, dermatomyositida, revmatoidní artritida);

– akutní a chronické zánětlivé onemocnění kloubů – dnové a psoriatická artritida, osteoartritida (včetně posttraumatický), artritida (včetně senilní), skapulohumerální periartritida, ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba), juvenilní artritidu, stále je syndrom u dospělých , bursitidy, nespecifická tenosynovitida, synovitida a epikondylitida;

– akutní revmatismus, revmatická karditida, malá chorea;

– bronchiální astma, astmatický stav;

– akutní a chronické alergické nemoci – včetně alergické reakce na léky a potraviny, sérová nemoc, kopřivka, alergická rýma, Quinckeho edém, exantém drog, pollinóza;

– kožní onemocnění – pemfigus, lupénka, ekzém, atopická dermatitida (neurodermatitida časté) smlouva dermatitida (postihující velký povrch kůže), léková reakce, seboroická dermatitida, exfoliativní dermatitida, toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom), bulózní dermatitida herpetiformis, Stevens-syndrom Johnson;

– mozkový edém (včetně nádoru pozadí mozku nebo související s chirurgickým zákrokem, radioterapií nebo poranění hlavy) po předem parenterálních kortikosteroidy;

– alergické onemocnění očí – alergické formy konjunktivitidy;

– Zánětlivé onemocnění očí – sympatická oftalmie, těžká pomalá přední a zadní uveitida, optická neuritida;

– primární nebo sekundární nedostatečnost nadledvin (včetně stavu po odstranění nadledvin);

– vrozená nadledvová hyperplasie;

– onemocnění ledvin autoimunní geneze (včetně akutní glomerulonefritidy);

– onemocnění krve, hematopoetického systému – agranulocytóza, panmielopatiya, autoimunitní hemolytická anémie, lymfoidní a myeloidní leukemie, limfogranulomatoz, trombocytopenická purpura, sekundární trombocytopenie u dospělých, erytroblastopenie (červených krvinek), kongenitální (erytroidní) hypoplastická anemie;

– intersticiální plicní onemocnění – akutní alveolitida, plicní fibróza, sarkoidóza II. – III. stupně;

– tuberkulózní meningitida, plicní tuberkulóza, aspirační pneumonie (v kombinaci se specifickou chemoterapií);

– beryllióza, Lefflerův syndrom (nepodléhá jiné terapii);

– rakovina plic (v kombinaci s cytostatiky);

– ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, místní enteritida;

– prevence odmítnutí štěpu během transplantace orgánů;

– hyperkalcémie na pozadí onkologických onemocnění, nevolnosti a zvracení během cytostatické léčby;

Parenterální (havarijní terapie u stavů vyžadujících rychlé zvýšení koncentrace GCS v těle)

– Podmínky výbuchu (hořké, traumatické, operační, toxické, kardiogenní) s neúčinností vazokonstrikčních látek, léků nahrazujících plazma a jiné symptomatické léčby;

– alergické reakce (akutní těžké formy), hemotransfuzní šok, anafylaktický šok, anafylaktoidní reakce;

– edém mozku (včetně zánětu nádoru na mozku nebo chirurgického zákroku, radiační terapie nebo trauma hlavy);

– bronchiální astma (těžká forma), astmatický stav;

– SLE, revmatoidní artritida;

Akutní adrenální nedostatečnost;

Akutní hepatitida, jaterní kóma;

– Snížení zánětlivých jevů a prevence zúžení zraku (při otravě s kauterizačními tekutinami).

REŽIM DÁVKOVÁNÍ

Dávka léčiva a doba trvání léčby je stanovena lékařem individuálně, v závislosti na indikacích a závažnosti onemocnění.

Celá denní dávka léku se doporučuje užívat buď jednu nebo dvojnásobnou denní dávku – každý druhý den, s přihlédnutím k cirkadiálnímu rytmu endogenní sekrece GCS v intervalu od 6 po 8 ráno. Vysoká denní dávka může být rozdělena na příjem 2-4 s velkou dávkou užívanou ráno. Tablety by měly být podávány během jídla nebo bezprostředně po jídle s malým množstvím tekutiny.

