Thelephora fungální infekce (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Thelephora fungální infekce

10.17.Centrбlnн expanzivnн procesy baze lebnн

 • Malignн nбdory – metastбzy, chondrosarkom, nazofaryngeбlnн karcinom, rabdomyosarkom
 • Benignн nбdory – angiofibrom, meningeom, nбdory hypofэzy, m. Paget, fibrуznн dysplazie
 • Jinй – infekce z okolн, fungбlnн infekce, sarkoidуza, encefalokйla, po ozбшenн
 • Ъtvary v oblasti klivu a prepontinnм – aneuryzma, chordom, meningeom, sarkom, epidermoid, metastбzy, nazofaryngбlnн karcinom

I. Malignн nбdory

II. Benignн nбdory

 1. / mukormykуza – nemocnн s imunosupresн
 1. / aspergilуza – nemocnн s imunosupresн

IV. Ъtvary v oblasti klivu a prepontinnм

Thelephora fungální infekce

32.8.Mediastinбlnн lymfatickй uzliny

 • Anatomickй dмlenн – ATS dмlenн, rozmмry, TNM klasifikace
 • S kalcifikacemi – tbc, lymfom po lйиbм, silikуza, sarkoidуza, PCP, metastбzy, Castlemanщv syndrom, amyloidуza, sklerodermie
 • Skoшбpkovitй kalcifikace – pmeumokoniуzy, sarkoidуza, lymfomy, infekce
 • Hypovaskulбrnн, nekrotickй uzliny – tbc, fungбlnн infekce, bronchogennн karcinom, metastбzy seminomu, lymfom, M. Whipple
 • Vaskularizovanй uzliny – metastбzy, Castlemanщv syndrom, sarkoidуza, leukйmie

I. Anatomickй dмlenн a normбlnн rozmмry

II. Uzliny s kalcifikacemi

III. Skoшбpkovitй kalcifikace uzlin

 1. / silikуza – kalcifikace aћ u 5 % postiћenэch
 1. / pneumokoniуza uhlokopщ – u 1 %

IV. Hypovaskulбrnн aћ nekrotickй lymfatickй uzliny

V. Vaskularizovanй lymfatickй uzliny

Invazivní fungální infekce u pediatrických pacientů

Zdroj: Medical Tribune

Invazivní aspergilóza je závažná fungální infekce s vysokým výskytem mortality. Podobně jako u dospělých jsou častým predisponujícím faktorem hematologické malignity, zejména akutní myeloidní leukémie a akutní lymfoblastická leukémie, dále allogení transplantace kmenových buněk, orgánové transplantace či užívání kortikosteroidů a imunosupresiv. V dětské populaci se vyskytuje navíc riziková skupina pacientů s dědičnými imunodeficity, jako je závažná porucha fagocytů – chronická granulomatózní choroba, při níž je až třetina úmrtí způsobena právě aspergilózou. Nejčastější formou aspergilózy je u populace dětských pacientů forma plicní (59 % případů). Na rozdíl od dospělých je u dětí častěji pozorována i mimoplicní lokalizace této choroby – zejména v oblasti kůže. Včasné stanovení diagnózy bývá obtížné.

Klinické příznaky jsou často nespecifické, typická je horečka přetrvávající navzdory probíhající antibiotické léčbě. U dětí léčených systémovými kortikosteroidy však obvykle k vysoké horečce nedochází. Dále se mohou vyskytovat respirační příznaky, jako je kašel a dušnost, bolesti na hrudi, případně hemoptýza. Z pomocných vyšetření má nezastupitelné místo radiodiagnostika (přítomnost “haló efektu” je radiologickým příznakem časné infekce). Testy na GM (galaktomanan, komponenta buněčné stěny aspergilů) v séru nebo v tekutině z bronchoalveolární laváže jsou významnou metodou stanovení diagnózy aspergilózy. Série GM testů (například dvakrát týdně, nebo dokonce denně) může významně přispět k monitorování úspěšnosti terapie.

Některé studie však prokázaly u dětí nižší pozitivní i negativní prediktivní hodnotu tohoto testu než u dospělých pacientů. Citlivost testu může být ovlivněna léčbou piperacilinem, tazobaktamem i profylaktickým podáním antifungální terapie. Test PCR (polymerázová řetězová reakce) má téměř 100% senzitivitu a akceptovatelnou specificitu (kolem 80 %), na základě negativního výsledku PCR se dá antifungální léčba bezpečně vysadit. Ovšem PCR stále nebyla zařazena do standardních diagnostických protokolů a je považována za experimentální test, proto ve většině zemí není akceptována jako diagnostická metoda volby.

