Příznaky střevní infekce (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Bakteriбlnн stшevnн infekce

Choroboplodnй stшevnн organismy

V poslednнch letech se seznam sexuбlnм pшenosnэch nemocн rozљншil o novй choroby, jejichћ hlavnнmi projevy jsou stшevnн zбnмty, kterй se vyskytujн a staly se domйnou pшevбћnм u homosexuбlnнch muћщ. Modernн vэzkum vnesl novй svмtlo do problematiky shigellуzy, salmonelуzy a zjistil i dalљн pшниiny prщjmovэch nбkaz, napш. Campylobacter.

Jednб se samozшejmм o organismy, kterй se љншн pшedevљнm vэkaly pшi anбlnнch praktikбch. U homosexuбlnнch muћщ se to tэkб aktivnнch i pasivnнch sexuбlnнch praktik. Patшн sem i technika drбћdмnн okolн anбlnнho otvoru jazykem, tzv. rimming. Nбslednб souloћ do ъst po souloћi do koneиnнku rovnмћ vede k pшenбљenн nмkterэch stшevnнch infekcн.

V souиasnosti jsou u nбs a ve vмtљinм civilizovanйho svмta sanitбrnм-hygienickй podmнnky na takovй ъrovni, ћe hlavnн cestou pшenosu mnoha infekиnнch nemocн se stбvajн pшedevљнm pohlavnн styky.

Pro gaye bychom zdщraznili riziko zбnмtu ћaludu a pшedkoћky, kterй hrozн pшi nedostateиnй hygienм po anбlnнm styku. Rizikem jsou tzv. anaerobnн fuzobakterie, kterй jsou souибstн bмћnй bakteriбlnн flуry. Ty mohou bэt i pщvodcem uretritidy.

Prevencн je DOSTATEИNБ HYGIENA po anбlnнm styku. Penis a шiќ umyjte bakteriбlnнm mэdlem po kaћdйm styku!

Oba dva prvoci se stбle иastмji pшenбљejн sexuбlnм prostшednictvнm vэkalщ a zpщsobujн tak prudkй zбnмty tenkйho stшeva. Tнmto pшenosem trpн ve vyspмlэch zemнch pшedevљнm prбvм homosexuбlnн muћi.

Takto se laboratornм kultivujн bakterie odebranй napш. pшi vэtмru z koneиnнku. Na obrбzku jsou v Petriho misce stшevnн bakterie escherichia colli a patogennн salmonella. Substrбt, na kterйm rostou, se nazэvб agar a je obohacen o specifickй ћiviny pro tyto bakterie.

Mikroskopovб fotografie salmonelly zнskanб z kultivace v Petriho misce.

Onemocnмnн zpщsobenб lambliн bэvajн nмkdy oznaиovбna jako giardiуza. Lamblie mб zploљtмlй tмlo s pшнsavkou, kterou se udrћuje v tenkйm stшevм. Vzhled lamblie je dobшe patrnэ z obrбzku. Lamblie zpщsobuje prudkй a bolestivй prщjmy, kшeиe, pшнtomnost tuku ve stolici, plynatost, ъnavu a hubnutн. Na rentgenu jsou u nemocnэch osob patrnй zбnмty dvanбctnнku tenkйho stшeva. Prщjem mщћe pшetrvбvat i nмkolik let, mщћe bэt akutnн i chronickэ, trvalэ i obиasnэ.

Na obrбzku vidнte zvмtљenou lamblii stшevnн.

Vэskyt infekce je celosvмtovэ, zejmйna vљak v oblastech s nнzkou ъrovnн hygieny a v dмtskэch kolektivnнch zaшнzenнch, zejmйna pro dмti pшedљkolnнho vмku. Vэskyt je mezi 1-30 % populace. Moћnй jsou i epidemie fekбlnм zneиiљtмnou vodou. Vэskyt giardiуzy v Иeskй republice klesб a v souиasnosti je to nмkolik set lidн roиnм.

Pшenos: Zбkladnн cestou pшenosu je pшenos od иlovмka k иlovмku, pшi kterйm se cysty ze stolice infikovanйho jedince dostanou pшes zneиistмnй ruce nebo zneиiљtмnй pшedmмty do ъst dalљн osoby. Moћnй jsou tйћ pшenosy pшi anбlnнm pohlavnнm styku, zejmйna u gayщ.

Inkubaиnн doba je 3-25 dnн, i dйle, nejиastмji mezi 7-10 dny.

Lйиba: Nemoci zpщsobenй prvoky jsou lйиitelnй a pшнznaky pшi vhodnй lйиbм mizн do nмkolika dnщ. Infekce se иasto zhojн sama.

Prevence: Dodrћovбnн zбsad osobnн a obecnй hygieny a pouиenн o nutnosti mytн rukou pшed zachбzenнm s potravinami, pшed jнdlem a po pouћitн zбchodu u nemocnэch. Vyhnout se styku se stolicн nemocnйho, tedy anбlnнmu styku.

