Predileksi tinea corporis fungální infekce (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Kožní a nehtové mykózy

Klinicky má tinea capitis formu povrchovou a hlubokou. U povrchové formy se ve kštici tvoří ložiska s ulámanými (nikoliv vypadanými) vlasy. Kůže je někdy zcela nezměněná, jindy se zarudnutím a šupením. V diferenciální diagnóze přichází v úvahu seboroická dermatitis, psoriáza kštice, chronický diskoidní erythematodes ve kštici. Hluboká forma se vyznačuje tvorbou pustul až rozsáhlých houbovitých zánětlivých infiltrátů (kerion Celsi). Diferenciálně diagnosticky kerion velmi připomíná karbunkl a svádí k chirurgickým zásahům, zejména jsou-li antibakteriální antibiotka neúčinná. U mykotické infekce však excize infiltrátu není na místě, neboť systémová antimykotika ji léčí velmi spolehlivě, třebaže kúra se někdy protáhne až na několik měsíců. Regenerační schopnost dětské kštice je však překvapující a dokonce i rozsáhlé keriony vyvolané Microsporum canis zarůstají ad integrum.

Tinea capitis se léčí výhradně systémovými antimykotiky, terbinafinem nebo itrakonazolem. Lokální léčba (antimykotické šampony) se uplatňuje jako doplňková.

Povrchová, drobná ložiska tinea corporis obvykle dobře reagují na lokální léčbu. Lze použít některý z rozsáhlé palety imidazolových krémů. Do kožních záhybů (třísla) je však lépe zvolit galenickou formu lotia, spreje nebo zásypu, aby se vrstvou krému nezvyšovala okluze. U hlubších forem s pustulami nebo při postižení rozsáhlých ploch je na místě léčba celková (terbinafin, itrakonazol, flukonazol).

Plantární tinea se projevuje drobným, jakoby moučnatým olupováním plosek, vzácněji nánosy hyperkeratóz nebo výsevy svědivých puchýřků až pustul. Pro formu s puchýřky platí totéž, co bylo řečeno o mykóze dlaní – klinicky se nerozezná od ekzému nebo psoriázy. Také nánosy hyperkeratóz mohou být způsobeny i jinými onemocněními než mykózou (psoriáza, pityriasis rubra pilaris, vrozené nebo získané plantární keratomy). Vzhledem k chronicitě a notorickým recidivám se mykóza nohou léčí pokud možno lokálně (např. imidazolovými krémy). Pokud lokální léčba neúčinkuje, je možno nasadit krátkodobou kúru celkovou. Ta kůži jednorázově zbaví fungální infekce, nezabrání však recidivám. To dokáže pouze důsledná prevence, která by měla vždy na léčbu mykózy nohou navazovat – nošení vzdušné obuvi, bavlněných ponožek, pravidelná dezinfekce obuvi dvakrát týdně a profylaktické ošetřování nohou některým z volně prodejných prostředků proti plísni nohou.

Vzhledem k náročnosti správné diagnózy a následné účinné terapii by měla být popsaná postižení doménou odborných kožních lékařů.

1. Caputo R., De Boulle K., Del Rosso J., Nowicki R. Prevalence of superficial fungal infections among sports-active individuals: results from the Achilles survey, a review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:312-316.

2. Crespo Erchiga V, Delgado Florencio V. Malassezia species in skin diseases. Curr Opin Infect Dis 2002;15:133-142.

3. Gupta AK, Bluhm R, Summerbell R. Pityriasis versicolor. J Eur Acad Dermatol Venereol 2002;16:19-33.

4. Hainer BL. Dermatophyte infections. Am Fam Physician 2003;67:101-108.

5. Pospíšilová A. Onychomykóza – nejen kosmetický problém. Čas Lék Čes 1999;138:166-169.

6. Vosmík F, Skořepová M. Dermatomykózy. Praha: Galén, 1995.

MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.

Centrum pro dermatomykózy, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

s akreditovanými testy Získejte kredity postgraduálního vzdělávání (pro lékaře a lékárníky).