Na rozdíl od dospělých pacientů nebyly na dětské populaci provedeny velké prospektivní komparativní klinické studie hodnotící účinnost léčby invazivní aspergilózy. Pokud se již taková studie prováděla, zahrnovala obvykle i vyšší věkové skupiny, například porovnání vorikonazolu oproti amfotericinu B u jedinců nad 12 let věku. Výsledky této studie však nebyly pro věkovou skupinu 12 až 18 let interpretovány samostatně. Naprostá většina dat je tedy získána z nekontrolovaných, observačních sledování, nebo jsou postupy pro děti extrapolovány z kvalitnějších klinických studií provedených na dospělé populaci.

V současnosti jsou nejpoužívanějšími přípravky liposomální amfotericin B, vorikonazol a kaspofungin. Protože největší dosud provedená klinická randomizovaná studie u pacientů s invazivní aspergilózou prokázala superioritu vorikonazolu nad amfotericinem B, a to podle odezvy na léčbu i přežívání, vorikonazol byl stanoven jako léčba první volby. Za zmínku též stojí, že vorikonazol poskytuje vynikající odezvu na léčbu při postižení mozku, vzhledem k jeho schopnosti pronikat přes hematoencefalickou bariéru.

V současnosti je doporučená dávka vorikonazolu pro pediatrické pacienty 7 mg/kg dvakrát denně a je u dětí považována za léčbu volby v případě diagnózy invazivní aspergilózy. Pokud léčba vorikonazolem selhává, lze u dětských pacientů užít kaspofungin, liposomání amfotericin B, případně mikafungin (v kombinaci). Ačkoli jsou údaje z pediatrických studií omezené, existují důkazy o jejich účinnosti jako záchranná terapie. V případě amfotericinu B byla u dospělých pacientů prokázána horší snášenlivost i menší účinnost léčby. Nedostatek údajů je pro ABLC (lipidový komplex amfotericinu B), posakonazol a anidulafungin, proto se v současnosti u dětí nedoporučují. Dalším významným fungálním patogenem je u dětí Candida spp., způsobující až 10 % všech dokumentovaných nosokomiálních infekcí, většinou spojených s pobytem na jednotce intenzivní péče.

Nejčastěji prokázaným patogenem je u dětí Candida parapsilosis (40 % případů). Specifickou rizikovou skupinou jsou novorozenci (většinou předčasně narození, s nízkou porodní hmotností a s nitrožilní výživou), u nichž je incidence této choroby čtyřikrátvyšší než u ostatních pediatrických pacientů. Další rizikové faktory zahrnují neutropenii, maligní onemocnění, pobyt na jednotce intenzivní péče, kardiovaskulární a respirační onemocnění, vrozené imunodeficity (hyper-IgE syndrom, deficience myeloperoxidázy, deficience adheze leukocytů, DiGeorgův syndrom a další), přítomnost intravaskulárního katetru apod.

Příznaky systémové kandidózy jsou u novorozenců méně vyjádřeny, mnohem vyšší prevalenci má postižení CNS, což znamená, že novorozenci jsou i rizikovou skupinou pro výskyt následných neurologických poruch. Hemokultura bývá méně senzitivním vyšetřením, proto pro časnou diagnostiku stoupá význam PCR.

V léčbě invazivní kandidózy má u novorozenců nezastupitelné místo flukonazol a amfotericin B (dlouho známá léčiva), do popředí se dostávají i echokandiny. Odborníci nedělají explicitní rozdíly mezi léčbou dospělých a dětí, pouze u novorozenců jsou doporučeny specifické postupy. Vzhledem k nedostatku údajů jsou echokandiny rezervovány pouze pro pacienty s refrakterní infekcí nebo pokud není možno pokračovat standardními přípravky pro toxické nežádoucí účinky. K tomu přispívá i fakt, že většina invazivních kandidóz je u novorozenců způsobena Candida parapsilosis, vůči níž jsou echokandiny méně citlivé.

U novorozenců je tedy v případě diseminované kandidózy léčebnou volbou amfotericin B – deoxycholát (v dávce 1 mg/kg a den), který může být použit i u starších dětí. Pokud je vyloučena kandidurie, lze podat liposomální amfotericin B v dávce 3 až 5 mg/kg/den. Alternativou je u dětí s porodní hmotností nad 1 000 g použití flukonazolu v dávce 12 mg/kg. Doba trvání léčby by neměla být kratší než tři týdny.

U dospělých pacientů je oproti tomu standardní volbou flukonazol, který je terapeuticky ekvivalentní s amfotericinem B, avšak má superiorní snášenlivost. Lze ho použít i u dětí, ovšem stále je třeba myslet na to, že jeho bezpečnost u dětí nebyla zcela ověřena, proto musejí být pečlivě sledovány parametry neurologického vývoje. Ve všech případech je vyjmutí intravaskulárních katetrů samozřejmým opatřením.

Ze studií na dospělých pacientech vyplynula i non-inferiorita kaspofunginu, micafunginu, a dokonce superiorita anidulafunginu nad standardní léčbou. U pediatrické populace však dosud není k dispozici dostatek údajů, proto se tyto novější přípravky doporučují použít až při selhání nebo nesnášenlivosti či toxicitě standardní léčby.