Mмтavka ъplaviиnб (Entamoeba histolytica)

Mмтavky patшн do zvlбљtnн skupiny prvokщ, kterй nemajн pevnou schrбnku a pohybujн se pшelнvбnнm svй rosolovitй hmoty, dнky иemuћ jsou velmi pohyblivй. Onemocnмnн se projevuje prщjmy s pшнmмsн krve, hnisu a hlenu. Onemocnмnн provбzн horeиka, tшesavka, bolesti bшicha v ћaludeиnн krajinм, plynatost a nucenн na stolici, kterй nenн uspokojeno vyprбzdnмnнm.

Na obrбzku vidнte mмтavku ъplaviиnou.

U gayщ se vyskytujн navнc koћnн lйze, pшedevљнm v okolн koneиnнku. Pшenбљн se mezi gay populacн pшedevљнm vэkaly pшi nechrбnмnйm anбlnнm styku. Diagnуza se provбdн laboratornнm vyљetшenнm stolice apod. Lйиbu provбdн infekиnн oddмlenн nebo interna.

Vэskyt je celosvмtovэ, vyљљн frekvence vэskytu je v tropech a subtropech a v oblastech s nнzkэm hygienickэm standardem. Onemocnмnн se snadno љншн u sexuбlnм promiskuitnнch osob, pшedevљнm u gayщ, a to i ve stшednн Evropм, aniћ by infikovanй osoby navљtнvily inkriminovanй oblasti. V Иeskй republice se vyskytuje do nмkolika desнtek pшнpadщ roиnм.

K pшenosu nбkazy dochбzн nejиastмji fekбlnм-orбlnн cestou, to znamenб poћitнm vody иi potravin, kterй jsou kontaminovanй amйbovэmi cystami. Onemocnмnн se takй mщћe pшenбљet pшi sexuбlnнm orбlnм-anбlnнm kontaktu, tzv. rimmingu.

Inkubaиnн doba je nмkolik dnщ aћ mмsнc.

Lйиba se provбdн na zбkladм laboratornм prokбzanйho onemocnмnн.

Prevence: Pшi pobytu v tropickэch oblastech je nutno dщslednм dodrћovat osobnн hygienu, vћdy si dщkladnм umэt ruce pшed pшнpravou jнdla, vyvarovat se konzumace syrovй zeleniny a ovoce, kterй nelze oloupat, vodu urиenou k pшнpravм nбpojщ a pokrmщ pшevaшovat, nepouћнvat led do nбpojщ; vystavenнm teplotбm vyљљнm nad 50 °C se tento prvok zniин.

Vyvarovat se kontaktu se stolicн, pшi rimmingu pouћнvat roztrћenэ kondom nebo latexovou blбnu Dental dam.

Střevní viróza u dětí – příznaky, průběh, jídelníček

Objevil se u vašeho dítěte průjem, zvracení, zvýšená teplota, malátnost a únava? Pokud byl nástup nemoci rychlý, pravděpodobně se jedná o střevní virózu.

Snad každý má s touto nemocí zkušenosti. Lehce sklouzneme k myšlence, že střevní viróza není problém, vždyť odezní za pár dní. Ovšem střevní viróza u dětí a seniorů v případě pozdní či nesprávné léčby vytváří velká rizika, která jsou spojena např. s dehydratací, jež může vést k selhání důležitých vnitřních orgánů (akutní selhání ledvin aj.). V rozvojových zemích má tento typ onemocnění na svědomí životy mnoha novorozenců.

Co je to střevní viróza?

Pojem střevní viróza má hned několik stejných názvů, mezi které patří: gastroenteritida, střevní chřipka, žaludeční chřipka, žaludeční viróza. V praxi mikroorganismy nenapadají pouze střeva, ale také žaludek. U dětí je nejběžnější forma střevní chřipky tzv. rotavirová enteritida, u které inkubační doba činí 24 až 48 hodin. V některých případech se u dítěte mohou první příznaky onemocnění objevit již cca 15 hodin od infikování rotavirem. Gastroenteritida je všeobecně zánět žaludku a tenkého střeva. Viry či bakterie napadají epitel, respektive sliznici žaludku a tenkého střeva. Kvůli podráždění sliznice trávicího traktu následují typické příznaky, kterými jsou zvracení a průjem.

Příčiny a původ střevní virózy u dětí

Způsobují střevní virózu bakterie, anebo viry? Ať už si myslíte cokoliv, máte pravdu. Dětský organismus je nejčastěji napadán tzv. rotaviry. Jen zřídka je příčinou střevní virózy u dítěte bakterie. Rotaviry se šíří orálně, respektive vzduchem. Ale to neznamená, že dítě musí přijít s nakaženým jedincem do přímého kontaktu. Rotaviry jsou schopné po určitou dobu přežít bez hostitele, díky tomu se dítě může nakazit i prostřednictvím předmětů (hraček aj.), kterých se dotkne, a následně si strčí prsty do úst.

Myslíte si, že má vaše dítě střevní chřipku? Rozhodně dejte na odborníka a navštivte dětského lékaře. Mnoho jiných (vážnějších) onemocnění doprovázejí obdobné příznaky.