Odběr novinek

Created & supported by Allstar Group © 2018

Diagnostika a léčba dermatofytóz

Autor: Jana Hercogová

Dermatofytózy jsou vyvolávány dermatofyty a jsou klasifikovány podle toho, kterou část těla postihují. U prepubertálních dětí se nejčastěji vyskytují tinea corporis a tinea capitis, zatímco u dospívajících a dospělých se s větší pravděpodobností vyvinou tinea inguinalis, tinea pedis a tinea unguium (onychomykóza). Klinická diagnostika nemusí být vždy spolehlivá, neboť stejné léze jako v případě dermatofytóz se mohou tvořit také při jiných onemocněních. Například u tinea corporis hrozí záměna za ekzém, u tinea capitis za alopecia areata a u onychomykózy za dystrofii nehtů na nohou vzniklou v důsledku opakovaných nezávažných traumat. Lékaři by si měli podezření na onychomykózu a tinea capitis potvrdit za pomoci testu s hydroxidem draselným nebo kultivací. Tinea corporis, tinea inguinalis a tinea pedis obecně reagují na levnou topickou léčbu, např. krémy s obsahem terbinafinu či butenafinu, ale při rozsáhlém postižení, selhání topické terapie, u imunokompromitovaných pacientů nebo u závažné „mokasínové“ tinea pedis mohou být indikována perorální antimykotika. Perorální podávání terbinafinu je vzhledem ke snášenlivosti, vysoké četnosti vyléčení a nízké ceně farmaka léčbou první linie u tinea capitis a onychomykózy. Fungální absces bychom měli léčit griseofulvinem, pokud jako jeho vyvolávající patogen nebyl prokázán Trichophyton. Není‑li fungální absces ve vlasaté části hlavy léčen promptně, hrozí jizvení a trvalá ztráta vlasů.

Tinea infections are caused by dermatophytes and are classified by the involved site. The most common infections in prepubertal children are tinea corporis and tinea capitis, whereas adolescents and adults are more likely to develop tinea cruris, tinea pedis, and tinea unguium (onychomycosis). The clinical diagnosis can be unreliable because tinea infections have many mimics, which can manifest identical lesions. For example, tinea corporis can be confused with eczema, tinea capitis can be confused with alopecia areata, and onychomycosis can be confused with dystrophic toenails from repeated low‑level trauma. Physicians should confirm suspected onychomycosis and tinea capitis with a potassium hydroxide preparation or culture. Tinea corporis, tinea cruris, and tinea pedis generally respond to inexpensive topical agents such as terbinafine cream or butenafine cream, but oral antifungal agents may be indicated for extensive disease, failed topical treatment, immunocompromised patients, or severe moccasin‑type tinea pedis. Oral terbinafine is first‑line therapy for tinea capitis and onychomycosis because of its tolerability, high cure rate, and low cost. However, kerion should be treated with griseofulvin unless Trichophyton has been documented as the pathogen. Failure to treat kerion promptly can lead to scarring and permanent hair loss.

Diagnostika a léčbadermatofytóz

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

Autoři předkládají doporučení, jak diagnostikovat a léčit mykotické infekce působené vláknitými houbami, tj. dermatofyty. Protože jsou to praktičtí lékaři, je vidět řadu rozdílů v přístupu jak k diagnostice a léčbě, tak i ke klasifikaci jednotlivých nozologických jednotek, které jsou navíc ve Spojených státech amerických tradičně nazývány jinak než v Evropě. Už samotný název článku „diagnostika a léčba tinea infections“ nedává žádný smysl, neboť „tinea“ je klinické označení pro infekci působenou vláknitými houbami. Podobně používat jako synonyma „tinea unguium“ a „onychomykóza“ není správné (onychomykóza má více příčin, způsobují ji nejen dermatofyta), stejně jako „tinea versicolor“ a „pityriasis versicolor“ (jde o chorobu působenou kvasinkami, nikoli o tineu, tedy jen druhý název je správný). Článek problematiku dermatofytóz velmi zjednodušuje a neuvádí hlavní dělení těchto dermatomykóz, tzn. na infekce superficiální a infekce hluboké, což má zásadní význam pro léčbu. V českém překladu je nesprávně užit opakovaně termín „fungální absces“ pro kerion, chybí zmínka o dalším projevu hluboké dermatofytózy postihující kštici (scutulum).