Vzhledem k různým mechanismům účinku antifungálních přípravků se doporučuje tato léčiva kombinovat. Dosud však ze studií nevyplynulo jednoznačné doporučení ani pro děti, ani dospělé pacienty, která kombinace se jeví jako nejvýhodnější.

Předpokládá se, že kombinace azolů a echokandinů je vhodná především u invazivní aspergilózy. Vorikonazol podávaný s anidulafunginem je v současné době klinicky hodnocen u pacientů s invazivní kandidózou. Dokud však nebude k dispozici více údajů z klinických studií, kombinované režimy by měly zůstat vyhrazeny pro pacienty jako léčba záchranná nebo pro specifické případy vyžadující intenzifikaci standardní monoterapie.

Ačkoli vývoj antifungálních léčiv zaznamenal v posledních letech významný skok, přesto je u pediatrické populace stále omezené množství kvalitních údajů. Proto by se nové studie měly více zaměřit na tuto věkovou a rizikově specifickou skupinu pacientů. Jasněji by měla být definována zejména role echokandinů v primární léčbě, stejně tak jako profylaktické režimy novějších antimykotik.

Další články z této rubriky

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

centrГЎlnГ­ nervovГЅ systГ©m – mykotickГ© infekce

MYKÓZY na mozku, míše a mozkových plenách, které mohou být následkem ENCEFALITIDY, MENINGITIDY FUNGÁLNÍ, MYELITIDY, mozkového a epidurálního abscesu (MOZEK – ABSCES; EPIDURÁLNÍ ABSCES). Určité druhy plísní mohou vyvolat onemocnění u imunologicky normálního hostitele, zatímcojiné jsou klasifikovány jako oportunní patogeny, způsobující onemocnění zejména u imunodeficientních osob (např. AIDS).

KГіd deskriptoru: C01.703.181

PodrobnГ© informace o nemoci

Huntingtonova choroba

Nemoc, kterГЎ je znГЎmГЎ takГ© jako Huntington nebo zkrГЎcenД› jen HD. VВ 19. stoletГ­ byla znГЎmГЎ jako Huntingtonova chorea. NГЎzev vychГЎzГ­ zВ pЕ™Г­jmenГ­ americkГ©ho lГ©kaЕ™e, kterГЅ ji poprvГ© popsal (roku 1872). JednГЎ se oВ vzГЎcnГ© onemocnД›nГ­.

ReyЕЇv syndrom

JednГЎ se oВ zГЎvaЕѕnГ© onemocnД›nГ­, vyskytujГ­cГ­ se nejДЌastД›ji uВ dД›tГ­ (dД›tskГ©ho vД›ku), ale mЕЇЕѕe postihnout iВ jedince dospД›lГ©ho. Tento syndrom zpЕЇsobuje zГЎvaЕѕnГ© poЕЎkozenГ­ vГ­ce orgГЎnЕЇ (tzv. multiorgГЎnovГ© onemocnД›nГ­).

Syndrom neklidnГЅch nohou

MГ­vГЎte nД›kdy pocit, Еѕe musГ­te hГЅbat dolnГ­mi konДЌetinami jinak se zblГЎznГ­te? VtГ­ravГЅ pocit, kterГЅ se naВ zaДЌГЎtku mЕЇЕѕe docela dobЕ™e korigovat, sВ horЕЎenГ­m nemoci ovЕЎem jen tД›Еѕko sami nД›co zmЕЇЕѕete. MravenДЌenГ­, kЕ™eДЌe.

SvalovГЎ dystrofie

SvalovГ© dystrofie jsou obecnД› Е™azeny kВ tzv. myopatiГ­m, coЕѕ jsou onemocnД›nГ­, kterГ© postihujГ­ svaly. Mohou bГЅt vrozenГ© nebo zГ­skanГ©. В Jako prvnГ­ toto onemocnД›nГ­ popsal vВ 19. stoletГ­ francouzskГЅ neurolog Guillaume Duchenne de.

Narkolepsie

Narkolepsie je chronickГЎ neurologickГЎ porucha, uВ nГ­Еѕ je zvГЅЕЎenГЎ dennГ­ spavost, neboЕҐ mozek ЕЎpatnД› reguluje spГЎnkovГЅ cyklus. NarkolepsiГ­ trpГ­vajГ­ spГ­ЕЎe dospД›lГ­, uВ dД›tГ­ bГЅvГЎ diagnostikovГЎna vГЅjimeДЌnД›. В Vznik.

AutorskГЎ prГЎva pro ДЌeskou verzi tezauru Medical Subject Headings patЕ™Г­ NГЎrodnГ­ lГ©kaЕ™skГ© knihovnД›.

