Testování houbových infekcí v plicích (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Mykotická pneumonie

Mykotická pneumonie je akutní infekční zánět plic vyvolaný houbami. Mezi houbami rozlišujeme plísně a kvasinky. Plicní mykózy vznikají obvykle po vdechnutí rozmnožovacích buněk (spor) plísní, které se vyskytují v půdě a na rostlinách.

Nejdůležitějšími onemocněními jsou kokcidioidomykóza (původcem je Coccidioides immitis), blastomykóza (Blastomyces dermatitidis), histoplazmóza (Histoplasma capsulatum) a parakokcidioidomykóza (Paracocidioides brasiliensis).

Časté jsou také mykózy způsobené houbami Aspergillus, Candida a Cryptococcus, vyskytující se nejčastěji u nemocných se sníženou obranyschopností bez ohledu na její příčinu (nemoc nebo jako vedlejší účinek léčby, např. u pacientů s AIDS, po transplantaci orgánů užívajících tzv. imunosupresivní léčbu, u dlouhodobé antibiotické léčby). Mykotické nákazy jsou u nemocných po transplantaci orgánů nejčastější příčinou úmrtí pro infekci.

Příznaky, průběh onemocnění

Kokcidioidomykóza se vyskytuje zejména na jihozápadě USA a v severním Mexiku a postihuje především zemědělské dělníky. Mikrob se vyskytuje v půdě a napadá primárně plicní tkáň. Inkubační doba je 7 až 28 dní. Onemocnění může být někdy zcela bez příznaků nebo se spontánně zhojit, jindy dojde k druhotné nákaze plic jiným mikrobem a onemocnění probíhá pod obrazem velmi závažné, někdy smrtelné choroby. U některých pacientů je zánět plic provázen kožní vyrážkou. Někdy přechází akutní plicní infekce do chronického stadia, které se může po několika letech zhojit nebo může nastat rozsev nákazy (tzv. diseminace) v celém organizmu. Diseminace nastane asi u 1 % pacientů s primárním plicním onemocněním; častější je u osob se sníženou imunitou a u osob tmavé pleti. Rozsev postihuje jakoukoli tkáň, včetně mozku, míchy, kůže a kloubů. Diagnózu potvrdí mikrobiologické vyšetření (mikroskopické vyšetření sputa, kultivace na živné půdě), serologické vyšetření potvrdí protilátky v krevním séru. Onemocnění se léčí nitrožilně podanými antimykotiky (tj. antibiotiky potlačujícími houbové infekce), nejvhodnější je amfotericin B, dále se podává ketokonazol a itrakonazol.

Histoplazmóza je obvykle bezpříznakové nebo relativně mírně probíhající plicní onemocnění. Vyskytují se také chronické formy a akutní diseminované onemocnění. Mikrob se vyskytuje v půdách obsahujících ptačí nebo netopýří trus, a k nákaze dojde vdechnutím spor. Onemocnění se trvale vyskytuje v některých oblastech východní části USA, kde postihuje až 95 % obyvatelstva. Plicní infekce probíhá většinou bez příznaků, někdy se pozoruje akutní chřipkové onemocnění s horečkou a dráždivým kašlem. Infekce pomine bez léčby a zanechá na rentgenovném snímku plic pouze drobná ložiska zvápenatění. Chronická forma postihuje především dospělé osoby; v plicích vznikají velké dutiny, podobající se postižení při plicní tuberkulóze. K závažné diseminované formě nemoci s postižením jater a sleziny dochází především u starých osob, v kojeneckém věku nebo u osob se sníženou imunitou. Diagnóza je stanovena mikroskopickým, kultivačním vyšetřením, kožním testem a průkazem protilátek v krevním séru. Nejvhodnějším lékem je také amfotericin B.

Blastomykóza je chronická infekce plic, jež se může šířit do dalších tkání, zejména na kůži a do kostí. Choroba se vyskytuje ve středozápadních státech USA a ve východní Kanadě. Onemocnění postupuje pomalu, zánět plic je obvykle mírný, ale pokud se neléčí, má špatnou prognózu. V 80 % případů je plicní zánět provázen chronickým kožním onemocněním. Pravděpodobně i u blastomykózy existují případy nemající zjevné příznaky. K nákaze dochází vdechnutím spor vyvolavatele v chladném vlhkém klimatu, místo přirozeného výskytu mikroba však ještě nebylo zjištěno. Postihuje nejčastěji muže ve věku 30 až 50 let. Blastomykóza se léčí amfotericinem B.

Parakokcidioidomykóza je chronická infekce postihující plíce, sliznice, kůži a mízní (lymfatický) systém. Pokud se neléčí, končí smrtelně. Mikrob proniká do těla plícemi. Onemocnění se vyskytuje nejčastěji ve vlhkých horských lesích Severní a Střední Ameriky, většinou na venkově u zemědělců ve věku 20 až 40 let. V mikroskopickém obraze je onemocnění charakterizováno tvorbou uzlíků zánětlivé tkáně (tzv. granulomů). Plicní zánět se obvykle spontánně zhojí. Nejnápadnějším projevem nemoci je infekční zánět sliznice ústní dutiny a nosu, provázený tvorbou vředů, a také kůže kolem úst a na nose. Postiženy mohou být i slezina, játra, střeva, nadledviny a mízní systém. Zjevným projevům nákazy předchází dlouhá bezpříznaková fáze. K léčbě se používá amfotericin B, ketokonazol nebo itrakonazol.