Mykotické infekce se dělí z různých hledisek: podle původce, podle toho, kde se tento agens vyskytuje (v půdě, u zvířat, u lidí), podle lokalizace nebo hloubky postižených struktur kůže. Základní dělení je na povrchové (postihují rohovou vrstvu epidermis, vlasy/chlupy a nehty), hluboké (infekce škáry a podkoží, některá dermatofyta mohou působit i hluboké dermatofytózy kštice) a systémové. Superficiální dermatomykózy jsou buď nezánětlivé (pityriasis versicolor), nebo zánětlivé – dermatofytózy (předmět tohoto sdělení) a kandidózy.

Dermatofytózy mají tři hlavní původce – rody Trichophyton, Microsporum a Epidermophyton, nejčastější příčinou dermatofytóz jsou s výjimkou tinea capitis druhy Trichophyton rubrum a Trichophyton mentagrophytes. Poslední jmenovaný druh má navíc dvě varianty – Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes (zoofilní typ, přenášený na člověka ze zvířat) a Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale (antropofilní typ, přenášený z člověka na člověka).

Typickou kožní lézí tinea superficialis na hladké kůži (trupu, obličeji, končetinách) je červený, ostře ohraničený plak (plochá široká léze nad niveau okolníkůže), s vyvýšenými okraji, na kterých jsou šupiny a v případě akutního průběhu i pustuly. Tyto kožní léze se jednak kontaktem s nemocnou kůží šíří na další místa na těle a jednak se rozšiřují do plochy. Důležitým subjektivním příznakem je svědění, důležitým objektivním příznakem jsou šupiny na okraji, nebo pokud mají léze tzv. formu iris (mají soustředné kruhy připomínající duhovku nebo terč), i na těchto anulárních projevech. Důvodem přítomnosti šupin na povrchu plaků je fakt, že mikroskopické houby se nacházejí ve stratum corneum pokožky. V klinické praxi je důležité znát různé klinické podoby povrchových dermatofytóz, včetně jejich variant. V USA se používá řada názvů, které se u nás nepoužívají (např. tzv. atletická noha je označení pro tinea pedis interdigitalis, „mokasinový typ tiney“ je hyperkeratoticko‑skvamózní tinea pedis). Vezikulózní tinea pedis se manifestuje v podobě puchýřků v klenbě nohy.

Diferenciální diagnostika tinea superficialis na hladké kůži je široká, jak autoři ukazují v přehledných tabulkách. Ráda bych zdůraznila, že pro odlišení jiných dermatóz autoři článku nezmiňují predilekční lokalizace – zatímco tinea vzniká v místě kontaktu s infekčním agens, kožní léze jsou proto na těle asymetricky rozšířeny a nemají typickou lokalizaci, o většině nemocí, jež je třeba odlišit, to neplatí. Psoriáza chronicky stacionární neboli plaková postihuje obvykle symetricky kůži nad lokty, koleny, křížovou oblast a kštici. Atopický ekzém je symetrický na končetinách i trupu a obličeji, u dětí často probíhá pod obrazem „pulpitis sicca“ neboli lamelózního olupování kůže na ploskách (často mylně považováno za superficiální dermatofytózu). Terčovité léze erythema multiforme jsou obvykle na dlaních, ploskách a nikdy nemají šupiny (nejde o zánět epidermis), podobně jako fixní lékový exantém či granuloma anulare. A pokud u některých dalších klinických jednotek šupiny přítomny jsou, jsou v celém rozsahu lézí, nejen na okraji (psoriáza, numulární ekzém). Šupiny na okrajích primárního plaku pityriasis rosea Gibert naopak jsou podobně distribuovány a i výsev vícečetných, menších sekundárních lézí s odstupem týdne může činit diferenciálně diagnostický problém. Ráda bych upozornila na fakt, že autoři opomenuli zmínit iniciální stadium mycosis fungoides, T‑buněčného kožního lymfomu a sekundární stadium syfilidy. Obě tyto klinické jednotky mohou probíhat pod obrazem mnohočetných červených nesvědivých makul až plaků se šupinami na povrchu, lokalizovaných na trupu.