Informace naВ tomto portГЎlu majГ­ pouze informativnГ­ charakter aВ nenahrazujГ­ konzultaci sВ VaЕЎГ­m oЕЎeЕЎtЕ™ujГ­cГ­m lГ©kaЕ™em.

AutorskГЎ prГЎva pro ДЌeskou verzi ДЌГ­selnГ­ku diagГіz MKN-10 patЕ™Г­ ministerstvu zdravotnictvГ­ ДЊR, zdroj informacГ­ ГљZIS ДЊR.

AutorskГЎ prГЎva pro ДЌeskou verzi tezauru Medical Subject Headings patЕ™Г­ NГЎrodnГ­ lГ©kaЕ™skГ© knihovnД›.

PublikovГЎnГ­ nebo jakГ©koliv uЕѕitГ­ obsahu serveru je bez pЕ™edchozГ­ho souhlasu zakГЎzГЎno.

Bradavice – léčba musí být odborníkem – Tea tree oil

Tea tree oil – bradavice lze léčit pomocí tohoto nástroje

Australští domorodci používají tea tree olej pro různá zranění a onemocnění kůže. Potom se tea tree oil začala používat v Evropě. V éře antibiotik Antibiotika – ať už vám pomůže v dohledné době? tea olej pro terapeutické účely bylo použito mnohem méně často, ale nyní jeho popularita opět zvýšil od účinnost antibiotik je snížena. Kromě toho, mohou antivirální a imunostimulační vlastnosti čaje oleje, což umožňuje jeho použití při virových infekcích.

Představuje chronických virových infekcí kůže a sliznic

Mezi nejčastější chronické virové infekce kůže a sliznic papilloma virem lidské jsou dnes a herpes infekce. Zvláštností těchto infekcí je jejich široké selhání velké procento populace, a pouze manifestaci onemocnění na pozadí snížené imunity.

Charakteristickým rysem těchto infekcí je také skutečnost, že patogeny jim znovu infiltrovat do lidského těla zůstat tam navždy, pravidelně, když za dočasné snížení imunity, způsobuje úpadek. Proto, pro léčbu chronických virových infekcí léčiv aplikován antivirovou a imunostimulační aktivitu. Jedním z takových nástrojů je tea tree olej.

Tea tree oil se týká esenciálních olejů, získaných z listů a větviček čajovníku myrta rodina, domácí v Austrálii, a je vynikající přírodní antiseptikum. Skládá se z alfa-pinenu, alfa-terpinen, limonenu, p-cymen, cineol, 1, 8, gama-terpineol, terpinolen, terpeny-4-ol, alfa-terpineol, a jiných přírodních antiseptika.

Tea tree oil inhibuje životních podmínek bakteriální, fungální mikroflóry, patogeny různých virových infekcí, má protizánětlivý a imunitní stimulační účinek, přispívá k rychlému obnovení buněk tkáně po úrazech a nemocí.

Když genitální bradavice tea tree oil inhibuje živobytí HPV (lidský papilloma virus – původcem infekce), stimuluje epitelové buňky kůže a sliznic vlastních látek s antivirovými vlastnostmi (včetně interferonu).

Genitální bradavice, zejména velké nebo se šíří na velké plochy listů, často komplikuje další bakteriální infekce, houbové Plísňové infekce: k prevenci a porážka a vývoj zánětu. Tea tree oil je v tomto případě inhibuje aktivitu patogenních hub a bakterií a snížení zánětu.

Tea tree oil je dokonale v kombinaci s jinými léky pro léčbu bradavice, to je často zahrnuta v komplexní léčbě této nemoci.

Máte čajovníkový olej vedlejší účinky a kontraindikace pro použití?

Stejně jako u jiných esenciální olej Esenciální oleje a koncepce: může pomoci růže? To může dráždit kůži a sliznice, které jsou vyjádřeny v krátkodobé zarudnutí a pálení. Je možné (a zcela běžné), alergické reakce.

Použití olej tea tree je kontraindikován při přecitlivělosti na jeho složky lidského těla, alergická onemocnění (zejména astma – by mohla vyvolat záchvat bronchospasmu), děti do šesti let. Během těhotenství, tea tree olej lze použít pouze na lékařský předpis, a striktně na svědectví.

Nepoužívejte neředěný tea tree olej u alergických kožních onemocnění, hlavní popáleniny a omrzliny, aplikovaných na macerovaným (mokrý) kůži.

Jak používat tea tree olej pro léčbu genitálních bradavic

Genitální bradavice mohou být umístěny na kůži perinea a pohlavních orgánů a sliznic. Použití tea tree oleje k pokrytí různých částí lidského není stejný.

Na kůži, tea tree olej Tea tree olej To je někdy používán v čisté formě. Ale častěji (zejména pro citlivou pokožku), přesto zředí olivový olej, broskev, wild růžový olej, a jiné mastné oleje, v ředění 1: 5 a 1:10. V případě, že pokožka se vyznačuje zvýšenou citlivostí je tea tree olej se aplikuje čistý přímo na bradavice jednou denně. Délka léčby předepsal lékař. Pokud jste citliví tea tree olej se používá po delší dobu ve zředěné formě.