Kryptokokóza je infekční onemocnění vyvolané kvasinkou Cryptococcus neoformans. Nemoc postihuje mozek, ačkoli prvotní je postižení plic. Vyskytuje se sporadicky na celém světě, dnes je nejčastější u pacientů s AIDS (u nich v 10 % všech nakažených). Původce je normálně přítomen ve výkalech domácích i volně žijících ptáků po celém světě. Ptáci nejsou nemocní pravděpodobně pro vysokou tělesnou teplotu. Nákaza vniká do plic vdechováním. Onemocnění postihuje více muže než ženy. Projevy nemoci jsou zánět plic (pneumonie) a chronický zánět mozkových blan a mozku (meningoencefalitida), projevující se bolestmi hlavy a zvýšenou teplotou, následně poruchami psychiky, vidění a nakonec bezvědomím. Plicní zánět se obvykle zhojí spontánně.

Aspergilóza postihuje nejčastěji plíce, ale i vedlejší nosní dutiny a povrchové tkáně. Nejčastějším původcem je Aspergillus fumigatus. Těžký zánět plic s diseminací do vzdálených orgánů se objevuje zejména u osob se sníženou obranyschopností. Mikrob se vyskytuje zejména v tlejících rostlinách, např. v senu, a jeho spory jsou všudypřítomné. Mikrob roste v dýchacích cestách, ucpává je a typickým projevem je vykašlávání vláknitých aspergilových hmot. U osob s alergií po opakovaném vdechování houbových spor vznikne alergická alveolitida (zánět plicních sklípků), projevující se dušností, horečkou a únavou. Opakovaným kontaktem s aspergilami dojde nevratnému poškození plic; příkladem je tzv. plíce sládků, vyskytující se u pivovarských dělníků pracujících s ječmenem, na němž se během skladování vytvořilo hojně spor. Jestliže mikrob osídlí již vytvořené (často tuberkulózní) dutiny v plicích a množí se v nich, vznikne tzv. aspergilom; je vyplněn vláknitými houbovými hmotami a ohraničen vazivovou stěnou. Pacienti s aspergilomem nemusejí mít žádné příznaky, nebo mají jen mírný kašel. Komplikací aspergilomu může být hemoptýza (krvácení do dýchacích cest s vykašláváním krve), když dojde k nahlodání plicní cévy. Tzv. invazivní aspergilóza se vyskytuje u osob se sníženou imunitou. V plicích dochází k rozsáhlému rozpadu tkáně, mikrob proniká do cév a vyvolává tvorbu krevních sraženin (trombů). Tyto infikované tromby jsou roznášeny krevním oběhem do vzdálených orgánů, zejm. do ledvin, srdce a mozku. Invazivní aspergilóza má špatnou prognózu a často je smrtelná. Ke stanovení diagnózy aspergilózy přispívá mikroskopické vyšetření sputa, kultivační vyšetření, kožní testy u alergické formy nemoci a serologické vyšetření prokazující protilátky v krevním séru.

Alergická aspergilóza se léčí kortikoidy (hormony se silným protizánětlivým účinkem, např. prednisonem). Aspergilom je nutné odstranit chirurgicky. Při invazivní aspergilóze je nejvhodnějším lékem amfotericin B.

Kandidóza je infekční onemocnění vyvolané kvasinkou Candida albicans. Kvasinka je součástí mikrobiálního osídlení kůže a sliznic asi u 20 % populace. Frekvence nosičství se zvyšuje věkem, častější je u hospitalizovaných pacientů. Při zásahu do normálního bakteriálního osídlení organizmu např. antibiotiky nebo při snížení celkové odolnosti nemocí, léčbou kortikosteroidy (např. prednisonem) nebo imunosupresivy (léky snižujícími obranyschopnost, např. po transplantaci orgánů) přerůstají kvasinky ostatní mikroby a způsobují infekční onemocnění. Kvasinky mohou kromě častých povrchových infekcí kůže a sliznic vyvolat také celkové infekce, buď postihující jednotlivé orgány a tělní krajiny (močové ústrojí, játra, ledviny, srdeční chlopně, mozkové pleny, břišní dutinu) nebo spojený se sepsí („otravou krve“). Plicní infekce jsou u kandidózy poměrně vzácné.

Pneumonie vyvolaná pneumocystis carinii: Pneumocystis carinii je mikrob považovaný za houbu, ačkoli jeho chování a citlivost k antibiotikům ho spíše řadí k prvokům. Původně byl popsán jako původce atypické pneumonie u podvyživených kojenců, ale do popředí zájmu se dostal jako častý původce zánětu plic u pacientů s poruchami buněčné imunity, především u nemocných s AIDS, a také u osob se zhoubnými chorobami krevních buněk (např. leukémií) nebo po imunosupresivní léčbě.