Ze všech uvedených důvodů se domnívám, že doporučení léčit dermatofytózy hladké kůže pouze na základě klinického obrazu může být mnohdy obtížné i pro dermatologa. Pokud jsou anamnéza a klinický obraz typické, lze připustit zahájení léčby topickými antimykotiky, ale nedojde‑li ke zlepšení či zhojení lézí do dvou týdnů, je třeba odeslat pacienta k dermatologovi ke stanovení diagnózy. Úloha kožního lékaře je však zároveň velmi ztížená, protože kultivace původce z kožních lézí již ošetřovaných antimykotiky je prakticky nemožná. Dermatolog musí nejprve antimykotickou léčbu přerušit a teprve s odstupem buď provést vyšetření v louhovém preparátu (mikroskopické vyšetření s 20% KOH, jehož výsledek má zkušený dermatolog okamžitě, eventuálně do dvou hodin), nebo odebrat po otření kožní léze alkoholem pomocí sterilního tupého skalpelu šupiny z okraje lézí, které se kultivují na Sabouraudově glukózovém agaru (výsledek je za tři až čtyři týdny). Protože tyto obě varianty jsou problematické a oddalují stanovení diagnózy, v praxi se často přistupuje k provedení probatorní excize a dermatohistopatologickému vyšetření za použití barvení PAS. Správnou klinickou praxí by proto mělo být nejprve provedení mikroskopického vyšetření s pomocí KOH (louhového preparátu), eventuálně současného odběru na kultivaci a teprve poté zahájení léčby.

Zatímco u superficiální dermatofytózy kůže může dermatolog diagnózu určit bez laboratorních vyšetření, při podezření jak na hlubokou tineu kůže i kštice, tak na onychomykózu jsou louhový preparát a kultivace etiologického agens nezastupitelné. Proto lékař, který nemá možnost provést sám mikroskopické vyšetření, by měl pacienta odeslat na specializované pracoviště. Samotná problematika diferenciální diagnostiky tinea capitis i tinea unguium je totiž ještě složitější a i provedení odběru na kultivaci je třeba znát. Zahájení léčby systémovými antimykotiky bez předchozího přímého průkazu původce nejen že není lege artis, ale neodpovídá v případě fluconazolu ani podmínkám úhrady ze zdravotního pojištění. V praxi se setkáváme nejčastěji s lichen planus nebo psoriázou, eventuálně s různými onychodystrofiemi (včetně geneticky podmíněných – pachyonychia congenita) postihujícími nehtové ploténky, které byly opakovaně neúspěšně léčeny systémovými antimykotiky bez předchozího vyšetření a stanovení diagnózy.

Podobně jako jsou odlišně nazývány typy dermatofytóz, liší se i doporučená léčba. Lze zobecnit, že nejprve používáme topická léčiva a při neúspěchu léčby nebo při větším rozsahu onemocnění přistupujeme k systémové terapii. Hluboké dermatofytózy vyžadují vždy léčbu systémovou, podobně jako je tomu v případě imunosuprimovaných nemocných. Připadá mi zvláštní zdůraznění jen některých antimykotik a opomenutí jiných. Chybí též zmínka o možnosti využít topická léčiva připravovaná magistraliter s důrazem na vhodné vehiculum pro konkrétní lokalizaci. Např. pro onychomykózu je vhodné využívat laky a roztoky, na hladkou kůži krémy a masti, do kštice roztoky atd. Antimykoticky působí řada různých léků, které lze kombinovat se specialitami. Důvodem může být minimální využívání magistraliter léků v USA na rozdíl od ČR. Důležitou součástí léčby je správně vysvětlit pacientovi, jak aplikovat antimykotika (nestačí jen na samotnou kožní lézi, ale i do širšího okolí) a jak onemocnění předcházet, včetně dezinfekce oděvu či obuvi.

Předložený článek by měl upozornit na rozmanitost klinických obrazů dermatofytóz, na nezbytnost přímého průkazu etiologického agens před zahájením terapie a nezastupitelnost mezioborové spolupráce. Na závěr mi dovolte připomenout, že dermatologická mykologie má v ČR velkou tradici, v minulosti byla doménou kožních klinik, ze kterých se v poslední době pomalu přesouvají mykologické laboratoře do centrálních mikrobiologických. Diagnostika paradoxně sice pokročila, ale nemusí být vždy dostupná. Proto znalost provedení poměrně jednoduchého louhového preparátu v ordinaci dermatologa může být alternativou ke kultivačnímu vyšetření. Úlohou praktického lékaře je včas na dermatofytózu pomyslet, pacienta v případě jasného nálezu léčit nebo odeslat k dermatologovi a nezapomenout na hlášení infekční nemoci při hromadném výskytu.