Na sliznice tea tree olej se používá pouze ve zředěné formě. Když bradavice na sliznici zevního genitálu, v močové trubici, anus použije ředění 1: 5, 1:10, nebo s olivovým olejem a šípkové olej. Když bradavice v pochvě a děložního čípku tea tree olej je někdy používá pro sprchování. V tomto případě se 5 kapek oleje, se přidá do 200 ml vody.

Tea tree olej – je účinný lék, který vyžaduje pečlivou aplikaci.

Bradavice u mužů – tak často jako u žen – léčba

 • Bradavice u mužů – tak často, jak ženy
 • Příčiny
 • Příznaky
 • Ošetření

Nepříjemné onemocnění, přenáší zejména pohlavním stykem, jsou bradavice u mužů. Léčba virových bradavic by měly být včasné a komplexní, jeho cíle patří snížení infekčního agens v těle (to se provádí konzervativní léčbu a odstranění bradavic), a zvýšení imunity.

Proč potřebujeme komplexní léčbu genitálních bradavic u mužů

Bradavice u mužů jsou způsobeny lidským papilomavirem (HPV), které nemohou být zcela odstraněny z těla. Po odstranění bradavic u každé epizodě redukčním HPV imunitu dá recidivám. To je důvod, proč by měla léčba být komplexní. Kromě odstraňuje potřebu potlačit zásadní aktivitu viru a posílit imunitní systém. V případě, že důvody pro pokles jsou nejasné imunitu, před zahájením léčby by měl provést důkladné vyšetření.

Konzervativní léčba bradavic Bradavice – léčba musí být expert To může být obecné a místní. Obecné zacházení – je to antivirová a imunostimulační terapie. Antivirotika, jako je acyklovir Acyclovir – jak je to bezpečné? Když bradavice jsou neúčinné. Proto je svět je neustále hledá nové antivirotik a imunostimulačních léků.

Jedním z těchto drog je panavir – extrakt z výhonků brambor. Panavir protivirový účinek vzhledem ke stimulaci tvorby ve vlastních buněk lidského těla, antivirové bílkoviny interferonu. Panavir má také imunostimulační vlastnosti, chrání kožní buňky před viry a podporuje rychlou obnovu. S ohledem na společné antivirovými a imunostimulační účinky panavir intravenózně podle zvláštního režimu.

Také provádí ošetření Ingaron (interferon gama), který je vložen do pěti subkutánně injekcí v intervalech během dne.

Chcete-li zlepšit obecnou imunitu Odolnosti – druhy a vlastnosti u dětí u dospělých používán jako bylinné léky, aktivaci vrozenou imunitu – tinktura Sibiřský ženšen, Rhodiola rosea, ženšen, echinacea, Immunal. To má hodnotu správné výživy, nedostatek v potravě velkého množství tučné maso, kořeněné a slané potraviny, silný čaj a kávu, alkoholické nápoje. Vzhledem k tomu, jakýchkoliv chronických onemocnění a intoxikací (např kouření) přispívají ke snížení imunity by měly sledovat svůj zdravotní stav a zbavit se špatných návyků.

Místní konzervativní léčba může být antivirotikum, imunitní podnětné a symptomatická. Jako antivirotikum a imunostimulačních činidel lokálně v místech, kde je gel aplikovaných na genitálních bradavic panavir.

Za stejným účelem bradavice může být odříznuta interferonem, a aplikována na léze 5% krému Aldara (imiquimod), který je také induktorem (stimuluje jeho výroba kleitkami epitelu) interferon. Spray Epigenes sex je antivirotikum, a imunitní-posílení drogy, která se používá, před, během a po odstranění bradavic.

V závislosti na umístění a rozsahu jejich bradavice porostů uplatňovat různé metody k jejich odstranění. Odstranění bradavic snižuje HPV v těle, a zabraňuje vzniku komplikací.

Nejúčinnější a bezpečné, je dnes považována za odstranění bradavic pomocí radionozha. Za tímto účelem je zařízení se obvykle používá Surgitron. Radionozh nevztahuje na tkáně, pomáhá trim parametr dopadu odpařování – ablace. Tato operace je bezbolestný, není doprovázen krvácení, nekomplikuje další bakteriální infekce. Rána se hojí rychle, opouštět žádné jizvy. S radionozha můžete odstranit bradavice všech velikostí.

Odstranění bradavic pomocí laserového jako moderní a efektivní způsob. Laser tkáň šetřící méně než radionozh, ale také inhibuje krvácení a zabíjí bakteriální infekci. Jizvy po těchto operací může zůstat, pokud bradavic nárůsty byly skvělé.