Nejčastějšími příznaky jsou horečka, dušnost a suchý dráždivý kašel. Na rentgenovém snímku plic jsou typicky oboustranná zastínění centrálně blízko plicní stopce (hilu). V tepenné krvi je snížen tlak kyslíku. Diagnóza je potvrzena mikroskopickým vyšetřením; mikroby však nejsou přítomny ve sputu a k průkazu je nutno vyšetřit bronchoalveolární laváž (výplach získaný při bronchoskopii – vyšetření dýchacích cest optickým přístrojem) nebo vzorek plicní tkáně získaný napíchnutím jehlou přes stěnu průdušnice, hrudní stěnu, popř. chirurgickým výkonem při otevření pohrudniční dutiny.

Nejúčinějším lékem je kotrimoxazol (preparát Biseptol), u nemocných s AIDS však má nepřijatelné vedlejší účinky (kožní vyrážky, pokles počtu bílých krvinek, horečka). Alternativním lékem vhodným pro pacienty s AIDS je pentamidin, který se podává rozprašovačem do plic. Tím se sníží vedlejší účinky na minimum; při nitrožilním podání pentamidinu se totiž vyskytují velmi těžké nežádoucí účinky včetně selhání ledvin, poškození jater, poklesu bílých krvinek, horečky, kožní vyrážky a podráždění žaludku, které mají 10 až 30 % úmrtnost. Při poklesu tlaku kyslíku v tepenné krvi podáváme kyslík a ve vhodných případech použijeme podpůrné dýchání přístrojem s použitím pozitivního přetlaku v dýchacích cestách na konci výdechu.

Testování houbových infekcí v plicích

Lidově se mu říká “černá plíseň”. Celým jménem kropidlák černý alias Aspergillus niger. Je to houba a vděčíme jí za mnoho. Průmyslově nám vyrábí to, co bývá na potravinách uvedeno pod číslem “E330”, případně popsáno jako regulátor kyselosti. Všechno to ale jen kamufluje dobře známou kyselinu citronovou. Kropidlák se stará i o výrobu jiných látek, jako třeba o glukoamylázu. Bez té bychom neměli kukuřičný fruktózový sirup ani levné sladké limonády.

Kropidlák je dobrý sluha, ale umí se předvést i jako producent ochratoxinu – jedu, který se postará o pokles stavu bílých krvinek a o snížení hladin imunoglobulinů. K tomu, aby nám zdevastoval imunitní systém a zvýšil riziko vzniku rakoviny, netřeba mnoho. Stačí konzumovat produkty vyrobené z plesnivých surovin. Jen málo kdo ví, že tato nižší houba je také jednou z nejčastějších příčin problémů s infekcemi zvukovodu a bubínku (otomykóz) a že se umí na nás vyřádit ještě jedním způsobem a o tom bude dnešní článek.

Dříve aspergilóza postihovala především zahradníky. Plísním se v půdě daří, zvláště když je prohnojená, a tak byli první na ráně. Stejně rizikovou je i práce v kravínech a se siláží, slámou a senem. Ale ani člověk městský není o nic ochuzen. V popelnicích i kanalizaci je dost toho, na čem se plísním daří. Před sporami se neschová nikdo a protože se ani kapitalismu nedaří větru poručit, jsou sporami zamořeny i mnohé budovy, nemocnice nevyjímaje. V angličtině už se jim dostalo označení “sick building” a tomu, čím v nich lidé trpí, se říká “sick building syndrome (syndrom nemocných budov).

Aspergilům se daří i v hrobkách a ani ta faraóna Tutanchámona nebyla ušetřena. Některé prameny uvádějí, že z řad objevitelů hrobky a těch, kteří do ní krátce po otevření vkročili, jich přišlo o život 25. Někteří z nich právě za příznaků onemocnění vyvolaného plísněmi a jejich mykotoxiny. Možná že za tím, co vešlo ve známost jako kletba faraónů, se přece jen skrývá něco zbla pravdy. Mělo by jít o údajné praktiky Starých Egypťanů, kteří v nádobách měli pěstovat nebezpečné plísně a dělat z nich nástrahy pro lupiče míst posledního odpočinku.

Zdravotnické materiály uvádějí, že každý den člověk vdechne něco mezi tisícem až deseti na desátou (10 000 000 000) spor. I v tomto množství se jich dokážeme zbavit. Jen někdy se to tak semele, že si naše armáda mikrofágů kolujících v krvi a hojně přes stěnu vlásečnic prostupujících do plicních sklípků s vdechnutými konidiemi neporadí. To pak máme vážný problém. V plících je teplo i vlhko tak akorát. A hlen má také dost výživných látek na to, aby konidie mohly vyklíčit v invazivní hyfy. Pak už nemoc postupuje rychle a někdy se z plic nastěhuje i do srdce, mozku a dalších orgánů. Pro hyfy, které jsou základním stavebním prvkem hub, máme v češtině přiléhavé slovo podhoubí, ale zdravotníci ho nepoužívají. Hyfy jsou mikroskopická bezbarvá vlákénka a v živočišných tkáních jsou jen těžko pozorovatelná. I to je důvod, proč se na nemoc často přijde až hodně pozdě.