Průběh střevní virózy u dětí

Střevní viróza u dítěte zpravidla trvá déle než u dospělého jedince. Po uplynutí inkubační doby, která netrvá déle než 2 dny, následuje rychlý nástup příznaků. Prvním z nich bývá únava, následně je průběh střevní chřipky u dětí různý, přičemž záleží na míře infekce žaludku a jater. Zvýšená teplota u dětí obvykle nastupuje sekundárně po zvracení a průjmu. Příznaky se po podání medikamentů u dětí ve většině případů zlepší do druhého či třetího dne. Průběh celého onemocnění včetně inkubační doby by u dítěte neměl trvat déle než 10 dní, ale pouze v případě včasné léčby!

Dehydratace, ztráta apetitu, malátnost

Vlivem toho, že se z těla dítěte abnormálně rychle dostávají tekutiny, hrozí akutní dehydratace, která v konečném důsledku může způsobit i smrt dítěte. Paradoxně v průběhu střevní chřipky dítě ztrácí chuť k jídlu a odmítá pít. Sladké ano, to by si dalo, ale nic víc. Abychom se zdoláním nemoci dětskému organismu pomohli, je nutné i správné nastavení jídelníčku. Na jednu stranu je důležité dodržet dietu, ale zároveň musí dětská strava obsahovat dostatek energie, živin a v neposlední řadě musí být i chutná. Pro většinu lidí je vytvoření efektivního a zároveň chutného jídelníčku pro dítě nemožné. Naštěstí existují lidé, kteří se na tvorbu jídelníčků pro děti specializují. Piškoty a rohlík v praxi rozhodně nestačí!

Střevní chřipka či střevní viróza 4.62 / 5 ( 26 )

Střevní chřipka (akutní virová gastroenteritida) je zánětlivé onemocnění zažívacího traktu – postihuje žaludek, tenké a tlusté střevo. Při tomto onemocnění dochází k zánětu sliznice střeva a / nebo žaludku, a také k možnému poškození jeho funkce. Akutní gastroenteritida vzniká na podkladě infekčních nebo neinfekčních. Z infekčních příčin jsou to bakteriální, virové, plísňové (mykotické), případně parazitární infekce. A i přes označení „střevní chřipka“, s tou běžnou, dobře známou chřipkou, nemá společného vyvolavatele, jen doprovodné příznaky.

Příčiny vzniku a způsob přenosu střevní chřipky

Protože mluvíme o viry vyvolané gastroenteritidě, nejčastějšími původci jsou noroviry, enterovirus, rotaviru, adenoviry (sérotyp 40 a 41) a jiné. Časté, infekční příčiny gastroenteritidy, jsou bakterie typu Salmonella, Escherichia Coli a Campylobacter jejuni, ale ty v tomto článku nebudou uváděny.

Střevní chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění. K přenosu dochází tzv. fekálně-orální cestou, při nedostatečné hygieně rukou nakažených, kontaminovanou potravou, případně vodou nebo kapénkovou cestou – vzduchem. Proto je nutné dodržovat hygienické zásady, mýt ovoce, zeleninu, případně jiné potraviny, nepít z poháru po druhé osobě, nepoužívat společné předměty denní hygieny av neposlední řadě, mýt si ruce po použití WC. Onemocnění má rychlý nástup a krátký, ale těžký průběh. Doba, od vniknutí vyvolavatele do organismu po rozvoj prvních klinických příznaků (inkubační doba), je 1 – 4 dny.

Příznaky střevní chřipky

Onemocnění začíná průvodními příznaky, jako slabost, nevolnost, mírně zvýšená teplota či bolesti svalů a kloubů. Ty jsou rychle vystřídány křečovitými bolestmi břicha, často přítomným zvracením a řídkou, průjmovitou stolicí bez příměsí krve či hlenů. Onemocnění trvá v rozmezí 5 – 7 dní, při dodržování šetřící diety a pitného režimu.

Diagnóza se stanovuje na základě typických klinických příznaků a určením vyvolavatele onemocnění. Potvrzení virů realizujeme izolací antigenů ve vzorku stolice.

Léčba střevní chřipky

V terapii je důležité zajistit dostatečné zavodnění organismu (hydrataci). Podle klinického stavu a stupně dehydratace, buď perorální formou (pitím vody po malých dávkách a častěji), nebo intravenózní formou (infuze solných roztoků, glukózy a minerálů přímo do žilního systému). Mějte na paměti, že za normálních okolností vyžaduje lidské tělo 2 až 3 litry tekutin denně. V případě průjmu a zvracení je třeba toto množství adekvátně zvýšit. Tekutiny by nejlépe měly doplňovat orálním – ústním rehydratačním – zavodňovacím roztokem – ORR, doporučeným světovou zdravotnickou organizací. Obsahuje nejen vodu, ale i doporučené množství minerálů, které tělo při střevní chřipce ztrácí.

Při závažné dehydrataci je nutná hospitalizace v nemocnici a infuzní rehydratační léčba, která by měla pokrýt dosavadní ztráty, základní denní potřebu tekutin a další předpokládané ztráty při průjmech a zvracení. Druhým krokem, důležitým v léčbě střevní chřipky, je šetřící dieta. Po odeznění zvracení začínáme přijímat suchary, rýži, brambory, případně banány. Postupně přidáváme bílkoviny a cukry, ale stravu bohatou na tuky si dopřejeme až o něco později. Přechod na běžnou stravu musí být postupný a pozvolný, aby náš žaludek a střeva zvládly zátěž potravin. U malých dětí se nejnovější nedoporučuje přerušit kojení. Přechodně podávat rýžový, případně mrkvový odvar.