Cryodestruction bradavice – Odstranění pomocí studené. Kapalný dusík je používán, který je aplikován na bradavice. Tímto způsobem můžete odstranit jen malé bradavice. Nevýhodou této metody je dostatečně dlouhá hojení ran, jizvy ale obvykle zůstává.

Elektrokoagulace – zastaralý metoda, která je široce používán dříve. Metoda bolestivé zraní poranění tkání hojí po dlouhou dobu, i nadále závažné zjizvení.

Odstranění bradavice užívají drogy. Pro tento účel mohou přípravky podporovat nekróza tkáně bradavice příklad kondilin.

Léčba bradavic předepsaných lékařem, on také zvolí nejvhodnější způsob, jak odstranit bradavice Odstranění bradavice – různé způsoby, ,

Pásový opar: obraz, léčba

Pásový opar pásový opar – vysoce nakažlivé onemocnění, houbového původu, které ovlivňují hladkou kůži člověka, skalp a spon. Tato patologie je jedním z nejvíce rozuměl. V lékařské terminologii má několik jmen, v závislosti na typu patogenu, provokovat vývoj nemoci. Nejčastěji lékaři říkají pásový opar, tinea, dermatophytosis a trichofytóza a microsporia.

Antropofilnaya trihofitia – je plísňová infekce, která se přenáší jen z člověka na člověka. Zoonotická trihofitia přenosná na lidi z dobytka, hlodavci, atd.

Microsporia – A antropofilnogo nemoci a zoonotic charakter, přenáší z člověka na člověka a od domácích mazlíčků.

Příčiny zbavení struschego

Kožního onemocnění – infekční onemocnění, které způsobuje antropofilnye trihofiton parazitujících na lidské kůži, v rohové vrstvě epidermis a do vlasů, a zooantropofilnye perihofitony žijící na kůži zvířat (kočky, psi, koně, dobytek, myši a některých volně žijících živočichů ).

trihofitia

Jedná se o vysoce nakažlivé plísňové infekce pokožky hlavy a hladkou kůži. Její patogeny jsou nedokonalé patogenní houby rodu Trichophyton, reprodukovat nepohlavně. Jejich spory jsou velmi odolné v prostředí. Vlasy a krusty odpadli, mohly by být životaschopné po dobu jednoho roku a půl. Během 30 minut spóry jsou inaktivovány ultrafialovým světlem, se usmrtí po 2-3 minut ve vroucí vodě po dobu 15-20 minut a dezinfikovány dezinfekčních roztoků.

microsporia

Tento pásový opar, snaha o pokožku a chlupatá oblastí. To je způsobeno tím, keratofilnye plísní, parazitů rodu Microsporum, kteří žijí na keratinových substrátů. Dostat na kůži, agent zavádí do hlubší epidermální vrstvy, po kterém to začne aktivně množit. V případě, kdy jsou spory se nachází v blízkosti ústí vlasové cibulky, které jsou vyvedl vést k šoku vlasů tvořit kolem těsného tašku a vyplní celou folikulární jednotky.

rizikové faktory a způsoby nákazy

Hlavní cestou infekce tinea – kontaktní-domácnosti, tj infekce vyžaduje přímý kontakt s nemocným zvířetem nebo nemocného. Plísňová infekce nejčastěji postihuje děti a mládež od 4 do 15 let, které jsou v kontaktu s nemocnými zvířaty. Často zdrojem nákazy jsou nakaženi kočky. Obvykle mají na obličeji kolem úst a dýchacích cest, jakož i na vnější povrch boltce jsou pozorovány ohnisek plešatost. Méně často mohou být identifikovány na nohou a na ocase. V těchto oblastech je kůže zvířecích slupky, vlna nerovnoměrně vylomeny.

Nicméně, je to možné infekce přes domácí potřeby a předměty pro osobní hygienu (hřebeny, holicí nástroje, atd), a existují případy nákazy při styku s lidskou pokožkou pacienta.

Je třeba poznamenat, že pouze jeden bít patogenu na kůži není dost, aby zajistily, že tam byla kontaminace. Při absenci kožních lézí a za přítomnosti silné imunity rizikem onemocnění prakticky na nulu. Je-li člověk striktně dodržuje pravidla osobní hygieny, původce kožního onemocnění dostane na kůži, rychle odstranit vodou a mýdlem. Také nezapomeňte, že každý člověk by měl mít svůj vlastní hřeben a ručník.

Rizikové faktory pro infekce kožního onemocnění se považuje:

 • Změkčení pleti (macerace). Takový stav dochází z důvodu dlouhodobého styku s vodou.
 • Porušení celistvosti kůže (přítomnost ran, odřeniny, popáleniny, odřeniny, atd).
 • Oslabeným imunitním systémem.
 • Přítomnost kožních chorob.
 • Deprese a neustálé stres.

Formy a příznaky kožního onemocnění zbavení

příznaky Trichophyton

Trihofitia – onemocnění houbového původu, které mohou být povrchní a infiltrativní-hnisavé.