Počáteční dávka léku může být od 4 mg až 48 mg methylprednisolonu denně, v závislosti na povaze onemocnění. Kdy méně závažné nemoci Obvykle stačí použít nižší dávky, i když pro jednotlivé pacienty mohou být vyžadovány vyšší dávky. Vysoké dávky mohou být zapotřebí pro takové nemoci a stavy jako roztroušená skleróza (200 mg / den), mozkový edém (200-1000 mg / den) a transplantace orgánů (do 7 mg / kg / den). Pokud po dostačujícím časovém období není dosaženo uspokojivého klinického účinku, léčivo by mělo být vysazeno a další léčba by měla být podána pacientovi.

pro děti dávka je určena lékařem s přihlédnutím k hmotnosti nebo povrchu těla. Kdy adrenální nedostatečnost – uvnitř 0.18 mg / kg nebo 3.33 mg / m 2 / den v příjmu 3 s dalšími údaji – podle 0.42-1.67 mg / kg nebo 12.5-50 mg / m 2 / den v příjmu 3.

Při dlouhodobém užívání léku by měla být denní dávka postupně snižována. Dlouhodobá léčba nelze náhle zastavit.

Lyofilizát pro přípravu roztoku pro intravenózní a / nebo intramuskulární injekci

Parenterální lék je podáván ve formě pomalých intravenózních injekcí nebo intravenózních infuzí, stejně jako IM injekcí.

Injekční roztok se připraví přidáním rozpouštědla do lyofilizované lahvičky bezprostředně před použitím. Připravený roztok obsahuje 62.5 mg / ml methylprednisolonu.

Vzhledem k tomu, dodatečná terapie pro život ohrožující podmínky zavést 30 mg / kg tělesné hmotnosti IV alespoň na min. 30. Podávání této dávky se může opakovat každých 4-6 h za ne více než 48 h.

Pulsní terapie při léčbě onemocnění, při nichž je léčba GCS účinná, s exacerbací nemocí a / nebo s neúčinností standardní terapie.

Uvedené dávky by měly být podávány alespoň min. 30. Zavedení může být opakováno, jestliže během týdne po léčbě nedošlo k žádnému zlepšení nebo pokud to vyžaduje stav pacienta.

Zlepšit kvalitu života onkologických onemocnění v terminálním stadiu Zadejte 125 mg / den iv denně až do 8 týdnů.

V chemoterapii charakterizované nevýznamné nebo mírné zvracení, 250 mg iv se podává nejméně 5 min pro 1 h před podáním chemoterapeutického léčiva na počátku chemoterapie a po ukončení chemoterapie. V chemoterapii charakterizované vyslovené emetické akcePoskytnutý 250 mg / v alespoň 5 min v kombinaci s příslušnými dávkami metoklopramidu nebo butyrofenon 1 hodin před podáním chemoterapeutickým léčivem, pak 250 mg / v na začátku chemoterapie a poté.

na další indikace počáteční dávka přípravku 10-500 mg IV, v závislosti na povaze onemocnění. Pro krátký kurz těžkých akutních stavů mohou být vyžadovány vyšší dávky. Počáteční dávka nepřesahující 250 mg by měla být podána nejméně 5 min, dávky nad 250 mg by měly být podávány nejméně po dobu min. 30. Následné dávky se podávají intravenózně nebo intramuskulárně a trvání intervalů mezi podáváním závisí na reakci pacienta na terapii a na jeho klinickém stavu.

pro děti měly by být podány nižší dávky (ale ne méně než 0.5 mg / kg / den), ale při výběru dávky se nejprve zohlední závažnost onemocnění a odpověď pacienta na léčbu, spíše než věk a tělesná hmotnost.

NEPŘÍMÉ ÚČINKY

Frekvence vývoje a závažnosti nežádoucích účinků závisí na délce aplikace, množství použité dávky a možnosti pozorování cirkadiánního rytmu jmenování přípravku Metipred.

Z endokrinního systému: snížení glukózové tolerance, steroidní diabetes mellitus, manifestace latentního diabetes mellitus, útlak nadledvinky, Cushingův syndrom (měsíc tvář, obezita, typ hypofýzy, hirsutismus, zvýšený krevní tlak, dysmenorey, amenorhea, svalová slabost, strie) zpoždění sexuální vývoj u dětí.

Z trávicího systému: nevolnost, zvracení, pankreatitida, steroidní žaludeční vředy a dvanáctníkové vředy, erozivní esofagitida, gastrointestinální krvácení, perforace stěny gastrointestinálního traktu, poruchy chuti k jídlu, poruchy trávení, nadýmání, škytavka; zřídka – zvýšená aktivita jaterních transamináz a alkalické fosfatázy.