Z léků můžeme přistoupit k probiotikům pro úpravu střevní mikroflóry. Při virových průjmech se nedoporučuje podávat farmakologickou léčbu léky, jako například preparáty na podporu kinetiky střev (prokinetika), ani antisekretoriká (preparáty určené pro snížení sekrece vody do střeva).

Střevní chřipka u dětí

Rotavirová gastroenteritida je nejčastější příčinou závažných průjmových onemocnění u kojenců a malých dětí na celém světě. Vyskytuje se u dětí od 6 měsíců do 6 let, zejména v zimních měsících. Děti jsou přitom ohroženy velkými ztrátami tekutin – dehydratací a rozvratem vnitřního prostředí organismu, které vážně ohrožují život člověka. Proto je nezbytné, pokud se jedná o novorozence, případně o kojence, vyhledat lékařskou pomoc. Lékař by měl, na základě anamnézy (informace o okolnostech onemocnění) a klinických příznaků, zhodnotit stav pacienta, určit stupeň dehydratace a doporučit léčbu.

Terapie by měla být založena na dodržování adekvátního pitného režimu, avšak po malých dávkách a častěji. Když dítě netoleruje tekutiny orálně – ústy, nebo jsou již přítomny známky dehydratace středně těžkého až těžkého stupně, je nezbytná hospitalizace v nemocnici, za účelem podávání tekutin a minerálů do žilního systému. Proto je v těchto případech důležitá prevence, a to ve formě nepovinného očkování proti rotavirové infekci, které si však musí pacient hradit sám.

VIDEO: Střevní potíže

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Přečtěte si také naše další články

3 komentáře u článku “Střevní chřipka či střevní viróza”

prosím můj syn je vředař má střevní potíže prujem zvrací jak a co by mu pomohlo děkuji za odpověd

v tomto případě je rada přes internet risk, doporučujeme navštívit lékaře, odborníka v této oblasti, aby určil diagnózu proč tomu tak je..

Dobrý den, je možné, že střevní chřipku pouze přenáším, aniž by mi cokoliv bylo? Děkuji za odpověď

Záněty střev a jejich příznaky | Penoxal

O PENOXALU

O ÚČINNÉ LÁTCE BIOCOL

GYNEKOLOGIE

GASTROENTEROLOGIE

ZÁNĚTY A VIRY

ZKUŠENOSTI LIDÍ

ZKUŠENOSTI LÉKAŘŮ

Záněty střev

Zánětlivá onemocnění střev vyvolává celá řada faktorů. Záněty střev s neznámou příčinou jsou považovány za nespecifické. Specifické záněty střev jsou pak děleny na ischemickou kolitidu, infekční kolitidu, kolagenní kolitidu a celiakii (intolerance lepku). Výskyt zánětů střev je způsoben špatnou skladbou stravy, nedostatečným pohybem i dalšími faktory. Přehlížené potíže s trávením a příznaků střevních zánětů mohou vyústit v onkologické onemocnění. Rakovina střev či konečníku se řadí mezi nejčastější národová onemocnění ve světě.

Faktory zánětů střev

Faktory zánětů střev mohou být vnější i dědičné. Velkou roli vzniku zánětlivého onemocnění střev hraje věk. Po padesátém roce věku jsou nakumulovány faktory vlivem nepřízní v průběhu života. Záněty střev se však mohou objevit také u mladší generace. Statistiky dokazují, že v zemích, kde je zvýšena konzumace piva, je také větší počet lidí s onemocněním střev. K hlavním rizikovým faktorům pak patří špatné stravování, které ovlivňuje funkci organismu, hladinu vitaminů v těle, a tím i činnost trávicí soustavy. Snížená funkce imunitního systému nebo alergické reakce jsou dalšími možnými příčinami zánětů střev. Významný podíl na vzniku zánětu střev mají i psychické faktory a kouření. U nespecifických zánětů střev, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, nejsou přesné příčiny vzniku známy, uvádí se však pravděpodobnost výskytu bakterií, přehnaná reakce imunitního systému, nedostatek vlákniny, nadbytek cukrů v těle či hormonální antikoncepce.

Příznaky zánětů střev

Příznaky zánětů střev jsou mnohdy zaměněny s příznaky poruchy trávicí soustavy. Takové příznaky obvykle znamenají bolesti břicha v různé intenzitě, průjem, vředy, bolestivý konečník, častá stolice či nevolnost. Stejně jako u jiných zánětlivých nemocí patří mezi střevní příznaky teploty, které jsou provázeny například ztrátou chuti k jídlu. Záněty střev mohou při defekaci (vyměšování) vyvolat sytě červenou krev či hlen.

Prevence zánětů střev

Jako prevenci je pokud možno ideální vyvarovat se všem rizikovým faktorům uvedeným výše. Složení jídelníčku by mělo obsahovat dostatek vlákniny, vitaminů, minerálů či zdravých tuků a zaměřit se tak na pravidelný přísun ovoce a zeleniny. Pitný režim by měl zahrnovat především čistou vodu, bylinné a zelené čaje či ovocné a zeleninové šťávy. Při prevenci zánětů střev je zakázáno kouření i alkoholické nápoje. V souvislosti s vlivem oslabeného imunitního systému na vznik zánětlivého onemocnění je pak velmi účinnou prevencí zánětu střev cílené posílení imunity přírodními preparáty.