1. S rozvojem povrchu trihofitii hladkou kůži a vlasy začíná pacient má ohnisko 1-2 cm v průměru. Je zastoupen ve formě červené nebo růžové skvrny s ostrými hranami a pravých zaoblenými obrysy, mírně nad úrovní zdravé a neporušenou kůži. V této oblasti kůže neskolko edematous a hyperemická. Je pokryta šedobílého šupinatých vloček, takže vznik bělavého vzhledu. Vedle se objeví na kůži a jiných lézí. Velmi často se stává, jedna z nich je mnohem větší než ostatní. To má nepravidelný tvar a jasně definované hranice. Každé centrum se nachází v izolaci od sebe, bez tendence ke sloučení. S rozvojem patologický proces rozšiřuje edému a zarudnutí, jakož i na obvodu tvarovací arise vesikula, pustuly a krust. Po nějaké době se léze má podobu prstence. Pokud to má vliv na vlasové folikuly vlasy, začíná lámat u kořene nebo 2-3 mm od povrchu kůže.

Typicky, fungální léze se nacházejí na trupu, paží, obličeje a krku (izolované trihofitia), a mohou se oba zasáhnout a pokožku hlavy.

2. infiltrativní-hnisavé trihofitia – onemocnění, které je charakteristické pro venkovských oblastech. Jeho provokovat zoofilnye houby, paraziti na zvířatech. Často je tato forma onemocnění z povolání chovatele onemocnění.

pacient má zřetelný zánětlivé jevy, které dosáhnou stádia hnisání během vývoje patologického procesu. V tomto případě je plísňová infekce se projeví také na hladkou kůži a barvu vlasů. Avšak pole budič může být lokalizována v vousy a vousy. V kroku hnisání ložiska formu zploštělých modročervená uzliny s potaženými nerovný povrch erozí, krusty a váhy. V tomto případě se část vlasů právě vypadne na vlastní pěst, zatímco druhý je snadno odstranit. Ústí vlasových folikulů v této formy nemoci jsou plné hnisu, která se snadno uvolní, když se tlak citlivé (bolus nebo infuze). Ohniska objevují na pokožce hlavy, někteří autoři v porovnání s pláství. V průběhu doby, oni změkčují. Je třeba poznamenat, že proces vývoje způsobí smrt parazita. Ve fázi obnovy, jizva v místě infekce. U lidí, poté, co je nemoc Vytvořená trvající imunitu, a proto recidivy se nestane.

příznaky microsporia

Inkubační doba u microsporia je 3-7 dny. Pokud to má vliv na pokožku hlavy, pokrytou vlasy, jsou velké, ostře ohraničené kruhové léze, dosahuje průměru 20-30 mm. Jsou posetý velkým množstvím vloček šedo-bílé barvě, vyčnívá z druhořadého zarudnutím (erytém). Vlasy nalezené v vypuknutí plísňových infekcí, ulomit ve výšce 3-5 mm nad kůží. Jsou obklopeny šedo-bílé barvy, která je viditelná pouhým okem. Je třeba zdůraznit, že toto je nejvíce typické příznaky Microsporum skalp.

S rozvojem microsporia hladká pokožka na těle objeví oteklé světle růžové šupinaté skvrny s ostře definovanými hranicemi, dosahuje průměru 5-20 mm. Jejich střední část růstu se stává lehčí a po obvodu uspořádané několik pupínky. Sometimes vytvořen ve středu kruhu mohou tvořit nový (dvojitý nebo trojitý), a kožní vyrážky může rychle růst a šíření do dalších částí (zvláště po ošetření vody). Je třeba poznamenat, že plísňová infekce může šířit a zůstat v těle vellus vlasy.

Vyznačující se tím, že příznaky a anthroponotic zooantroponoznoy microsporia příliš neliší od povrchové trihofitii. Pro tuto formu houbové infekce vyznačující se zaobleným tvarem a vyčistit lézí hranice. Velmi často se stává, toto onemocnění je doprovázeno zvýšením krční, týlní a příušních mízních uzlin.

Kožního onemocnění u dětí

V případě, že plísňová infekce postihující dítě, inkubační doba trvá 5-7 dny. Pak na hladké kůže na hlavě, první infekční ložiska objeví v růstu vlasů. V dětství mikrosporiya trihofitia a mohou být umístěny prakticky na všech částech těla.

S rozvojem mírných forem onemocnění na kůži objeví jasnější řezaný obešel vzdělání. Jejich povrch je pokryt váhy, a tvoří obvod – bubliny nebo uzlíky. Často ohniska infekce u křižovatky může tvořit obrázek docela bizarní.

U lézí vlasové linie také detekovat různé velikosti lishaynyh zaoblené skvrny. Když trihofitii infekční ložiska slightly zánět, rozmazané hranice, a v nich je peeling ve formě malých stříbřitých šupin. V lézích přerušit vlasy off „v kořenovém adresáři“ nebo ve výšce 1-2 mm.