V poslední době počet nemocných aspergilózou roste měrou vrchovatou. Zásluhou léků, které bereme. Houba začne mít nad námi často navrch, když třeba umravňujeme poblázněný imunitní systém kortikoidy. Těmi své útrapy zahání astmatici, alergici, pacienti po transplantacích. Paradoxně jsou často mezi nemocnými i sportovci. Svalovou hmotu si rádi zvyšují pomocí “bobulí”. Vyššímu riziku jsou ale vystaveni všichni, kdož se nějakým způsobem, nebo stářím, dobrali sníženým počtům, nebo málo funkčním bílým krvinkám zvaných neutrofily.

Výzkumníci z USA, Německa a Izraele si před časem začali všímat více myší, než lidí. Zaujal je na nich způsob života, při němž vdechují takové množství zárodků plísní, které by mnohé jiné živočichy zabilo. V nejnovějším čísle časopisu Science popsali, v čem myší schopnosti odvracet hrozbu houbových infekcí spočívá. Myšky za svou odolnost vděčí rafinovanosti jejich imunitního systému. Ten spory hub zmanipuluje tak, že se pak samy zahubí. Přišlo se na to pokusem, při němž myši atakovali konidiemi Aspergillu. Vybrali si agresivní kmen fumigatus, který je častou příčinou lidské pneumonie. Nejprve si ale houbu zmodifikovali, aby změnila barvu ve chvíli, kdy si její buňky spustí instrukce vedoucí k buněčné smrti.

Řeč je o samo-destrukčním režimu, který je v buňkách zabudován. Máme ho my lidé i myši. Je to užitečná výbavička. Jakmile v těle některé z buněk dosáhnou určitého věku, nebo jsou jinak poškozeny a začne u nich hrozit, že by se mohly rakovinově zvrhnout, jejich vnitřní signál spustí kaskádu dějů, na jehož konci je smrt buňky. Této buněčné řízené sebevraždě se odborně říká apoptóza. Buněčné mrtvoly pak z těla odstraní specializované úklidové čety a jejich místo zaujmou buňky zdravé. Něco hodně podobného, jako je apoptóza, mají i houby. A právě do tohoto mechanismu se houbám umí namontovat myší bílé krvinky.

Jak už jsme se zmínili, tak konidie a hyfy jsou malé a průhledné, takže jsou v tkáni prakticky neviditelné. S tím se vědci také vypořádali. Houbu geneticky upravili, aby po aktivaci sebevražedného procesu její buňky změnily barvu (začaly fluoreskovat). To jim dovolilo sledovat osud parazita v tkáni. Ukázalo se, že spory začaly zažínat své “pohřební svíce” velmi záhy po setkání s myší bílou krvinkou. Nic při tom ale nenasvědčovalo, že by mezi krvinkou (neutrofilem) a konidií houby docházelo k nějakému klání. Přesto to po vzájemném setkání začalo jít s houbou rychle z kopce. Je to poněkud zvláštní, neutrofilům se přezdívá školení zabijáci. Jejich granula nejsou nic jiného, než připravené sady lytických enzymů dychtících rozcupovat kdejakého vetřelce na kousky. I když setkání plísňové konidie se zabijákem dělá dojem přátelského setkání, výsledkem je, že konidie od svého zlého úmyslu (tvořit mnohobuněčné invazivní hyfy), po konzultaci s neutrofilem, jaksi upouští.

Dalším studiem, v němž velkou roli sehrály genetické modifikace, vyšlo najevo, že myši zvládají infekci pomocí NADPH oxidázy. Tímto enzymem se neutrofilům daří v konidiích spustit enzymovou kaspázovou kaskádu, která už sama (ve vlastních buňkách plísně) vykoná dílo zkázy.

Při pokusech vyšla najevo ještě jedna věc. Ta by mohla mít cenu zlata. A sice, že plísně polibku smrti, kterým je obšťastňují neutrofily, nepodléhají tak snadno, když jsou vybaveny proteinem AfBIR1. Ten je pro ně jakýmsi andělem spásy, který chrání jejich kaspázy před “nechtěným” spuštěním, které jim ordinují neutrofily. Proč by právě toto mělo mít pro nás tak velký význam? Inu proto, že každý protein má v genomu také svůj gen a ten rozhoduje o výši jeho produkce. Jinak řečeno – aktivnější gen u Aspergilla, znamená těžší průběh nemoci u pacienta.