Léčba zánětů střev

Léčba zánětů střev se liší v závislosti na jejím druhu. V případě ulcerózní kolitidy (onemocnění tlustého střeva) léčba nařizuje pravidelné doplňování tekutin a minerálů a bezezbytkovou stravu (ačkoli je vláknina považována za zdravou, v tomto případě je vyloučena). Léčení je podpořeno přírodní cestou na posílení imunitního systému. U nespecifických zánětů střev, jako je Crohnova choroba, se léčba vzhledem k neznámým příčinám stanovuje velmi těžko. V závislosti na průběhu nespecifických zánětů střev bývá však nařízena vhodná dieta a podávány protizánětlivé léky. V akutních fázích je pacient odkázán na ambulantní léčení.

Vliv imunitního systému na záněty střev

Při oslabeném imunitním systému dochází k vyšší pravděpodobnosti vzniku zánětlivého onemocnění, přirozeně i zánětu střev. Pravidelné posílení imunitního systému zabraňuje množení bakterií v trávicím traktu a zastupuje tak ideální prevenci specifických i nespecifických zánětů střev. Pokud není zavčasu řešeno oslabení imunity, může dojít až ke chronickému selhání střev či rakovině, které jsou pak velmi těžce, mnohdy bez úspěchu léčeny.

Další informace

 • Gastroenterologie a Penoxal
 • Nemoci trávicího ústrojí
 • Poruchy trávicího traktu a jejich příznaky
 • Střevní onemocnění
  • Divertikulóza tlustého střeva a její příznaky
  • Polypy tlustého střeva a jejich příznaky
  • Ulcerózní kolitida a její příznaky
  • Záněty střev a jejich příznaky
  • Dráždivý tračník
 • Překyselení organismu
  • Překyselení organismu a jeho příznaky
  • Pálení žáhy a její příznaky
 • Vyšetření trávicího traktu

Penoxal Trade Inc.

Mob.: +420 720 314 124

© 2017-2018 Penoxal Trade Inc. | By PENOXAL

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.

STŘEVNÍ INFEKCE

StЕ™evnГ­ infekce nejsou jen nejznГЎmД›jЕЎГ­ smrtelnГ© bakteriГЎlnГ­ nemoci stЕ™edovД›ku (cholera, tyfus, Гєplavice). JednГЎ se o ЕЎirokГЅ komplex infekДЌnГ­ch – bakteriГЎlnГ­ch a virovГЅch onemocnД›nГ­, zapЕ™Г­ДЌinД›nГЅch zejmГ©na bakteriemi salmonela, yersinie, escherichia, clostridium, mД›Е€avkami entamoeba, nГЎlevnГ­ky balantidium, ДЌervy, ale i neinfekДЌnГ­ch onemocnД›nГ­ (dЕЇsledky stresu, vedlejЕЎГ­ch ГєДЌinkЕЇ lГ©kЕЇ, toxinЕЇ od kvasinek a plГ­snГ­, antibiotiky naruЕЎenГ© rovnovГЎhy mikroflГіry) postihujГ­cГ­ch tlustГ© i tenkГ© stЕ™evo. DoporuДЌuji pЕ™i stЕ™evnГ­ch problГ©mech sledovat stolici (barvu, pЕ™Г­mД›si, krev).

POZOR – stЕ™evnГ­ chЕ™ipka mГЎ s chЕ™ipkou spoleДЌnГ© pouze pЕ™Г­znaky a nikoli viry, a proto se na ni musГ­ jinak, neЕѕ na chЕ™ipku.

DЕЇleЕѕitГ© je podle pЕ™Г­znakЕЇ (bolesti kloubЕЇ, rychlГЅ nГЎstup, vysokГЎ horeДЌka) rozeznat virovou od bakteriГЎlnГ­ infekce. U virovГ© infekce je zbyteДЌnГЎ dezinfekce stЕ™ev, kterГЎ je naopak nezbytnГЎ u bakteriГЎlnГ­. V obou pЕ™Г­padech je vЕЎak nezbytnГЎ dieta! PrvnГ­ den nejez NIC, druhГЅ a tЕ™etГ­ den jen suchГЅ rohlГ­k a duЕЎenou mrkev, od ДЌtvrtГ©ho dne do ukonДЌenГ­ potГ­ЕѕГ­ suchГ© brabory, banГЎny, jablka. U malГЅch dД›tГ­ buДЏte velmi obezЕ™etnГ­ a s kojenci okamЕѕitД› do nemocnice!

StЕ™evnГ­ chЕ™ipka

StЕ™evnГ­ chЕ™ipka, znГЎmГЎ tГ©Еѕ jako gastroenteritida, je akutnГ­ zГЎnД›t trГЎvicГ­ho ГєstrojГ­, kterГЅ postihuje Еѕaludek a tenkГ© stЕ™evo. MЕЇЕѕe bГЅt virovГ©ho ДЌi bakteriГЎlnГ­ho pЕЇvodu a je typickГЎ svГЅm krГЎtkГЅm prЕЇbД›hem, kdy zpravidla trvГЎ nejvГЅЕЎe tЕ™i dny. InkubaДЌnГ­ doba choroby se pohybuje od nД›kolika hodin aЕѕ po pД›t dnЕЇ.

