Plicní houbový infekční kašel (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Slade Czech – chovatelskб stanice plemene Staffordshire Bull Terrier

Psincovэ kaљel

Psincovэ kaљel, anglicky – kennel cough, nмmecky – Zwinger Husten, francouzsky – la toux de chemi, je onemocnмnн hornнch cest dэchacнch psщ, kterй nemб s psinkou naprosto nic spoleиnйho.

Pщvod psincovйho kaљle (infekиnн laryngotracheitidy psщ)

Pщvodcem tohoto onemocnмnн je virus, kterэ oslabн lokбlnн obranyschopnost hrtanu a prщduљnice a dochбzн k onemocnмnн tмchto orgбnщ. Dalљнm pщvodcem, kterэ se velmi иasto pшidruћuje, je bakterie Bordetella bronchiseptica. „Proti obмma pщvodcщm lze jiћ nмkolik let oиkovat, proto mne velmi rmoutн ploљnэ vэskyt tйto choroby,” шнkб MVDr. Zdenмk Cvrиek.

Infekиnн laryngotracheitida psщ – kde se vyskytuje

Jak nбzev napovнdб, vyskytuje se tam, kde je velkй nahlouиenн psщ pohromadм. Pщvodnм se jednalo o psince, kotce, chovnй stanice a podobnм. Иastэm mнstem pшenosu tйto choroby jsou bohuћel ale takй svody a vэstavy psщ. Veterinбrnн prohlнdky na vэstavбch jsou bohuћel инm dбl benevolentnмjљн a dokonce se od nich prakticky ustupuje do tй mнry, ћe vlastnм probнhб jenom kontrola dokladщ. Byl jsem dokonce svмdkem toho, ћe шeditel vэstavy pustil do areбlu psa s touto chorobou i pшes zбkaz veterinбшe. Pokud vнm, nбsledovala v onй oblasti epidemie tohoto onemocnмnн. Mnoho lidн bohuћel tuto chorobu neznб anebo podceтuje a jsou ochotni se hбdat, ћe je jejich pes zdrбv.

Pшнznaky psincovйho kaљle

Hlavnнm pшнznakem bэvб kaљel, jako kdyћ mб pacient kost nebo chlup v krku. Pro ovмшenн diagnуzy se provбdн tzv. provokaиnн zkouљka, kdy se zatlaин na spodnн hranu hrtanu (tzv. ohryzku) a nebo se zatбhne za obojek snмrem dozadu. Pes se pak rozkaљle. Takћe obvykle nбsleduje argumentace majitele, ћe se pes jenom љkrtн. Neљkrtн se, marodн! Dalљн ovмшenн se provбdн auskultaиnм, tedy poslechem fonendoskopem tмsnм pod hrtanem. Bohuћel jenom zkuљenэ odbornнk poznб zmмnu zvuku u nemocnйho zvншete, takћe majitele chronicky nemocnйho zvншete lze nмkdy jen velmi tмћko pшesvмdиit. Шada psщ tнmto onemocnмnнm trpн lйta a pokud je majitel navнc kuшбk, mнvajн nмkdy spoleиnэ rannн koncert. Cigareta ve stejnйm bytм se psem pochopitelnм zhorљuje a prodraћuje lйиbu. Otevшenй okno toho mnoho nevyшeљн. U psщ „bouпбkщ” se mщћe jednat o letitou nepшнjemnost, sice obtмћujнcн, ale mбlokdy ohroћujнcн na ћivotм pшнmo.

Z tйto situace ale mohou nastat vэjimky:

Nмkdy nastane akutnн propuknutн kaљle s dбvenнm, obvykle bнlou pмnou a nмkdy zvracenнm. Teplota mщћe bэt ale nemusн bэt zvэљenб, pes je malбtnэ a nмkdy se mщћe i dusit.

Lйиba psincovйho kaљle

Lйиba je provбdмna obvykle tetracyklinovэmi antibiotiky a vitaminy, pшнpadnм dalљн symtomatickou lйиbou, kdy se napшнklad zabraтuje zvracenн. Nмkdy lze antibiotickou lйиbu podpoшit vэtмrem mandlн jodglycerinem a pшнpadnм Priesnitzovэm obkladem, ale vљechny tyto metody mohou mнt svй ale :

  • Tetracyklin u mladэch zvншat zhorљuje vэvoj zubщ, u starљнch zvншat zatмћuje jбtra (ostatnм stejnм jako u lidн) takћe u mladэch zvншat se nмkdy mнsto tetracyklinu podбvб amoxycilin s kyselinou klavulanovou. V tom pшнpadм se ale podбvajн jinй vitamнny neћ pшi podбnн TTC.
  • Vэtмr mandlн jodglycerinem je sice dost ъиinnou pomocн pшi zvмtљenэch mandlнch, ale tuto proceduru psi obtнћnм pшijнmajн a dost иasto se brбnн. Jуd intenzivnм a nevypratelnм barvн vљe naи ukбpne, na mandle je nмkdy obtнћnй se trefit a pшi domбcenskй lйиbм hrozн jeљtм jedno skrytй nebezpeин. Tэkб se sice jen jednoho psa z 10 000 ale pшнpadnou alergickou rekci laik doma nezvlбdne. Je lйpe svмшit tento zбkrok veterinбшi.
  • Priesnitzщv obklad je ъиinnou ale pouze podpщrnou lйиbou, pokud se dobшe pшiklбdб. U psщ mб tu nevэhodu, ћe pшi dlouhodobйm pшiklбdбnн mщћe dojнt k zapaшenн srsti a nehezkйmu lysбnн s pшнpadnou nutnostн lйиby kщћe. Proto je Priesnitz u psщ pouze podpщrnou lйиbou, kterэ by nemмla trvat vнc neћ nмkolik jednotlivэch dnн a veterinбш by mмl kontrolovat stav kщћe pod srstн.

Popudovб terapie

Existuje jeљtм jedna ъиinnб podpщrnб lйиba pro psy, a to tzv. popudovб terapie, kdy se urиitou skupinou injekиnнch lйиiv vybudн organismus k ъиinnмjљн tvorbм protilбtek. Tato lйиba vљak nenн zrovna levnб. Takћe se vracнm ke svйmu oblнbenйmu heslu „i nejdraћљн prevence je levnмjљн neћ nejlevnмjљн lйиba”.