Z kardiovaskulárního systému: arytmie, bradykardie (až do zástavy srdce); v predisponovaných pacientů rozvíjet nebo zvýšené závažnosti srdečního selhání, změnám v EKG, typickým hypokalemie, zvýšeného krevního tlaku, hyperkoagulaci, trombóza; u pacientů s akutním a subakutním infarktem myokardu je možné rozšířit ohnisko nekrózy, zpomalit tvorbu jizvy, což může vést k prasknutí srdečního svalu.

Ze strany centrálního nervového systému a periferního nervového systému: delirium, zmatenost, euforie, halucinace, maniodepresivní psychóza, deprese, paranoia, zvýšený nitrolební tlak, nervozita, úzkost, nespavost, závratě, vertigo, pseudotumor mozeček, bolesti hlavy, křeče.

Od smyslových orgánů: zadní subkapsulární katarakta, zvýšený nitrooční tlak, s možným poškozením zrakového nervu, náchylnost k rozvoji sekundární bakteriální, plísňové nebo virové infekce očí, trofické změny rohovky, exophthalmos, náhlou ztrátu zraku (při parenterálním podání v hlavy, krku, nosní skořepy, může skalp depozice drog krystalů v krevních cévách oka).

Ze strany metabolismu: zvýšené vylučování vápníku, hypokalcémie, přírůstek hmotnosti, negativní bilance dusíku (zvýšené poškození proteinů), zvýšené pocení; jsou způsobeny minerální kortikální aktivitou – sodný a zadržování tekutin (periferní edém), hypernatremie, hypokalemické syndrom (hypokalemie, arytmie, myalgie nebo svalové křeče, neobvyklé slabost a únava).

Z muskuloskeletálního systému: zpomaluje růst a osifikace u dětí (předčasné uzavření růstových epifýzy zón), osteoporózu (velmi vzácné – patologické zlomeniny, aseptická nekróza hlavice humeru a stehenní kosti), rupturu šlachy svalů, steroidní myopatie, ztráta svalové hmoty (atrofie).

Dermatologické reakce: opožděné hojení ran, petechie, ekchymózy, kožní řídnutí, hyper- nebo hypopigmentace, steroidní akné, strie, náchylnost k rozvoji pyodermie a kandidóza.

Alergické reakce: kožní vyrážka, svědění, anafylaktický šok, lokální alergické reakce.

Místní reakce s parenterálním podáváním: pálení, necitlivost, bolest, brnění v místě vpichu, infekce místa vpichu; zřídka – nekróza okolních tkání, tvorba jizev v místě vpichu, atrofie kůže a podkožní tkáně s / m zavedením (obzvláště nebezpečná je úvod do deltového svalu).

Ostatní: rozvoj nebo exacerbace infekce (vzhled tohoto vedlejšího účinku, přispívají společně používané imunosupresivní a očkování) vysazení leukocyturie syndrom, „vyplachovací“ krve do hlavy.

KONTRAINDIKACE

Pro krátkodobé použití podle důležitých indikací je jedinou kontraindikací přecitlivělost na methylprednisolon nebo složky léku.

Děti v období růstu GCS by měly být používány pouze na absolutních indikacích as pečlivým pozorováním lékaře.

С opatrně by měl lék předepisovat u následujících onemocnění a stavů:

– gastrointestinální onemocnění – žaludečních vředů a dvanácterníku vředy, ezofagitida, gastritida, akutní či latentní peptický vřed, nedávno založené střevní anastomózy, ulcerózní kolitidy s hrozbou perforace nebo abscesu, divertikulitidy;

– parazitární a infekční onemocnění virové, plísňové nebo bakteriálního původu (v současné době, nebo v poslední době převeden, včetně nedávného kontaktu s pacientem) – herpes simplex, herpes zoster (viremicheskaya fáze), plané neštovice, spalničky, amébiáza, strongyloidózu, systémová mykóza, aktivní a latentní tuberkulózy (žádost o infekční choroby je možné pouze na určitém pozadí terapie);

– před a po vakcinaci období (týdny před a 8 2 týdny po vakcinaci), lymfadenitida po BCG vakcinaci imunodeficience (včetně AIDS nebo infekce HIV);

– poruchy kardiovaskulárního systému (včetně nedávný infarkt myokardu – u pacientů s akutní a subakutní infarktu myokardu mohou šířit nekrózu, zpomaluje tvorbu jizevnaté tkáně, a tím, – trhání srdečního svalu), závažné chronické srdeční selhání hypertenze, hyperlipidémie;