OДЌkovГЎnГ­

TГЅkГЎ se ДЌГЎsti tД›la

PЕ™Г­ДЌin, kterГ© stЕ™evnГ­ chЕ™ipku zpЕЇsobujГ­, je nД›kolik. V prvnГ­ Е™adД› se jednГЎ o kontakt s infikovanou potravinou ДЌi nГЎpojem, kdy napЕ™Г­klad jГ­me stejnГЅm pЕ™Г­borem jako jiЕѕ nemocnГЎ osoba, nebo pijeme se stejnГ© sklenice. DГЎle se jednГЎ o nedostateДЌnou hygienu. NeumГЅvГЎme si dostateДЌnД› ruce (zejmГ©na po odchodu z toalety nebo napЕ™Г­klad po pobytu v prostЕ™edcГ­ch hromadnГ© dopravy) a jГ­me ЕЎpatnД› omytГ© potraviny. StЕ™evnГ­ chЕ™ipku mЕЇЕѕe dГЎle spustit zkaЕѕenГ© jГ­dlo. UrДЌitГ© formy se pЕ™enГЎЕЎГ­ takГ© vzduchem.

Vzhledem k podobnosti symptomЕЇ bГЅvГЎ stЕ™evnГ­ chЕ™ipka ДЌasto zamД›Е€ovГЎna se salmonelГіzou, dietnГ­ chybou, kdy napЕ™Г­klad snГ­me dvД› navzГЎjem se netolerujГ­cГ­ potraviny, nebo otravou jГ­dlem.

PЕ™Г­znaky stЕ™evnГ­ chЕ™ipky

ZГЎkladnГ­m pЕ™Г­znakem je bolest bЕ™icha a od toho se odvГ­jejГ­cГ­ vГЅskyt prЕЇjmЕЇ a zvracenГ­. NutkГЎnГ­ na zГЎchod se opakuje i nД›kolikrГЎt za sebou, stolice je Е™Г­dkГЎ. StejnД› tak dochГЎzГ­ k ДЌastГ©mu zvracenГ­. Objevuje se zvГЅЕЎenГЎ teplota, nemocnГЅ je oslabenГЅ a dehydratovanГЅ. PЕ™idГЎvajГ­ se takГ© dalЕЎГ­ typickГ© chЕ™ipkovГ© symptomy jako bolest kloubЕЇ a svalЕЇ.

LГ©ДЌba stЕ™evnГ­ chЕ™ipky se odvГ­jГ­ od druhu nГЎkazy. JednГЎ-li se o virovГ© onemocnД›nГ­, mnohdy postaДЌГ­ pouze dieta. Tu dodrЕѕujeme nГЎsledujГ­cГ­m zpЕЇsobem: PrvnГ­ den, kdy je prЕЇbД›h nemoci nejzГЎvaЕѕnД›jЕЎГ­, se jГ­dlu vyhГЅbГЎme ГєplnД› a pouze doplЕ€ujeme tekutiny. Na druhГЅ den se pЕ™Г­znaky zpravidla uЕѕ zmГ­rЕ€ujГ­ a mЕЇЕѕeme tedy do jГ­delnГ­ДЌku zaЕ™adit suchГ© peДЌivo, rГЅЕѕi, duЕЎenou mrkev ДЌi suchary a celozrnnГ© vГЅrobky. DГЎle se postupnД› vracГ­me k bД›ЕѕnГ© stravД› a po prvnГ­ch tЕ™ech dnech pЕ™idГЎvГЎme nemastnГЎ, pЕ™Г­liЕЎ moc neupravenГЎ jГ­dla, kterГЎ trГЎvicГ­ trakt vzpamatovГЎvajГ­cГ­ se po nemoci moc nezatГ­ЕѕГ­ a nepodrГЎЕѕdГ­.

U bakteriГЎlnГ­ho pЕЇvodu chЕ™ipky drЕѕГ­me takГ© dietu a navГ­c podГЎvГЎme ЕѕivoДЌiЕЎnГ© uhlГ­ a lГ©ky na zmГ­rnД›nГ­ a poslГ©ze ГєplnГ© zastavenГ­ prЕЇjmu, jakГЅmi je napЕ™Г­klad Endiaron. U zГЎvaЕѕnД›jЕЎГ­ch stavЕЇ je tЕ™eba nasadit i lГ©ДЌbu antibiotiky. Pro zlepЕЎenГ­ funkce stЕ™evnГ­ mikroflГіry se uЕѕГ­vajГ­ laktobacily. JelikoЕѕ se zvracenГ­m a prЕЇjmy je z tД›la odvГЎdД›no takГ© velkГ© mnoЕѕstvГ­ tekutin, nezapomГ­nГЎme je dЕЇkladnД› doplЕ€ovat. NejvhodnД›jЕЎГ­ je studenГЅ ДЌernГЅ ДЌaj nebo minerГЎlnГ­ voda, kterГ© pijeme po troЕЎkГЎch. PЕ™i vysokГЅch teplotГЎch sniЕѕujeme teplotu. DoporuДЌuje se napЕ™Г­klad Paralen, kterГЅ tolik nedrГЎЕѕdГ­ sliznici Еѕaludku.