Chronickэ kaљel se postupem иasu mмnн v obstrukиnн plicnн chorobu

Skuteиnэ problйm totiћ vznikб u starэch psщ, kdy se chronickэ kaљel mмnн v obstrukиnн plicnн chorobu a enormм pшetмћuje srdce. To mщћe vйst ke zkrбcenн ћivota aћ o иtvrtinu, podobnм jako je tomu u lidн. Zvlбљќ u pracovnнch a sluћebnнch psщ vystavenэch zбtмћi a nepшнznivэm podmнnkбm to mщћe bэt markantnн a zvэљenou nбchylnost k zбnмtщm (zбpalщm) plic takй nelze pшejнt pouhэm mбvnutнm ruky. Druhэ problйm nastбvб pшi vzplanutн onemocnмnн s horeиnatэmi projevy, jak je popsбno vэљe.

Psincovэ kaљel sniћuje plodnost

A nejhorљн problйm je u chovnэch fen, kdy tato иasto neodhalenб choroba sniћuje plodnost a zhorљuje vэvoj љtмтat. Proto zvlбљtм vэstavnн psi by mмlщi bэt v dostateиnйm pшedstihu pшed vэstavou opakovanм vakcinovбni, jak proti virovй, tak proti bakteriбlnн formм psincovйho kaљle.

pшevzбno ze strбnek chovatelka.cz

Naљi psi u naљich pшбtel
Naљe feny u naљich pшбtel

Foto & Video

Zajнmavosti

Veterinбrnн tйmatika

Zakбzkovб vэroba

Vэrobky z kщћe
Psн znбmky

chovatelskб stanice plemene

Staffordshire Bull Terrier

Tel: +420 776 559 808

(Ujistмte se, ћe na kalibraиnнm obrбzku rozeznбte vљechny odstнny љedй, pшнpadnм si pшenastavte monitor.)

Kašel – příčiny

Kašel je ochrannou a obrannou reakcí dýchací soustavy. Slouží k odstraňování odumřelých buněk a čistění dýchacích cest, vzniká však i při jakémkoliv jejich podráždění – při zánětu, při vdechnutí cizího tělesa, při přítomnosti tekutiny v dýchacích cestách a dalších stavech. Z obecného hlediska má význam rozlišit kašel na:

Příčiny: Příčin kašle je celá řada a spadají sem zejména stavy spojené s postižením dýchacího ústrojí. Někdy je ovšem toto postižení druhotné a je dáno nemocemi trávící, nebo či oběhové soustavy. Ty jsou totiž s dýchací soustavou velmi úzce spjaty. A nyní již k vlastním příčinám, z nichž vyjmenuji jen ty nejdůležitější.

9. Refluxní nemoc – Refluxní nemoc znamená, že se žaludeční kyselý obsah dostává do jícnu přes nedostatečně těsnící svěrač a poškozuje jeho stěnu. Tento stav se buďto projevuje pálením žáhy, nebo je zcela bezpříznakový. Asi by vás zajímalo, jak to souvisí s kašlem. V podstatě zcela jednoduše – když si člověk se silnějším refluxem jde lehnout, tak se v poloze vleže žaludeční šťáva dostane nejen do jícnu, ale do nosohltanu a ve spánku odtud steče do průdušek a do plic. Kyselé žaludeční šťávy citlivou sliznici dýchacích cest silně dráždí a to způsobuje kašel. Proto jsou pro nemocné s refluxem mj. typické záchvaty nočního suchého kašle.

11. Plicní embolie – Kašel a dušnost jsou častými příznaky méně a středně rozsáhlých plicních embolií. Při plicní embolii jde v zásadě o to, že se někde v žilách našeho těla (obvykle v žilách dolních končetin) vytvoří krevní sraženina – trombus. Tato sraženina se poté utrhne a krevním oběhem se dostane až do plicního řečiště, kde ucpe menší či větší cévu. Kvůli tomu se v části plic zastaví krevní oběh a přestane probíhat výměna kyslíku a oxidu uhličitého. Masivní plicní embolie většinou znamená náhlou smrt, drobná plicní embolie se nemusí ani nijak projevit.

1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.

Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.

© 2011 MUDr. Jiří Štefánek, IČO 88318427 (webmaster: Mgr. Martin Fajmon), Administrace

Plicní houbový infekční kašel

Kašel jako obranný mechanizmus

Akutní suchý kašel a jeho léčba dle příčiny

Akutní infekce dýchacích cest – nejčastější příčina akutního kašle. Postihuje horní cesty dýchací (nos, nosohltan, ústní část hltanu). Vlivem infekce vzniká zánět horních cest dýchacích. Ten je často provázen otokem a překrvením dýchací sliznice a dochází k dráždění k suchému kašli. Suchý kašel může být obtěžující hlavně v noci. Vzhledem k tomu, že nečistí dýchací cesty, dá se nazvat i kašlem neúčelným. Ve většině případů je původcem virová infekce. Virová infekce horních cest dýchacích velmi často přechází v infekci dolních cest dýchacích (průdušnice a průdušky), což vede k přechodu na vlhký kašel (se zvýšenou produkcí hlenu).

Neproduktivní kašel může být charakteristický i změnou zabarvení hlasu, který se stává chraplavým a zastřeným. Hrubý, dráždivý kašel nejčastěji provází zánět hrtanu (laryngitida) a zánět hrtanu a průdušnice (laryngotracheitida). Suchý štěkavý kašel s dušností však může provázet i závažnější onemocnění jako je akutní virový zánět hrtanu a průdušnice (akutní subglotická laryngitida), kde je nutné rychle navštívit lékaře.

U suchého kašle používáme antitusika – léky, které tlumí kašlací reflex a snižují dráždivost ke kašli.

Vdechnutí cizího tělesa  - potrava, zvratky, prach a jiné relativně malé věci (hlavně u dětí). Ke kašli může dráždit i cizí těleso ve zvukovodu.

Netlumit kašel! Nutno vyhledat lékařskou pomoc.

Černý kašel – vzácnější onemocnění provázející záchvaty dávivého suchého kašle může vyvolat až zvracení. Bakteriální onemocnění je nutné léčit antibiotiky a kašel je dobré tlumit antitusiky. V dnešní době očkování minimalizovalo toto onemocnění, a pokud se objeví, tak je již v mírnější formě.

U suchého kašle používáme antitusika.

Plicní embolie – ucpání krevního řečiště v plicích většinou krevní sraženinou. Jedná se o životu ohrožující stav. Pacient je dušný a vykašlává narůžovělý zpěněný hlen.

Léčbu určuje lékař.

Selhávání levostranného srdečního oddílu – projevuje se v noci při ulehnutí na lůžko. Dochází ke zhoršení dýchání a dráždění ke kašli. Takto postižený si dává více polštářů pod hlavu, aby mohl spát. Kašel se dostavuje po námaze nebo po ulehnutí na lůžko.