Další články z této rubriky

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Anti-Infectives – Fungus – Tinea

hands – tinea manuum

gential region – tinea cruris (Jock itch)

trunk/extremities – tinea corporis (ring worm)

scalp/hair – tinea capitis

beard/mustache – tinea barbae

nail – tinea unguium (onychomycosis)

sharing infected items

warm, damp environements

skin should be clean and dry prior to application

occlusive dressings should be avoided

care should be taken to avoid contact with mucous membranes

occlusive dressings should be avoided

when tx fingernails/toenails, polish should be avoided

occlusive dressings should be avoided

Should be applied to clean, dry skin

should be applied to clean,dry skin

it may take months to improve nailbeds (must penetrate all the keratin)

must report signs hepatitis, depression, changes in taste/smell

adverse fetal effects due to tx of men and women up to 6 months (man) and 1 month (woman) after tx

take with high fat meals

should be taken with full meal to increase bioavailability

recurrence is common

if topical OTC options don’t clear infection, Rx available

Oral meds only used in severe, refractory infections

refer to primary care physician if genitals are involved

more common in males

Prefevention: wear boxers, apply desiccant powder, avoid tight clothing

central clearing with an advancing boarder

topical tx usually effective

primarily affects children

requires oral tx because topicals don’t penetrate follicles

selenium sulfide shampoo may help limit spread

US Search Mobile Web

Welcome to the Yahoo Search forum! We’d love to hear your ideas on how to improve Yahoo Search.

The Yahoo product feedback forum now requires a valid Yahoo ID and password to participate.

You are now required to sign-in using your Yahoo email account in order to provide us with feedback and to submit votes and comments to existing ideas. If you do not have a Yahoo ID or the password to your Yahoo ID, please sign-up for a new account.

If you have a valid Yahoo ID and password, follow these steps if you would like to remove your posts, comments, votes, and/or profile from the Yahoo product feedback forum.

 • Vote for an existing idea ( )
 • or
 • Post a new idea…
 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • Category
 • Status
 • My feedback

Improve your services

Your search engine does not find any satisfactory results for searches. It is too weak. Also, the server of bing is often off

Golf handicap tracker, why can't I get to it?

Why do I get redirected on pc and mobile device?

Can Yahoo develope the option for Images to be viewed as a slideshow? It would help instead of having to scroll through each image and make this Yahoo experience more enjoyable. Thank you for your consideration.

Question on a link

In the search for Anaïs Nin, one of the first few links shows a picture of a man. Why? Since Nin is a woman, I can’t figure out why. Can you show some reason for this? Who is he? If you click on the picture a group of pictures of Nin and no mention of that man. Is it an error?

Please remove this. Anything to do with my name and cheaterland.com is a broken link.

Anything to do with me and cheaterland.com is a broken link. Please remove this.

Select an image for your comment (GIF, PNG, JPG, JPEG): Notify me of new posts by email. Cheater Search

This is a broken link. Please remove.

This is a broken link. Please remove.

Remove broken link in search results associated with my name on cheaterland.com

The link to cheaterland.com is a broken link.

Eric Zynda eazynda@gmail.com, is a liar and cheater to his wife of 8 years he lives in Rosemount Minnesota, got fired from his job for inappropriate