StЕ™evnГ­ chЕ™ipka pЕЇsobГ­ zГЎvaЕѕnГ© komplikace u nejmenЕЎГ­ch a starГЅch lidГ­. HlavnД› u kojencЕЇ je nutnГ© pЕ™ivolat zГЎchrannou sluЕѕbu, nebo je do nemocnice co nejdЕ™Г­ve dopravit. VzniklГЎ dehydratace malГ© dГ­tД› vГЎЕѕnД› ohroЕѕuje na ЕѕivotД›.

DoporuДЌenГ©

ZГЎkladem je omezit kontakt s jiЕѕ infikovanГЅmi lidmi. DodrЕѕujeme hygienickГ© zГЎsady, umГЅvГЎme se po kaЕѕdГ© nГЎvЕЎtД›vД› toalety, rizikovГЎ jsou takГ© mГ­sta s velkou frekvencГ­ lidГ­, moЕѕnГЅch nemocnГЅch. ЕЅijeme-li s infikovanГЅm pod jednou stЕ™echu, po dobu jeho nemoci s nГ­m nesdГ­lГ­me ruДЌnГ­ky a osuЕЎky. PЕ™ed kaЕѕdou konzumacГ­ jГ­dla si taky nezapomГ­nГЎme umГЅt ruce, pЕ™i vaЕ™enГ­ pracujeme s Е™ГЎdnД› omytГЅmi surovinami. PЕ™esvД›dДЌujeme se, Еѕe jГ­dlo, kterГ© se chystГЎme snГ­st, nenГ­ zkaЕѕenГ© nebo jinГЅm zpЕЇsobem zГЎvadnГ©. PrЕЇbД›ЕѕnД› bД›hem celГ©ho roku posilujeme imunitu organismu.

Mohlo by vГЎs takГ© zajГ­mat

Jak poznat chЕ™ipku od nachlazenГ­

Jak zГ­skat pro tД›lo co nejvГ­ce vitamГ­nЕЇ

Antibiotika a virostatika

Co na ЕЎkrГЎbГЎnГ­ v krku

Informace naВ tomto portГЎlu majГ­ pouze informativnГ­ charakter aВ nenahrazujГ­ konzultaci sВ VaЕЎГ­m oЕЎeЕЎtЕ™ujГ­cГ­m lГ©kaЕ™em.

AutorskГЎ prГЎva pro ДЌeskou verzi ДЌГ­selnГ­ku diagГіz MKN-10 patЕ™Г­ ministerstvu zdravotnictvГ­ ДЊR, zdroj informacГ­ ГљZIS ДЊR.

AutorskГЎ prГЎva pro ДЌeskou verzi tezauru Medical Subject Headings patЕ™Г­ NГЎrodnГ­ lГ©kaЕ™skГ© knihovnД›.

PublikovГЎnГ­ nebo jakГ©koliv uЕѕitГ­ obsahu serveru je bez pЕ™edchozГ­ho souhlasu zakГЎzГЎno.

Střevní infekce

Dobrý den, před týdny jsem měla týden střevní potíže (nebyl to klasický průjem, jen řídčí stolice 2 denně, bolesti hlavy a kloubů, špatně od žaludku). Od té doby mi je cca 1x v týdnu zle, velká bolest hlavy, špatně od žaludku, musím jít na záchod (opět řídčí stolice světlé barvy), poté se mi udělá lépe, ale musím ještě chvíli ležet s hadrem na čele. Poté mám celý den jakoby zkažený žaludek. V pondělí si zajedu k lékaři, ale zajímá mne, o co by se mohlo jednat a jaké testy by měl lékař provést. Teplotu jsem neměla, krev ve stolici také ne, nezvracela jsem.

MUDr. Zdeňka Janoušková

Dobrý den. Určitě máte nějakou infekci, to je zřejmé. Vemte si naráz dvě tablety živočišného uhlí a užívejte probiotika. Dále dietní opatření a na noc Paralen. Odpočívejte, dodržujte pitný režim a stav se bude postupně zlepšovat. Pokud bude potřeba, tak vám lékař napíše antibiotika. Co se týká vyšetření, záleží na vašem klinickém stavu. Je možné provést odběr krve, výtěr ze stolic. S pozdravem Dr. Janoušková

Související dotazy

Poradna uLékaře.cz

Poraďte se s lékařem

Zkušení lékaři odpovídají

Doporučujeme

Inkontinencí život nekončí!

Mastné kyseliny jako prevence revmatoidní artritidy

Osm nemocí, na které jsme díky očkování téměř zapomněli

Více dotazů z poradny

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Od čtvrtka 4.2. mám střevní chřipku (teplota.

Dobrý den, během týdenní pauzy (pondělí-neděle) jsem dostala střevní chřipku.

Dobrý den, starší syn přijel z chaty se střevní chřipkou -zvracel a mel průjem.