Léčbu určuje lékař.

Akutní vlhký kašel a jeho léčba dle příčiny

Akutní zánět průdušek (bronchitida) – většinou virové onemocnění provázené vlhkým kašlem. Díky kašli se z dýchacích cest odvádí hustý hlen obsahující patogeny a tím se dýchací cesty čistí. Ulpívání hlenu v dýchacích cestách by mohlo vést k rozvoji komplikovanější infekce, například po virovém onemocnění následuje bakteriální a pacient se musí léčit antibiotiky.

Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukolytika – léky usnadňující vykašlávání hlenu.

Zápal plic či jiné bakteriální onemocnění dýchacích cest – podstatou onemocnění je bakteriální infekce, která je nutná léčit antibiotiky. Onemocnění doprovází produktivní kašel. Hlavně v počátku onemocnění je kašel velmi vyčerpávající.

Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukolytika.

Akutní exacerbace CHOPN – náhlé zhoršení dříve stabilního stavu CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci), jehož příčinou bývá nejčastěji infekce dýchacích cest a znečištění ovzduší, zejména v zimním období.

Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukolytika.

Protrahovaný kašel a jeho léčba dle příčiny

Zánět nosu a vedlejších nosních dutin (rinosinusitida) je zánět výstelky dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Projevuje se sekrecí z nosu, poškozením nosní sliznice, huhňavostí, kašlem, bolestí hlavy někdy i bolestí uší. Dráždění ke kašli je vyvoláno sekrecí hlenu z nosu nebo vedlejších nosních dutin.

Pokud je kašel suchý, používáme antitusika. Při vlhkém kašli používáme mukolytika.

Zvětšení nosní mandle (odborně adenoidní vegetace) představuje shluk zbytnělé lymfatické tkáně vytvořené u zadní stěny nosohltanu. Jedná se o onemocnění dětského věku, které vzniká jako následek častého zánětu a infekce.  Mezi příznaky zvětšené nosní mandle patří dýchání otevřenými ústy, chrápání, huhňání, častá rýma, opakované záněty středního ucha, nedoslýchavost, protrahovaný kašel, neprospívání nebo opakované infekce dýchacích cest.

Léčbu je nutné konzultovat s lékařem.

Zánět průdušnice a průdušek – přetrvávající zánět dolních dýchacích cest způsobený nedoléčenou bakteriální infekcí, která se může opakovat a způsobovat přerušovaně kašel (převážně vlhký) v období několika týdnů. Léčba cílenými antibiotiky po přesné identifikaci patogenů.

Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukolytika.

Chronický suchý kašel a jeho léčba dle příčiny

Chronická sinusitida (postnasální drip). Pacient s chronickou sinusitidou má ucpaný nos, přetrvávající výtok z nosu, bolesti v obličeji a pocity zatékání do nosohltanu – někdy s trvalým popotahováním nebo snahou o odkašlání. Při vyšetření bývá patrný zánět sliznice nosohltanu a zduřelá nosní sliznice. Typické je chrápání, u dětí huhňavý hlas a poruchy sluchu (často spojené s hypertrofií adenoidní vegetace). Dráždění ke kašli je vyvoláno sekrecí hlenu z nosu nebo vedlejších nosních dutin.

Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukolytika.

Průduškové astma je chronické, celoživotní onemocnění dýchacích cest, které může vzniknout v kterémkoliv věku. Astma je onemocnění spojené s obstrukcí, zánětem a zvýšenou reakcí dýchacích cest na podněty. Dochází při něm k záchvatům dušnosti nebo kašle na podkladě zúžených dýchacích cest. Jde o nejčastější chronické onemocnění dětského věku (10-15 %).

Kašel u astmatu je často jediným projevem tohoto onemocnění. Kašel u astmatu je provokován alergenem, námahou, smíchem, chladným vzduchem a vyskytuje se nejčastěji během noci nebo v časných ranních hodinách.

Léčba kašle u astmatu je nastavována lékařem. Záchvatovitý typ kašle u astmatu zlepšují bronchodilatancia – léky uvolňující křečovité stažení průdušek.

Gastroezofageální reflux vzniká při porušení svalového svěrače, který brání návratu obsahu žaludku do jícnu. Tento obsah se může dostat z jícnu do dýchacích cest, což je podráždí a vyvolá kašel. Bývá také doprovázen pálivou bolestí za hrudní kostí. Léčba kašle u gastroezofageálního refluxu je určována lékařem.

Karcinom plic – dlouhotrvající kašel je typickým příznakem nádoru plic. Kašel bývá nejdříve suchý, pak se mohou přidat zánětlivé komplikace a vznikne kašel produktivní. Silní kuřáci často kašlou chronicky, zde je důležitá změna frekvence a charakteru. Přítomnost hlenu s příměsí krvi bývá přítomna u 20 – 30 % pacientů. Především kuřáci by měli navštívit plicního lékaře a podstoupit včasnou diagnostiku pro neodkladnou léčbu. Růst nádoru v dýchacích cestách je kromě kašle často doprovázen úbytkem na váze.

Léčba kašle u karcinomu plic je určována lékařem.

Polékový kašel je typický pro pacienty užívající ACE-inhibitory, což jsou látky, které snižují krevní tlak. Po změně léčby vysokého krevního tlaku lékařem, kašel do několika týdnů (uvádí se čtyři) vymizí.Další léky, které způsobují kašel, jsou betablokátory, léky, které snižují mimo jiné tepovou frekvenci. Ústupu kašle napomůže změna léků.

Intersticiální plicní choroby jsou velmi početná skupina onemocnění, kterou spojuje zmnožení plicního vaziva (intersticia) díky přítomnosti zánětu. Nejznámější je sarkoidóza. Výsledkem těchto onemocnění je dušnost, snížení plicních funkcí a možná přítomnost kašle.

Léčba kašle u intersticiální plicní choroby je určována lékařem.

Psychogenní kašel – Hysterie, nervová labilita, zlozvyk. Může být důsledkem emocí či neuvědomělým projevem vzdoru. Mívá vazbu na stresující okolnosti. Psychogenní kašel postihuje častěji ženy mladšího věku. Nevyskytuje se v noci, což může původ psychogenního kašle potvrdit. Účinnou léčbou může být psychoterapie.

Chronický vlhký kašel a jeho léčba dle příčiny

Chronický zánět průdušek – tento problém mají zejména kuřáci nebo lidé vystavení látkám, které je dráždí ke kašli. Opakovaně prodělávají záněty průdušek a nepřetržitě každé ráno je obtěžuje produktivní kuřácký kašel. Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukolytika.