 • Don’t see your idea?
 • Post a new idea…

US Search Mobile Web

Feedback and Knowledge Base

Give feedback

 • Deutschland Finanzen Mobile DF iOS 1 idea
 • España Finanzas Mobile DF iOS 7 ideas
 • Accounts Dashboard 43 ideas
 • Ad feedback 3 ideas
 • Answers TH 31 ideas
 • Answers TH 0 ideas
 • Answers UV Forum (test version) 10 ideas
 • Australia Celebrity 0 ideas
 • Australia Finance Mobile Android 0 ideas
 • Australia Style 0 ideas
 • Australia Yahoo Tech 0 ideas
 • Autos Pulse 2 ideas
 • Aviate 1,516 ideas
 • Canada Finance 1,099 ideas
 • Canada Finance Mobile Android 0 ideas
 • Canada Finance Mobile DF iOS 3 ideas
 • Canada Finance Mobile iOS 477 ideas
 • Canada Homepage 5,139 ideas
 • Canada Movies 14 ideas
 • Canada News 873 ideas
 • Canada Safely 10 ideas
 • Canada Screen 128 ideas
 • Canada Weather 94 ideas
 • Canada Yahoo Beauty 0 ideas
 • Canada Yahoo Celebrity 10 ideas
 • Canada Yahoo Finance 0 ideas
 • Canada Yahoo Movies 10 ideas
 • Canada Yahoo News 0 ideas
 • Canada Yahoo Style 21 ideas
 • College Football Pick'em 112 ideas
 • Connected TV 364 ideas
 • Corp Mail Test 1 1,313 ideas
 • Corp Mail Testing 1,256 ideas
 • Cricket 25 ideas
 • Daily Fantasy 93 ideas
 • Developer Network 1 idea
 • Double Down 86 ideas
 • Fantasy Baseball 535 ideas
 • Fantasy Basketball 433 ideas
 • Fantasy Football 719 ideas
 • Fantasy Hockey 388 ideas
 • Fantasy Live Scoring on Matchup and Standings 837 ideas
 • Fantasy Ratings and Levels 16 ideas
 • Fantasy Sports Android Apps 1,369 ideas
 • Fantasy Sports iOS Apps 2,131 ideas
 • Finance 459 ideas
 • Finance – CA 502 ideas
 • Finance – US 9 ideas
 • Finance ChartIQ 260 ideas
 • Finance Mobile Web 408 ideas
 • Finance Portfolios 810 ideas
 • Finance Stock Screener 37 ideas
 • Finance Tablet 45 ideas
 • Flickr – Profile 290 ideas
 • Flickr Android 61 ideas
 • Flickr for Apple TV 31 ideas
 • Flickr Groups 13 ideas
 • Flickr Internal 0 ideas
 • Flickr iOS Dogfooding 0 ideas
 • Flickr iPad 160 ideas
 • Flickr iPhone 409 ideas
 • Flickr New Photo Page 8,030 ideas
 • Flickr Search 0 ideas
 • Food Magazines 0 ideas
 • Games 3,147 ideas
 • Global Maps 1,026 ideas
 • GS Mobile Web 42 ideas
 • Health Pulse 3 ideas
 • Home Page (Android) 1,689 ideas
 • Home Page (iOS) 3,810 ideas
 • Hong Kong Homepage 0 ideas
 • India Celebrity 43 ideas
 • India Finance 494 ideas
 • India Homepage 1,897 ideas
 • India Lifestyle 173 ideas
 • India Movies 84 ideas
 • India News 344 ideas
 • India Partner Portal Tata 0 ideas
 • India Partner Portal Tikona 0 ideas
 • India Safely 15 ideas
 • India Screen 165 ideas
 • India Weather 30 ideas
 • India Yahoo Beauty 0 ideas
 • India Yahoo Celebrity 4 ideas
 • India Yahoo Finance 0 ideas
 • India Yahoo Movies 16 ideas
 • India Yahoo News 0 ideas
 • India Yahoo Style 14 ideas
 • Indonesia Celebrity 38 ideas
 • Indonesia Homepage 1,174 ideas
 • Indonesia News 170 ideas
 • Indonesia Safely 29 ideas
 • Indonesia She 34 ideas
 • Ireland Homepage 90 ideas
 • Jordan Maktoob Homepage 425 ideas
 • Mail Ad Feedback 10 ideas
 • Maktoob الطقس مكتوب 5 ideas
 • Maktoob Celebrity 1 idea
 • Maktoob Entertainment 10 ideas
 • Maktoob Lifestyle 0 ideas
 • Maktoob Movies 2 ideas
 • Maktoob News 182 ideas
 • Maktoob Screen 15 ideas