Důvodem k radosti je vysoká pravděpodobnost, že lidský imunitní systém pracuje podobně, jako ten myší. Jen není tak výkonný. Proto by právě u nás pravidlo, že ďábel spočívá v detailu, mělo mít mnohem větší význam, než u myší. I mírné přibrzdění genu aspergillům by z lidských smrtelných aspergilóz mělo udělat banální záležitosti okresního formátu.

Pravda, ještě zbývá to nejpodstatnější. Najít něco, čím by se dalo do genu (AfBIR1) dloubnout. Něco, čím by se dal uchlácholit, aby ubral plyn v produkci ochranného proteinu. I když takové udělátko ještě nemáme, podstatné je, že už víme, co se má hledat. Před týmem Shlezingerové, za to, že své poznatky nezištně obratem zveřejnil, virtuálně smekáme. Šance, že se brzo někomu někde podaří najít “klacek” na konidie, tím mnohonásobně vzrostly. Zcela jistě se tomu začne nyní věnovat celá řada pracovišť, jde o velkou věc. Na aspergilózu neumírají jen astmatici a nemocní cystickou fibrózou. Ohroženi jsou i atopici. V podstatě stačí i jen přehnaná reakce na penicilin a taková smůla může potkat kohokoliv z nás.

Neta Shlezinger, et al.: Sterilizing immunity in the lung relies on targeting fungal apoptosis-like programmed cell death. Science 08 Sep 2017:Vol. 357, Issue 6355, pp. 1037-1041

Horažďovský Pavel, Černovská Markéta

Plíseň potřebuje sacharidy

Standa Kunc , 2017-10-10 05:40:59

Před plisnemi nejlépe se chránit tak, že jim nedáme nažrat Rakovina, plíseň, plíseň, plíseň https://stanislavkunc.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=500755 se Syndromem nemocných budov to souvisí taky ale až jako následek iné příčiny Radon nejlepsi pritel cloveka https://m.youtube.com/watch?t=2s&v=mOLhRCNw5i4

Pavel Brož , 2017-09-23 10:35:57

Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni

Pomozte zabránit znečišťování ovzduší. Mlčte!

Cream Fungalor Česká republika Sleva -50%

Krém houby na nohou Fungalor byl vytvořen pomocí patentovaného vzorce a obsahuje ve svém složení výhradně z přírodních surovin, stejně jako užitečné pro kůži vitamíny a léčivými esenciálních olejů. Houba na nehty – to je vážné onemocnění, lék není tak jednoduché.

Fungalor pomáhá vyrovnat se s mykóza nehtů i v pokročilém stadiu, má certifikát kvality a prohlášení, která splňuje všechny potřeby EAC. Přípravky prošel velké množství různých studií, jejichž výsledky lze říci s jistotou: Krém na houby Fungalor pomáhá vyrovnat is velmi pokročilých případů houbových infekcí nehtové ploténky.

Fungalor krém z nehtů houba – popis této drogy

Houba – citlivou záležitostí tváří v tvář člověka začíná pociťovat nepříjemné pocity – jak fyzické, tak morální. Žluté nehty, kožní vyrážky vypadat jinak, kromě toho, že je nepříjemný zápach.

Z tohoto důvodu by měla být léčba zahájena co nejdříve – a Fungalor bude vyrovnat se s tímto úkolem. To nejen odstraňuje příznaky onemocnění, ale také účinně bojovat proti této nemoci – po prvním kurzu budete cítit znatelný reliéf, zápach nezmizí, jako vyrážka.

1 Struktura

Krém na nehty houba Fungalor je hypoalergenní léky, ale neobsahuje žádné látky, které mohou negativně ovlivnit zdraví. Všechny ingredience – přírodní a zcela bezpečný, protože lék je navržen tak, aby nabídnout všechny hygienické normy.

Ingredience, které jsou součástí krému houby nehty Fungalora:

 1. Klimbazol. Účinně bojuje proti infekci, odstraňuje svědění a zarudnutí kůže. Je to silný antiseptický a zabraňuje rozvoji infekčních procesů na povrchu kůže.
 2. Vosková emulze. Pomocné látky, který propůjčuje měkkou texturu krém umožňuje, aby se rychle vstřebává a nezanechává žádné zbytky.
 3. Methylparabenu. To má silný desinfekční účinek a je vynikající antiseptikum. Pachy, zcela blokuje šíření houby přilehlé kůže. Také bojuje podráždění.
 4. Glycerin. Složka, která je zná každý člověk, který se stará o vaši pokožku. Dokonale změkčuje, hojí praskliny a drobné rány, dává povrchu pleti sametový a výběrové řízení. Navíc, složka tvoří ochranný film na povrchu dermis, která neumožňuje infekce pronikat do hlubších vrstev kůže. Vzhledem ke všem těmto vlastnostem a je aktualizován kůže, vyblednutí vločka, odlupující se a další faktory, které jsou příznaky houby a dodávat hodně nepříjemné pocity.
 5. Éterické oleje. Přírodní ingredience, které účinně bojují všechny patologické procesy, které se vyskytují na povrchu kůže. Pomáhají buňky regenerují rychleji, pomůže obnovit všechny metabolické procesy, stejně jako chrání pokožku proti novým plísňových lézí.
 6. Mátový olej, který je obsažen ve složení krému, má také silný antiseptický účinek, hojí rány, a osvěžuje pokožku nohou.
 7. Lanolin. Neproniká škodlivých mikroorganismů uvnitř pokožky. To vyživuje pokožku s užitečnými prvky, vyživuje, zjemňuje a hydratuje.
 8. Farsenol. Látka, která byla považována za jednu z nejlepších v prevenci infekčních procesů. To podporuje hojení a obnovu buněk epidermis.
 9. Komplexní vitamíny užitečné pro pleť, zejména vitamin E urychluje krevní oběh, povrch kůže je pružnost, čímž se zabraňuje tvorbě mikrotrhlin. Obohacení tkáně nasycení je užitečný (nepostradatelné) látky, které rovněž zabraňuje rychlému vadnutí dermis.