CHOPN  (chronická obstrukční plicní nemoc) je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované omezením průtoku vzduchu v průduškách vznikající poškozením dýchacích cest. Příčinou vzniku CHOPN je nejčastěji kouření. U CHOPN je kromě produktivního kašle přítomna i výrazná dušnost. CHOPN provází velmi často opakované infekce dýchacích cest, které mohou mít těžší průběh než u zdravých jedinců. Tomuto stavu říkáme exacerbace a ty jsou vždy provázeny produktivním kašlem. Někteří pacienti s CHOPN mimo exacerbace nekašlou. Částečnému ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukolytika. Celkovou léčbu CHOPN určuje lékař.

Bronchiektázie je nevratné rozšíření průdušek. Onemocnění je zánětlivé a způsobuje vysokou tvorbu hlenu. Očistný proces řasinkami dýchacích cest je porušený a odvod hlenu tedy ztížený. Hlen je hnisavý, často zapáchající. Ranní záchvaty produktivního kašle mohou být velmi namáhavé a obtěžující.

Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukolytika. Celkovou léčbu bronchiektázie určuje lékař.

Cystická fibróza je vrozené onemocnění způsobující mimo jiné tvorbu abnormálně hustého hlenu v dýchacím a trávicím ústrojí. Projevy v rámci dýchacích cest jsou závažné a objevují se v každém období života. Kojenci hlen polykají s následným zvracením. V pozdějším věku je nejčastějším projevem kašel (suchý, dráždivý nebo produktivní, spojený s hnisavou expektorací), který je dán opakovaným vzplanutím plicních infekcí. Někteří nemocní kašlou stále, jiní mají období bez kašle. Léčba kašle u cystické fibrózy je určována lékařem.

Tuberkulóza – je infekční onemocnění bakteriálního původu. Tuberkulózní kmeny nelze léčit běžným typem antibiotik. Léčba speciálními antibiotiky je dlouhá, nicméně úspěšná. U nás jsme sice proti ní očkování, ale to neznamená, že jí nemůžeme onemocnět. Výskyt je nízký, ale čím dál častěji se k nám dostává z východní části Evropy a jiných koutů světa. V počátku onemocnění je suchý kašel, později přechází v produktivní. Hlen je hnisavý, často s příměsí krve. Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukolytika. Celkovou léčbu tuberkulózy určuje lékař.

Popis černého kašle

V naší zemi se díky očkování podařilo černý kašel téměř vymýtit. Problémem je nárůst přistěhovalců především z východní části polokoule, kde není vyspělé dětské zdravotnictví, a kteří k nám nákazu importují. Nicméně se jedná o celosvětově rozšířené onemocnění, které vzácně může postihnout i dospělé. Vyskytuje se především v podzimních a zimních měsících. Černý kašel byl v dřívějších dobách velmi obávanou dětskou nemocí, která u většiny nakažených končila smrtelně – udušením. Černý kašel je vysoce nakažlivý a přenáší se kapénkovou infekcí, čili při kýchnutí, smrkání a kašli. Každoročně je na světě zachyceno asi 60 milionů nakažených a z toho 350 tisíc, převážně dětí, zemře.

O tom, že se zdaleka nejedná o vymýcenou chorobu, se dočtete na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Původcem je bakterie Bordetella pertussis. V mikroskopu se zobrazí krátká nepohyblivá tyčinka. Jediným hostitelem v přírodě je pro ni právě člověk. Má jedinečnou schopnost osidlovat výhradně dýchací cesty, jež jsou vystlány speciálními buňkami s řasinkami. Pohyb řasinek je důležitý k očišťování dýchacích cest. Buňky produkují sekret, na něm se zachycují nečistoty z vdechovaného vzduchu a řasinky kmitáním posouvají sekret s nečistotami směrem nahoru k ústům, odkud je vykašláván. Tento mechanismus udržuje dýchací cesty průchodné. Pokud se bakterie v dýchacích cestách kojenců nebo dětí uchytí, dochází v organismu postiženého k řadě specifických odpovědí. Systémové projevy onemocnění, ty, které se objeví mimo dýchací cesty, jsou patrny ve vzdálených orgánech ve chvíli, kdy už bakterie v řasinkách buněk v dýchacích cestách nejsou přítomny. Přítomnost bakterie by možná nebyla takovým problémem, náš organismus zvenku i zevnitř obývají stovky druhů bakterií. Problém je, že bakterie se usadí, rychle se množí a blokuje funkčnost řasinek. Bordetella rovněž produkuje škodlivou látku, tzv. pertussový toxin, specifický jed. Ten neproniká do krve, ale má místní závažné důsledky. Především dráždí sliznici dýchacích cest, vyvolává katarální příznaky a zvyšuje počet bílých krvinek v místě osídlení, tedy v průdušnici a malých průduškách. Toxin má ještě další nežádoucí účinky a to, že zesiluje působení některých hormonů. Způsobuje nízkou hladinu cukru v krvi a zesiluje propustnost nejmenších a nejtenčích cév, tzv. kapilár. Vyšší propustnost vede k úniku tekutiny mimo cévní řečiště a k otoku a snadnějšímu vzniku šoku z úniku tekutiny z cirkulačního systému. Zesiluje se rovněž citlivost na histamin, látku, která je odpovědná za stah hladké svaloviny stěny průdušek. Je znemožněn výdech, dochází snadněji k dušení.

Příznaky černého kašle

Nejčastější výskyt nemoci je mezi 3.-5. rokem života dítěte. Doba od nakažení do propuknutí příznaků nemoci, tzv. inkubační doba, je u černého kašle asi týden až 14 dní. Onemocnění začíná necharakteris­tickým kašlem, to je první stadium, které lze ovlivnit antibiotickou léčbou. Druhé stadium nastupuje mezi druhým a třetím týdnem a vyznačuje se záchvatovitým kašlem, typickým pro tuto nemoc. Dítě má záchvat opakovaného kašlání, během záchvatu se nemůže nadechnout. Kašel může být ukončen buď kokrhavým zajíknutím, nebo je dítě tak podrážděno usilovnou námahou, až se rozzvrací. Stav je doprovázen nedostatkem dechu a namodralou barvou rtů z nedostatku kyslíku v krvi. Množství záchvatů se počítá do desítek během dne, častějši se objevují v noci a dítě nevykašlává příliš mnoho hlenu. Toto stadium trvá 4-8 týdnů. Pokud není onemocnění komplikované, není přítomna horečka. Poslední stadium je rekonvalescentní, dítě se uzdravuje, záchvaty kašle mizí. Po prodělaném černém kašli zůstává imunita. Podobné onemocnění jako vyvolává Bordetella pertussis může napodobit i její kolegyně Bordetella parapertussis.