 • Maktoob Style 1 idea
 • Maktoob ألعاب مكتوب 0 ideas
 • Maktoob شاشة مكتوب 28 ideas
 • Malaysia Homepage 23 ideas
 • Malaysia News 58 ideas
 • Malaysia Safely 8 ideas
 • Malaysia Video 0 ideas
 • Malaysia Weather 1 idea
 • Merchant Solutions 1 idea
 • My Yahoo 32,264 ideas
 • My Yahoo – back up 1 idea
 • My Yahoo – US 9,176 ideas
 • My Yahoo archive 314 ideas
 • New Mail 13,379 ideas
 • New Mail* 3,165 ideas
 • New Zealand Business & Finance 132 ideas
 • New Zealand Homepage 1,039 ideas
 • New Zealand Safely 3 ideas
 • New Zealand Screen 0 ideas
 • PH ANC News 21 ideas
 • Philippines Celebrity 214 ideas
 • Philippines Homepage 13 ideas
 • Philippines News 123 ideas
 • Philippines Safely 12 ideas
 • Philippines Video 0 ideas
 • Philippines Weather 3 ideas
 • Pick N Roll 19 ideas
 • Postmaster 44 ideas
 • Pro Football Pick'em 103 ideas
 • Retail Pulse 0 ideas
 • Rivals 11 ideas
 • Safely 165 ideas
 • Screen for iOS 0 ideas
 • Search Extensions 108 ideas
 • Search Product Downloads 105 ideas
 • Security 497 ideas
 • Sign-In Experience 79 ideas
 • Singapore Entertainment 20 ideas
 • Singapore Finance 230 ideas
 • Singapore Homepage 1,062 ideas
 • Singapore News 214 ideas
 • Singapore Safely 11 ideas
 • Singapore Screen 19 ideas
 • Singapore Weather 4 ideas
 • Singapore Yahoo Beauty 0 ideas
 • Singapore Yahoo Celebrity 4 ideas
 • Singapore Yahoo Finance 0 ideas
 • Singapore Yahoo Movies 0 ideas
 • Singapore Yahoo News 0 ideas
 • Singapore Yahoo Style 4 ideas
 • South Africa Celebrity 8 ideas
 • South Africa Homepage 374 ideas
 • South Africa News 23 ideas
 • Sports Android 1,536 ideas
 • Sports CA 37 ideas
 • Sports iOS 1,027 ideas
 • Sports Redesign 3,260 ideas
 • SportsReel 7 ideas
 • StatTracker Beta 629 ideas
 • Survival Football 81 ideas
 • Taiwan Yahoo 名人娛樂 0 ideas
 • Taiwan Yahoo 運動 0 ideas
 • Tanda by Yahoo Finance for Android 0 ideas
 • Tanda by Yahoo Finance for iOS 0 ideas
 • Thailand Safely 2 ideas
 • Toolbar Mail App 216 ideas
 • Toolbar Weather App 72 ideas
 • Tourney Pick'em 66 ideas
 • UK & Ireland Finance 1,077 ideas
 • UK & Ireland Games 19 ideas
 • UK & Ireland Homepage 475 ideas
 • UK & Ireland News 0 ideas
 • UK & Ireland News Internal bucket 0 ideas
 • UK & Ireland News Lego 379 ideas
 • UK & Ireland Safely 38 ideas
 • UK & Ireland TV 21 ideas
 • UK & Ireland Video 187 ideas
 • UK & Ireland Weather 100 ideas
 • UK Answers 1 idea
 • UK Daily Fantasy 1 idea
 • UK Finance Mobile Android 12 ideas
 • UK Finance Mobile DF iOS 2 ideas
 • UK Finance Mobile iOS 315 ideas
 • UK Yahoo Movies 23 ideas
 • US Answers 9,069 ideas
 • US Answers Mobile Web 2,157 ideas
 • US Autos GS 442 ideas
 • US Celebrity GS 664 ideas
 • US Comments 350 ideas
 • US Finance Mobile Android 45 ideas
 • US Finance Mobile iOS 646 ideas
 • US Flickr 277 ideas
 • US Groups 4,274 ideas
 • US Homepage B1 68 ideas
 • US Homepage B2 33 ideas
 • US Homepage B3 50 ideas
 • US Homepage B4 33 ideas
 • US Homepage B5 0 ideas
 • US Homepage M 7,021 ideas
 • US Homepage YDC 43 ideas
 • US Homes GS 203 ideas
 • US Live Web Insights 25 ideas
 • US Mail 193 ideas
 • US Mail 12,607 ideas
 • US Maps 3,491 ideas
 • US Membership Desktop 8,356 ideas
 • US Membership Mobile 91 ideas
 • US Movies GS 424 ideas