– endokrinní poruchy – cukrovka (včetně porušení tolerance na sacharidy), hypertyreóza, hypotyreóza, hypofýzy Kyshinga onemocnění, obezity (III-IV podle stupně);

– závažná chronická renální a / nebo jaterní nedostatečnost, nefrourolythiasis;

– hypoalbuminémie a stavy předisponující k jejímu výskytu;

– systémová osteoporóza, myasthenia gravis, akutní psychóza, poliomyelitida (kromě formy bulbární encefalitidy), glaukom s otevřeným a uzavřeným úhlem;

GRAVIDACE A LAKOVÁNÍ

Během těhotenství (zejména v prvním trimestru) by měl být léčivý přípravek použit pouze pro indikaci života.

Vzhledem k tomu, že GCS proniká do mateřského mléka, je-li nutné podávat lék během laktace (kojení), doporučuje se přerušit kojení.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Skladujte Připravený roztok pro parenterální podávání by měly být při teplotě až 15 ° 20 ° C a použije během 12 hodin. Když je připravený roztok uchováván v chladničce při teplotě od 2 ° do 8 ° C, může být použit pro 24 hodin.

Během léčby přípravkem Metipred (zejména dlouhodobě) je nutné sledovat oční stav, sledovat krevní tlak, stav rovnováhy vody a elektrolytů, stejně jako vzory koncentrace periferní krve a glukózy v krvi.

Pro snížení nežádoucích účinků je možné předepisovat antacida a také zvýšit příjem draslíku v těle (dieta, draselné přípravky). Potraviny by měly být bohaté na bílkoviny, vitamíny, s omezením tuku, uhlohydrátů a stolní soli.

Účinky léku se zvyšují u pacientů s hypotyreózou a jaterní cirhózou. Lék může zvýšit stávající emoční nestabilitu nebo psychotické poruchy. Pokud jde o anamnézu psychózy, je Metipred ve vysokých dávkách předepsán pod přísným dozorem lékaře.

S opatrností by měla být použita při akutním a subakutním infarktu myokardu v souvislosti s možností rozšíření ohniska nekrózy, zpomalení tvorby jizva a ruptury srdečního svalu.

Ve stresových situacích v průběhu udržovací léčby (včetně operace, traumatu, infekční onemocnění), by měla provést korekční dávku v důsledku zvýšení potřeby SCS je.

S náhlým zrušením, a to zejména v případě dřívějšího užívání vysokých dávek se může vyvinout abstinenční příznaky (nechutenství, nevolnost, letargie, generalizované bolesti svalů a kostí, únava), jakož i zhoršení onemocnění, o kterém byl jmenován metipred.

Během léčby by přípravek Metipred neměl být očkován v důsledku snížení imunitní odpovědi a v důsledku toho snížením účinnosti vakcíny.

Při přiřazování přípravku Metipred interkurentními infekcemi, septickými stavy a tuberkulózou je nutné současně provést antibiotickou léčbu baktericidního účinku.

Děti během dlouhodobé léčby přípravkem Metipred vyžadují pečlivé sledování dynamiky růstu a vývoje. Děti, které byly během léčby v kontaktu s nemocnými spalničkami nebo neštovicemi, profylakticky předepisují specifické imunoglobuliny.

Vzhledem k slabému účinku minerální kortikosteroidy na substituční léčbu s nadledvinovou nedostatečností se přípravek Metipred používá v kombinaci s mineralocorticoidy.

U pacientů s diabetes mellitus by měla být monitorována koncentrace glukózy v krvi a v případě potřeby by měla být upravena dávka glykolykemických látek.

Zobrazuje se rentgenová kontrola osteoartikulárního systému (obrazy páteře, rukou).

Metipred u pacientů s latentními infekčními onemocněními ledvin a močových cest může způsobit leukocyturiu, která může mít diagnostický význam.

Metipred zvyšuje metabolity 11 a 17 oxyketokortikosteroidů.

Příznaky: je možné posílit výše popsané vedlejší účinky.

Léčba: symptomatická. Je třeba snížit dávku přípravku Metipred.