Léčba černého kašle

V časné fázi lékaři podávají speciální tekutinu složenou z protilátek proti černému kašli. Postup je vhodný především pro děti mladší dvou let. Včasné nasazení antibiotik zabrání rozvoji prvního stadia ve druhé a významně sníží infekčnost dítěte pro ostatní členy rodiny, kolektivu. Dítě s podezřením na černý kašel je vždy hospitalizováno v nemocnici a sledováno, musí být izolováno a musí se mu zvlhčovat vzduch. Zápal plic se vyloučí na RTG snímku.

Dnes se v rámci povinného očkování podává hexavakcína od 13. týdne věku dítěte, a to ve třech dávkách. Poslední se píchne dítěti nejpozději mezi 3.-4. měsícem od první dávky. Pokud onemocní kojenci, kteří neumějí odkašlávat, nahromaděný hlen se jim z dýchacích cest odsává. Po vyléčení lze dítě opět pustit do kolektivu po dvou kontrolních odběrech, které vyjdou z laboratoře s negativním výsledkem.

Komplikace černého kašle

Je jich několik, které znesnadňují jak prevenci, tak léčbu. V popředí komplikací stojí velmi snadný přenos kapénkami, což je v dětských kolektivech nejsnadnější způsob šíření nemocí. U kojenců do 5 měsíců věku končí onemocnění v 70% smrtelně. Chvíle během záchvatu kašle, kdy dítě nedýchá, tzv. apnoe, způsobuje namodralou barvu dítěte a může vyvolat křeče, jejichž příčinou je málo kyslíku v mozku. Nedostatek kyslíku pro mozkovou tkáň může funkce mozku poškodit, výsledkem jsou různé neurologické poruchy. V průduškách dochází po osídlení jejich sliznic bakteriemi k odumření sliznice a vzniká zde zánět kolem stěny průdušek, který může skončit až zápalem plic. Během silných záchvatů kašle byl popsán vznik pupečních kýl, hlavně u novorozenců. Silné záchvaty rovněž mohou končit popraskáním drobných cév v oku a krvácením do spojivky, jež se během fáze uzdravování vstřebá. Objevují se i otoky dolních víček. Sliznice průdušek je poškozená, což usnadňuje, aby se na ní zachytily i jiné druhy bakterií, které pak ztěžují průběh černého kašle a mohou vyvolat hlavně poškození plic závažnější, než by bylo jen v případě samotné infekce černým kašlem.

Během těhotenství přestupují různé protilátky z matčiny krve i do krve plodu a chrání jej. Bohužel protilátky proti černému kašli procházejí placentou hůře, proto jsou ohroženy děti již brzo po narození.

V současné době se uvažuje o přeočkování dětí ve věku 10 let, mezi 10.-15. rokem v poslední době se objevuje vyšší výskyt černého kašle. Existuje názor, že kolem 10. roku klesají protilátky, které se vytvoří během očkování, když je dítě ještě kojencem. Problémem je i nerozpoznané nosičství dospělých lidí. U nich nákaza většinou proběhne pod obrazem zánětu průdušek, kašel a jeho komplikace a znaky nejsou tak silně vyjádřeny, dospělí lidé na černý kašel neumírají. Proto se na pertussi u nich kolikrát ani nepomyslí, lidé lékaře v mnoha případech nevyhledají. Každopádně by neměli podcěňovat dlouhotrvající úporný kašel a lékaře navštívit.

Prevence černého kašle

Prevencí je dodržování pravidelného očkování. Pokud dítě onemocní, kašle, je dobré navštívit pediatra. Ne každé opakované záchvaty kašle musí ihned znamenat černý kašel. Pozornost by měla být zvýšena ve chvíli, kdy se kašel prohlubuje a je spojen se zvuky připomínajícími kohoutí kokrhání. V tu chvíli by již dítě mělo být hospitalizováno a následné odběry by měly určit, zda se jedná o pertussi. V prvním stadiu je kašel necharakteristický, pokud se ale kašel začne objevovat v noci a jeho charakter vám připomíná výše popsané znaky, okamžitě jeďte na dětskou pohotovost a popište příznaky, nezapomeňte si s sebou vzít očkovací průkaz. V současné době se očkuje tzv. Hexavakcínou, to znamená, že v jedné aplikaci dítě dostane ochranu proti šesti nemocem, které by mohly končit u dětí smrtelně. Zahrnují záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenku typu B, inavzivní onemocnění vyvolané Haemofilem influenza typu b (vyvolává zánět příklopky hrtanové a její silný otok, dítě se udusí) a přenosnou dětskou obrnu, která rovněž končí udušením z ochrnutí dýchacích svalů. Prevence se týká i chování matek. S novorozenci do 6 týdnů by opravdu neměly navštěvovat nákupní centra, velké rodinné oslavy a jezdit přeplněnou MHD.

Další názvy: Dávivý kašel, Pertusse

Zkušenosti uživatelů s Černým kašlem

Černý kašel a dušení se Jarica Zabova (18.10.16)

Po příletu z Tuniska jsem onemocněla černým kašlem. Už je to ale dobré. Dostala jsem dvoje antibiotika, trápily mě horečky, bolesti hlavy a kašel 3 měsíce.

Důležité je ležet a odpočívat. Dobrý je i Panadol. Už nikdy více. Jsem pořád unavená. Je mi 56 let.

Zkušenost s černým kašlem tomasl (20.01.15)

Před třemi lety (jaro 2012) – nerozpoznaná nákaza černým kašlem.

Léčba proběhla dobře, okamžitá úleva, ALE:

Po roce velké problémy s dýcháním, jako kdyby byla část plic nefunkční, ucpaná. Jako nejvhodnější se zdálo odsátí hlenových zátek (sliznice v plicích je destruována toxiny, a proto nedokáže odnášet hlen pryč z plic, začíná se to zvolna hromadit).

Fibroskopie byla výsledkem skvělá, ale zážitek to byl dost hrozný.

Po dvou letech opět po nějaké infekci z okolí a také díky dost dlouhým letům (klimatizace) jsem na tom skoro stejně – nedokáži vykašlat, v noci se dusím, tak opět zamířím na odsátí.

Pokud máte možnost se oočkovat či přeočkovat, určitě, už kvůli malým dětem.