Pokud jste stále obavy o problematice – Fungalor lstí nebo pravdu – nemůžeme odpovědět na to s jistotou znamená, je unikátní svým vlastním způsobem, jeho účinnost byla prokázána v mnoha studiích. Speciálně navržený sloučenina je velmi účinná, a je zvolen tak, že se reakce všech účinných látek dávají vynikající výsledky.

2 Užitečné vlastnosti

Fungalor účinně odstraňuje plísně, ale také má mnoho dalších užitečných vlastností:

 • v krátké době eliminuje silné svědění a podráždění;
 • bojuje plísňová onemocnění různého původu a
 • zabrání dalšímu výskytu;
 • Posiluje a hydratuje zároveň měkké tkáně;
 • dezinfikuje ty části tkáně, který již má infekci;
 • Má regenerační účinek – s použitím krému postižené tkáně
 • léčit téměř dvakrát tak rychle;
 • To urychluje proces hojení;
 • Zastavuje zánětlivé procesy;
 • Eliminuje nepříjemný zápach;
 • To vyživuje pokožku – vzhledem k přítomnosti ve složení přírodních éterických olejů;
 • nehtová ploténka se vrátí do normálu – normální barva nehtů, to se stává hladká a úrovně;
 • hojí trhliny – jev, který téměř vždy doprovází houba;

To exfoliates odumřelé kůže, v důsledku čehož se tkáň je měkký a příjemný na dotek.

Koupit Fungalor z nehtů houba v lékárnách může být, ale výrobce doporučuje k získání prostředků na oficiálních stránkách, protože cena je obvykle levnější až 500 rublů a máte zaručeno, že nabízíme originální lék.

3 účinnost

Cream hmotnost Fungalor prošel klinických studií. Oni byli dotazováni vědci a lékaři, a obyčejné lidi, kteří se potýkají s tímto problémem. Výsledky jsou ohromující – 99% recenze byly pozitivní! Fungalor eliminací nehtů houba v krátkém čase a poskytuje ohromující výsledky – v tom můžete vidět na vlastní oči po prvním použití nářadí.

Kromě toho odborníci organizovaný a prostředky testování. byly shromážděny dvě skupiny lidí. V první skupině jsou lidé s houbovým infekcí nehtů v pokročilém stadiu, ve druhé kategorii – v původní podobě. podrobná analýza byla sestavena, předměty zapsal všechny změny ve speciálním dotazníku, a lékaři provedli všechna potřebná šetření s cílem potvrdit přítomnost choroby.

Po absolvování kurzu specialisté shromáždili výsledky. Laboratorní testy potvrdily, – pacienti, kteří měli houbu v pokročilém stadiu, by mohly významně zlepšit situaci. Proto byl přidělen jiný způsob léčby. Druhá skupina subjektů, jejichž onemocnění nedosáhl svého vrcholu, pryskyřice zbavit úplně! To potvrzuje i profily účastníků – 98 procent lidí potvrdily, že Fungalor je vynikající anti-houbové lék.

Ale to není všechno. Zařízení má velký počet certifikátů, které potvrzují jeho vysokou kvalitu. Díky unikátnímu složení léku umožňuje zbavit houbových infekcí, a eliminovat faktory, které mohou vyvolat onemocnění.

Důležité: pokud si všimnete příznaky houby, je třeba léčbu konat s celou rodinou, s cílem eliminovat riziko obnovení nemoci.

Chcete-li znát názory na krému z nehtů houba na Fungalor nohy – na internetu existuje mnoho z nich, a většina skutečných lidí, kteří se snažili drogu, jeho účinnost je potvrzena.

4 Cena a kde koupit Fungalor

Koupit Fungalor krém na území České republiky na oficiálních stránkách výrobce, není prodáván v lékárnách. Tím, včetně certifikovaného zařízení na webu, máte zaručeno, že se původní produkt a nikoliv o padělky. Cena Fungalor krém je snížena o 50%.