Dobrý den, paní doktorko,chtěla jsem se prosím zeptat: v mém 7.těhot.týdnu prodělala.

dobrý den, můj syn a manžel prodělali před 4 dny střevní nejspíše virovou chřipku.

Dobrý den, chci se zeptat, před 14 dni jsem měla týden střevní chřipku (průjem.

Dobrý den pane doktore, prosím Vás o Váš názor na můj zdravotní stav. Je mi.

Dobrý den,chtěla sem se zeptat na mého syna(1,5),který dostal střevní chřipku.první.

Dobrý den, v sobotu 21.3. se mi udělalo z ničeho nic zle, dostala jsem vodnatý.

Ivuš mě moc a moc žádala jestli bych nenapsala za ní, ona sama nesmí a teď se.

Dobrý den, už druhým dnem trpím průjmem. Je dosti vodnatý, doprovázený křečemi.

Dobry den chtel jsem se zeptat uz tyden mam bolesti bricha vodovy prujem zvysena.

Dobrý den, Vzbudil jsem se po silvestru s bolestí celého těla, během 3 hodin.

Dobrý den, kamarádka má střevní chřipku – zvracela v noci a má průjem. Doktor.

Dobrý den, mám dotaz ohledně střevní infekce. Myslím si, že jí trpí můj otec.

Dobrý den už 3 dny mám vysoké horečky ,zimnice a šílené křeče ve střevech ze.

Dobrý den je mi 22 let antikoncepci beru již 5let.Měla jsme střevní chřipku.

Dobrý den dnes jsem byla na ultrazvuku tam v papírech jsem měla napsano střevní.

dobrý den mám porušenou střevní mikroflóru a všude se píše že by se měli užívat.

Dobrý den před 2 lety mi bylo diagnostikováno porušení střevní mikroflory,ale.

Naposledy přečtené dotazy z poradny

Dobry den, asi posledni mesic se mi stava, ze mi zacne silene busit srdicko.

Dobrý den pane doktore, má otázka se týká natrženého křížového vazu. Jsem aktivní.

Dobrý den, je mi 23let, před rokem jsem prodělala laparoskopickou operaci endometriozy.

Dobrý den . Jsem 4 rokem po strumektomii, přibližně dva roky mě trápí občasná.

Dobrý den, už asi 14 dní pociťuji divný pocit u srdce, jakoby tlak. Bolest.

Dobrý den. Mám už asi 3 nebo 4 roky problém nejspíš s kotníkem. Měla jsem nalomenou.

Dobrý den, mojí dceři (9 měsíců) byl dnes diagnostikován astigmatismus a naměřeny.

Dobrý den, asi před třemi týdny to vše začalo. Váhala jsem mezi kvasinkami.

Dobrý den chtěla jsem se zeptat mam asi 3 dni normální menstruace a poté další.

Dobrý den, mám dotaz ohledně krevních testu na vsechny drogy. Kdyz jsem pozila.

Dobry den před 2dny jsem v noci se vzbudila s bolestmi břicha a celou noc jsem.

dobrý den,jsem po plicní embolii (2010),a letos v červnu se chystám na přechod.

Chtela sem se zeptat s xeho se mi muze delat modrini na stehnach vcera sem ukazovala.

Dobry den, chtěl bych se zeptat. Můj problém začal ze jsem mel strasne bolesti.

Dobrý den, před 2 týdny jsem byla na konizaci děložního čípku (el.kličkou).

Dobrý den, Už par týdnů se mi dělají nebolestive "modřiny". Všimla sem si.

Dobrý den, před dvěma týdny sem si nahmatal na holeni malinkou nebolestivou.

Dobry den, Uz druhy den me boli jazyk a mam tam boulicku nevim co to je ale.

Dobrý den mám dotaz..v úrovni pasu.. se mi udělaly vedle sebe hnědé modřiny.

Dobrý den, mám diagnostikované 2 žlučníkové kameny velkosti 20 mm. Můj největší.

Sebediagnostika

Mohlo by vás zajímat

Malí pacienti často zvládají život s chronickými chorobami.

Pro naše zdraví je důležitá strava bohatá na vlákninu.

Před početím by každá žena měla zhodnotit svůj zdravotní.

Chronická obstrukční plicní nemoc je zánětlivé onemocnění.

Málokdo si uvědomí, jak závažné obtíže může způsobit.

Související dotazy z poradny

Prosím zda můžete z přiložené fotografie identifikovat.

Ahoj. Už asi měsíc nebo dva se u mě vyskytují střevní.

Dobry den mam takovy problem ut asi tak 4 roky trpim.

Dobry den, pred 3tydny jsme doma vsichni prodelali.

Dobrý den, je mi 56 let a už druhý týden mám problémy.

Naši lékaři a zdravotnická zařízení

MUDr. Tomáš Adámek

Anosmed ortopedie

Atoda Medical

MUDr. Barbora Bačová

MUDr. Barbora Barchánková

Největší česká medicínská online poradna a průkopník v oblasti telemedicíny si klade za cíl zefektivnit a zkvalitnit české zdravotnictví. Tým více jak 250 lékařů včetně desítek specialistů obslouží průměrně 3 500 uživatelů měsíčně. Poradna je pacientům k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu nejen na webu, ale i přes mobilní aplikaci.

Leave a Reply