Toto onemocnění opravdu není banální a pokud jednou zažijete, do konce života nezapomenete.

Léčba – širokospektrální ATB, asi týden.

Co mi pomohlo

Pomoc spíše ohledně následků, odsátí hlenových zátek.

Černý kašel v 50 letech Jakava (02.12.14)

Již 4 měsíce mám kašel, který se zhoršuje. V červnu jsem přechodila dle mého zánět nosohltanu a celé léto mě trápily občasné záchvaty kašle. Většinou ve stresových situacích. V říjnu se mi opět vrátil zánět nosohltanu a již horší průběh kašle. Užívala jsem antibiotika a po 14 dnech jsem PN ukončila. Po měsíci opět prudké záchvaty kašle, chrapot a návštěva lékaře nezbytná. Diagnoza: pravděpodobně černý kašel. CRP 15, výtěr nic moc neukázal, rtg plic čisté. Užívám antibiotika Fromilid 500 = Clacid 2 balení, zatím mám vybrané 1 a kousek a je to mírně lepší. Už se alespoň nedusím a mohu se nadechnout, aniž by propukl dusivý kašel. Kašel je suchý, bez vykašlávání. Už ať je to za mnou.

Fomilid 500 po 12 h 1 tbl. 2× balení á 14 tbl.

Boj hlavně s neznalostí u lékařů Nováková Stanislava (15.10.14)

Černý kašel jsem v dětství prodělala v l5 měsících, po oslabení organizmu jsem onemocněla dětskou infekční obrnou (v té době se ještě neočkovalo, rok 1954.

Když syn začal letos v srpnu (má 2l let, je očkovaný proti černému kašli) podivně kašlat, mysleli jsme, že se nachladil po promoknutí na nějakém koncertu. Po 14 dnech jsem začala v pátek 8.srpna kašlat, tak podivně, že jsem měla pocit, že vyzvracím vnitřnosti. Ustalo to, v noci silné zhoršení a v sobotu jsem už jela na pohotovost do Kroměříže. Vysoká horečka, zvracela jsem jakoby pěnu a bolestivě kašlala až k zadušení. Měla jsem úporný až dávivý kašel jakoby z plného zdraví.

Nezabírá na to žádný přípravek, Stoptussin apod. Noc prokašlete a prozvracíte.

Vykašláváte množství zpěněných slin – až pěnu.

Dostala jsem antibiotika a protože jsem den předtím byla na oslavě, kde se mi jedna kamarádka po mém zakašlání svěřila, že takhle u ní začal černý kašel, na který před rokem skončila v nemocnici. Upozornila jsem na to i na pohotovosti.

Lékařka řekla, že pokud to je, tak se to léčí antibiotiky.

Za dva dny se stav tak zhoršil, že mě manžel dovezl zpět do Ostravy, kde střídavě bydlím k obvodnímu lékaři. Tam mi dali jiné antibiotika, že zřejmě zvarcím z nich. Marně jsem zase upozorňovala na možnost černého kašle. Po opětovném zhoršení jsem jela na plicní oddělení fakultní nemocnice Ostrava, kam docházím pro problémy s plícemi – byla mi pro opakované pneumotoraxy provedená pleuroktomie.

I tam jsem na černý kašel marně upozorňovala, dokonce mě nechali čekat 3,5 hodiny v čekárně, kde byli pacienti např. s onkologickým onemocněním. Každý si ode mě odsedal, když jsem se „dusila kašlem“. Sestřička na mou prosbu, ať mě proboha už vezmou na řadu, že někoho nakazím řekla „Ale černý kašel není zas tak nakažlivý a my jsme specializované pracoviště, tady se čeká.“ Opět jsem dostala jiné antibiotika.

To už jsem se obávala, zda to vůbec přežiju. Sotva jsem slabostí chodila, nejedla jsem, zvracela tu podivnou pěnu a jenom trnula, kdy se mi „podaří“ se už nenadechnout, jaké jsem měla křečovité stahy hrudníku. Po další návštěvě praktického lékaře a mou dost důraznou žádost mi konečně vzali krev, kde za pár dní se projevilo, že mám nezřetelné příznaky, že jsem s černým kašlem přišla do styku a musí se odběry opakovat. Po mé zkušenosti na plicním na fakultce mě lékařka poslala na jiné plicní odděelní, kde už mi hned při vstupu dali roušku s tím, že je to ochrana pro jiné pacienty. Okamžitě mě vzali k lékaři. Pak mě poučili, jak to bude probíhat, na co musím být připravená – že budu kašlat hodně dlouho atd. Na odběry doporučili vzít celou rodinu. I u syna a manžela, který mezitím rovněž začal kašlat, se také černý kašel potvrdil. U nich ten parapertusis, u mě pertusis. Bylo to nakonec nahlášeno na hygienu.

Dnes jsem byla na, doufám, poslední kontrolní odběry. Včera jsem byla opět na kontrole na fakultce, kde opět nad tím mávli rukou. Na mé stížnosti, že kašlu hodně v noci, když si lehnu (to je také projev toho černého kašle), mi pan primář řekl, že mám asi rýmu a jak mi to stéká v noci do krku, tak mě to dráždí.

No a to byla poslední kapka. Už tam nepůjdu a hledám si nového plicního lékaře.

Že jsem to přežila i s tím postižením plic? No, asi mám „silný kořínek“. Ale nepřálo bych to ani nejhoršímu nepříteli. Tak přeji, ať se vám toto onemocnění vyhýbá obloukem.

Zabírají jedině velké dávky antibiotik. Při akutním ústupu na doléčení vhodná inhalace.

Černý kašel Cassiela (09.06.14)

Je to asi 3-4 roky, co jsem se touto nemocí nakazila na dětském táboře, bylo mi cca 18 let. Měli jsme tam dívenku, která prakticky po příjezdu začala kašlat a nic na to nezabíralo. Po návratu z tábora, který trval 12 dní, jsem začala mít stejné příznaky – příšerná únava, kterou jsem však přiřkla fyzickému vybití na táboře s dětmi, a začala jsem nenápadně pokašlávat. Zprvu sem tam zakašlání – suché, dráždivé a postupně během dalších pár dní se kašel začal šíleně zhoršovat, nestíhala jsem se během záchvatů ani nadechnout. Vzhledem k tomu, že jsem tou dobou studovala na zdravotnické škole, s podezřením na tuto nemoc jsem šla rovnou k lékaři. Tam se mi napřed vysmáli a když si pak poslechli jeden ze záchvatů, ani se už nenamáhali s nějakými testy a rovnou předepsali léky a musela jsem nosit roušku. Bohužel jsem mezitím stihla nakazit i jednoho člena rodiny, u kterého těsně předtím diagnostikovali virózu, přesto předepsali z nepochopitelných důvodů ATB a k tomu příliš slabá antibiotika. Silná pak po správné diagnóze už nezabírala, takže člověk mě blízký prakticky na rok kvůli nemoci ztratil hlas – jestli se to usadilo na hlasivkách kvůli nevhodné předešlé léčbě, to už popravdě netuším. Ale podotýkám, že u každého nemoc probíhá trochu jinak a co se týče času rekonvalescence. I ty časy jsou silně variabilní. Já se z následků nemoci dostávala rok, někdo to může mít i kratší dobu.