Dodávka se provádí jakýmkoliv vhodným způsobem pro zákazníka. Seznam zemí, kde si můžete koupit dodávku FitoSpray: Spojené státy, Turecko, Thajsko, Vietnam, Čína, Pákistán, Indie, Japonsko, Rakousko, Andorra, Albánie, Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Vatikán, Velká Británie, Maďarsko, Německo, Gibraltar, Řecko, Dánsko, Irsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malta, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Srbsko a Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Chorvatsko, Černá Hora, B ehiya, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Estonsko

5 Přínosy léku

Tyto faktory lze připsat na výhody produktu:

 • Účinnost – dokázal vědci;
 • uplatňování pozitivních výsledků může být dosaženo velmi rychle – pokud budete postupovat podle návodu k použití;
 • Pokud jste již trpí houbovými chorobami – mast může být použit jako prevence;
 • Totéž platí pro lidi, kteří navštíví veřejných místech (sauny, bazény), krém je skvělý preventivní opatření a aby byla zaručena ochrana proti houbovým léze končetin;
 • To znamená, že můžete používat v domácím prostředí – bez problémů s aplikací nebude vzniknout;
 • Eliminuje nejen tento problém, ale i faktory, které vyvolaly její vzhled.

Fungalor je jedinečný nástroj, který je zaručeno, že vám pomůže zbavit plísně.

6 Návod k použití

Před použitím krému, noha by měla být důkladně umýt a dobře otřít ručníkem. Za to, že prostředky, které se vztahují masáž na celý povrch, včetně hřebíků, podpatky, kůže mezi prsty. Musíte se třít mast na jeho úplnou absorpci.

Tento postup je nutné provést každý den, nejlépe v noci. To je během spánku v lidském těle začínají aktivovat všechny metabolické procesy a proces regenerace – zvyšuje. V případě, že problém je již velmi zahájen, v tomto případě se počet žádostí může být zdvojnásobena. Například krém aplikovat na nohy v dopoledních hodinách, po sprše. Ale je tu jeden háček – to by mělo být provedeno 30 minut před odchodem z domu – krém by měl být nakonec absorbována, aby začal mít vliv a neobtěžuje, nenechávejte stopy na prsty u nohou, atd

Již po 10 dnech si všimnete výrazné zlepšení – ale samozřejmě je nutné zcela projít zničit infekci úplně, což vyvolalo vznik houbových infekcí. Pěkný moment: svědění, bolest, pálení ústup po první aplikaci.

7 Jak to funguje?

Po kontaktu s pokožkou všechny účinné látky obsažené v masti, začínají se aktivně akci, reakcí s bakteriemi a zničit úplně.

Poté složky pronikají do hlubší vrstvy epidermis, odstranit příčinu onemocnění je nejen zvenčí, ale i uvnitř. To znamená, že krém odstraňuje nejen houby, ale i na důvody, které přispěly k jeho rozvoji.

8 Kontraindikace

Složení Fungalor je zcela přirozené, neobsahuje hormony a chemické přísady, takže jej lze použít i pro děti a starší osoby.

Nicméně předtím, než začnete používat tuto drogu, doporučujeme, abyste si pečlivě přečetl mast – aby se ujistil, aby se předešlo možným alergickým reakcím.

9 Jak se projevuje a houba, kdy zahájit léčbu?

Houba – je kožní onemocnění, které často postihuje většinu nohy a drápy. Chytit nepříjemnou chorobou je snadná – stačí šlápnout na mokrém povrchu, na kterém infikovaná osoba šel předtím. Totéž platí pro boty – uvedení na nemocný člověk pantofle, riskujete chytat ošklivý bolí. Ve vlhkém prostředí houba bakterie množí dobře a prošel – takže koupit krém musí být každý člověk, který navštěvuje sauny, koupele, bazény nebo na pracovišti vede ke společné sprše.

Příznaky onemocnění se projevují dostatečně rychle – člověk se cítí pálení a nepříjemné pocity, nohy začnou svědit a odlupovat, je nepříjemný zápach. Čím dřív začnete léčbu – tím lépe pro vás, protože v pokročilém stádiu léčit houba není snadné, a to trvá poměrně dlouhou průběh léčby.

Jediné doporučení, která může být podávána pacientům, kteří mají strach z infekce – je, aby se zabránilo veřejná místa, jakož i pravidelně, aby přijaly preventivní opatření.

Mast pro nehtů houba na nohou Fungalor dává rychlé výsledky: mast pro plísně nehtů na nohou Fungalor

To eliminuje příznaky poškození – a to, svědění, zápach, atd.;

zabraňuje houbové infekce na nehtech;

To vám umožní zbavit peeling.

Naneste prostředek může být doma, sledování je zapotřebí dermatolog. Výrobce zaručuje rychlé a trvalé výsledky – ale jen pokud se budete držet na aplikaci a nezbytných hygienických pokynů.

10 Hodnocení zákazníků

MUSÍME PRACOVAT NA SPOLEČNÉ SPRCHY, ČASTO SE STÁVÁ, BĚŽÍ BOS CHODBOU. NAVÍC, TAM JE TAKOVÝ ŠPATNÝ MOMENT: ZAMĚSTNANCI MOHOU BEZ VAROVÁNÍ WEAR ŽABKY, KOUPÁNÍ VE SPRŠE.