 • US Music GS 195 ideas
 • US News 6,168 ideas
 • US Search App Android 2 ideas
 • US Search App iOS 24 ideas
 • US Search Chrome Extension 780 ideas
 • US Search Chrome Extension v2 2,197 ideas
 • US Search Desktop 27 ideas
 • US Search Desktop Bucket A 7 ideas
 • US Search Desktop Bucket B 8 ideas
 • US Search KG 2 ideas
 • US Search Local Listings 20,864 ideas
 • US Search Mobile Web 9 ideas
 • US Search Mozilla 0 ideas
 • US Search Stock Quotes 11 ideas
 • US Search Tablet Web 2 ideas
 • US Shine GS 1 idea
 • US Toolbar 5,548 ideas
 • US Travel GS 207 ideas
 • US TV GS 368 ideas
 • US Weather 2,331 ideas
 • US Weather Bucket 0 ideas
 • US Weather Mobile 13 ideas
 • US Weather Mobile Android 2 ideas
 • Video Guide Android 150 ideas
 • Video Guide iOS 212 ideas
 • Video Guide Testing 15 ideas
 • Web Hosting 4 ideas
 • Whitelist Yahoo Mail 0 ideas
 • Yahoo Accessibility 362 ideas
 • Yahoo Autos 71 ideas
 • Yahoo Beauty 103 ideas
 • Yahoo Celebrity 0 ideas
 • Yahoo Celebrity Canada 0 ideas
 • Yahoo Decor 0 ideas
 • Yahoo Entertainment 361 ideas
 • Yahoo Esports 50 ideas
 • Yahoo Feedback 0 ideas
 • Yahoo Finance Feedback Forum 1 idea
 • Yahoo Finance IN Mobile Android 0 ideas
 • Yahoo Finance SG Mobile Android 1 idea
 • Yahoo FinanceReel 4 ideas
 • Yahoo Food 118 ideas
 • Yahoo Gemini 3 ideas
 • Yahoo Health 90 ideas
 • Yahoo Help 569 ideas
 • Yahoo Home 232 ideas
 • Yahoo Home* 28 ideas
 • Yahoo Lifestyle 168 ideas
 • Yahoo Live 0 ideas
 • Yahoo Mail 2,647 ideas
 • Yahoo Mail Android App 439 ideas
 • Yahoo Mail Basic 667 ideas
 • Yahoo Mail iOS App 63 ideas
 • Yahoo Mail Mobile Web 9 ideas
 • Yahoo Makers 51 ideas
 • Yahoo Messenger 97 ideas
 • Yahoo Mischief Android App 0 ideas
 • Yahoo Mischief iOS App 0 ideas
 • Yahoo Mobile Developer Suite 60 ideas
 • Yahoo Mobile for Phone 15 ideas
 • Yahoo Mobile for Tablet 0 ideas
 • Yahoo Music 78 ideas
 • Yahoo News Digest Android 870 ideas
 • Yahoo News Digest iPad 0 ideas
 • Yahoo News Digest iPhone 1,531 ideas
 • Yahoo Newsroom Android App 68 ideas
 • Yahoo Newsroom iOS App 34 ideas
 • Yahoo Parenting 63 ideas
 • Yahoo Politics 118 ideas
 • Yahoo Publishing 13 ideas
 • Yahoo Real Estate 2 ideas
 • Yahoo Tech 464 ideas
 • Yahoo Travel 144 ideas
 • Yahoo TV 106 ideas
 • Yahoo View 243 ideas
 • Yahoo Weather Android 2,154 ideas
 • Yahoo Weather iOS 23,042 ideas
 • Yahoo! 7 Food App (iOS) 0 ideas
 • Yahoo! 7 Homepage Archive 57 ideas
 • Yahoo! 7 News (iOS) 23 ideas
 • Yahoo! 7 Screen 0 ideas
 • Yahoo! 7 TV FANGO App (Android) 1 idea
 • Yahoo! 7 TV FANGO App (iOS) 1 idea
 • Yahoo! 7 TV Guide App (Android) 0 ideas
 • Yahoo! 7 TV Guide App (iOS) 1,250 ideas
 • Yahoo! 7 TV Plus7 App (iOS) 0 ideas
 • Yahoo! Concept Test Feedback Center 174 ideas
 • Yahoo! Contributor Network 1 idea
 • Yahoo! Transliteration 29 ideas
 • YAHOO!7 Finance 554 ideas
 • Yahoo!7 Games 9 ideas
 • Yahoo!7 Safely 19 ideas
 • Yahoo7 Finance Mobile DF iOS 12 ideas
 • Yahoo7 Finance Mobile iOS 220 ideas
 • Yahoo7 Homepage 2,558 ideas
 • Your password has been reset

  We have made changes to increase our security and have reset your password.

  We’ve just sent you an email to . Click the link to create a password, then come back here and sign in.

 • Leave a Reply