INTERAKCE DROG

Současné podávání methylprednisolonu:

– s induktory jaterních mikrozomálních enzymů (fenobarbital, rifampicin, fenytoin, teofylin, efedrin) vede ke snížení koncentrace (zvýšení metabolické rychlosti);

– diuretika (zejména thiazidová a inhibitory karboanhydrázy) a amfotericin B vede ke zvýšenému vylučování draslíku z těla a zvýšené riziko rozvoje srdečního selhání; inhibitory karboanhydrázy a "smyčkové" diuretika mohou zvýšit riziko osteoporózy;

– s léky obsahujícími sodík podporuje rozvoj edému a zvýšený krevní tlak;

– srdečními glykosidy vede ke zhoršení jejich snášenlivosti a zvýšené pravděpodobnosti ventrikulární extrasitolie (způsobené hypokalemií);

– s nepřímými antikoagulačními látkami přispívá k oslabení (menší intenzifikace) jejich účinku (vyžaduje se úprava dávky);

– s antikoagulancií a trombolytiky vede ke zvýšenému riziku krvácení z vředů v zažívacím traktu;

– s ethanolem a NSAID zvyšuje riziko eroze-ulcerózní lézí v gastrointestinálním traktu a krvácení (v kombinaci s NSAID pro léčení artritidy může být snížena glukokortikosteroidy dávka pro terapeutický účinek sčítání);

– s indometacínem se zvyšuje riziko nežádoucích účinků methylprednisolonu (vyloučení indomethacin methylprednisolonu z vazby s albuminy);

– s paracetamolem se zvyšuje riziko hepatotoxicity (indukce jaterních enzymů a tvorba toxického metabolitu paracetamolu);

– kyselinou acetylsalicylovou zrychluje její eliminaci a snižuje koncentraci v krvi (když je methylprednisolon zrušen, hladina salicylátů v krvi se zvyšuje a riziko nežádoucích účinků se zvyšuje);

– s inzulínem a perorálními hypoglykemickými léky, hypotenzní léky snižují jejich účinnost;

– u vitaminu D je snížen jeho účinek na vstřebávání vápníku ve střevě;

– u STG se sníží její účinnost;

– s prazikvantelom snižuje jeho koncentraci;

– s m-holinoblokatorami (včetně antihistaminik a tricyklických antidepresiv) a nitráty přispívají ke zvýšení nitroočního tlaku;

– s izoniazidem a mexiletinem zvyšuje jejich metabolismus (zejména u "pomalých" acetylátorů), což vede ke snížení jejich plazmatických koncentrací.

ACTH zvyšuje účinek methylprednisolonu.

Ergokalciferol a parathormon interferují s vývojem osteopatie způsobené methylprednisolonem.

Cyklosporin a ketokonazol, při zpomalení metabolismu methylprednisolonu, mohou v některých případech zvýšit jeho toxicitu.

Současné jmenování androgenů a steroidních anabolických léčiv methylprednisolonem podporuje rozvoj periferního edému, hirsutismu a výskytu akné.

Estrogeny a perorální antikoncepce obsahující estrogen snižují clearance methylprednisolonu, což může být doprovázeno zvýšením závažnosti jeho účinku.

Mitotan a další inhibitory funkce nadledvinky mohou vyžadovat zvýšení dávky methylprednisolonu.

Při současném použití se živými antivirovými vakcínami a proti jiným druhům imunizace se zvyšuje riziko aktivace viru a výskytu infekcí.

Imunosupresiva zvyšují riziko infekce a lymfomu nebo jiných lymfoproliferativních poruch spojených s virem Epstein-Barr.

Antipsychotika (antipsychotika) a azathioprin zvyšují riziko vzniku katarakty při předepisování methylprednisolonu.

Současné podávání antacid redukuje absorpci methylprednisolonu.

Současné užívání s antityroidními léky je sníženo a hormony štítné žlázy zvyšují clearance methylprednisolonu.

Farmaceutická neslučitelnost methylprednisolonu s jinými intravenózními léky je možná. Doporučuje se injekci odděleně od jiných léků (iv bolus nebo jiným kapátkem jako druhým roztokem).

PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ Z LÉKBY

Droga je uvolněna na předpis.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Seznam B. Léčivo ve formě tablet je třeba skladovat na místech nepřístupných dětem při teplotě 15 ° až 25 ° C. Lyofilizovaný prášek by měl být skladován mimo dosah dětí, chráněn před světlem při teplotě 15 ° až 25 ° C. Doba použitelnosti je 5 let.

Rekonstituovaný roztok by měl být uchováván v chladničce při teplotě 2 ° až 8 ° C pro 24 h.

Leave a Reply