TAK JSEM SI TO TAK STALO: ZAČAL VŠÍMAT, ŽE S NOHOU, DIVNÉ VĚCI SE STÁVAJÍ. NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH, HŘEBÍK ŠEDÁ KŮŽE SLOUPNE – POSLAT K LÉKAŘI. JE TŘEBA POZNAMENAT, ŽE NEMOC JE OPRAVDU VELMI CHOULOSTIVÝ – ŠKODA, PŘED OSTATNÍMI, ABY ODSTRANILY SVÉ BOTY, NOHY SMRDĚT HROZNĚ.

DERMATOLOG MI PŘEDEPSAL HODNĚ KRÉMU – V LÉKÁRNĚ SPOČÍTEJTE SI CENU – NĚCO KOLEM 7 TISÍC. DRAHÉ. I ZAČÍT HLEDAT ALTERNATIVY – A PŘÍTEL MI ŘEKL, ŽE KOUPIT FUNGALOR. JAK SE ŘÍKÁ – LEVNÉ A VESELÁ. V LÉKÁRNÁCH MOSKVY CREAM ELE JSEM NAŠEL. ALE CENA BYLA PŘÍLIŠ VYSOKÁ, A TAK JSEM SI KOUPIL NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH NA 600 RUBLŮ LEVNĚJŠÍ. VELMI SPOKOJEN S PŘÍPRAVAMI, KTERÉ PROŠLY 4 DNY NIC SVĚDÍ, VŮNĚ BYLA. MOŽNÁ, ŽE TEĎ MÁTE CREAM KOUPIT PO CELOU DOBU – PŘÍLIŠ MNOHO NEBEZPEČÍ ČÍHAT MĚ DO PRÁCE.

HOUBA – NEMOC, KTERÁ MĚ PROVÁZÍ OD MLÁDÍ. AKTUÁLNÍ NEVYLÉČÍ – A ŽE TAKOVÝ VÝSLEDEK: NOHY SVĚDĚNÍ, ZÁPACH, SANDÁLY LETNÍ OBLEČENÍ – SKUTEČNÝ PROBLÉM.

MOŽNÁ, ŽE NĚKDO MYSLEL, ŽE HOUBA MŮŽE BÝT ODSTRANĚNA BĚHEM NĚKOLIKA DNÍ, ALE NENÍ TOMU TAK. DNES JSEM KOUPIL LÉKY, KTERÉ JSOU JIŽ OMÍTNUTÉ. DOMNÍVÁM SE, ŽE MALÝ KONEČNĚ OPRAVIT MŮJ PROBLÉM … ALE STÁLE NECHCE VĚŘIT – TAK MNOHO POZITIVNÍCH RECENZÍ NA TENTO ZÁZRAČNÝ KRÉM.

JÁ SÁM NEVÍM, KDE ZVEDNOUT TUTO INFEKCI. ZDÁ SE, ŽE HYGIENE POZOROVAT – A TADY TAKOVÉ PŘEKVAPENÍ! KOUPIL HNED SMETANA, JIŽ ABSOLVOVALI LÉČBU.

MOHU ŘÍCI, JE: POKUD OPRAVDU CHCETE ZAPOMENOUT NA TENTO PROBLÉM, KOUPIT MAST FUNGALOR, A ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE! DRUG NIJAK ZVLÁŠŤ DRAHÉ, ALE JE TO OPRAVDU FUNGUJE!

MUSÍM VYZVEDNOUT HOUBU V SAUNĚ – MÁME TRADIČNĚ V SOBOTU SE S PŘÁTELI. NIKDY JSEM NESLYŠEL, ŽE EXISTUJÍ TAKOVÉ CHOROBY – ALE PŘÍTEL VIDĚL JSEM NOHY, MI HNED DAL TUBE FUNGALORA A NAŘÍDIL PŘÍSNĚ ROZMAZÁNÍ DENNĚ.

CO MOHU ŘÍCI … POŠPINIT DENNĚ ​​NEFUNGUJE, ALE EFEKT JE STÁLE TAM, A PODOTKL. ZEPTAL JSEM JINÉ ZKUMAVKY – PRO PREVENCI PROTOŽE ODPOČINEK V SAUNĚ NEBYL ZRUŠEN.

NEVÍM, JAK SE DÁ ZAPOMENOUT NA ŠÍŘENÍ KRÉMEM NOHY – BEZ OKAMŽITĚ ZAČNE PÁLENÍ A SVĚDĚNÍ, A TO ZEJMÉNA NA PRVNÍM MÍSTĚ.

MÁM HOUBA BYLO POPRVÉ V MÉM ŽIVOTĚ, JSEM Z NĚJ LÉČIT – A DOUFÁM, ŽE DALŠÍ TAKOVÁ NEPŘÍJEMNÁ NEBUDE OPAKOVAT!

Leave a Reply