širokospektrální antibiotika – přesný název už si nevybavím

Co mi pomohlo

Pokud možno alespoň rok omezit fyzickou aktivitu, což vzhledem k tomu, že člověk bez záchvatu pak už nevyšel ani schody, je dle mého názoru dobrý nápad. Pomáhala mi inhalace lístků máty ve vařící vodě v umyvadle, co nejčastější pobyt na čerstvém vzduchu, ideálně les, a pokud možno se co nejvíce vyhýbat stresovým situacím.

Při bolestech břicha, které následovaly po záchvatech mi hodně pomáhala zahřívací láhev a bylinkové čaje, abych se alespoň trochu vyspala. Vzhledem k zátěži pro organismus je potom tělo poměrně slabé a náchylné pro další nemoci, tudíž je dobré obohatit stravu o spoustu vitamínů. Z této nemoci jsem se zotavovala poměrně dlouho. Ale co zabírá nejvíce, je nepodceňování příznaků a hlavně jako prevence kontrola protilátek proti tomuto kašli a v případě nedostatečné hladiny přeočkovat.

černý kašel alex6 (30.09.13)

Černým kašlem jsem onemocněla ve čtrnácti letech. První se projevoval jako běžné nachlazení. Horečka, únava či jiné známky přítomny nebyly, docházelo ale k silným záchvatům kašle, které se jen stěží daly zastavit. Kašel nebyl suchý, popsala bych ho spíš jako neustále odkašlávání. Asi po týdnu, kdy nemoc nepolevovala, jsem zašla k doktorovi, který mi předepsal ATB. Ty mi nezabraly, a tak mi předepsal další.

Vyslovil i domněnku, že se možná jedná o černý kašel. V místě mého bydliště stejný kašel postihl i více dětí. Druhé ATB taky nezabírala. Zvýšenou teplotu jsem stále neměla, ale kašlala jsem už přes tři týdny. Jednoho dne se mi k tomu přidala bolest břicha, teplota už byla zvýšená a já tak musela být hospitalizovaná. V nemocnici ovšem na původ břišní bolesti nepřišli a kašel mi přišlo, že ani neřešili. Dostala jsem tedy kapačky, asi pět dní jsem si pobyla na lůžku, kde mě ve spánku přepadaly záchvaty kašle, a pak mě pustili. Kašlala jsem stále i doma, ale od toho návratu to už postupně ustávalo. Můžu však říct, že i tři měsíce na to se třeba po hlasitém smíchu dostavoval lehký záchvat kašle.

Černý kašel u astmatičky Pipi98 (18.03.13)

Před měsícem jsem měla zánět průdušek a byla jsem léčena Klacidem, který pomohl. Po měsíci opět hrozný kašel. Ani jsem se nemohla nadechnout, kolikrát jsem byla fialová v obličeji. Nejdřív, že to bude viróza, tak jen Mucosolvan, ale ten nepomohl, tak paní doktorka řekla, že už se jí tam objevila holčina s černým kašlem, ale nepotvrdil se, takže mi vzala krev. Byla jsem 3 týdny doma a brala Klacid a po 2 týdnech jsem šla na druhou krev na černý kašel a výsledky vyšly pozitivní. Takže celá rodina musí dojít na krev.

Po ATB mi dala ještě Prothazin. Už jen pokašlávám, ale jsem téměř zdravá jen chci říct, že kašel nepodceňujte. I když jsem astmatička už od 5 let.

Co mi pomohlo

Černý kašel nerozpoznaný hned Martinka87 (28.02.13)

Černý kašel jsem prodělala v roce 2008, kdy se tato nemoc začala teprve rozšiřovat, ale nikdo o ní nevěděl a neměl s ní žádné zkušenosti. Paní doktorka mě po prvních příznacích (silný kašel s hleny) léčila na zánět průdušnice. Po 3 druzích antibiotik během 2 týdnů se kašel zhoršoval a s nemožností se nadechnout se mi točila hlava. Byla jsem proto přijata do Vojenské nemocnice, kde jsem byla hospitalizována 10 dní. Tam si mysleli, že mám astma, ale pak mi našli vysoký zánět v krvi a dali mi další, už 4. antibiotika v 1 měsíci a propustili mě domů.

Vzhledem k tomu, že studuji zpěv, jsem šla k paní doktorce na foniatrii, která mi zpětně nechala udělat krevní testy na černý kašel, které tuto hroznou nemoc potvrdily. Kašlala jsem 6 měsíců, hlavně po ránu a při fyzické námaze a po další rok jsem byla pravidelně nemocná na horní cesty dýchací. Úplně jsem se uzdravila až studiem vysoké školy v přímořském městě, cca 1 rok a půl po prodělání této nemoci.

2 týdny silný kašel s hleny, poté 10 dní dávivý kašel i přes den – nemožnost nadechnutí se, v pozdějších stádiu kašel se zvracením 1 týden; kašel po ránu a jakékoli fyzické námaze dalších 6 měsíců od 1.příznaků

Co mi pomohlo

4 druhy antibiotik

Dlouhodobý kašel a černý kašel 240680 (06.02.13)

přítelův syn k nám přijel s dusivým kašlem. Říkala jsem si, že to bude chřipka. Za čtrnáct dní přijel znovu a stále stejný kašel. Poslala jsem ho k lékaři, ale nešel. Prý je to jen kašel. To jsem začala pokašlávat i já. Kapky nepomáhaly, tak jsem šla k lékaři. Dostala jsem nějaká antibiotika, že je to chřipka. Po týdnu mi sice bylo líp, ale kašel tu byl stále. Paní doktorka si asi myslela, že se mi nechce do práce, takže mi jen prodlužovala marodění a jinak mi nepředepsala jediný lék, žádné vyšetření, nic. Začala jsem tušit o co jde.