Microsporia v diagnostice pacienta je detekován jeden nebo dva velké krb s jasnými hranicemi. Pro tuto formu houbové infekce, vyznačující se tím, defurfuration. V tomto případě, vlasy jsou zcela přerušit ve výšce 6-8 mm. Vypadají jako střižní nůžkami, odtud název „pásový opar“. Někdy léze vytváří mírné svědění.

Zpravidla vývoj nemoci celkový stav dětí není porušena.

Mnozí odborníci poukazují na to, že nedávné zvýšení počtu případů kožního onemocnění u velmi malých dětí. To je způsobeno infekcí prostřednictvím vozíků, které mohou zabiratsya toulavé kočky.

V případě, kdy je dítě snížené imunity, trihofitia mikrosporiya nebo může dojít ve formě infiltraci nebo hnisavou. S rozvojem infiltrativních forem patologického procesu v lézí nahromaděných infiltraci a okolí mízních uzlin na ně uzavřené a stát bolestivé.

Pro vytvoření hnisavý nemoci charakterizované tvorbou hustých kruhových dutin naplněných hnisem uvolněných při mačkání. V tomto případě dochází k nárůstu nemocnosti pacientů a regionálních lymfatických uzlin. Dítě zvyšuje tělesnou teplotu a celkový stav se zhoršuje. Na pokožku hlavy po těžké řezání zbavení může zůstat plešatost a hladké kůže – cicatrixes. Nemoc je mírné a nezanechává za sebou všech stop.

Diagnóza řezání Zbavení

Aby bylo možné správně stanovit diagnózu, je pacient podroben důkladné vyšetření dermatolog, a je jí přiřazen mikroskopické vyšetření materiálu, se od zdroje k zánětu. V tomto případě se na přítomnost spór plísní sledovaných kožních šupinek a konopí vlasy.

Nicméně, jako pomocná diagnostických technik v detekci fluorescenční microsporia přiřazeny diagnostiku, která využívá Vuda lampu. Ovlivněn tinea vlasy ve spektru ultrafialového světla v určitém vlnu záře ve tmě smaragdově zelená záře.

Je třeba zdůraznit, že navzdory skutečnosti, že se dřevo Lampa je rozšířený a velmi snadno ovladatelný, že není dostatečně poučný pro přesnou diagnózu a určení pouze 50% z celkového počtu infekcí. Proto plodiny na živném médiu dále provádí za účelem potvrzení nebo vyloučení microsporia.

V případě, že pásový opar ovlivňuje pokožku hlavy, to je povinné odlišení od alopecie (plešatost omezený) nebo ztvrdlý pásový opar (i jeden druh houby vlasů).

Po detekci řezání, že orgán, je třeba rozlišovat od lupénka, ekzém nebo lichen planus.

Hluboká kožního onemocnění se odlišuje od celulitida nebo stafylokokové sikoza sykózu (stafylokokové impetigová).

kožního onemocnění Léčba

V případě, že plísňová infekce ovlivňuje hladkou kůži, u pacientů předepsané vnější antimykotika, jakož i roztok alkoholu jodu, sírové dehet a síra nebo síru salicylová mast. S rozvojem zánětu vyjádřené ilustruje příjem kombinovaných přípravků obsahujících hormony.

Je-li napadení houbou se připojí bakteriální infekce, doporučuje se užívání drog, které v kombinaci, což je protizánětlivé, antibakteriální a protialergický účinek. S hlubokých forem onemocnění se používají prostředky, které obsahují dimeksid.

S porážkou vellus vlasy a vlasovou pokožku vlasy oholil, následuje antimykotické léčby pomocí léků etiotropic systémový účinek. V tomto případě se nejčastěji přidělena antimykotické antibiotika griseofulvin. Je třeba poznamenat, že léčba by měla probíhat pod dohledem zářivek

Imunosuprimovaných pacientů paralelně prováděny vitamínové a přiřazené Imunostimulancia.

Prevence řezání zbavení

Hlavním účelem prevence tinea je včasné zjištění a léčení pacientů se důkazy o nějakou formou řezání odizolování. V dítě stacionáře by mělo být pravidelné lékařské prohlídky. Nemocné dítě (pokud takový je zjištěn) na povinném základě by měl být izolován od společnosti, jakož i rychle a efektivně dezinfikovat své věci.

Co bude následovat, je přezkoumat všechny lidi, kteří měli kontakt s nemocným pásový opar, a v případě potřeby předepsat léčbu.

Je však důležité, aby pravidelně kontrolovat zvířata a detekci patologických lézí provádět nezbytné ošetření.

Kopírovat místo je možné pouze s aktivním odkazem na zdroje.

Informace na této stránce průzkumné v přírodě a nejsou na předpis léčba

Leave a Reply