Zašla znovu za doktorkou a zažádala si o testy na černý kašel. Za týden byl výsledek a pozitivní. Paní doktorka mi řekla, že se s tím ještě nesetkala. Napsala mi antibiotika, která vůbec nezabrala a dala mi je jen na 16 dní. Nechápala jsem, proč se nepodívala do nějaké odborné literatury. Z internetu jsem měla o černém kašli více informací než ona. Mezi tím to ode mne chytila i čtyřletá dcera. Obě jsme po týdnu užívání antibiotik dostaly 39 teploty. Jela jsem opět ke své doktorce a ta mě poslala na plicní, že to není normální. Tam na mě koukali co tam dělám, že to normální je.

Každopádně mi změnili léky, které hned druhý den začaly zabírat. Každopádně i na tom plicním jsem dostala roušku, aby to ode mě nechytili. No a přítelův syn byl s černým kašlem doma jen týden a jeho paní doktorka ho poslala do školy se slovy, že kdyby to od něj měli spolužáci chytit, tak už by to chytili. Nechápu tedy jak je možné, že mě čeká ještě minimálně měsíc marodění. Nesmím ani do krámu a on si může chodit do školy a roznášet černý kašel. Není to poněkud nezodpovědné? Vždyť může nakazit nějaké miminko třeba v autobuse.

Naštěstí jsem si stanovila diagnózu včas. Takže léčba probíhá snad úspěšně. Musím ale podotknout, že mi přijde velmi smutné, že paní doktorku vůbec nenapadlo co by mi mohlo být. Kdyby mě neposlala na plicní, kde mi kompletně změnili léčbu, věřím, že bych s tím marodila klidně i půl roku.

Co mi pomohlo

Pomohl mi Klacid a na noc jsem dostala Prothazin, abych se alespoň trošku vyspala. Oboje zabírá výborně.

Černý kašel v létě Kiki15 (22.07.12)

Zrovna teď černý kašel mám a je to strašné. Pořád se dusím a pokaždé to skončí až zvracením. Kvůli tomu jsou v háji celé prázdniny. Už beru druhá antibiotika, ale zdá se mi, že je to spíš horší a vůbec se to nezlepšuje. Už fakt nevím co mám dělat!

Vlhký kašel u černého kašle Dashen (06.08.11)

Náš osmák se vrátil z třídenního výletu, bolelo ho ucho. Na ORL nenalezeno nic. Pak začal kašlat až do dávení, kdy rudl a nemohl popadnout dech s příznačným zakokrháním v závěru. Měl dva dny teplotu 37,7 – 38°C. Na pertussi jsme nepomysleli, léčili to jako nachlazení s těžším kašlem. Byly prázdniny, u lékaře nebyl. Během 14 dnů kašel ustal a sem tam během dne i noci mírně zakašlal.

Během 14 dní jsem začala kašlat i já (věk 65) a osmákova teta – vozíčkářka (38 let). To už jsem poznala, že se nejedná o běžný kašel a od počátku tvrdila, že je to pertusse. Nemohla jsem zaklonit hlavu a dopít čaj z hrnečku. Udusila bych se. Neexistovalo se předklonit, následoval ihned dávicí kašel. Bojovala jsem o dech, obě jsme vykašlávaly hleny i jakousi vodu s pěnou, které byly hlavní součást zvratků. Teplotu jsem měla jen mírně zvýšenou, dcera jeden den 38°. Vydávané skřeky při dávení traumatizovaly nás i rodinu. Subjektivně jsem to vnímala jako bych uvnitř těla měla gumovou duši na kolo, zevnitř vlhkou, která se při záchvatu jakoby slepí k sobě. Stěny se přisají a nedovolí nadechnout. Kašlem jsem se snažila lepicí hlen uvolnit rozlepit tu duši a nadechnout se.

Jako čtyřleté dítě jsem černý kašel prodělala, postižená dcera nebyla nikdy vzhledem k diagnóze očkována. Průběh onemocnění jsem charakterizovala naprosto atypicky a navštívili jsme tři různé doktory. Všichni svorně tvrdili, že černý kašel vypadá jinak (suchý kašel, teploty nad 40°atd.).

I přes léčbu antibiotiky první, druhé i třetí volby (Fromilide UNO, Amoksiklav, Ciprinol) stav stále stejný, přesvědčila jsem plicaře k odběrům na pertussi. Sérologie potvrdila pertussis. Ciprinol u dcery vyvolal nežádoucí reakce – mykóza a ty ještě řešíme. Já už se cítím poměrně dobře. Žádné dušení, dávení, ale bolí mi za hrudní kostí – prý porušené vazivo namáhavým kašlem. Vozíčkářka ještě kašle, ale nedáví se, o dech nebojuje.

Dlouhodobá léčba černého kašle Lavella (03.04.11)

Začalo to tak, že jsem chodila často k praktickému lékaři kvůli přetrvávajícímu kašli. Vždy jsem dostala kapky a šla domů. Až jednou, kdy jsem se začala dusit tak, že jsem zmodrala až upadla do bezvědomí, ihned rodiče volali záchranku a byla jsem převezena na dětskou JIP. Rodiče doktorům říkali, že sestra byla v kontaktu s černým kašlem a čeká na výsledky, ale ani jeden lékař tomu nevěřil a u mě černý kašel vyloučili.

Asi týden jsem zůstala na jipce a dostávala kapačky, různé prášky, prodělala několik testů včetně rentgenového snímku a nic. Stavy se v nemocnici několikrát denně opakovaly. Lékaři mě poslali k psychologovi. Zhruba po tom týdnu mě pustili do domácí péče, kde se stavy opakovaly a rodiče nevěděli, co se mnou.

Pak začalo období, že když jsem zakašlala, hned jsem omdlela a po chvíli se zase probrala. Asi po dvou týdnech jsem byla hospitalizovaná na dětském oddělení, kde už konečně provedli odběr na černý kašel a výsledek byl pozitivní. Dostávala jsem antibiotika, ale stavy se opakovaly. Dávali mi různé léky, ale nemoc se se mnou táhla už tak dlouho, že mi nepomohly. Až když mi po nějaké době dali léky (nějaké vdechovací), tak teprve kašel a stavy spojené s ním začaly ustupovat, ale velmi pomalu.

Stav se párkrát po té ještě zopakoval a teď už to nějaký ten měsíc bude. Kašle jsem se zatím úplně nezbavila. Nikdy bych to už nechtěla zažít.

Sestra nakonec měla výsledky také pozitivní,dostala antibiotika zůstala asi tak dva týdny doma,a byla zdravá.U každého to probíha jinak.

Leave a Reply